آمار صادرات به پاکستان در سال 96

همانطور که میدانید بهتر روش اصولی و علمی برای تحلیل بازار صادراتی به یک کشور ,بررسی ریز آمار صادرات به آن کشور در سال های گذشته است.

در جدول زیر که توسط موسسه صفر تا صد تهیه شده , ریز آمار صادرات به پاکستان در سال 96 درج شده که برای افرادی که قصد صادرات به پاکستان را دارند تحلیل این جدول ضروری است.

اطلاعات ذکر شده در این جدول شامل موارد زیر میباشد:

نام محصول – وزن محموله صادراتی به پاکستان – گمرک مبدا – کد تعرفه – ارزش ریالی و دلاری ثبت شده توسط کمیسیون نرخ گذاری گمرک

در صورتی که قصد جدی برای ورود به بازار صادرات پاکستان را دارید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات به پاکستان دیدن نمایید.

آبادان پاکستان 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 12161510 93844804241 3052165
آبادان پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 628630 5205264680 172018
آبادان پاکستان 70131000 سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد 25000 1363905000 45000
آستارا پاکستان 29031500 1,2 -دی  کلروا تان  (ا تیلن  دی کلرید) 73320 559500012 17596
اراک پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 512420 7497734085 232107
اراک پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 293680 2197570690 67883
اراک پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 15237900 116543280025 3804930
اراک پاکستان 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 83702 3309007746 106887
اراک پاکستان 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 450000 14742020520 480600
اراک پاکستان 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 45000 1444357395 46215
اراک پاکستان 39021099 ک ک ک ک سایر 22500 864463275 27765
اراک پاکستان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 332670 5739948485 183811
اردبیل پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 339651 1957468128 61136
اردبیل پاکستان 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 27412 3501921160 109648
اردبیل پاکستان 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 7607 968862550 30430
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 14100 2682916170 88341
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 1158115 348653663527 10970203
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 65701 15064456536 479020
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 17890 1641765300 53670
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 181030 6199390080 191455
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 72131010 میلگردکلاف  باقطرکمترا ز9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج 142120 1506195600 49742
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 289280 3280848163 101249
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان پاکستان 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 198840 2105009718 69594
ارومیه پاکستان 08081000 سیب , تازه 19436390 176674537767 5464583
ارومیه پاکستان 08105000 کیوی، تازه 8048 122995033 3800
ارومیه پاکستان 08109010 انار تازه 10360 199477656 6216
ارومیه پاکستان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 1961 176460522 5492
ارومیه پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 986 203850567 6411
ارومیه پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 552 38601558 1214
ارومیه پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 13145 756421424 23661
ارومیه پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 26955 1999041647 61996
ارومیه پاکستان 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 10800 1922302800 59400
ارومیه پاکستان 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 20274 921331656 30411
ارومیه پاکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 317211 14694876403 475816
ارومیه پاکستان 27132000 قیرنفت 1890125 17300051506 567038
اصفهان پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 1792100 201053237933 6323468
اصفهان پاکستان 04021090 ک ک ک سایر 835000 105693231000 3317400
اصفهان پاکستان 04022900 شیروخامه شیربه شکل جامدکه میزا ن موا دچرب آن  بیش  ا ز 5/1 درصد باشد ,شیرین  شده 75000 9166000000 300000
اصفهان پاکستان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 9684 147555702 4842
اصفهان پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 1888500 59479899510 1909960
اصفهان پاکستان 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 96000 3295624800 101760
اصفهان پاکستان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 56893 6290634032 198789
اصفهان پاکستان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 23640 2542957673 82490
اصفهان پاکستان 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 111460 9083587350 291930
اصفهان پاکستان 08081000 سیب , تازه 240905 2254887352 70677
اصفهان پاکستان 27075000  سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود 46690 646277792 19937
اصفهان پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 1750638 23157362084 718802
اصفهان پاکستان 27101910 روغن  موتور 5925620 78689440486 2509173
اصفهان پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 981219 12903517517 400605
اصفهان پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 1975120 17510505976 576100
اصفهان پاکستان 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 1076250 36543143175 1183875
اصفهان پاکستان 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 145921 3492005724 108230
اصفهان پاکستان 27129010  پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن 93785 2685635811 84438
اصفهان پاکستان 27132000 قیرنفت 209832860 1457690866854 46921614
اصفهان پاکستان 27150090 سایرمخلوطهای  قیری  برا ساس آسفالت  طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت  قطرا ن معدنی 94610 506281797 15747
اصفهان پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 223000 2218612208 72168
اصفهان پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 449146 8625591702 266241
اصفهان پاکستان 38170010  الکیل بنزن خطی (LAB) 119650 4135390224 128624
اصفهان پاکستان 39206200 صفحه, ورق, …ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر 44299 1919896546 60439
اصفهان پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 25000 2294250000 75000
اصفهان پاکستان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 1301720 28718326238 911204
اصفهان پاکستان 69089000 ک سایر 535950 4186038986 133190
اصفهان پاکستان 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 791765 33635408428 1093814
اصفهان پاکستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 910235 27896455550 864713
اصفهان پاکستان 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 284480 7752510540 256032
اصفهان پاکستان 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 158000 3113960928 102700
اهواز پاکستان 15162090 چربی ها و روغن  های  نباتی هیدروژنه شده و…و ا جزا  آنها به  غیر ا ز روغن  جانشین  کره  کاکائووروغن C.B.E 21824 928447520 28687
اهواز پاکستان 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 409450 26448494910 832957
اهواز پاکستان 40131000 لاستیک  تویی ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبیل سوا ری (ا زجمله ا ستیشن  وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبیل های باری 12269 1201066044 37105
اهواز پاکستان 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر 23080 314789274 10386
اهواز پاکستان 73041910 سایر لوله های بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز ،غیراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 24980 1137177030 37470
اینچه برون پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 95975 12417051600 383900
اینچه برون پاکستان 04021090 ک ک ک سایر 47950 6207702900 191800
اینچه برون پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 508000 16853472120 538480
اینچه برون پاکستان 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 624000 20943072960 661440
اینچه برون پاکستان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 8405 906091720 29160
اینچه برون پاکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 19299 617524257 19207
اینچه برون پاکستان 04079000 سایر تخم های پرندگان ذخیره شده ویا پخته شده 19395 660961488 20424
اینچه برون پاکستان 31010000  کود حیوا نی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یاعمل آورده شده ازلحاظ شیمیائی 25000 137492378 4247
اینچه برون پاکستان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 116565 3803357885 122579
اینچه برون پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 23810 468566175 15477
اینچه برون پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 74380 4755594229 149677
اینچه برون پاکستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی بردا شت جورکردن ،درجه بندی کردن ،یاکوبیدن محصولات کشاورزی 3260 629997974 20158
بازارچه پیشین پاکستان 04031090 ک ک ک سایر 81547 2447607640 77468
بازارچه پیشین پاکستان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 2280 162799980 5244
بازارچه پیشین پاکستان 04090000 عسل  طبیعی 10284 1260513598 38942
بازارچه پیشین پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 363473 2094656037 65424
بازارچه پیشین پاکستان 07031000 پیازوموسیر تازه یا سرد کرده 100000 486240000 15000
بازارچه پیشین پاکستان 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 1737503 19082886655 608127
بازارچه پیشین پاکستان 07132090 — سایر 366120 11307054600 366120
بازارچه پیشین پاکستان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 402700 9976602535 320440
بازارچه پیشین پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 110600 838541550 27650
بازارچه پیشین پاکستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهای  ماهی تن , لیستائو بونیت (بااستثنای قیمه شده ) 20439 3229193520 102160
بازارچه پیشین پاکستان 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 22451 3521216125 112255
بازارچه پیشین پاکستان 17049000 ک سایر 31833 3330462249 105297
بازارچه پیشین پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 50189 4284353978 136850
بازارچه پیشین پاکستان 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 30226 2795165001 87655
بازارچه پیشین پاکستان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 85757 7694216615 248695
بازارچه پیشین پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 57933 2868143432 92693
بازارچه پیشین پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 45755 2608141315 82322
بازارچه پیشین پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 327327 20045762136 643259
بازارچه پیشین پاکستان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 147216 6914478903 220799
بازارچه پیشین پاکستان 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 107990 6803311720 215980
بازارچه پیشین پاکستان 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 241191 15249764334 482442
بازارچه پیشین پاکستان 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 14919 904897026 29838
بازارچه پیشین پاکستان 20079990 ک کک ک سایر 251098 11783821526 376649
بازارچه پیشین پاکستان 21050000 بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 187586 18689128335 586012
بازارچه پیشین پاکستان 22019000 ک سایر 198900 1101136767 34746
بازارچه پیشین پاکستان 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 700452 9581308248 301608
بازارچه پیشین پاکستان 22029090 — سایر 638170 10308933250 337125
بازارچه پیشین پاکستان 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 99229 222331758 6946
بازارچه پیشین پاکستان 25202000 ک گچ 25050 15761961 501
بازارچه پیشین پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 31177000 31670705295 1013090
بازارچه پیشین پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 1750000 1615050000 52500
بازارچه پیشین پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 14379667 171445963258 5507958
بازارچه پیشین پاکستان 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 16870 168739428 5564
بازارچه پیشین پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 50780 507877746 16750
بازارچه پیشین پاکستان 33051000  شامپوها 8748 350727228 11148
بازارچه پیشین پاکستان 39209990 ک ک ک سایر 54878 1747358694 54878
بازارچه پیشین پاکستان 68101920 ک ک ک مورد مصرف برای سنگفرش 71844 94938768 3008
بازارچه پیشین پاکستان 69089000 ک سایر 350133 1390209961 43155
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 03023600 تن بلوفین جنوب 4300 694880000 21500
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 50070 1711654722 52992
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 25000 144315000 4500
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 193340 8424978669 261830
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 42868 1158619086 36438
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 104781 5404090748 167693
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 13900 720731680 22240
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08081000 سیب , تازه 54910 497081828 15376
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08132000 آلو ,خشک  کرده 657936 41847605392 1293765
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 118530 7296994070 226010
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 33770 1086805200 33770
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 31604 1797584681 55738
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 3780 60612300 1892
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 17049000 ک سایر 29140 2089792134 64546
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 31227 1914935524 59332
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 37255 2403649600 74510
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 79636 3366442914 104742
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 20089900 ک ک سایر 25811 2631756348 82596
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 278400 10829537280 334080
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 10900 635825340 19620
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 47870 1385161533 43033
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 25051090 سایر شن  وماسه های سیلیسی وکوا رتزی  غیر مذکور درتعرفه 25051010 60320 9231276 288
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 2896730 37185557664 1160232
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 625150 8033978844 250732
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 69300 2920597680 90090
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 35051090 دکسترین  وسایرنشاسته ها وفکول های  تغییر یافته  به  غیر ا ز نشاسته  حفاری 29250 4489800 140
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 39011029 بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز94%بجزنوع  پودری 21610 766501186 23740
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 25000 1296640000 40000
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 77690 7524176910 233070
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 29970 2214318760 68380
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 20179 1962367392 60537
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 16800 5687558688 175412
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 423796 49013893756 1517176
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 69180 7841894270 242130
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 69071000 کاشیوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شیاءهمانند بزرگترین ضلع ،کمتر از7سانتیمتر ,بدون لعاب وبدون ورنی,ا زسرا میک, برا ی موزا ئیک  کاری 25500 89790618 2798
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 69081000 کاشی وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شیاء همانند  بزرگترین ضلع کمتراز7سانتیمتر  ورنی زده یالعاب زده, برا ی موزا ئیک. 26160 179407200 5600
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 69089000 ک سایر 947599 3238820538 100012
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 70131000 سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد 92874 4069273932 125640
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 26200 976906809 30171
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 2000 58282200 1800
بازارچه ماهیرود پاکستان 84321010 گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک  برگردا ن 29655 3845185920 118620
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 43565 356997574 11496
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 1378804 29208247555 918038
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 77786 1400194000 46000
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 6789155 132416222177 4219409
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08061000 ا نگور تازه 29594 478239040 14797
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08081000 سیب , تازه 1763270 21997700208 699086
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08109010 انار تازه 34911 559698094 17456
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 5010 160097400 5010
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 6592 407488774 13183
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 15549 805176470 24878
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 19054000 نان سوخاری (Rusks) ,نان  برشته  شده  و محصولات  برشته  شده  مشابه 29575 2098225040 65715
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 13167 809883296 25019
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 72787 2248778160 73800
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 21050000 بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 4338 492042084 15182
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 22011000 آب معدنی و آب گازدار شده 835698 4606033568 147519
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 47779 924366960 30480
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 22029090 — سایر 83208 828061650 27030
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 14591900 176983635798 5768088
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 32601 1969882824 65202
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 216279 13395428835 432559
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 23760 1439665920 47520
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 42720 1764187385 57143
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 6654 755122536 23289
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 52100 4980186900 156300
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 69079000 کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 1187812 6346702077 199206
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 69089000 ک سایر 5276762 27846628279 876571
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 72132000 میله های گرم نوردشده ا زفولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش)به صورت طومار های نامنظم پیچیده شده 21710 239496863 7613
بازارچه میرجاوه پاکستان 07132090 — سایر 3986752 132421100258 4256532
بازارچه میرجاوه پاکستان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 1352470 56502595443 1806255
بازارچه میرجاوه پاکستان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 12474953 277167442787 8747031
بازارچه میرجاوه پاکستان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 1739890 54766059572 1730571
بازارچه میرجاوه پاکستان 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 1236004 63397754347 1977606
بازارچه میرجاوه پاکستان 08109030 عناب تازه 41148 7961134122 250497
بازارچه میرجاوه پاکستان 08132000 آلو ,خشک  کرده 513338 33752205517 1047212
بازارچه میرجاوه پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 46798 3033035036 93596
بازارچه میرجاوه پاکستان 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 14218666 508248203769 16208796
بازارچه میرجاوه پاکستان 12077000 دانه خربزه حتی خرد شده 90274 6377602143 198604
بازارچه میرجاوه پاکستان 12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 53719 3688472506 118181
بازارچه میرجاوه پاکستان 20089900 ک ک سایر 139243 13793201644 445578
بازارچه میرجاوه پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 44458089 52311010724 1638326
بازارچه میرجاوه پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 5654009 6948251658 215198
بازارچه میرجاوه پاکستان 27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده  نشده  که  درجای  دیگری  مذکور نباشد 75080 121498210 3754
بازارچه میرجاوه پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 23471 335998899 10567
بازارچه میرجاوه پاکستان 69089000 ک سایر 36043216 170961011515 5466584
باشماق پاکستان 69089000 ک سایر 24690 73940896 2281
بجنورد پاکستان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 20254 612622738 20254
بندر امام خمینی پاکستان 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 10000 608780000 20000
بندر امام خمینی پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 446760 4782102846 157254
بندر امام خمینی پاکستان 29011000 هیدروکربورهای  غیرحلقوی, ا شباع  شده 200000 1962258066 62718
بندر امام خمینی پاکستان 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 165600 2983033264 96233
بندر امام خمینی پاکستان 40021900 سایر استیون بوتادین  کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 95760 3933940928 121358
بیرجند پاکستان 08061000 ا نگور تازه 845543 13606149750 423243
بیرجند پاکستان 08081000 سیب , تازه 24840 210458300 6955
بیرجند پاکستان 08109010 انار تازه 45815 882286515 27489
بیرجند پاکستان 08132000 آلو ,خشک  کرده 24248 1594091316 49322
بیرجند پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 2425000 2229703500 72750
بیرجند پاکستان 69089000 ک سایر 3020878 22696529924 721904
بیرجند پاکستان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 7363120 80759347303 2577008
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 112200 1454830080 44880
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 152200 1937818160 60880
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 18679890 570538980909 18572980
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 8597760 109220583938 3527701
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 125000 949805941 30198
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29011000 هیدروکربورهای  غیرحلقوی, ا شباع  شده 335000 3266942761 103155
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 5909000 65059790500 2009060
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29024400 ا یزومرهای  ا کسیلن  مخلوط شده 5250000 127360022300 4206772
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29094300 اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول 398400 11383985523 369821
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 458400 10226217639 328230
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29173500 انیدرید فتالیک 625000 24962177500 812500
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 29291010 تولوئن دی سیانات ها (TDI) 520000 28916028000 936000
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 407000 14555679600 469216
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 1687500 61554327009 1931368
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 1056000 25396271193 812293
پتروشیمی بندرامام خمینی پاکستان 40021900 سایر استیون بوتادین  کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 1134000 34028319816 1098185
پیشین پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 20000 1259977504 38869
پیشین پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 25720 326410560 10280
پیشین پاکستان 07132090 — سایر 99700 3081727000 99700
پیشین پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 21811 1343323578 41440
پیشین پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 25000000 26611599000 840000
پیشین پاکستان 25239090 سیمانهای  هیدرولیک  بجزسیمان  کوره  بلند وسیمان  پوزولانی 1000000 1258440000 40000
پیشین پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 1809730 18013308168 575176
پیشین پاکستان 27132000 قیرنفت 238760 1543196096 47606
پیشین پاکستان 69089000 ک سایر 77136 289863872 8942
پیشین پاکستان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 170900 1938997992 59814
تبریز پاکستان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 278 7162800 235
تبریز پاکستان 08081000 سیب , تازه 2934664 25599915614 795340
تبریز پاکستان 08105000 کیوی، تازه 3026 38792919 1210
تبریز پاکستان 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 5500 585950750 19250
تبریز پاکستان 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 2434 369825813 11471
تبریز پاکستان 17049000 ک سایر 550917 44071746275 1398500
تبریز پاکستان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 76770 5668426296 185015
تبریز پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 3325525 617049785978 19489693
تبریز پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 202077 12409224997 393800
تبریز پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 47553 2833266085 89897
تبریز پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 485569 35912811691 1137845
تبریز پاکستان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 22036 975972336 30283
تبریز پاکستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 208 25753728 832
تبریز پاکستان 20079990 ک کک ک سایر 105054 15176703276 472742
تبریز پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 22548 599015150 19720
تبریز پاکستان 20099000 مخلوط آب  میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 640 15895040 512
تبریز پاکستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغلیظ شده های قهوه 5 804804 26
تبریز پاکستان 22029090 — سایر 540 13372128 432
تبریز پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 125000 1055004340 33545
تبریز پاکستان 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 90000 2773764000 90720
تبریز پاکستان 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 877500 30578440978 989399
تبریز پاکستان 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 45000 1966268430 60745
تبریز پاکستان 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 100 2722188 84
تبریز پاکستان 69089000 ک سایر 73000 490850800 15880
تبریز پاکستان 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 68650 488796442 15102
تبریز پاکستان 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 15461 931376512 28732
جلفا پاکستان 87111090 موتورسیکلت باحجم سیلندرحداکثر سی سی 50،بجز نوع دوزمانه 17240 1508861400 46600
چابهار پاکستان 03034900 سایر ماهی های تن , یخ  زده  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد باسثنای جگر ، تخم و منی ماهی 44000 3374690000 110000
چابهار پاکستان 03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی 22000 1682450000 55000
چابهار پاکستان 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 39600 180035460 5940
چابهار پاکستان 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 16500000 17554223125 573375
چابهار پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 500000 525470000 17000
چابهار پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 1000000 1047217000 34000
چابهار پاکستان 25239090 سیمانهای  هیدرولیک  بجزسیمان  کوره  بلند وسیمان  پوزولانی 700000 858520000 28000
چابهار پاکستان 69089000 ک سایر 391530 1488333987 46543
چابهار پاکستان 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 4800 326282099 10751
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 04031090 ک ک ک سایر 100 9287400 300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 09102010 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 2 101343000 3300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 3 148346160 4867
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 16021090 سایر فرا ورده  های  هموژنیزه  به  غیرا ز غذا های  رژیمی (چیکن  میت ) 360 43341200 1400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 21050000 بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 160 6191600 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 22029090 — سایر 190 37149600 1200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 30049090 ک ک ک سایر 198 1713879502 53713
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 200 18291600 600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 38220000 معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing)غیر از آنهایی که مشمول شماره های 0230 یا 0630 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 1279 1924868539 60970
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 800 77798400 2400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 1630 312375400 9800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 51099000 نخ, دا را ی کمترا ز85 درصدپشم یاموی نرم (کرک )حیوا ن, آماده شده برا ی خرده فروشی. 98 3042410 98
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 390 895594336 27664
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 49 764479636 23614
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 1000 519288000 16800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 70101010 ا نوا ع  پوکه  آمپول  ویال  وکارتریج  ا ز شیشه (گرید دارویی ) 964 280408320 8676
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 600 73053600 2400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 82159990 ک ک ک سایر 140 15555360 480
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه های مایعات 1219 768888480 25226
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 86080000 ملحقات ومهارکننده های  خط را ه آهن یاتراموا ;  تجهیزا ت  مکانیکی علامت دا دن ،ایمنی یاکنترل ترافیک برای راه آهن ،تراموا،جاده وراههای آبی داخلی 1290 59087644 1932
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 90181911 دستگاه مانیتور علائم حیاتی 80 984017600 30400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 90181919 اجزاء وقطعات دستگاه مانیتور علائم حیاتی 310 4777927200 155200
خارک پاکستان 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 52634568 605449318162 19164185
خارک پاکستان 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 31039642 374282328236 12356290
خرم آباد پاکستان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 715000 28319304000 929407
ذوب آهن اصفهان پاکستان 72011000 چدن خام غیرممزوج دا را ی 0.5 درصد وزنی یاکمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک یاسایر اشکال ابتدایی 549030 4898039592 153710
ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 1674410 17974899459 586033
زاهدان پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 1060484 35108177642 1125138
زاهدان پاکستان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 13290 955759641 30567
زاهدان پاکستان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 3812 276761920 8768
زاهدان پاکستان 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 91944 7226210112 229859
زاهدان پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 21043 100209312 3156
زاهدان پاکستان 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 615780 4168268412 130710
زاهدان پاکستان 07132090 — سایر 372451 11587746332 371888
زاهدان پاکستان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 6861 2874333618 89193
زاهدان پاکستان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 333476 13235201963 418290
زاهدان پاکستان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 4252586 82015155313 2638013
زاهدان پاکستان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 371776 10304801715 328713
زاهدان پاکستان 08061000 ا نگور تازه 4712207 76100308239 2379960
زاهدان پاکستان 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 2214201 110581896522 3497660
زاهدان پاکستان 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 360505 16483677897 540759
زاهدان پاکستان 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 20972 1087718880 33555
زاهدان پاکستان 08081000 سیب , تازه 13120938 107902265176 3513757
زاهدان پاکستان 08105000 کیوی، تازه 491763 6386841680 204177
زاهدان پاکستان 08109010 انار تازه 3308816 54159949599 1678069
زاهدان پاکستان 08109030 عناب تازه 44708 8569147734 270954
زاهدان پاکستان 08132000 آلو ,خشک  کرده 770147 50438793802 1571100
زاهدان پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 101396 13426614724 431080
زاهدان پاکستان 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 73844 2453876127 78543
زاهدان پاکستان 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 96413 9042220449 289239
زاهدان پاکستان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 30590 952929134 30590
زاهدان پاکستان 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 49583 7661263791 238589
زاهدان پاکستان 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 2862 456191630 14310
زاهدان پاکستان 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 1208 140816271 4349
زاهدان پاکستان 17049000 ک سایر 237355 17531929123 553631
زاهدان پاکستان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 31196 2329066366 74870
زاهدان پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 343036 33789691015 1072555
زاهدان پاکستان 19021900 ک ک سایر 943 24794154 801
زاهدان پاکستان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 36560 2835709697 90987
زاهدان پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 1287286 65526551942 2085623
زاهدان پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 78545 5458961020 173010
زاهدان پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 4146 247871304 7879
زاهدان پاکستان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 7119 220964715 7003
زاهدان پاکستان 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 2520 156028320 5040
زاهدان پاکستان 20079990 ک کک ک سایر 155907 22730710095 701717
زاهدان پاکستان 20089900 ک ک سایر 349248 47912254417 1497159
زاهدان پاکستان 20094990 آب آناناس  بامقیاس  بریکس  بیش  ا ز20 بغیرا زکنستانتره  آن 20736 502796001 16589
زاهدان پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 607564 16560460604 546803
زاهدان پاکستان 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 6550 421178100 13100
زاهدان پاکستان 25070010 کائولن 47719 64853448 2004
زاهدان پاکستان 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 47000000 44407245000 1409000
زاهدان پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 157239923 176234428798 5598520
زاهدان پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 36396500 42644344897 1334159
زاهدان پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 37946932 381351630822 12132114
زاهدان پاکستان 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 1830752 64056852250 2013828
زاهدان پاکستان 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 685596 19574194516 617040
زاهدان پاکستان 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 7607632 16916916500 522369
زاهدان پاکستان 33051000  شامپوها 13012 1031240885 32537
زاهدان پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 26589 659072210 20451
زاهدان پاکستان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 1211552 25344297568 816698
زاهدان پاکستان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 771802 16637938539 520460
زاهدان پاکستان 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 701817 23532365939 771869
زاهدان پاکستان 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 15067 446002140 14739
زاهدان پاکستان 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 22301 500189427 16503
زاهدان پاکستان 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 66125 1480682320 48932
زاهدان پاکستان 39092010 پودرقالبگیری ازرزینهای ملامینیک 10011 516829953 16519
زاهدان پاکستان 39092090 سایررزینهای  ملامینیک  بغیرا ز پودرقالب گیری 9314 469185040 15368
زاهدان پاکستان 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 25425 2374822125 76275
زاهدان پاکستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 7087 660600531 21261
زاهدان پاکستان 39232120 کیسه  ا سپتیک  5 لایه وبالاتر مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  وهوا 24943 1513990214 49886
زاهدان پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 697917 56001587806 1814536
زاهدان پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 24999 1513689450 49998
زاهدان پاکستان 39241090 ک ک ک سایر 63036 5339861848 173090
زاهدان پاکستان 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 15961 1290127642 39905
زاهدان پاکستان 39269080 پد پلاستیکی نوار کاست تصویری (PAD) 404225 38588493147 1212675
زاهدان پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 1860333 171107340366 5335718
زاهدان پاکستان 40040000 آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی  سفت  نشده, حتی ا گربصورت  پودریادا نه باشد 12387040 390151675051 12417648
زاهدان پاکستان 41012000  پوست و پوست با پشم به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرفاً خشک بیش از 8 کیلوگرم، به حالت نمککزده خشک بیش از 10 کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمککزده یا به نحو دیگری محفوظ شده بیش از 16 کیلوکگرم نباشد. 57372 2410965500 79675
زاهدان پاکستان 41022100 پوست  خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره,  بدون  پشم, پیکله شده, دباغی نشده 104688 5011539010 157330
زاهدان پاکستان 41022900 پوست خام حیوانات از نوع گوسفند یا بره محفوظ شده به نحوه دیگر ولی دباغی نشده بدون پشم بجز اسید شویی شده (پیکله) 234432 11801884760 371155
زاهدان پاکستان 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 303201 27851963538 909603
زاهدان پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 964873 89053262097 2894619
زاهدان پاکستان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 3033 621792000 20400
زاهدان پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 23248 2779462336 91616
زاهدان پاکستان 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 12419 749669211 23570
زاهدان پاکستان 61042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه یادخترا نه, کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده 11670 5438978550 175050
زاهدان پاکستان 64019200 کفش های ضدآب که قوزک پارا میپوشاندولی زا نورا فرا نمیگیرد بارویه کائوچو یاپلاستیک 6777 219622239 6777
زاهدان پاکستان 68053090 پودر یا دا نه های ساینده  طبیعی یا مصنوعی روی  تکیه  گاه ا زسایرموا دغیرمذکوردرجای دیگر 4615 372875840 11537
زاهدان پاکستان 69089000 ک سایر 37489239 167881521994 5349569
زاهدان پاکستان 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 1633224 61411524308 1959873
زاهدان پاکستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 90668 3352751732 108803
زاهدان پاکستان 84371000 ماشین برا ی پاک کردن, جورکردن یادرجه بندی کردن دا نه ها,غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 988 55091900 1700
زاهدان پاکستان 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 1716 162010000 5000
زنجان پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 24000 3111072000 96000
زنجان پاکستان 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

139089 7455481299 236450
زنجان پاکستان 72011000 چدن خام غیرممزوج دا را ی 0.5 درصد وزنی یاکمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک یاسایر اشکال ابتدایی 5917970 72934684328 2367188
زنجان پاکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 2100420 25428200520 840168
زنجان پاکستان 72164090 ک ک ک سایر 486660 22994187979 759189
زنجان پاکستان 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 2083285 128944657902 4089920
ساوه پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 722615 36850548206 1173266
ساوه پاکستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 150800 5515053888 180960
ساوه پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 12494942 467672000162 14993850
ساوه پاکستان 22029090 — سایر 116000 4505430720 139200
ساوه پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 4619949 59871510923 1848024
ساوه پاکستان 27101910 روغن  موتور 638570 26893613545 829922
ساوه پاکستان 27101920 گریس 120997 1567629278 48412
ساوه پاکستان 27101940 روغن پایه معدنی 44400 991963044 30636
ساوه پاکستان 27101950 روغن صنعتی 45641 591622192 18256
ساوه پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 3003973 38925866080 1201584
ساوه پاکستان 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 198170 2568175496 79268
ساوه پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 62928 1473169320 47196
ساوه پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 21850 636733035 19665
ساوه پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 155810 2720312552 83981
ساوه پاکستان 69089000 ک سایر 2432554 16648863420 540240
ساوه پاکستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 553071 20953009313 662221
ساوه پاکستان 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 4170 530762920 16680
ساوه پاکستان 84501100 ماشین های رختشوئی تمام ا توماتیک باظرفیت حدا کثر10کیلوگرم 130 21061300 650
ساوه پاکستان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 42031 3945510201 126093
ساوه پاکستان 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 3180 300713910 9540
ساوه پاکستان 96190090 ک ک ک سایر 79719 8171847342 256693
سمنان پاکستان 20079990 ک کک ک سایر 4291 134962050 4170
سمنان پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 2541023 35156771248 1085817
سمنان پاکستان 27101910 روغن  موتور 1223235 18590461365 585355
سمنان پاکستان 27101920 گریس 330417 3864049023 125556
سمنان پاکستان 27101950 روغن صنعتی 44497 835875039 27576
سمنان پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 477943 6275937374 195935
سمنان پاکستان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 1986900 80956555810 2582450
سمنان پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 50424 1319450290 41573
سمنان پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 28068 768837310 25261
سمنان پاکستان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 617400 12375872805 385064
سمنان پاکستان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 484780 10050630608 315107
سمنان پاکستان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 88850 1922447450 62195
سمنان پاکستان 69089000 ک سایر 214000 1542198992 48920
سمنان پاکستان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 450000 18514795000 585000
سمنان پاکستان 72029940 فروسیلیکومنیزیم 23000 1219414000 40250
سمنان پاکستان 78011000 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 658940 37646390874 1219037
سهلان پاکستان 17049000 ک سایر 1092495 134505586675 4197520
سهلان پاکستان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 295402 24700413079 802367
سهلان پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 1011341 184313540103 5860659
سهلان پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 139585 10856840636 348545
سهلان پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 118972 7548938101 237974
سهلان پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 66249 4399214932 136798
سهلان پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 20310 113494311 3656
سهلان پاکستان 27102000 روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری به غیر از روغن های خام که دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری به شامل آنهایی که حاوی Biodiesel بوده وبه غیر ازآخال روغن ها 66490 371546560 11968
سهلان پاکستان 32081020 لاک  هاو ورنی ها و لعاب  دا خل  قوطی موادغذایی براساس پلی استرها 13097 2332515902 72031
سهلان پاکستان 32091010 رنگ  رویه  وآستری  ا تومبیل براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 9807 1067455244 33343
سهلان پاکستان 32091050 رنگها و پوششهای  صنعتی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 1200 132220560 4080
سهلان پاکستان 32110000 سیکاتیف های (خشک کننده های) آماده. 353 9162567 283
سهلان پاکستان 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 18922 2330371940 75686
سهلان پاکستان 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 19023 2464446102 76106
سهلان پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 835944 10979090634 341534
سهلان پاکستان 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 157500 5552144238 177585
سهلان پاکستان 44101190 تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده 22000 188695080 5880
سهلان پاکستان 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 13051 1642390044 52204
سیرجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 5000 1380968750 43750
سیرجان پاکستان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 12500 5665457500 183500
سیرجان پاکستان 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 80110 907578207 28039
شهرکرد پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 34875 4456992000 139500
شهرکرد پاکستان 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 114837 6917124268 218190
شهرکرد پاکستان 15162090 چربی ها و روغن  های  نباتی هیدروژنه شده و…و ا جزا  آنها به  غیر ا ز روغن  جانشین  کره  کاکائووروغن C.B.E 19000 1095598900 36100
شهرکرد پاکستان 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 18150 1211098455 38115
شهرکرد پاکستان 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 68990 4306883844 134933
شهرکرد پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 62990 3468658791 114417
شهرکرد پاکستان 85393120 لامپ  کم  مصرفComract 12000 4194988974 129627
شهید باهنر پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 42200000 485331869976 15930754
شهید باهنر پاکستان 27132000 قیرنفت 2482477 15868459480 521320
شهید باهنر پاکستان 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  75/4 میلیمتر پاک شده درسطح 555000 12330683085 405095
شهید باهنر پاکستان 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 150219 8464391352 261381
شهیدرجایی پاکستان 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 78000 3873041600 122800
شهیدرجایی پاکستان 08081000 سیب , تازه 671264 5695619962 187952
شهیدرجایی پاکستان 19021900 ک ک سایر 26200 613347525 19650
شهیدرجایی پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 5360 486982800 16080
شهیدرجایی پاکستان 25030090  کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 2980567 4669097216 149018
شهیدرجایی پاکستان 25070010 کائولن 47800 62625074 2008
شهیدرجایی پاکستان 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 24358 187478654 5846
شهیدرجایی پاکستان 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 67630 254302228 8114
شهیدرجایی پاکستان 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 84054000 73408779465 2349105
شهیدرجایی پاکستان 27074000 نفتالن 24867 677778300 22380
شهیدرجایی پاکستان 27101920 گریس 117000 1348338420 44460
شهیدرجایی پاکستان 27101940 روغن پایه معدنی 64800 901734768 27864
شهیدرجایی پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 89345 885076234 28042
شهیدرجایی پاکستان 27109900 سایر آخال  روغنها غیرا زموا رد ذکرشده درردیف  27109100 2876800 31445727530 1006880
شهیدرجایی پاکستان 27121010  وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 503125 17306386970 553437
شهیدرجایی پاکستان 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 41124 1198753900 37010
شهیدرجایی پاکستان 27132000 قیرنفت 7362824 54466057152 1779347
شهیدرجایی پاکستان 27149000 قیرو آسفالت,  طبیعی, آسفالت  های  طبیعی وسنگ  های آسفالت  دا ر طبیعی 24182 235178080 7255
شهیدرجایی پاکستان 28030000 کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد). 7649130 240681631413 7640179
شهیدرجایی پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 2200 100448700 3300
شهیدرجایی پاکستان 28362000 کربنات  دی  سدیم 24910 206376651 6477
شهیدرجایی پاکستان 28421010 زئولیت 71800 265286640 8616
شهیدرجایی پاکستان 29025000 ا ستیرن 44400 2373770520 73260
شهیدرجایی پاکستان 29051610 دوا تیل  هگزا نول 100800 3654443520 120960
شهیدرجایی پاکستان 29051690 سایر منوالکل های اشباع شده غیر از متانول ، الکل پروپیلیک ، الکل ایزو پروپیلیک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتیل هگزا نول 182000 4022731300 132580
شهیدرجایی پاکستان 29052900 مونو الکل های اشباع نشده غیر از الکلهای ترپن دار غیر حلقوی 73600 1298973610 41362
شهیدرجایی پاکستان 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 3794700 82362613852 2650608
شهیدرجایی پاکستان 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 375138 9829367993 319173
شهیدرجایی پاکستان 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 38146 693679140 22410
شهیدرجایی پاکستان 29153900 سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso) 45600 994798656 32832
شهیدرجایی پاکستان 29221310  تری اتانول آمین 220800 8121699832 261464
شهیدرجایی پاکستان 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 625623 8768448002 281530
شهیدرجایی پاکستان 31023000  نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب 2499700 12918728477 412451
شهیدرجایی پاکستان 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 11035 1222392500 40250
شهیدرجایی پاکستان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 46200 1230753678 38011
شهیدرجایی پاکستان 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 20000 2488640000 77000
شهیدرجایی پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 1281500 16227778338 520499
شهیدرجایی پاکستان 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 120000 4035240000 132000
شهیدرجایی پاکستان 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 360000 16932365300 543660
شهیدرجایی پاکستان 39201040 صفحه ،ورق یاتیغه چندلایه  ا ز موا د پلاستیکی چاپ  نشده 14267 1342078815 42801
شهیدرجایی پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 2850 88478250 2850
شهیدرجایی پاکستان 40021900 سایر استیون بوتادین  کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 622440 33589866756 1080172
شهیدرجایی پاکستان 40023900 سایرکائوچوی ایزوبوتن  ایزوپرن هالوژنه  یاciir 630000 39725981568 1276128
شهیدرجایی پاکستان 55032000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 20370 626097387 111185
شهیدرجایی پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 500 32348000 1000
شهیدرجایی پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 7016 855390720 28064
شهیدرجایی پاکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 102640 1181763719 38225
شهیدرجایی پاکستان 69089000 ک سایر 258001 1272347854 39435
شهیدرجایی پاکستان 70051090 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 21290 138027328 4258
شهیدرجایی پاکستان 78011000 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 5486063 309452854313 9932458
شهیدرجایی پاکستان 79011100 روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 601334 30769628437 982406
شهیدرجایی پاکستان 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 551681 33975736789 1061118
شهیدرجایی پاکستان 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 1000 245738790 8010
شهیدرجایی پاکستان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 1200 396147600 12240
شهیدرجایی پاکستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشین های مشمول شماره 8445یاماشین آلات ودستگاههای کمکی آنها که درجای دیگرمذکورنباشد 5030 307900000 10000
شهیدرجایی پاکستان 84641000 ماشین های ا ره کردن برا ی کارکردن روی سنگ, سرا میک, بتون, پنبه نسوز ،سیمان یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 26630 2649236660 82780
شهیدرجایی پاکستان 84804900 قالب برا ی فلزا ت یاکربورهای فلزی (غیرا زا نوا ع تزریقی یافشاری ) 700 24728000 801
شهیدرجایی پاکستان 85362090 سایرقطع  کننده  های  خودکارمدا رغیر مذکور درجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 210549 13800213178 426038
غرب تهران پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 977950 123285905800 3911577
غرب تهران پاکستان 04021090 ک ک ک سایر 760000 94773545000 3013000
غرب تهران پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 150000 2228562000 69000
غرب تهران پاکستان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 23088 2529821235 80811
غرب تهران پاکستان 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 166510 12190140125 389625
غرب تهران پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 31260 8553006864 271339
غرب تهران پاکستان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 1765 429835005 14193
غرب تهران پاکستان 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 64900 3028905210 97350
غرب تهران پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 46630 6799577670 209835
غرب تهران پاکستان 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 1117085 85935868755 2685537
غرب تهران پاکستان 15179090 مخلوط یافراورده  های  خورا کی ا ز چربی ها یا روغن  های  حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای  دیگر 219022 12240064948 377953
غرب تهران پاکستان 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 250918 37057832668 1169824
غرب تهران پاکستان 17049000 ک سایر 132504 14365561767 454017
غرب تهران پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 46443 4136251904 130040
غرب تهران پاکستان 19021900 ک ک سایر 20010 545834781 18009
غرب تهران پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 2700 163668600 5400
غرب تهران پاکستان 20079990 ک کک ک سایر 218290 10494430455 336285
غرب تهران پاکستان 22029090 — سایر 152076 13039224512 418247
غرب تهران پاکستان 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 43790 1192576860 39411
غرب تهران پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 15661640 200302180006 6302386
غرب تهران پاکستان 27101910 روغن  موتور 6474279 223951602418 7127757
غرب تهران پاکستان 27101920 گریس 670870 8369805362 263984
غرب تهران پاکستان 27101940 روغن پایه معدنی 737665 10390461039 342352
غرب تهران پاکستان 27101950 روغن صنعتی 437129 5413501675 174847
غرب تهران پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 21630360 268601678712 8672746
غرب تهران پاکستان 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 173308 6267343468 194848
غرب تهران پاکستان 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 1223800 36429404157 1152642
غرب تهران پاکستان 27129010  پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن 96330 2079895709 65504
غرب تهران پاکستان 27129090 سایرمومهای  نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 23400 892859760 28080
غرب تهران پاکستان 27132000 قیرنفت 4645894 36074941980 1165092
غرب تهران پاکستان 28030000 کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد). 22770 438641735 14117
غرب تهران پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 24900 262547875 8375
غرب تهران پاکستان 28301000 سولفور سدیم 20000 194412000 6000
غرب تهران پاکستان 28365000 کربنات کلسیم 9800 296695000 9800
غرب تهران پاکستان 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 130570 4749494280 156684
غرب تهران پاکستان 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 1868570 20534053512 645875
غرب تهران پاکستان 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 87375 2817636500 90450
غرب تهران پاکستان 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 45420 1748947344 54504
غرب تهران پاکستان 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 38612 5068967693 162707
غرب تهران پاکستان 33051000  شامپوها 98786 3904696671 123481
غرب تهران پاکستان 34011110  صابون حمام و دستشویی 10212 721473930 22690
غرب تهران پاکستان 34011150  صابون رختشویی 1536 69355650 2275
غرب تهران پاکستان 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 44000 2062254000 66000
غرب تهران پاکستان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 2942100 96778808040 3044961
غرب تهران پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 863100 20281323600 647325
غرب تهران پاکستان 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 39470 760066560 23748
غرب تهران پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 721020 17244206505 540765
غرب تهران پاکستان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 21810 503428200 16600
غرب تهران پاکستان 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 103000 6521288000 208000
غرب تهران پاکستان 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 20966 1371651840 44928
غرب تهران پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 2072244 46027122075 1449557
غرب تهران پاکستان 39039000 پلیمرهای  ا ستیرن  که  درجای  دیگر گفته  نشده, به  ا شکال  ا بتدا ئی 22500 922488750 30375
غرب تهران پاکستان 39061000 پلی متاکریلات متیل , به  ا شکال  ا بتدا ئی 44230 1633252500 53076
غرب تهران پاکستان 39153000 آخال , دم  قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای  کلرور وینیل 126375 1614685698 50550
غرب تهران پاکستان 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 20770 1732978182 54002
غرب تهران پاکستان 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

67053 3710692911 122185
غرب تهران پاکستان 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

901714 47130445729 1498810
غرب تهران پاکستان 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 638100 58759413300 1914300
غرب تهران پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 225000 21295725000 675595
غرب تهران پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 1320500 125234944500 3962347
غرب تهران پاکستان 39241090 ک ک ک سایر 20668 2012318115 62635
غرب تهران پاکستان 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 34965 3354122280 104895
غرب تهران پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 374300 34553303972 1113632
غرب تهران پاکستان 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 103075 9443835146 302999
غرب تهران پاکستان 40114000 تایربادی  نو ا زکائوچو برا ی  موتورسیکلت 206498 25851942284 818366
غرب تهران پاکستان 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 115 9365623 289
غرب تهران پاکستان 40119990 سایرلاستیک  روی  چرخ  بادی  غیرمذکور درجای  دیگر 4800 621926400 19200
غرب تهران پاکستان 40139020 تیوپ برای موتورسیکلت 36183 4531022867 143106
غرب تهران پاکستان 40139090 لاستیک تویی ا ز کائوچو بجز برای وسایل نقلیه 2160 279866880 8640
غرب تهران پاکستان 41022100 پوست  خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره,  بدون  پشم, پیکله شده, دباغی نشده 7939985 404138735435 12896296
غرب تهران پاکستان 41051000 پوست  دباغی شده  یا تازه  دباغی شده  ولی رنگ  نشده  مرطوب(  wet-blue)ازگوسفندیابره 1634270 105513010872 3377118
غرب تهران پاکستان 41053000  پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده (Crust) 257000 160870086656 5064321
غرب تهران پاکستان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 392968 678796660135 21678624
غرب تهران پاکستان 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 52376 67460908563 2146675
غرب تهران پاکستان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 99 170245327 5593
غرب تهران پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 1560 242715000 7500
غرب تهران پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 166055 9335176547 294169
غرب تهران پاکستان 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 143290 50044213890 1576034
غرب تهران پاکستان 61013000 پالتوونیم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکی,بادگیر,همانندمردا نه یاپسرا نه, کشباف یاقلاب باف ا زا لیاف  سنتتیک یامصنوعی به استثنای اشیاء مشمول شماره 6103 8900 4172275500 133500
غرب تهران پاکستان 69089000 ک سایر 118377 831803436 26624
غرب تهران پاکستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 2083478 52633994060 1666807
غرب تهران پاکستان 84182100 یخچال های خانگی ا زنوع ترا کمی(Compression) 4000 196603040 6067
غرب تهران پاکستان 84191110 —پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی وگرمایشی) 490 70760655 2205
غرب تهران پاکستان 84303900 ماشین آلات کندن معدن زغال سنگ یاکوه وحفرتونل (غیرخودرو) 7370 1812544468 58966
غرب تهران پاکستان 84463000 ماشین های بافندگی تاروپودباف برا ی پارچه بافی به عرض بیش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 156240 18941251200 624960
غرب تهران پاکستان 84512900 ماشین های خشک کردن باظرفیت بیشترا ز10کیلوگرم شستنی خشک 4000 487024000 16000
غرب تهران پاکستان 84718010 ا نوا ع  بردها شامل  بردا صلی( mainboard)کارت  گرا فیک,  صدا, شبکه, ویدئو و رم  ( RAM) 16500 100079100 3300
غرب تهران پاکستان 84772000 ا کسترود رها برای کارکردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی یابرا ی ساختن محصولات ا زا ین مواد. 15700 11128950000 350000
غرب تهران پاکستان 85071010 انباره های برقی ،باسرب -اسید ،ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی ا زنوع  سربسته  (sealed ) 12100 1019400405 31497
غرب تهران پاکستان 90230000 آلات، دستگاهکها و مدلکها، طراحی شده برای مقاصد نمایشی (مثلاً، برای آموزش یا نمایش)،ک که مورد مصرف دیگری نداشته باشند: 3000 291663000 9000
فرودگاه شیراز پاکستان 39092090 سایررزینهای  ملامینیک  بغیرا ز پودرقالب گیری 51000 2719728000 84150
قزوین پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 100000 12945600000 400000
قزوین پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 27500 420252265 12985
قزوین پاکستان 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 52500 681558417 21071
قزوین پاکستان 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 15120 839387640 27300
قزوین پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 25380 1202695768 39349
قزوین پاکستان 15141900 روغن  غیر خام کلزایاکانولا دارای مقدار کمی اسید اروسبک 1944 94969680 3120
قزوین پاکستان 19021900 ک ک سایر 49990 1306869973 42491
قزوین پاکستان 28112900 سایرترکیبات اکسیژن دار غیر آلی عناصر غیر فلزی غیر از دی اکسید کربن ودی اکسید سیلیسیم 1919222 78276720470 2494949
قزوین پاکستان 29031500 1,2 -دی  کلروا تان  (ا تیلن  دی کلرید) 122710 316509130 9824
قزوین پاکستان 33051000  شامپوها 49399 2010341804 62341
قزوین پاکستان 33053000  فیکساتور مو (Hair lacquer) 2376 58883519 1817
قزوین پاکستان 34011150  صابون رختشویی 37072 864443560 26691
قزوین پاکستان 34012010  صابون مایع 1080 30175740 972
قزوین پاکستان 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 195339 9395298721 293007
قزوین پاکستان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 3427620 140184934890 4455906
قزوین پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 1402817 36464001247 1149539
قزوین پاکستان 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 672 23467946 731
قزوین پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 1004440 27817909848 894850
قزوین پاکستان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 3393373 68974817185 2202244
قزوین پاکستان 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 17472 1132430208 34944
قزوین پاکستان 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 179300 19665161505 611791
قزوین پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 383420 31066218027 981167
قزوین پاکستان 69089000 ک سایر 2112420 18777030656 591212
قزوین پاکستان 70023200 لوله ا زشیشه ها,که ضریب ا نبساط خطی صفر تا300درجه آنهابرابر یا کمترا ز 0.000005  برحسب کلوین نباشد , کارنشده. 12990 1094007408 33774
قزوین پاکستان 70101010 ا نوا ع  پوکه  آمپول  ویال  وکارتریج  ا ز شیشه (گرید دارویی ) 109 31776552 981
قزوین پاکستان 87112090 سایرموتورسیکلت ها دارای موتورپیستونی درونسوزتناوبی باحجم سیلندربیشتراز 50 اما از250سی سی بیشتر نباشد غیر مذکور 5570 933180000 30000
قم پاکستان 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 20 2888190 90
قم پاکستان 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 185309 23539149677 750366
قم پاکستان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 5749 739232996 23909
قم پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 87145 5167231451 165579
قم پاکستان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 24250 232437875 7375
قم پاکستان 29173200 اورتو فتالات های دی اکتیل 184000 8360281500 276000
قم پاکستان 29173500 انیدرید فتالیک 325000 12972017500 422500
قم پاکستان 33051000  شامپوها 178832 8292877369 264063
قم پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 32543 914229530 29289
قم پاکستان 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 51609 3255379931 103273
قم پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 45561 588999680 18224
قم پاکستان 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 50000 2328870984 76792
قم پاکستان 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 182200 8954028800 291525
قم پاکستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 5965 555550275 17895
قم پاکستان 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 7148 648895440 21444
قم پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 6700 2395562400 79200
قم پاکستان 64019200 کفش های ضدآب که قوزک پارا میپوشاندولی زا نورا فرا نمیگیرد بارویه کائوچو یاپلاستیک 114678 6893988596 223084
قم پاکستان 64029100 ک ک که قوزک پا را میکپوشانند 121620 7010989412 219418
قم پاکستان 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 50785 19001489365 607287
کرمان پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 394983 23323531620 750467
کرمان پاکستان 21050000 بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 3750 417240125 12875
کرمان پاکستان 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 2250000 2529800000 78188
کرمان پاکستان 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 500000 914580000 30000
کرمان پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 42408000 48037962877 1507197
کرمان پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 47644000 51399183580 1648396
کرمان پاکستان 25239090 سیمانهای  هیدرولیک  بجزسیمان  کوره  بلند وسیمان  پوزولانی 21134000 22376250960 719360
کرمان پاکستان 27040090 سایرکک  ها ونیمه  کک ها ی,زغال  سنگ  ,لینیت  یاتورب زغال قرع غیرمذکوردرجای دیگر 20860 139579058 4381
کرمان پاکستان 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 7991 1035857348 31964
کرمان پاکستان 40112090 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22 R 80315 155627 19906189858 622508
کرمان پاکستان 40119210 سایرلاستیک های  رویی چرخ  بادی غیرمذکوربرای  وسایل  نقلیه  کشاورزی دارای تولید داخل مشابه 110583 13873638730 442332
کرمان پاکستان 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 1622715 5574917755 173079
کرمانشاه پاکستان 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 123120 5214593275 161220
کرمانشاه پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 25000 2351175000 75000
کرمانشاه پاکستان 39269060 پریفرم  (PET) 5100 280968690 8670
ماهیرود پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 183387 2666296216 82524
ماهیرود پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 160174 2076171092 64070
مجتمع فولاد مبارکه پاکستان 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 4753354 62400056884 2020183
مجتمع فولاد مبارکه پاکستان 72099000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmروکش, آبکاری یاا ندودنشده, غیر مذکور درجای دیگر 2191235 31440452908 1029881
مجتمع فولاد مبارکه پاکستان 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده… باقلع 300340 5732912691 189215
مجتمع فولاد مبارکه پاکستان 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 64905 1250328111 40241
مراغه پاکستان 28369900 سایر کربنات  ها، پرا کسو کربنات ها وکربنات امونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد غیراز موارد مذکور در شماره های 28369200 تا 28362000 2873230 23173244782 747037
مشهد پاکستان 02061000 ا حشاء خورا کی حیوا نات  ا ز نوع  گاو ,تازه  یا سرد کرده 22694 419267430 13617
مشهد پاکستان 02062900 سایر  احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو ، منجمد غیر از زبان وجگر 88296 1684838847 52978
مشهد پاکستان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 3729 110529191 3473
مشهد پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 70000 9057328000 280000
مشهد پاکستان 04021090 ک ک ک سایر 172000 22222408000 688000
مشهد پاکستان 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 239377 8216710763 254356
مشهد پاکستان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 375577 5872994686 188290
مشهد پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 330200 11038955964 350012
مشهد پاکستان 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 73100 2507654932 77486
مشهد پاکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 74284 3109498419 96569
مشهد پاکستان 04072900 سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر 321259 13495010856 417639
مشهد پاکستان 05079000 کاسه  لاک پشت ; ا ستخوا ن  آروا ره  نهنگ  (whale bone ) همچنین  تیغه های  آن  کارنشده 33880 35069445 1123
مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 760425 218449532242 6928435
مشهد پاکستان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 66360 27331041785 881265
مشهد پاکستان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 13000 6942292500 214500
مشهد پاکستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 54310 17204474607 543087
مشهد پاکستان 08081000 سیب , تازه 147980 1341944466 41434
مشهد پاکستان 08132000 آلو ,خشک  کرده 60950 6350434614 196662
مشهد پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 28590 1364702592 42725
مشهد پاکستان 09102010 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 25 1248882270 39890
مشهد پاکستان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1 48294480 1560
مشهد پاکستان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 184193 5823797825 185293
مشهد پاکستان 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 960 152942400 4800
مشهد پاکستان 17049000 ک سایر 1260 109701480 3528
مشهد پاکستان 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 29453 3977636686 123705
مشهد پاکستان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 24422 3218414623 102577
مشهد پاکستان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 8456 432862399 13630
مشهد پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 12131 685657878 21835
مشهد پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 638894 40917460375 1297013
مشهد پاکستان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 345532 14556417899 465009
مشهد پاکستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 4800 1003783408 31681
مشهد پاکستان 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 242907 15412751002 485814
مشهد پاکستان 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 110344 6814993988 220688
مشهد پاکستان 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 123235 7748653912 246470
مشهد پاکستان 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 93056 5791897416 186112
مشهد پاکستان 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 12275 746226850 24550
مشهد پاکستان 20079990 ک کک ک سایر 6107 450413289 14355
مشهد پاکستان 20086000 گیلاس  وآلبالو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که  مشمول  شماره  2006 و 2007 میشوند) 4800 310540800 9600
مشهد پاکستان 20089900 ک ک سایر 12850 1251651680 41120
مشهد پاکستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1892 46888017 1514
مشهد پاکستان 20094990 آب آناناس  بامقیاس  بریکس  بیش  ا ز20 بغیرا زکنستانتره  آن 165 4146120 132
مشهد پاکستان 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 300 7777680 240
مشهد پاکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 1461 37317093 1169
مشهد پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 32387 624431243 20393
مشهد پاکستان 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 222300 11287594619 360718
مشهد پاکستان 22029010 مکمل های غذایی مایع (نوشیدنی) 7350 191257431 6113
مشهد پاکستان 22029090 — سایر 5912 377120308 11804
مشهد پاکستان 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 384000 636563343 20376
مشهد پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 11851500 11591067133 373921
مشهد پاکستان 33051000  شامپوها 141448 11103086461 353618
مشهد پاکستان 34011110  صابون حمام و دستشویی 2291 76645402 2518
مشهد پاکستان 34011150  صابون رختشویی 180 5208462 162
مشهد پاکستان 34012010  صابون مایع 2290 67173129 2106
مشهد پاکستان 34021900 موا دآلی تانسیوا کتیف (غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک )حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 48400 536124820 16940
مشهد پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 497557 12956956097 409636
مشهد پاکستان 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 850 77389950 2550
مشهد پاکستان 39211390 ک ک ک سایر 60 5772600 180
مشهد پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 2600 236722200 7800
مشهد پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 25000 2430150000 75000
مشهد پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 65 6212205 195
مشهد پاکستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کیف برک, کیف  ا سناد,کیف مدرسه  که  درجای  دیگر مذکور نباشند 65 4937880 157
مشهد پاکستان 44140090 قاب چوبی برای تابلو ،عکس ،آینه واشیاءهمانند غیرازصنایع دستی 19 1735023 57
مشهد پاکستان 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای  دیگر 340 49505897 1585
مشهد پاکستان 49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 105 13469400 420
مشهد پاکستان 54023400 نخ تکستوره ازپلی پروپیلن اماده نشده برای خرده فروشی غیرازنخ دوخت همچینین تک رشته ازپلی پروپیلن کمتراز 67دسی تکس . 16342 1313334990 42489
مشهد پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 53841 15340501160 498847
مشهد پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 10629 917430228 28314
مشهد پاکستان 63080000 مجموعه ها متشکل هستند از پارچه های تار و پودباف و نخ،ک حتی دارای متفرعات، برای آماده کردن کآنها به صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزی و دستمال سفره گلدوزی و قلاب دوزی شده، یا اشیاء نسجی همانند، بسته بندی شده برای خرده فروشی. 359 268797222 8549
مشهد پاکستان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 22695 193104659 6127
مشهد پاکستان 69089000 ک سایر 148718 1040857824 33704
مشهد پاکستان 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 12285 314652480 9840
مشهد پاکستان 69139090 سایر مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )غیرمذکور درجای دیگر 95 14458525 475
مشهد پاکستان 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 21 8490634 262
مشهد پاکستان 70134910 ظروف شیشه ای اوپال بغیرازنوع دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد 1720 173047740 5420
مشهد پاکستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 50034 1211817425 40027
مشهد پاکستان 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 17 2659395 85
مشهد پاکستان 73239390 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا زفولاد زنگ  نزن 780 143913222 4526
مشهد پاکستان 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 20 3240700 100
مشهد پاکستان 84342000 ماشین آلات ودستگاههای تهیه لبنیات 6575 2396193000 78900
مشهد پاکستان 84386000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن میوه ها,میوه های سخت پوست یاسبزیجات 2000 517568000 16000
مشهد پاکستان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 60 5631660 180
مشهد پاکستان 90185090 سایر آلات  و وسایل  ا متحان  ،تشخیص  بیماری  و جرا حی چشم ، غیرمذکوردر جای دیگر 881 313160114 9814
مشهد پاکستان 94036090 ک ک ک سایر 13 456585 15
مشهد پاکستان 94052090 چراغ کنارتختخواب، چراغ رومیزی وچراغ های پایه دار داخل ساختمان برقی غیر از نوع (LED) 18 6574824 216
مشهد پاکستان 95059000 ا شیاءبرا ی جشن, کارناوا ل, شعبده بازی واشیاء اعجاب آور (غیرا زا شیاءبرا ی جشن کریسمس ). 19 3240700 100
ملایر پاکستان 27121010  وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 42000 1451142000 46200
ملایر پاکستان 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 205140 7144513464 225654
منطقه آزادچابهار پاکستان 39061000 پلی متاکریلات متیل , به  ا شکال  ا بتدا ئی 134000 4271487000 134000
منطقه آزادچابهار پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 846600 38555923500 1214500
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 17049000 ک سایر 90 5397615 171
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 3845 338406525 11151
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 551 48467353 1597
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 70460 3979242708 127059
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 19059090 ک کک ک سایر 336990 22679630398 725620
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 25000 2343975000 75000
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 22880 2446858128 75504
منطقه ازاد بندر انزلی پاکستان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 38900 11152444380 344190
منطقه ازاد جلفا پاکستان 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 16950 3079984500 101700
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 07132090 — سایر 24600 1046681698 32514
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08022100 فندق  با پوست , تازه  یا خشک  کرده 2480 238608720 7440
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 3349745 922536108566 29068102
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 535690 220166492165 7063515
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2004 84232629 2705
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 3000 289822880 9120
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 25000 1289501120 40000
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 10000 648040000 20000
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 20300 1944023700 60900
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 97800 8047097400 263580
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 9340 1726457850 53600
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 14650 1274415270 39576
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 25291000  فلداسپات (Feldspat) 48006 582339054 19202
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 24000 123022080 3840
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 925 56399100 1850
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 69089000 ک سایر 5674194 41335108572 1317772
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان پاکستان 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 55200 982845270 31797
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پاکستان 27132000 قیرنفت 500352 3391577368 105073
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پاکستان 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 90400 1707475346 52881
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پاکستان 78011000 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 286000 17152296000 529000
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پاکستان 79011100 روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 48950 2759379584 85124
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 02061000 ا حشاء خورا کی حیوا نات  ا ز نوع  گاو ,تازه  یا سرد کرده 48438 3664364960 121096
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 2000 51593300 1700
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 15360 1257987456 40896
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 38350 2549038768 80349
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 105950 13717303000 423800
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 21120 800470656 25344
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04031090 ک ک ک سایر 88290 2612154278 83877
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 20416 702142017 22546
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 150000 5054345000 159000
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 515 37952047 1184
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 11960 905850400 29900
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 21890 421483194 13134
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 170822 2419809782 77068
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 39092010 پودرقالبگیری ازرزینهای ملامینیک 86000 4368945900 141900
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 39092090 سایررزینهای  ملامینیک  بغیرا ز پودرقالب گیری 467125 24500712932 771073
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 30705 7642065733 247263
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 69089000 ک سایر 54547 484838400 15360
منطقه ویژه اقتصادی شیراز پاکستان 84371000 ماشین برا ی پاک کردن, جورکردن یادرجه بندی کردن دا نه ها,غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 45020 1362305200 45020
منطقه ویژه اقتصادی کاوه پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 97480 1261937088 38992
منطقه ویژه اقتصادی لرستان پاکستان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 435000 17959662500 565500
منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 219673 2790492621 86172
منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 990725 12650500091 390767
منطقه ویژه بوشهر1 پاکستان 25202000 ک گچ 998000 610600000 20000
منطقه ویژه بوشهر1 پاکستان 38170010  الکیل بنزن خطی (LAB) 1500000 45841134000 1506000
منطقه ویژه پیام پاکستان 19021900 ک ک سایر 258000 7372553175 232200
منطقه ویژه پیام پاکستان 19022000 خمیرهای  غذا ئی پرشده  ( حتی پخته  شده  یا ا ماده  شده  به  نحو ی دیگر) 137000 3793471200 123300
منطقه ویژه پیام پاکستان 27132000 قیرنفت 1507705 9262184817 302120
منطقه ویژه پیام پاکستان 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 64200 6557499424 202690
منطقه ویژه پیام پاکستان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 12660 162177600 5064
منطقه ویژه پیام پاکستان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 24610 153246470 4922
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 124349359 1110069846630 35238708
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 57512437 627549845270 19985358
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 29024100 ا ورتوا کسیلن  ( o-xylene ) 2100423 35148203210 1157333
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 38259000 سایر پسماندهای صنایع شیمیایی یا سایر صنایع وابسته غیر مذکور 300000 1066560000 33000
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 1102750 38553558931 1260643
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 990000 34187927400 1128600
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 110000 3670664850 117450
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) پاکستان 39021020 گرید فیلم پلی پروپیلن 99000 2997028188 96822
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 636 17505700 541
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 4375 424232320 13126
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 3606 350092116 10818
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04021030 شیر خشک صنعتی 450000 57917600000 1800103
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04021090 ک ک ک سایر 1225000 155814300000 4900000
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 225000 7510683000 238500
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 250000 8207447500 265000
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 6708 759739470 23478
منطقه ویژه نوشهر پاکستان 22029090 — سایر 5760 174222720 5760
مهران پاکستان 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 44000 1561731600 50160
میرجاوه پاکستان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 3643 99912790 3096
میرجاوه پاکستان 04031090 ک ک ک سایر 5830 88729685 2915
میرجاوه پاکستان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 23187 584788515 18946
میرجاوه پاکستان 04051010 کره  بسته  بندی  شده  بصورت  بسته  های  500 گرمی و کمتر 3284 96408290 3119
میرجاوه پاکستان 04051020 کره  بسته  بند ی شده  به  صورت  بسته  های بیش  ا ز 500 گرم 3321 97348210 3154
میرجاوه پاکستان 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 62798 673425739 21309
میرجاوه پاکستان 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 3666 34505968 1100
میرجاوه پاکستان 07094000 کرفس به غیرازکرفس غده دار , تازه  یا سردکرده 1465 8382528 264
میرجاوه پاکستان 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 1086 21072640 652
میرجاوه پاکستان 08061000 ا نگور تازه 366020 6717883909 208728
میرجاوه پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 5580 26305977 837
میرجاوه پاکستان 08081000 سیب , تازه 1658767 14981539907 462147
میرجاوه پاکستان 08105000 کیوی، تازه 5609 99793580 3085
میرجاوه پاکستان 08109010 انار تازه 149918 2896390726 89950
میرجاوه پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 582 11081448 349
میرجاوه پاکستان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 2047 64996344 2047
میرجاوه پاکستان 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 1170 167353680 5180
میرجاوه پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 27818 994317720 32508
میرجاوه پاکستان 15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته 864248 60772780075 1946795
میرجاوه پاکستان 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 64884 2779242331 86318
میرجاوه پاکستان 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 211297 3762004927 120829
میرجاوه پاکستان 17049000 ک سایر 68546 6733074515 209746
میرجاوه پاکستان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 1968 413795616 12792
میرجاوه پاکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 133777 3816344952 120399
میرجاوه پاکستان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 186768 5237575651 166039
میرجاوه پاکستان 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 3799 110502080 3419
میرجاوه پاکستان 22029090 — سایر 114205 4518974671 149048
میرجاوه پاکستان 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 85000000 78531762500 2505250
میرجاوه پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 80580000 83282400460 2681815
میرجاوه پاکستان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 21980000 25282045000 782000
میرجاوه پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 1264846 17652808042 550630
میرجاوه پاکستان 27101910 روغن  موتور 579403 9411558427 301895
میرجاوه پاکستان 27101940 روغن پایه معدنی 317905 3703618844 116241
میرجاوه پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 1272751 15945584019 496422
میرجاوه پاکستان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 930490 11410638032 351976
میرجاوه پاکستان 27132000 قیرنفت 1264246 8606674816 265491
میرجاوه پاکستان 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 830819 1872230616 57743
میرجاوه پاکستان 28170019 ا کسید روی  بجز گرید دا رویی 10000 224490000 7000
میرجاوه پاکستان 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 15089 603894960 18960
میرجاوه پاکستان 33051000  شامپوها 261275 17644287399 570368
میرجاوه پاکستان 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 23060 1121269440 34590
میرجاوه پاکستان 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 8990 245035935 8091
میرجاوه پاکستان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 231476 5779822934 182431
میرجاوه پاکستان 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 23891 696018680 21980
میرجاوه پاکستان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 134447 4311571196 140326
میرجاوه پاکستان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 136709 2952483251 94074
میرجاوه پاکستان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 7200 207599760 6480
میرجاوه پاکستان 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 963 93649824 2889
میرجاوه پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 2900 149458220 4930
میرجاوه پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 25341 2413882296 76023
میرجاوه پاکستان 39241010 ک ک ک ظروف ملامین 1700 128711250 4250
میرجاوه پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 8609 609920652 19123
میرجاوه پاکستان 40040000 آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی  سفت  نشده, حتی ا گربصورت  پودریادا نه باشد 101760 3299060144 101760
میرجاوه پاکستان 41022100 پوست  خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره,  بدون  پشم, پیکله شده, دباغی نشده 265980 11441270080 352951
میرجاوه پاکستان 41051000 پوست  دباغی شده  یا تازه  دباغی شده  ولی رنگ  نشده  مرطوب(  wet-blue)ازگوسفندیابره 78190 4464030240 137711
میرجاوه پاکستان 44050000 پشم  چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب 700 10653650 350
میرجاوه پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 6055 743777065 23015
میرجاوه پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 53640 5216382720 160920
میرجاوه پاکستان 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 10599 918247680 28320
میرجاوه پاکستان 61119000 ک از سایر مواد نسجی 600 273141000 9000
میرجاوه پاکستان 61149000 لباس های کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 8730 3991428000 130950
میرجاوه پاکستان 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 5010 459581070 15030
میرجاوه پاکستان 64029900 ک ک سایر 3284 314211066 9852
میرجاوه پاکستان 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 5195 1890760448 58328
میرجاوه پاکستان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 77820 1766264976 54474
میرجاوه پاکستان 69089000 ک سایر 77045 479497472 14792
میرجاوه پاکستان 70132800 سایر لیوانهای نوشیدن پایه دار (گیلاس )به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 9557 242775792 7646
میرجاوه پاکستان 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 20523 798341248 24628
میرجاوه پاکستان 72042900 قرا ضه وضایعات ا زفولادممزوج (غیرا زفولادزنگ نزن ). 2603 27019654 892
میرجاوه پاکستان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 71975 762279660 25191
میرجاوه پاکستان 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 1900 379017600 12480
میرجاوه پاکستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری 326 49968948 1578
میرجاوه پاکستان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 8990 456535876 14114
میرجاوه پاکستان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 1500 136914435 4515
میرجاوه پاکستان 85441100 سیم  برا ی  سیم پیچی ا زمس 800 72684000 2400
میرجاوه پاکستان 87141910 تنه  ، ا گزوز ،ترک  بند ،جاپایی ،درپوش  بغل موتورسیکلت ها (ازجمله موتورگازی ) 4695 447226920 14085
میلک پاکستان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 100000 2019615000 65000
یزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 691970 185512106377 5931008
یزد پاکستان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 378310 113868088758 3645638
یزد پاکستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 447945 42869688770 1360930
یزد پاکستان 15155000 روغن  کنجد و ا جزا ء آن 300 48568500 1500
یزد پاکستان 25151200 ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: 48700 301282740 9740
یزد پاکستان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 1775524 1531930028 50248
یزد پاکستان 27040090 سایرکک  ها ونیمه  کک ها ی,زغال  سنگ  ,لینیت  یاتورب زغال قرع غیرمذکوردرجای دیگر 52000 404376960 12480
یزد پاکستان 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 342674 3457438400 112047
یزد پاکستان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 112768 1488832942 45994
یزد پاکستان 27101910 روغن  موتور 185684 2996575336 92798
یزد پاکستان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 147248 1690593045 54035
یزد پاکستان 27132000 قیرنفت 485144 3132731971 101944
یزد پاکستان 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 256000 23994408000 768000
یزد پاکستان 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 203 7220517 223
یزد پاکستان 39211990 ک ک ک سایر صفحه ها و ورق های نازک از سایر مواد پلاستیکی بجز مورد مصرف در صنایع سیم وکابل 108 3496932 108
یزد پاکستان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 699400 64923269500 2048200
یزد پاکستان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 6049990 567103791750 18151431
یزد پاکستان 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 250 16189500 500
یزد پاکستان 39241010 ک ک ک ظروف ملامین 120 11656440 360
یزد پاکستان 39241090 ک ک ک سایر 11000 999075000 33000
یزد پاکستان 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 59300 5765743800 177900
یزد پاکستان 39269099 ک ک ک ک سایر 490605 46275109845 1445215
یزد پاکستان 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 14200 1758187200 56800
یزد پاکستان 40114000 تایربادی  نو ا زکائوچو برا ی  موتورسیکلت 2800 346684800 11200
یزد پاکستان 40115000 لاستیک رویی چرخ، بادی نو، از کائوچو از انواعی که برای دوچرخه بکار میرود 2000 247632000 8000
یزد پاکستان 40129010 روکش عاجدار لاستیک خودرو بصورت رول یادوسربسته ازجنس کائوچویی ومکانیزه شده جهت روکش نو روی لاستیک های فرسوده ومستعمل 22160 430883472 13296
یزد پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 6000 93861000 3000
یزد پاکستان 56031300 پارچه های نبافته ( Nonwovens ) حتی آغشته ، اندود ، پوشانده یا منطبق شده  به وزن بیش از 70  گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد 230 17096112 528
یزد پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 836773 77143973430 2510319
یزد پاکستان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 4250 423969906 13094
یزد پاکستان 57029990 ک ک ک سایر 267503 7243589052 225791
یزد پاکستان 57049090 ک ک ک سایر 358983 18711279276 600941
یزد پاکستان 69089000 ک سایر 48842131 208366164032 6586246
یزد پاکستان 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 1140 22147236 684
یزد پاکستان 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  غیرمذکوردرجای دیگر 44185 294639901 9721
یزد پاکستان 70071110 شیشه  ا یمنی ا ب  دا ده  درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسائل  نقلیه  زمینی 1806 12048553 397
یزد پاکستان 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 1738 42215459 1391
یزد پاکستان 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 21110 767179620 25332
یزد پاکستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 726180 25460539730 802704
یزد پاکستان 72011000 چدن خام غیرممزوج دا را ی 0.5 درصد وزنی یاکمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک یاسایر اشکال ابتدایی 103450 1334868380 41380
یزد پاکستان 72121000 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت نوردشده, باپهنای کمترا ز600میلیمتر,آبکاری شده یاا ندودشده باقلع. 72650 3978182052 130770
یزد پاکستان 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 151510 1717108129 53028
یزد پاکستان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 660440 7002463501 231154
یزد پاکستان 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 89350 1488836328 49143
یزد پاکستان 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 462910 4923585762 162019
یزد پاکستان 84238210 باسکول  ا لکترونیکی سیار با ظرفیت  توزین  500 تا5000کیلوگرم 280 9066120 280
یزد پاکستان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 22670 5652078240 174560
یزد پاکستان 84463000 ماشین های بافندگی تاروپودباف برا ی پارچه بافی به عرض بیش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 122815 5666386100 181400
یزد پاکستان 85393120 لامپ  کم  مصرفComract 42000 8120208000 250500
یزد پاکستان 85442000 کابل  هم  محور( co-axial )و سایرهادی های  برق  هم محور 450 131134950 4050
یزد پاکستان 94033000 مبلهای  چوبی ا ز انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میگیرند 110 16189500 500
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *