آمار صادرات به چین در سال 1396

همانطور که میدانید کشور چین بزرگترین شریک تجاری ایران است.هر ساله میلیاردها دلار کالا به چین صادر و در مقابل میلیاردها دلار کالا از این کشور وارد ایران میشود.

تجار و بازرگانان همیشه باید تحلیل درستی از بازار کشوری که با آن تجارت میکنند داشته باشند و یکی از بهترین روش های تحلیل بازار مطالعه ریز آمار صادرات و واردات به آن کشور در سال های گذشته است.با توجه به این موضوع و برای راحتی حال صادرکنندگان عزیز,جدول ریز آمار صادرات ایران به چین در سال 96 توسط http://0ta100.netموسسه صفر تا صد تهیه و در زیر پیوست میشود.

در صورتی که قصد صادرات به چین را داشتید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات به چین بازدید نمایید.

در جدول زیر لیست کالاهای صادراتی به چین,وزن محموله های صادراتی به چین,کد تعرفه کالاها,گمرک مبدا و همینطور ارزش ریالی و دلاری ثبت شده توسط کمیسیون نرخ گذاری گمرک ذکر شده است.

گمرک مبدا تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آبادان 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 402070 8427505748 262426
اراک 39234000 قرقره , دوک , ماسوره  و تکیه گاه های  مشابه  ا ز موا د پلاستیکی 2860 181129520 5720
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 20604 1763222008 54424
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 33019012 سایر عرقیات سنتی 780 63139050 1950
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 479853 173585664934 5516777
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 400 19427400 600
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 87071010 بدنه برا ی  سوا ری  و سوا ری  کار 420 107639280 3390
ارومیه 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 52000 1346550400 41600
اصفهان 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 42325 513436110 16930
اصفهان 27129020  اسلاک واکس (Slack Wax) 575820 10549539576 345492
اصفهان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 20000 1815600000 60000
اصفهان 32041720 گرانول مستربچ (Master Batch) 40000 3736200000 120000
اصفهان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 10750 2965947101 96789
اصفهان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 203000 3793776899 117168
اصفهان 85177010 ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED تلفن همراه فقط دارای برد ادرس دهی 11 32090220 1020
اینچه برون 28012000 ید 202000 107400590000 3392000
بندر امام خمینی 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 32600000 36970682000 1141000
بندر امام خمینی 26011110 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 128031138 116920991824 3610580
بندر امام خمینی 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1508775298 1865945829352 59138048
بندر امام خمینی 26190090 سایرآخال  چدن  یا فولادا زجمله جوش  وکف  غیرمذکور 469000000 659830319500 21314500
بندر امام خمینی 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 25732977 100697209643 3213637
بندر امام خمینی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 6880500 264338484312 8153681
بندر امام خمینی 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 18166500 1046557835417 32397802
بندر امام خمینی 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 4677750 164854015280 5084772
بندر امام خمینی 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده. 5000000 4363200000 135000
پتروشیمی بندرامام خمینی 25030090  کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 65000000 237999000000 7800000
پتروشیمی بندرامام خمینی 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 656914373 7431271187814 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 305393084 3765978562087 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 35000000 71225280000 2240000
پتروشیمی بندرامام خمینی 29022000 بنزن 6249598 122547128276 3901532
پتروشیمی بندرامام خمینی 29024300 پارا ا کسیلن  (xylene-p) 19806855 355620407194 11365122
پتروشیمی بندرامام خمینی 29024400 ا یزومرهای  ا کسیلن  مخلوط شده 59230467 1366305024238 42916176
پتروشیمی بندرامام خمینی 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 65868467 1073533807475 34078198
پتروشیمی بندرامام خمینی 29051100 متانول  (ا لکل  متیلیک) 166091536 901506715037 28373024
پتروشیمی بندرامام خمینی 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 68515461 1301428446033 40251464
پتروشیمی بندرامام خمینی 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 12540075 233636589836 7223459
پتروشیمی بندرامام خمینی 29094300 اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول 79032628 1791236695869 57720539
پتروشیمی بندرامام خمینی 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 15645111 399354919323 12899804
پتروشیمی بندرامام خمینی 29215100 اورتو – متا – پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات 580000 2664543000 87000
پتروشیمی بندرامام خمینی 34049000 موم های  مصنوعی و موم های  آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) 209780 11186390813 356626
پتروشیمی بندرامام خمینی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 356893275 12907454050781 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 12969256 484843526070 15886749
پتروشیمی بندرامام خمینی 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 201221782 7025102868564 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 9657375 569747871095 18123944
پتروشیمی بندرامام خمینی 40021900 سایر استیون بوتادین  کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 7537244 246844223078 7934611
پتروشیمی بندرامام خمینی 40022000 کائوچوی  بوتادین (BR) 2446627 107211814507 3326084
پتروشیمی بندرامام خمینی 73110090 ک ک ک سایر 4750 1132670000 35000
تبریز 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 130259 5450722492 170535
تبریز 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 2464400 64749352802 2059930
تبریز 09019090 غلاف  و پوست  قهوه  با بدل  قهوه  حاوی  قهوه  بجز ردیفهای  09019010و09019020 270 42874461 1323
تبریز 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 2255 276678794 8777
تبریز 17049000 ک سایر 15920 1489463676 46836
تبریز 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 3701 335997495 10679
تبریز 19021900 ک ک سایر 1360 37462492 1156
تبریز 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 41315 2559147105 80956
تبریز 19059090 ک کک ک سایر 15815 921274727 29960
تبریز 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 896 108627456 3584
تبریز 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 25390 677805529 21295
تبریز 21069080  کمکمل غذایی، 240 14779200 480
تبریز 22029090 — سایر 6594 170922950 5275
تبریز 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 17500 536943960 17640
تبریز 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 2500 75823549 2491
تبریز 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 2500 85807541 2819
تبریز 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 337500 13287494032 410423
تبریز 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 1057500 85658172051 2649183
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 04090000 عسل  طبیعی 600 341650225 11005
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 06049000  شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر 3765 2812620525 87625
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 2938 1080616422 33507
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 9555 7958259340 248600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 7520 6649932240 210560
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08026200 مغزهای ماکادامیا  بدون غلاف سخت 802 721982856 22456
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08029000 سایر میوه های  سخت  پوست , تازه  یا خشک کرده , حتی پوست کنده ، که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 100 93575310 2890
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08041030 خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 940 106434720 3290
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 3095 267823957 8434
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 515 19250295 595
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 1638 96497525 3156
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 150 17467920 540
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1 23813400 780
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 15019000 چربی طیور، غیر از آنها که مشمول شماره 0209 یا 1503 می گردند 52 9078000 300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 15219010  موم زنبور عسل 200 64804000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 17049000 ک سایر 2090 208866314 6527
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 19059090 ک کک ک سایر 112 10241280 336
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25171010 قلوه  سنگ, ریگ, ریگ  های  صاف وسنگ چخماق 2300 18934605 585
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 1310 5094446 161
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 28030000 کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد). 300 4251800 140
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29391910  نوسکاپین هیدروکلراید 2500 55266640000 1760000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29419090 سایرآنتی بیوتیک ها غیرمذکوردرجای  دیگر 200 1051203960 34364
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 32041410 گرانول مستربچ 440 31422048 1037
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 32064910 — گرانول مستربچ 153 14737920 456
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 477 49873903 1614
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 38220000 معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing)غیر از آنهایی که مشمول شماره های 0230 یا 0630 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 24 24960320 770
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39019000 سایر پلیمرهای  ا تیلن  که  درجای  دیگر مذکور نباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 240 16106475 525
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39023091 انواع امیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن 355 24236800 800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39029000 سایر پلیمرهای  پروپیلن  یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای  دیگر;به  ا شکال  ا بتدا ئی 3700 158720960 5158
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 677 40341959 1250
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39039000 پلیمرهای  ا ستیرن  که  درجای  دیگر گفته  نشده, به  ا شکال  ا بتدا ئی 700 22463700 700
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 262 16106475 525
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39073090 سایررزین  های  ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس  وگرا نول  ) 180 1925460 60
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 550 33132560 1076
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 350 28316750 875
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 1300 158760000 5000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39269099 ک ک ک ک سایر 635 51814890 1660
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40030000 کائوچوی  دوباره ا حیاءشده  به ا شکال  ا بتدا ئی یابصورت  صفحه, ورق  یانوا ر 306 28741491 906
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 82 10867860 346
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40113000 لاستیک رویی چرخ، بادی نو، از کائوچو از انواع مورد مصرف در وسایل نقلیه هوایی 900 126927800 4100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع  گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده  دا نه  دا ن 120 31200225 1005
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 41139000 چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ  همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات 53 205845375 6625
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 43021900 سایر پوستکهای نرم طبیعی، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا، به هم متصل نشده: به غ?ر از مینک 340 185002321 5880
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 44111399 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر 966 14419800 470
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 44201010 مجسمه های کوچک وسایر اشیاء تزئینی ازچوب به صورت صنایع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،ازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم 60 146832000 4800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 1050 505973 16
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات