آمار صادرات به روسیه

در جدول زیر آمار صادرات به روسیه در سال 1394 قابل مشاهده است

این جدول توسط موسسه صفر تا صد تهیه شده است

آمار صادرات تعرفه و کشورهای شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی سال 1394
سال کشور تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 19,500 345,894,900 12,090
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 07049000 کلم  قرمز و سفید ,کلم  پیچ  ,کلم  قمری …  و غیره  ,تازه  یا سرد کرده 1,008,410 8,864,449,497 312,974
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 07139000 سبزیجات  غلافدا ر,غلاف  کنده , خشک  کرده , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 2,230 79,503,960 2,676
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 5,578 1,293,777,760 44,066
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 89,000 2,308,152,875 77,750
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 1,220 80,068,450 2,695
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 5,000 127,908,000 4,250
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 91,000 2,697,227,300 89,900
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08061000 ا نگور تازه 18,000 408,024,540 13,860
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 20,000 906,060,000 30,000
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 100,000 4,466,160,000 150,000
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08062060 ا نگوری  بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 20,000 2,097,200,000 70,000
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08071100 هندوا نه , تازه 37,700 341,568,640 12,054
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 19,600 176,129,520 5,880
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 7,920 519,033,700 17,470
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره  و خمیر میوه  یا با ا فزودن  قند غیرمذکوردرجای  دیگرغیر هموژنیزه 116 7,873,150 265
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 58,650 2,646,082,725 87,975
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 30042019 سایرداروها بصورت خرده فروشی ، حاوی سایرانتی بیوتیک  دارای تولید داخل غیرمذکوردرجای دیگر 7,985 3,806,600,883 126,477
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 30043290 سایردا روهای  حاوی  هورمونهای  کورتی کوستروئیدی مشتقات یامشابه های ساختاری آنها که  تولید دا خلی ندا رند 619 2,521,831,200 88,600
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 58 126,593,280 4,224
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 33051000  شامپوها 1,326 46,987,650 1,590
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 34012010  صابون مایع 5,475 144,585,165 4,927
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 34022010  دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 1,440 31,573,800 1,080
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 34022020  پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشینکهای شستشو 10,174 314,066,382 10,682
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 34022090  سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 14,760 388,190,916 13,116
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 192,000 8,034,381,696 268,251
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 143,250 4,721,700,167 159,873
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 386,000 14,737,632,185 491,980
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 60,000 2,022,239,692 67,507
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 215,000 8,279,903,578 277,620
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 5,000 157,417,200 5,256
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی … یا کاغذهای همانند برای مصارف خانگی،اوات سلولزی کرپ شده … به شکل رول یا ورق 855 68,243,870 2,297
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 6,100 1,534,196,909 50,813
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 305 44,931,000 1,500
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 103,840 1,199,088,932 40,956
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 18,150 1,147,109,040 38,115
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 84099990 سایرا جزا وقطعات  موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 1,944 68,496,880 2,333
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 85381000 تابلو ،پانل ،کنسول میزها,کابینت وسایرتکیه گاههای   شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههای  مربوط به آنها 3,100 359,736,400 12,400
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 87029000 وسایل نقلیه موتوری برا ی  حمل  ونقل 10نفریابیشترغیراز نوع هیبریدی ودیزل ونیمه دیزیل 6,440 2,944,912,250 104,219
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 87071010 بدنه برا ی  سوا ری  و سوا ری  کار 2,060 429,270,640 14,320
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 90181911 —دستگاه مانیتور علائم حیاتی 580 6,865,760,000 236,000
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 90181919 —-اجزاء وقطعات دستگاه مانیتور علائم حیاتی 620 20,765,744,000 688,000
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 90181990 سایر دستگاههای  برقی تشخیص  بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 550 10,840,744,000 361,008
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 94051090 —لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 1,100 395,696,400 13,200
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 96190090  سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان 600 38,867,400 1,320
1394 فدراسیون روسیه 03061100 خرچنگ  صخره ا ی  و سایر خرچنگ های  دریائی آب  شیرین  یا خاردا ر ,یخ  زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 730 1,214,720 40
1394 فدراسیون روسیه 03061700 سایر انواع میگو. 177,070 25,532,065,217 851,433
1394 فدراسیون روسیه 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 17,925 811,560,504 26,888
1394 فدراسیون روسیه 06029090 سایر نباتات  زنده  (همچنین  ریشه  آنها) 11,984 1,040,810,400 35,952
1394 فدراسیون روسیه 06031100 گل های سرخ (Rosos) 15 3,597,240 120
1394 فدراسیون روسیه 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 323 112,392,440 1,035
1394 فدراسیون روسیه 06049000  شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر 14,050 1,144,081,665 37,935
1394 فدراسیون روسیه 07019000  سیب زمینی ، تازهیا سردکرده 2,621,662 29,803,100,054 1,044,990
1394 فدراسیون روسیه 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 2,802,801 48,516,856,809 1,637,111
1394 فدراسیون روسیه 07031000 پیازوموسیر 5,841,225 65,340,811,048 2,301,404
1394 فدراسیون روسیه 07032000 سیر 3,211,241 101,907,405,441 3,540,346
1394 فدراسیون روسیه 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 109,045 1,190,433,908 39,474
1394 فدراسیون روسیه 07049000 کلم  قرمز و سفید ,کلم  پیچ  ,کلم  قمری …  و غیره  ,تازه  یا سرد کرده 37,204,403 328,222,734,864 11,590,756
1394 فدراسیون روسیه 07051100 کاهو کروی  (سالادی ) ,تازه  یا سردکرده 334,557 4,972,518,164 167,872
1394 فدراسیون روسیه 07051900 کاهو ,تازه  یا سردکرده  (باستثنای  کاهو کروی  )سالادی 29,656 723,869,568 23,984
1394 فدراسیون روسیه 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 80,900 449,914,512 14,963
1394 فدراسیون روسیه 07069000  چغندر سالادی ، شنگ ، کرفس غده دار ، ترب وریشه های خوراکی همانند، تازه یا سرد کرده 79,680 726,517,321 25,486
1394 فدراسیون روسیه 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 43,824,002 628,002,765,505 20,915,375
1394 فدراسیون روسیه 07082000 لوبیا ,تازه  یا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,280 27,235,200 960
1394 فدراسیون روسیه 07093000 بادمجان , تازه  یا سرد کرده 553,763 6,379,399,037 219,596
1394 فدراسیون روسیه 07094000 کرفس به غیرازکرفس غده دار , تازه  یا سردکرده 5,417 29,412,716 974
1394 فدراسیون روسیه 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 846,645 18,808,263,048 645,165
1394 فدراسیون روسیه 07097000  اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche) 300 2,716,560 90
1394 فدراسیون روسیه 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی 381,020 4,493,195,665 154,384
1394 فدراسیون روسیه 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 8,384,150 119,551,995,035 4,023,886
1394 فدراسیون روسیه 07104000  ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 22,330 1,288,080,297 45,107
1394 فدراسیون روسیه 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 995 360,385,020 11,940
1394 فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,098,125 266,033,560,900 9,002,388
1394 فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 506,854 127,502,665,700 4,238,593
1394 فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 27,400 14,548,988,050 491,200
1394 فدراسیون روسیه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 4,900 3,998,845,200 137,200
1394 فدراسیون روسیه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده 290,250 8,253,185,900 278,333
1394 فدراسیون روسیه 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 3,066,847 77,896,584,327 2,628,223
1394 فدراسیون روسیه 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 1,991,187 112,983,744,705 3,860,333
1394 فدراسیون روسیه 08041050 خرماشاهانی تازه یاخشک کرده 93,905 2,550,141,044 84,514
1394 فدراسیون روسیه 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 28,000 699,452,250 23,800
1394 فدراسیون روسیه 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 1,355,024 39,839,282,299 1,332,847
1394 فدراسیون روسیه 08042000 ا نجیر ,تازه  یا خشک  کرده 1,001 132,925,932 4,404
1394 فدراسیون روسیه 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 125,490 1,964,729,082 65,254
1394 فدراسیون روسیه 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 1,473,437 19,595,243,147 652,863
1394 فدراسیون روسیه 08061000 ا نگور تازه 2,139,904 56,923,833,324 1,916,567
1394 فدراسیون روسیه 08062010 مویز( ا نگورخشک  کرده  ) 17,080 278,156,457 9,223
1394 فدراسیون روسیه 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 320,000 14,480,550,000 480,000
1394 فدراسیون روسیه 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 5,914,186 265,442,085,710 8,912,625
1394 فدراسیون روسیه 08062060 ا نگوری  بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 290,600 30,489,460,750 1,017,100
1394 فدراسیون روسیه 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 2,000 211,281,000 7,000
1394 فدراسیون روسیه 08071100 هندوا نه , تازه 2,653,443 22,868,661,756 799,143
1394 فدراسیون روسیه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 59,256 720,743,603 24,940
1394 فدراسیون روسیه 08081000 سیب , تازه 200,584 2,211,026,346 74,211
1394 فدراسیون روسیه 08091000 زردآلو ,تازه 12,240 376,139,604 13,000
1394 فدراسیون روسیه 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 432,015 15,384,882,688 527,077
1394 فدراسیون روسیه 08094000 آلو و گوجه , تازه 132,490 3,220,581,440 108,835
1394 فدراسیون روسیه 08101000 توت  فرنگی ,تازه 300 18,247,872 606
1394 فدراسیون روسیه 08105000 کیوی، تازه 20,009,652 247,439,831,703 8,341,824
1394 فدراسیون روسیه 08109010 انار تازه 480,170 13,265,424,198 440,952
1394 فدراسیون روسیه 08109020 زرشک تازه 4,599 1,171,816,884 38,835
1394 فدراسیون روسیه 08131000 زردآلو ,خشک  کرده 5,660 512,099,820 16,980
1394 فدراسیون روسیه 08132000 آلو ,خشک  کرده 3,720 449,123,040 14,880
1394 فدراسیون روسیه 08133000 سیب , خشک کرده 204 30,786,660 1,020
1394 فدراسیون روسیه 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 39,399 14,708,367,108 494,604
1394 فدراسیون روسیه 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 10,270 1,440,980,910 48,327
1394 فدراسیون روسیه 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 22,500 1,217,511,000 40,501
1394 فدراسیون روسیه 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 982,847 34,214,759,137 1,163,888
1394 فدراسیون روسیه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 9 675,780,800 22,550
1394 فدراسیون روسیه 12076000   دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده 168 112,303,467 3,720
1394 فدراسیون روسیه 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 16,704 2,039,953,815 69,128
1394 فدراسیون روسیه 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 9,000 518,466,500 17,750
1394 فدراسیون روسیه 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 310,750 26,564,984,663 885,639
1394 فدراسیون روسیه 14049020 وسمه 77,230 8,020,527,270 270,305
1394 فدراسیون روسیه 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 70,000 3,116,955,000 105,001
1394 فدراسیون روسیه 16041400 فرآورده ها و کنسروهای  ماهی تن , لیستائو بونیت (بااستثنای قیمه شده ) 16,320 2,462,606,400 81,600
1394 فدراسیون روسیه 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 1,677 226,116,720 7,504
1394 فدراسیون روسیه 17049000 شیرینی (همچنین  شکلات  سفید) ,بدون  کاکائو ,که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 47,236 3,138,662,723 106,537
1394 فدراسیون روسیه 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 758 84,623,812 2,801
1394 فدراسیون روسیه 18063200 شکلات  ;غیره  ;حاوی  کاکائو ;به  صورت  بلوک  (block) ;تخته  ;میله  یا قلم  ;پرنشده به وزن کمتراز2کیلوگرم 2,482 253,388,044 8,387
1394 فدراسیون روسیه 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 7,991 1,538,038,918 51,235
1394 فدراسیون روسیه 19021900 سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ 61,340 1,666,246,374 55,206
1394 فدراسیون روسیه 19053100 بیسکویت  هایی که  به  آنها موا د شیرین  کننده  ا فزوده  ا ند 67,817 4,156,885,687 140,995
1394 فدراسیون روسیه 20029010 رب  گوجه  فرنگی 4,858,675 169,409,543,988 5,790,475
1394 فدراسیون روسیه 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 10,404 595,108,800 20,808
1394 فدراسیون روسیه 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 2,972 169,998,400 5,944
1394 فدراسیون روسیه 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 1,486 84,999,200 2,972
1394 فدراسیون روسیه 20058000  ذرت شیرین (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 11,456 655,283,200 22,912
1394 فدراسیون روسیه 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 10,842 620,162,400 21,684
1394 فدراسیون روسیه 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 100,025 5,803,650,550 200,050
1394 فدراسیون روسیه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره  و خمیر میوه  یا با ا فزودن  قند غیرمذکوردرجای  دیگرغیر هموژنیزه 2,236,166 97,858,480,690 3,284,626
1394 فدراسیون روسیه 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 18,900 2,962,471,050 103,950
1394 فدراسیون روسیه 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 41,080 1,860,122,940 61,620
1394 فدراسیون روسیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 3,473,740 158,835,342,660 5,311,501
1394 فدراسیون روسیه 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 58,320 5,486,356,800 184,680
1394 فدراسیون روسیه 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 47,324 2,856,855,232 94,648
1394 فدراسیون روسیه 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبریده  و ساقه  نبریده 796,499 14,079,709,007 474,828
1394 فدراسیون روسیه 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتی یا تمام  برگ های  آن  دور بریده  یا ساقه  بریده  باشد 144,386 3,793,285,795 129,947
1394 فدراسیون روسیه 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 3,689 19,743,969 669
1394 فدراسیون روسیه 25151100 ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 77,640 281,150,206 9,316
1394 فدراسیون روسیه 25202000 ک گچ 53,721 38,900,731 1,289
1394 فدراسیون روسیه 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 4,305,040 4,312,939,170 149,599
1394 فدراسیون روسیه 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 2,405,644 5,756,550,103 191,346
1394 فدراسیون روسیه 25232900 سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 220,595,495 280,808,097,740 9,711,114
1394 فدراسیون روسیه 25301010 پرلیت 20,000 107,841,600 3,600
1394 فدراسیون روسیه 26011190 — سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 21,342,000 19,324,967,580 640,260
1394 فدراسیون روسیه 27149000 قیرو آسفالت,  طبیعی, آسفالت  های  طبیعی وسنگ  های آسفالت  دا ر طبیعی 85,896 647,703,786 21,474
1394 فدراسیون روسیه 27150090 سایرمخلوطهای  قیری  برا ساس آسفالت  طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت  قطرا ن معدنی 300 2,246,625 75
1394 فدراسیون روسیه 28257000 ا کسیدهاوهیدرا کسیدهای مولیبدن 199,804 58,568,878,887 1,997,455
1394 فدراسیون روسیه 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 1,264,200 53,795,570,503 1,837,635
1394 فدراسیون روسیه 29012400 بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 145,250 13,488,020,392 450,275
1394 فدراسیون روسیه 29012900 هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن ، پروپن ، بوتن وایزومرهای آن ، بوتا 1,098,650 57,488,927,703 2,024,508
1394 فدراسیون روسیه 29126000 پارا فرمالدئید 460,000 8,549,393,000 292,913
1394 فدراسیون روسیه 29152100 اسید استیک 145,000 2,423,456,380 80,330
1394 فدراسیون روسیه 29291000  ایزوسیاناتکها 20,000 1,108,761,057 37,663
1394 فدراسیون روسیه 30049090  سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند 393 15,146,338,695 517,847
1394 فدراسیون روسیه 32041610 — گرانول مستربچ 10,000 521,214,400 17,300
1394 فدراسیون روسیه 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 144 4,979,400 172
1394 فدراسیون روسیه 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 249 34,189,950 1,181
1394 فدراسیون روسیه 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 17,540 1,408,764,900 48,662
1394 فدراسیون روسیه 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 1,012 136,772,559 4,554
1394 فدراسیون روسیه 34022010  دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 20,016 539,645,398 18,014
1394 فدراسیون روسیه 34029010  پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بستهکبندی 5 کیلوگرم 18,000 479,001,600 16,200
1394 فدراسیون روسیه 35061000  محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خردهکفروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بستهکهایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 204,000 14,882,310,000 509,893
1394 فدراسیون روسیه 35069100 چسبانندهکها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
13,800 2,996,325,000 103,500
1394 فدراسیون روسیه 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 13,200 985,380,000 33,000
1394 فدراسیون روسیه 39011029 بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز94%بجزنوع  پودری 110,000 5,120,678,640 170,940
1394 فدراسیون روسیه 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 1,477,500 54,216,363,996 1,815,971
1394 فدراسیون روسیه 39011069 کامپاند پلی ا تیلن  ویژه  روکش  سیم  وکابل  با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع  پودری 10,000 518,256,100 17,300
1394 فدراسیون روسیه 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 617,500 24,083,045,174 797,989
1394 فدراسیون روسیه 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 1,606,000 62,818,955,576 2,111,450
1394 فدراسیون روسیه 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 638,000 23,658,142,004 801,546
1394 فدراسیون روسیه 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 283,250 10,087,708,138 354,142
1394 فدراسیون روسیه 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 2,758,750 91,341,000,764 3,110,547
1394 فدراسیون روسیه 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 20,000 744,615 25
1394 فدراسیون روسیه 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 70,000 2,593,937,296 86,358
1394 فدراسیون روسیه 39031110 پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم  دربرا بر آتش 44,000 2,504,238,000 83,600
1394 فدراسیون روسیه 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 918,750 38,250,508,655 1,294,607
1394 فدراسیون روسیه 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 712,700 35,532,553,153 1,192,960
1394 فدراسیون روسیه 39031990 سایرپلی ا ستیرن  غیر قابل انبساط باشکال  ا بتدا یی غیرمذکوردرجای  دیگر 42,100 2,274,229,951 79,973
1394 فدراسیون روسیه 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 292,500 14,903,449,934 522,422
1394 فدراسیون روسیه 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 810,000 19,679,495,670 661,770
1394 فدراسیون روسیه 39051200 پلی استات وینیل بصورت  دیسپرسیون  مایع 22 1,592,250 55
1394 فدراسیون روسیه 39073090 سایررزین  های  ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس  وگرا نول  ) 193,600 12,659,179,758 424,946
1394 فدراسیون روسیه 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 153,450 8,740,794,122 295,095
1394 فدراسیون روسیه 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 866,800 23,947,203,817 806,929
1394 فدراسیون روسیه 39172900 لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی 29,730 1,776,700,540 59,465
1394 فدراسیون روسیه 39173200 سایر لولهکها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 4,500 265,491,000 9,000
1394 فدراسیون روسیه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 46,420 4,066,276,380 139,260
1394 فدراسیون روسیه 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

60,777 4,537,669,707 156,343
1394 فدراسیون روسیه 39204990 سایرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپلیمرهای کلروروینیل غیرا سفنجی باکمتراز6%وزنی پلاستی سایزر 17,112 900,467,235 30,801
1394 فدراسیون روسیه 39205900 صفحه, ورق, …ا زسایرپلیمرهای  آکریلیک, مستحکم ومطبق  نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا 42,680 3,812,353,170 128,040
1394 فدراسیون روسیه 39209990 سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای  دیگ 80,000 7,190,400,000 240,000
1394 فدراسیون روسیه 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 10,500 924,840,000 31,500
1394 فدراسیون روسیه 39221000 وا ن , دوش  و دستشوئی ا ز موا د پلاستیکی 6,420 568,453,020 19,260
1394 فدراسیون روسیه 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 25,723 2,443,848,408 83,241
1394 فدراسیون روسیه 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 44,140 2,938,618,548 103,976
1394 فدراسیون روسیه 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 1,969 167,197,635 5,907
1394 فدراسیون روسیه 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 48,854 4,212,498,285 146,404
1394 فدراسیون روسیه 40116190 لاستیک رویی چرخ بادی نو, برای وسایل نقلیه کشاورزی به شکل ا ستخوا ن شاه ماهی بدون تولید داخل 17,110 1,208,693,175 42,702
1394 فدراسیون روسیه 40116210 لاستیک  نوباسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشینهای ساختمانی یا صنعتی دا را ی تولید داخلی دارای قطر کمتر از61سانتیمتر 17,000 1,085,832,500 42,424
1394 فدراسیون روسیه 40119320 لاستیک فرغون دارای تولید داخلی مشابه 8,000 301,975,404 10,596
1394 فدراسیون روسیه 41039000 سایرپوستها که  درجای  دیگرمذکور نباشد,تازه  یا محفوظ شده , ا ما دباغی نشده 30 14,617,500 500
1394 فدراسیون روسیه 44189000 مصنوعات  نجاری  و قطعات  چوب بست  برا ی  ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجای  دیگر 240 8,217,664 272
1394 فدراسیون روسیه 44201090 مجسمه های کوچک وسایر اشیاء ،تزئینی ازچوب غیرازصنایع دستی 137 43,012,200 1,425
1394 فدراسیون روسیه 48192010  قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایهکهای متفاوت که لایهکهای مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بستهکبندی مواد غذایی 400 12,080,800 400
1394 فدراسیون روسیه 49029090 سایرروزنامه  مجله  ونشریات ا دوا ری  که  کمترا ز چهارباردر هفته  منتشرشودغیرمذکور 10,950 110,682,600 3,800
1394 فدراسیون روسیه 54023300 نخ تکستوره ا زپلی استرها,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت همچنین تک رشته از پلی استر کمتر از 67 دسی تکس 6,248 374,330,176 12,496
1394 فدراسیون روسیه 54026200 نخ ا زپلی استرها,چند لا یا کابله آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 127 8,221,923 274
1394 فدراسیون روسیه 54076900 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر 172,680 28,262,290,859 848,290
1394 فدراسیون روسیه 54077300 از نخکهاى به رنگهاى گوناگون 54,064 566,915,104 18,922
1394 فدراسیون روسیه 56079090 ریسمان ،طناب وکابل که درجای دیگر گفته نشده 2,425 138,220,150 4,850
1394 فدراسیون روسیه 56089000 تورهای گره باف از ریسمانی یاطناب ا زموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 8,155 590,937,396 19,572
1394 فدراسیون روسیه 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 1,295 9,709,391,489 324,087
1394 فدراسیون روسیه 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 409 181,829,158 6,077
1394 فدراسیون روسیه 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 208,346 74,486,796,781 2,501,508
1394 فدراسیون روسیه 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 2,473 296,181,340 9,919
1394 فدراسیون روسیه 57050090 سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 10,740 2,876,712,400 96,340
1394 فدراسیون روسیه 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 28,586 8,784,912,396 299,833
1394 فدراسیون روسیه 61099000 تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 94 6,803,250 235
1394 فدراسیون روسیه 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 3,700 378,593,250 12,950
1394 فدراسیون روسیه 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 590,166 57,760,629,887 1,947,326
1394 فدراسیون روسیه 68021000  چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی 3,780 102,954,730 3,629
1394 فدراسیون روسیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 280,210 2,632,674,524 88,444
1394 فدراسیون روسیه 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 24,220 292,251,926 9,690
1394 فدراسیون روسیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 160,190 1,620,336,169 55,557
1394 فدراسیون روسیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 138,991 555,690,551 18,841
1394 فدراسیون روسیه 68029210 رخام  ازسنگهای اهکی پولیش  دا ده  شده  شکل  دا ده  شده یا کار شده اما  کنده کاری  و حکاکی  نشده 26,835 345,420,796 11,556
1394 فدراسیون روسیه 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 23,750 385,381,800 12,825
1394 فدراسیون روسیه 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 850 1,027,208 34
1394 فدراسیون روسیه 69089000 ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 3,562,870 22,619,685,896 772,204
1394 فدراسیون روسیه 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 41,058 726,644,868 24,779
1394 فدراسیون روسیه 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 61,097 9,038,741,515 305,446
1394 فدراسیون روسیه 70101010 ا نوا ع  پوکه  آمپول  ویال  وکارتریج  ا ز شیشه (گرید دارویی ) 35,401 9,763,904,795 338,819
1394 فدراسیون روسیه 70131000 سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد 6,290 398,700,456 13,209
1394 فدراسیون روسیه 70132800 سایر لیوانهای نوشیدن پایه دار (گیلاس )به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 326,976 11,912,445,472 402,781
1394 فدراسیون روسیه 70133700 سایر لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 19,280 552,831,828 18,316
1394 فدراسیون روسیه 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 124,983 4,231,465,092 140,166
1394 فدراسیون روسیه 70200050 سایراشیاءازشیشه های دارای ضریب انبساط خطی کمتراز 000005/0درجه کلوین درمحدوده حرارتی صفرتا300درجه بدون تزئین ،صنایع دستی 21,455 3,643,702,650 128,730
1394 فدراسیون روسیه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 6,020 308,815,164 10,836
1394 فدراسیون روسیه 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 803 48,366,296 1,606
1394 فدراسیون روسیه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد . 14,180 744,605,640 25,960
1394 فدراسیون روسیه 73201090 سایرفنرتیغه ا ی وتیغه برا ی آن ا زا هن  یافولادغیرا زفنرصفحه ای نگهدا رنده ریل نوا رکاست ویدئو 7,450 345,691,920 11,442
1394 فدراسیون روسیه 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 9,100 1,090,252,800 36,400
1394 فدراسیون روسیه 73211900 وسائل خورا ک پزی, خورا ک  گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 5,158 2,596,586,080 86,680
1394 فدراسیون روسیه 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 157,819 18,916,531,772 631,293
1394 فدراسیون روسیه 73218900 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 17,900 2,144,777,600 71,602
1394 فدراسیون روسیه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره های 7321ازچدن ,آهن یاازفولاد . 3,710 240,102,800 8,015
1394 فدراسیون روسیه 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1,950 110,873,100 3,900
1394 فدراسیون روسیه 73251000 مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 255 13,569,417 459
1394 فدراسیون روسیه 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 442 93,586,500 3,150
1394 فدراسیون روسیه 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 7,500 342,049,500 11,700
1394 فدراسیون روسیه 74181010  اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزنی، صنایع دستی 600 802,170,000 27,000
1394 فدراسیون روسیه 76169900 — سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 680 132,399,660 4,387
1394 فدراسیون روسیه 82159990 —سایرمجموعه ها از اشیاء جور شده غیرمذکور برای آشپزخانه یا سرمیز 2,658 955,476,576 31,896
1394 فدراسیون روسیه 83021090 سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,520 173,948,800 6,080
1394 فدراسیون روسیه 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولی. 11,153 533,985,763 18,737
1394 فدراسیون روسیه 83025000 رخت آویز,کلاه آویز,پایه وا شیاءهمانندا زفلزمعمولی. 3,000 157,869,000 5,400
1394 فدراسیون روسیه 84119910  پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی 26,399 368,903,577,944 12,269,562
1394 فدراسیون روسیه 84145100 بادزنهای رومیزی, زمینی,دیوا ری, سقفی ,هواکشهای پنجره یاپشت بام ,توا م باموتوربرقی بقدرت حدا کثر125وا ت 32,155 2,779,527,435 96,465
1394 فدراسیون روسیه 84145990 سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد 4,149 363,293,670 12,447
1394 فدراسیون روسیه 84213990 سایرماشین  آلات  تصفیه  گازهابجزموا ردمذکور 16,343 1,567,952,236 52,718
1394 فدراسیون روسیه 84289000 سایر ماشین آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 370 81,283,500 2,700
1394 فدراسیون روسیه 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 11,424 2,610,920,260 87,964
1394 فدراسیون روسیه 84518000 ماشین های چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،یااغشتن نخ های نسجی,پارچه ها یااشیاء نسجی 3,000 356,520,000 12,000
1394 فدراسیون روسیه 84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 23,200 1,983,530,400 69,600
1394 فدراسیون روسیه 84775100 ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاروکش کردن لاستیک چرخ بادی یابرای قالب گیری یاشکل دادن تویی لاستیک چرخ به طریق دیگر . 8,190 886,945,878 31,122
1394 فدراسیون روسیه 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 60 16,304,220 540
1394 فدراسیون روسیه 85352990 سایرقطع کننده های خودکارمدار برای ولتاژ 72.5  کیلو ولت وبالاتربجز سکسیونرودژنکتور 1,768 100,539,360 3,552
1394 فدراسیون روسیه 85363090 سایردستگاههابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 3,265 393,844,103 13,385
1394 فدراسیون روسیه 85365020 کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 8,013 1,814,463,720 64,104
1394 فدراسیون روسیه 85366100 سرپیچ  لامپ 82 5,802,525 205
1394 فدراسیون روسیه 85393110 فلورسنت روشنایی به قطر تیوپ 26 میلیمتر وبیشتر 10 792,540 28
1394 فدراسیون روسیه 87071090 بدنه  و ا تاق  را ننده  برا ی  وسایط نقلیه  شماره  8703 بغیر ا ز سوا ری 8,750 1,950,135,600 65,100
1394 فدراسیون روسیه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ی  سوا ری ،  سوا ری  کار ، وا نت  و ترا کتور کشاورزی 10,658 2,507,949,671 85,059
1394 فدراسیون روسیه 87083019 لنتهای ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری وسوا ری کارووا نت وترا کتورکشاورزی وقطعات مربوطه 1,424 212,681,120 7,120
1394 فدراسیون روسیه 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتور کشاورزی 334,431 125,773,814,811 4,282,366
1394 فدراسیون روسیه 87168090 —سایر وسایل نقلیه که بدون عمل مکانیکی رانده می شوندغیرمذکور 1,200 55,185,840 2,156
1394 فدراسیون روسیه 90182000 دستگاههای  ا شعه  ماورا ء بنفش  یامادون  قرمز 700 599,540,000 20,000
1394 فدراسیون روسیه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحی شده برای مقاصدنمایشی(مثلابرا ی آموزش  یانمایش ) که موردمصرف دیگری نداشته باشند 6,911 277,950,400 9,200
1394 فدراسیون روسیه 90281000 کنتورگاز 9,276 1,210,507,650 40,730
1394 فدراسیون روسیه 94019020 اجزاء وقطعات نشیمنهای وسایل  نقلیه  زمینی 8,060 1,385,645,605 47,763
1394 فدراسیون روسیه 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 827 70,224,705 2,481