آمار صادرات به چین در سال 1396

همانطور که میدانید کشور چین بزرگترین شریک تجاری ایران است.هر ساله میلیاردها دلار کالا به چین صادر و در مقابل میلیاردها دلار کالا از این کشور وارد ایران میشود.

تجار و بازرگانان همیشه باید تحلیل درستی از بازار کشوری که با آن تجارت میکنند داشته باشند و یکی از بهترین روش های تحلیل بازار مطالعه ریز آمار صادرات و واردات به آن کشور در سال های گذشته است.با توجه به این موضوع و برای راحتی حال صادرکنندگان عزیز,جدول ریز آمار صادرات ایران به چین در سال 96 توسط http://0ta100.netموسسه صفر تا صد تهیه و در زیر پیوست میشود.

در صورتی که قصد صادرات به چین را داشتید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات به چین بازدید نمایید.

در جدول زیر لیست کالاهای صادراتی به چین,وزن محموله های صادراتی به چین,کد تعرفه کالاها,گمرک مبدا و همینطور ارزش ریالی و دلاری ثبت شده توسط کمیسیون نرخ گذاری گمرک ذکر شده است.

گمرک مبدا تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آبادان 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 402070 8427505748 262426
اراک 39234000 قرقره , دوک , ماسوره  و تکیه گاه های  مشابه  ا ز موا د پلاستیکی 2860 181129520 5720
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 20604 1763222008 54424
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 33019012 سایر عرقیات سنتی 780 63139050 1950
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 479853 173585664934 5516777
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 400 19427400 600
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 87071010 بدنه برا ی  سوا ری  و سوا ری  کار 420 107639280 3390
ارومیه 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 52000 1346550400 41600
اصفهان 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 42325 513436110 16930
اصفهان 27129020  اسلاک واکس (Slack Wax) 575820 10549539576 345492
اصفهان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 20000 1815600000 60000
اصفهان 32041720 گرانول مستربچ (Master Batch) 40000 3736200000 120000
اصفهان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 10750 2965947101 96789
اصفهان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 203000 3793776899 117168
اصفهان 85177010 ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED تلفن همراه فقط دارای برد ادرس دهی 11 32090220 1020
اینچه برون 28012000 ید 202000 107400590000 3392000
بندر امام خمینی 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 32600000 36970682000 1141000
بندر امام خمینی 26011110 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 128031138 116920991824 3610580
بندر امام خمینی 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1508775298 1865945829352 59138048
بندر امام خمینی 26190090 سایرآخال  چدن  یا فولادا زجمله جوش  وکف  غیرمذکور 469000000 659830319500 21314500
بندر امام خمینی 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 25732977 100697209643 3213637
بندر امام خمینی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 6880500 264338484312 8153681
بندر امام خمینی 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 18166500 1046557835417 32397802
بندر امام خمینی 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 4677750 164854015280 5084772
بندر امام خمینی 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده. 5000000 4363200000 135000
پتروشیمی بندرامام خمینی 25030090  کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 65000000 237999000000 7800000
پتروشیمی بندرامام خمینی 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 656914373 7431271187814 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 305393084 3765978562087 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 35000000 71225280000 2240000
پتروشیمی بندرامام خمینی 29022000 بنزن 6249598 122547128276 3901532
پتروشیمی بندرامام خمینی 29024300 پارا ا کسیلن  (xylene-p) 19806855 355620407194 11365122
پتروشیمی بندرامام خمینی 29024400 ا یزومرهای  ا کسیلن  مخلوط شده 59230467 1366305024238 42916176
پتروشیمی بندرامام خمینی 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 65868467 1073533807475 34078198
پتروشیمی بندرامام خمینی 29051100 متانول  (ا لکل  متیلیک) 166091536 901506715037 28373024
پتروشیمی بندرامام خمینی 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 68515461 1301428446033 40251464
پتروشیمی بندرامام خمینی 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 12540075 233636589836 7223459
پتروشیمی بندرامام خمینی 29094300 اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول 79032628 1791236695869 57720539
پتروشیمی بندرامام خمینی 29094400 سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 15645111 399354919323 12899804
پتروشیمی بندرامام خمینی 29215100 اورتو – متا – پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات 580000 2664543000 87000
پتروشیمی بندرامام خمینی 34049000 موم های  مصنوعی و موم های  آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) 209780 11186390813 356626
پتروشیمی بندرامام خمینی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 356893275 12907454050781 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 12969256 484843526070 15886749
پتروشیمی بندرامام خمینی 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 201221782 7025102868564 ######
پتروشیمی بندرامام خمینی 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 9657375 569747871095 18123944
پتروشیمی بندرامام خمینی 40021900 سایر استیون بوتادین  کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 7537244 246844223078 7934611
پتروشیمی بندرامام خمینی 40022000 کائوچوی  بوتادین (BR) 2446627 107211814507 3326084
پتروشیمی بندرامام خمینی 73110090 ک ک ک سایر 4750 1132670000 35000
تبریز 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 130259 5450722492 170535
تبریز 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 2464400 64749352802 2059930
تبریز 09019090 غلاف  و پوست  قهوه  با بدل  قهوه  حاوی  قهوه  بجز ردیفهای  09019010و09019020 270 42874461 1323
تبریز 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 2255 276678794 8777
تبریز 17049000 ک سایر 15920 1489463676 46836
تبریز 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 3701 335997495 10679
تبریز 19021900 ک ک سایر 1360 37462492 1156
تبریز 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 41315 2559147105 80956
تبریز 19059090 ک کک ک سایر 15815 921274727 29960
تبریز 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 896 108627456 3584
تبریز 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 25390 677805529 21295
تبریز 21069080  کمکمل غذایی، 240 14779200 480
تبریز 22029090 — سایر 6594 170922950 5275
تبریز 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 17500 536943960 17640
تبریز 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 2500 75823549 2491
تبریز 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 2500 85807541 2819
تبریز 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 337500 13287494032 410423
تبریز 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 1057500 85658172051 2649183
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 04090000 عسل  طبیعی 600 341650225 11005
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 06049000  شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر 3765 2812620525 87625
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 2938 1080616422 33507
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 9555 7958259340 248600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 7520 6649932240 210560
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08026200 مغزهای ماکادامیا  بدون غلاف سخت 802 721982856 22456
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08029000 سایر میوه های  سخت  پوست , تازه  یا خشک کرده , حتی پوست کنده ، که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 100 93575310 2890
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08041030 خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 940 106434720 3290
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 3095 267823957 8434
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 515 19250295 595
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 1638 96497525 3156
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 150 17467920 540
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1 23813400 780
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 15019000 چربی طیور، غیر از آنها که مشمول شماره 0209 یا 1503 می گردند 52 9078000 300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 15219010  موم زنبور عسل 200 64804000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 17049000 ک سایر 2090 208866314 6527
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 19059090 ک کک ک سایر 112 10241280 336
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25171010 قلوه  سنگ, ریگ, ریگ  های  صاف وسنگ چخماق 2300 18934605 585
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 1310 5094446 161
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 28030000 کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد). 300 4251800 140
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29391910  نوسکاپین هیدروکلراید 2500 55266640000 1760000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29419090 سایرآنتی بیوتیک ها غیرمذکوردرجای  دیگر 200 1051203960 34364
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 32041410 گرانول مستربچ 440 31422048 1037
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 32064910 — گرانول مستربچ 153 14737920 456
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 477 49873903 1614
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 38220000 معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing)غیر از آنهایی که مشمول شماره های 0230 یا 0630 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 24 24960320 770
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39019000 سایر پلیمرهای  ا تیلن  که  درجای  دیگر مذکور نباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 240 16106475 525
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39023091 انواع امیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن 355 24236800 800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39029000 سایر پلیمرهای  پروپیلن  یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای  دیگر;به  ا شکال  ا بتدا ئی 3700 158720960 5158
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 677 40341959 1250
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39039000 پلیمرهای  ا ستیرن  که  درجای  دیگر گفته  نشده, به  ا شکال  ا بتدا ئی 700 22463700 700
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 262 16106475 525
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39073090 سایررزین  های  ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس  وگرا نول  ) 180 1925460 60
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 550 33132560 1076
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 350 28316750 875
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 1300 158760000 5000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39269099 ک ک ک ک سایر 635 51814890 1660
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40030000 کائوچوی  دوباره ا حیاءشده  به ا شکال  ا بتدا ئی یابصورت  صفحه, ورق  یانوا ر 306 28741491 906
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 82 10867860 346
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40113000 لاستیک رویی چرخ، بادی نو، از کائوچو از انواع مورد مصرف در وسایل نقلیه هوایی 900 126927800 4100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغی ا زحیوا نات ا زنوع  گاوا سب موکنده لایه لایه بریده شده  دا نه  دا ن 120 31200225 1005
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 41139000 چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ  همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات 53 205845375 6625
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 43021900 سایر پوستکهای نرم طبیعی، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا، به هم متصل نشده: به غ?ر از مینک 340 185002321 5880
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 44111399 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر 966 14419800 470
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 44201010 مجسمه های کوچک وسایر اشیاء تزئینی ازچوب به صورت صنایع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،ازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم 60 146832000 4800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 1050 505973 16
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 4500 581760000 18000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 1570 1499555101 47328
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 32441 85006614906 2708126
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 1211 18180725183 590810
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57021040  گلیم دورو پشمی 262 270111592 8346
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 341 363306884 11676
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 17594 6495219791 207522
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57049090 ک ک ک سایر 770 84318465 2695
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 58090000 پارچه های تار و پودباف از نخ فلزی و پارچه های تار و پود باف از نخ های نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار میکروند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند. 1349 1141286640 35720
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 58109900 گلدوزی وقلابدوزی بازمینه نمایان ا زسایرموا دنسجی,بصورت توپ, نوا ریادا را ی فرم مشخص. 188 31752000 1000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 160 32362000 999
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 71031010 فیروزه طبیعى کارنشده یا به طورساده اره شده یا ناهموارى گرفته  شده 12 367223040 12048
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 72022900 فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 500 805650 25
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده. 50 3236900 100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 72091600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3میلی متر 180 3394014 108
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 72123090 سایرمحصولات غیر مذکور تخت نوردشده ا زآهن یافولادغیرممزوج باپهنای کمتراز 600میلی متر که به نحودیگری آبکاری شده یاا ندودشده باروی 215 6753150 215
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 72299090 سایرمفتولهاا زفولادهای  ممزوج  غیرمذکوردرجای  دیگر 120 7734240 240
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73042200 لوله های حفاری ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 650 90621450 2850
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73042300 سایر لوله های حفاری غیرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 370 12745200 400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73061990 سایر لوله هاخطی جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برای استفاده درخطوط نفت یاگاز ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی از8اینچ به بالاغیراز 73069100 400 6087800 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 1770 150343578 4857
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73121090 سایرمفتولهای  به  هم  تابیده  طناب  وکابل ا زا هن  یافولاد,عایق  نشده  برا ی مصرف  برق 800 12947600 400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73181190 سایرمهره پیچ  بزرگ حدیده شده ،از چدن ،آهن  یا فولادغیرا ز جنس  ا ستنلس  ا ستیل 870 186833235 5919
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73181310 ک ک ک از جنس استنلس استیل 70 14350080 444
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 100 4854750 150
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73251000 مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 360 2560864 79
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 74199990 مصنوعات دیگرازمس که درجای دیگر گفته نشده است 300 583236000 18000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84079000 سایر موتورهای درون سوزجرقه ا ی- ا حترا قی تناوبی یادوا رکه درجای دیگرمذکورنباشد. 465 172203500 5500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84089010   سایر موتورهای دیزل ونیمه دیزل با قدرت تا 150 اسب بخار 305 35582800 1100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهای وسایط نقلیه هوا ئی مشمول شماره 840710 300 37254000 1200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84099990 سایرا جزا وقطعات  موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 130 1617400 50
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84149090 سایرا جزا وقطعات  تلمبه  های هوا باخلاء,کمپرسورهای هوا یاگاز ,بادزنهاغیرمذکوردرجای دیگر 550 37224350 1150
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 12192 53782930819 1683622
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 200 6667920 210
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84385000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن گوشت یاپرندگان خانگی 60 6478400 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84431900 سایر ماشین الات چاپ غیرمذکور 120 203144500 6500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84433290 ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه غیر مذکوردرردیف های 84433210و84433220 100 9177000 300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84459000 ماشین آلات ودستگاههای تولیدیاتهیه نخ های نسجی,که درجای دیگرمذکورنباشد 210 188100000 6000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84501100 ماشین های رختشوئی تمام ا توماتیک باظرفیت حدا کثر10کیلوگرم 100 7120300 220
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84509090 سایر اجزاء وقطعات ماشین های رختشوئی خانگی وغیرخانگی غیر مذکور درجای دیگر 639 32120700 1050
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84561000 ماشین ا بزا رهاکه باا شعه لیزریاسایرا شعه نوری یا فوتونی عمل میکنند برای کار کردن روی هر نوع مواد 260 32416000 1000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84718090 سایر واحدهای مربوط به ماشین های خودکار داده پردازی غیر از انواع بردها 35 1316007000 43168
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84719000 سایرماشین قرا ئت مغناطیسی یا اپتیکی,ماشین ا نتقال دا ده هابه  روی  حامل دا ده ها…غیرمذکوردرجای دیگر 1800 309100000 10000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 36 2930880 96
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84792000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ا ستخرا ج یاتهیه چربیهایاروغن های نباتی ثابت یاحیوا نی. 120 31666000 1000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 637 99637792 3076
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84807100 قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی. 330 17716510 574
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84821000 بلبرینگ. 470 509904425 15748
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84842090 سایرکاسه  نمدهای  مکانیکی ،غیرمذکوردرجای دیگر 4050 17361921111 541755
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85099000 ا جزا ء و قطعات  دستگاه های  ا لکترومکانیکی خانگی 250 31797000 1000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتی 5 2186268 68
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85177090   سایر اجزاء وقطعات ردیف 8517 بجز ماژول نمایشگر، انتن مخابراتی و رک مربوط به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی 482 83068594 2742
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85258000 دوربین های تلویزیونی ،دوربین های دیجیتال ودوربین های ضبط ویدئوئی . 132 10271856000 328000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85299090 سایر ا جزا  وقطعات غیرمذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 7136 4024495422 126264
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 29 1618700 50
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85419000 ا جزا ء و قطعات  وسایل  مشمول  ردیف  8541 550 1196726220 36934
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85447090 سایرکابلهای  ا لیاف  نوری بجزردیف 85447010 700 284921378 9314
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87032290 ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 10570 3168555714 99732
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار و وا نت 70 9709200 300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی 120 19441200 600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87089510 اجزاء وقطعات خاص کیسه ایمنی هوا 220 63726000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90015090 سایر عدسی های  عینک  غیرشیشه  ا ی  وا زنوع  چند کانون 420 282150000 9000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90152000 تئودولیت ها(زاویه یاب ها) و تاکیمترها وتاکئومترها 700 1116798150 35050
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90153000 ترا زها 2065 4697498304 149952
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90154000 آلات و دستگاهکهای فتوگرامتری 725 773850000 25000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90262000 آلات  و دستگاههابرا ی  سنجش  یاکنترل  فشار 50 133691106 4166
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90302000 نوسان  نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 190 273888000 8449
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90314900 سایرآلات ووسایل اپتیکی برای سنجش یاکنترل که درجای دیگری مذکورنباشند. 140 10647240000 332000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94054030 وسایل وچراغ هایی که برای به کارگیری با دیودهای نورافشان (LED)ساخته شده اند. 105 10162500 314
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 96020010 کپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین 720 658034518 21585
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 97019000 کولاژوپلاکهای تزئینی همانند. 400 104879520 3370
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 98870312 قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 20 % تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک 100 8663730 275
خارک 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 34313256 474246993525 15546053
خارک 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 33143851 475646965195 15547937
خارک 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 142335514 352305890121 11195561
خارک 29051100 متانول  (ا لکل  متیلیک) 329582243 2197196154344 70074152
خرم آباد 73110090 ک ک ک سایر 45146 8579760300 267300
زنجان 74031900 مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 367455 54410916570 1782160
زنجان 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 957320 59702038464 1897536
ساوه 17049000 ک سایر 886 72138240 2232
ساوه 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 48124 2805781287 87264
ساوه 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 17640 540301864 17288
ساوه 79031000 گرد روی 216270 10164032930 330674
سمنان 25309030 سلستیت 40946588 93587751054 2963000
سهلان 17021900 لاکتوز و شربت  لاکتوز دا را ی  کمتر ا ز 99% وزنی لاکتوز محاسبه  شده  بر حسب  ماده  خشک 10291 1627942727 51410
سهلان 17049000 ک سایر 13776 1037899011 32781
سهلان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 432 39565060 1252
سهلان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 27914 1730182643 54296
سهلان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 1280 74665728 2304
سیرجان 28170019 ا کسید روی  بجز گرید دا رویی 20000 171891500 5500
سیرجان 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 1000 299976345 9855
شهید باهنر 25030090  کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 45000000 131532206250 4243750
شهید باهنر 26011110 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 200000000 200644400000 6200000
شهید باهنر 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3582871562 5170505976418 ######
شهید باهنر 26070000 سنگ  سرب  وکنسانتره های آن 37761770 794429479253 25213248
شهید باهنر 26080000 سنگ  روی  وکنسانتره های آن 34468733 512845523407 16390159
شهید باهنر 28020000 گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال. 346944520 843521145257 27087514
شهید باهنر 38019000 فرآورده هابرا ساس  گرا فیت  یاکربن  به شکل  خمیر,بلوک  یامحصولات  نیمه ساخته غیرمذکوردرجای  دیگ 7704100 7452256119 231123
شهیدرجایی 02062900 سایر  احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو ، منجمد غیر از زبان وجگر 25920 1177480800 38880
شهیدرجایی 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 83000 1656246000 54000
شهیدرجایی 03033900 سایر ماهیهای  پهن  (fish flat) ,یخ  زده (باستثنای  فلتان  ,حلوا  و کفشک ) جگر تخم و منی ماهی 1941468 215153822140 6740942
شهیدرجایی 03034900 سایر ماهی های تن , یخ  زده  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد باسثنای جگر ، تخم و منی ماهی 465370 45699122050 1421745
شهیدرجایی 03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی 4962459 540943419636 16864628
شهیدرجایی 03074100 ماهی مرکب   و سرپاور ,زنده  ,تازه  یا سردکرده 14260 2015579700 64170
شهیدرجایی 03074900 ماهی مرکب   و سرپاور (باستثنای  زنده , تازه , یا سردکرده ) 13840 1713613440 55360
شهیدرجایی 03079900 صدفداران، آرد،زبره وحبه، خورا کی غیراز زنده، تازه یاسردکرده غیرمذکوریامشمول درجای دیگر 209650 23557699725 733775
شهیدرجایی 04090000 عسل  طبیعی 2482 384188780 12410
شهیدرجایی 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 27000 15222492000 486000
شهیدرجایی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 363370 87707992587 2736817
شهیدرجایی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 1500 453014250 14550
شهیدرجایی 08041010 خرما استعمرا ن تازه یاخشک کرده 92060 2904341102 93678
شهیدرجایی 08041030 خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 9003 376532478 11703
شهیدرجایی 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 50220 2532575712 78883
شهیدرجایی 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 56310 1426593975 45485
شهیدرجایی 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 244013 6465476522 207257
شهیدرجایی 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 78020 3953063288 124024
شهیدرجایی 08062060 ک ک ک انگوری بیکدانه 2000 214753000 7000
شهیدرجایی 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 20000 1448072400 45200
شهیدرجایی 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 7950 461850000 15000
شهیدرجایی 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 2000 120887760 3760
شهیدرجایی 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 11000 574477860 18260
شهیدرجایی 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 4003 3892837440 120090
شهیدرجایی 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 12800 414924800 12800
شهیدرجایی 25070010 کائولن 22000 282928800 8800
شهیدرجایی 25070090 خاکهای  رس  کائولینی حتی تکلیس  شده 240250 317441490 10090
شهیدرجایی 25083000 خاک  رس  نسوز 22000 68299000 2200
شهیدرجایی 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 605397681 3763064557574 ######
شهیدرجایی 25151200 ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: 1470964 9483298368 294191
شهیدرجایی 25152000 سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 1761875 10705142791 352375
شهیدرجایی 25161100 سنگ  خارا , کارنشده  یاناهموا ری  گرفته  شده 6911362 43506523051 1382269
شهیدرجایی 25161200 فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک یا به شکل لوح مربع یا مربع مستطیل 372475 2267302551 74495
شهیدرجایی 25201000  سنگ گچ؛ انیدریت 46000 17870448 552
شهیدرجایی 25202000 ک گچ 313280 189018312 6190
شهیدرجایی 25309030 سلستیت 196152347 182038563569 5778482
شهیدرجایی 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 119330 57900985 1789
شهیدرجایی 26011110 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 216500000 194161506760 6313080
شهیدرجایی 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 14455826127 17159564239199 ######
شهیدرجایی 26011200 سنگ آهن  بهم  فشرده  شده  و کنسانتره های  آن به غیر ازپیریت های آهن تفته شده 41014960 99392551444 3081646
شهیدرجایی 26020000 سنگ منگنز وکنسانتره آن، از جمله سنگ های منگنز آهن دار وکنسانتره های آلی که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد. 907352 1901401018 58979
شهیدرجایی 26030000 سنگ  مس  وکنسانتره های آن 544010634 3101311293811 99032357
شهیدرجایی 26070000 سنگ  سرب  وکنسانتره های آن 26291259 614934135662 19529312
شهیدرجایی 26080000 سنگ  روی  وکنسانتره های آن 24162778 316094390424 9889952
شهیدرجایی 26100000 سنگ  کروم  وکنسانتره های آن 485471221 2132465456666 67965762
شهیدرجایی 26171000 سنگ آنتیمون وکنسانتره های آن 23000 1107139500 34500
شهیدرجایی 26190010 خاک  کوره 35000 1108310000 35000
شهیدرجایی 26201900 خاکسترو رسوبات  حاوی  عمدتا “فلز روی  (باستثنای ماتهای گالوانیزاسیون   ) 19000 581210000 19000
شهیدرجایی 27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده  نشده  که  درجای  دیگری  مذکور نباشد 56557330 91059130047 2827866
شهیدرجایی 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 13060820 113063340622 3645389
شهیدرجایی 27101910 روغن  موتور 29806 386296644 11922
شهیدرجایی 27101940 روغن پایه معدنی 5829882 77742195188 2481735
شهیدرجایی 27101950 روغن صنعتی 920000 10369553885 321990
شهیدرجایی 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 468520 5665991982 178686
شهیدرجایی 27121010  وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 278250 9831532480 306075
شهیدرجایی 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 1724183 49250531496 1551879
شهیدرجایی 27129010  پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن 200788 5757930867 180709
شهیدرجایی 27129020  اسلاک واکس (Slack Wax) 40045990 855046243394 27133292
شهیدرجایی 27129090 سایرمومهای  نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 466670 4693780080 147950
شهیدرجایی 27132000 قیرنفت 2995232 20408325679 630834
شهیدرجایی 27149000 قیرو آسفالت,  طبیعی, آسفالت  های  طبیعی وسنگ  های آسفالت  دا ر طبیعی 6601560 58330694085 1836696
شهیدرجایی 28170019 ا کسید روی  بجز گرید دا رویی 446329 9188210879 286509
شهیدرجایی 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 18400 350157520 10810
شهیدرجایی 29072300 4، 4ایزوپروپیلیون دی فنلککبیسکآ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن 34810 1713661480 56740
شهیدرجایی 29173600 اسید ترفتالیک و املاح آن 503540 11574398162 382321
شهیدرجایی 29173700 ترفتالات دی متیل 1920000 57656955200 1862400
شهیدرجایی 29215900 سایرپلی آمیدهای  بودا رومشتقات آنها,غیرمذکوردرجای دیگر;ا ملاح ا ین محصولات 121660 14367684442 467175
شهیدرجایی 29221110  منواتانول آمین 3067200 92090583141 2922903
شهیدرجایی 29221220 دی اتانول آمین 828000 25217532488 782368
شهیدرجایی 29221310  تری اتانول آمین 1748000 59730777289 1904648
شهیدرجایی 29221390 ا ملاح  تری  ا تانول  آمین 325674 5086659160 157180
شهیدرجایی 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 97888725 1135768378817 36072849
شهیدرجایی 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 49479654 320321358170 9895930
شهیدرجایی 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 20624 1372825334 42362
شهیدرجایی 32151900 مرکب  چاپ  به  غیر ا ز رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 3538 284579289 9159
شهیدرجایی 34042090 سایر موم  های مصنوعی وموم  های ا ماده  غیرمذکور ازپلی (اکسی )اتیلن (پلی اتیلن گلیکول ) 163232 3247107831 105941
شهیدرجایی 34049000 موم های  مصنوعی و موم های  آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) 42150 1747886850 57390
شهیدرجایی 34059000 سایر جلاها,واکس ها و فرآورده های  مشابه  که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 194238 1104601404 34962
شهیدرجایی 35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
10100 823604376 26272
شهیدرجایی 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 15970 202072320 6912
شهیدرجایی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 68556090 2442206006992 78378050
شهیدرجایی 39011049 پلی ا تلین  گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز 94%بجز نوع  پودری 594000 24997364176 830036
شهیدرجایی 39012019 سایر پلی ا تیلن  گرید لوله  با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع  پودری 22662000 756905824362 24973126
شهیدرجایی 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 63035447 2259540646695 72211905
شهیدرجایی 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 222872177 8604785665918 ######
شهیدرجایی 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 208168570 7135147796533 ######
شهیدرجایی 39019000 سایر پلیمرهای  ا تیلن  که  درجای  دیگر مذکور نباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 66793 2978015637 98193
شهیدرجایی 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 32400 1673531597 54291
شهیدرجایی 39151000 آخال, دم  قیچی و خرده  ریز ا ز پلیمرهای  ا تیلن 24760 384444570 12630
شهیدرجایی 39191090 صفحه.  ورق.  نوا رخودچسب  بصورت  رول  باپهنای  حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 499 45353112 1497
شهیدرجایی 39234000 قرقره , دوک , ماسوره  و تکیه گاه های  مشابه  ا ز موا د پلاستیکی 11780 634474914 19804
شهیدرجایی 39269099 ک ک ک ک سایر 3675 235960830 7455
شهیدرجایی 40023900 سایرکائوچوی ایزوبوتن  ایزوپرن هالوژنه  یاciir 2271780 146488808592 4631130
شهیدرجایی 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 1320 199766475 6225
شهیدرجایی 44083100 ورق های روکش وورق های لائی برای تخته های چندلا،بضخامت حدا کثر6میلیمترازتیره زهرالشتای قرمزتیره،روشن،باکائو 22492 1379362941 45483
شهیدرجایی 47069200 خمیرشیمیائی ا زسایرموا دا لیافی سلولزی, که  درجای  دیگر مذکورنباشد 429670 8711226927 279285
شهیدرجایی 48041900 سایر کرا فت لانیر,قشرنزده (به ا ستثنای سفیدنشده )به شکل  رول یاورق 7340 74536100 2300
شهیدرجایی 48051290 کاغذ فلوتینگ  کاهی تولیدشده  ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin) 97880 1216358132 37586
شهیدرجایی 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 6000 155553600 4800
شهیدرجایی 50030000 ضایعات ابریشم (شامل پیله های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ و انباشت ناخالصی های قبل از حلاجی (Game tted stock). 10212 867139911 28593
شهیدرجایی 54024700 سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر 50 دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 18196 952480337 30935
شهیدرجایی 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 19486 9230157288 300231
شهیدرجایی 59050000 پوششهای دیوا ری ا ز موا د نسجی 8150 320869575 10595
شهیدرجایی 68010000 سنگ برای سنگفرش، سنگ برای کنار پیادهکرو و سنگ به صورت لوح برای سنگفرش، از سنگ طبیعی (باستثنای سنگ لوح). 174420 733296421 23860
شهیدرجایی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 748046 17902569719 570091
شهیدرجایی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 26640 138845850 4290
شهیدرجایی 68029990 سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده 80430 1284729621 41800
شهیدرجایی 69091910 هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزی ازسرامیک 5220 1156535700 36100
شهیدرجایی 72024190 فروکروم دا را ی  بیشتر ا ز 60 درصد وزنی کروم 911650 17459160210 546990
شهیدرجایی 72051000 دا نه های کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپیگل, آهن یافولاد. 72000 1632556800 50400
شهیدرجایی 72099000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmروکش, آبکاری یاا ندودنشده, غیر مذکور درجای دیگر 3668 52137980 1723
شهیدرجایی 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 5985 748771800 23800
شهیدرجایی 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده. 40560827 6107814294614 ######
شهیدرجایی 74031900 مس تصفیه شده, که درجای دیگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 52453755 570032694178 17946371
شهیدرجایی 76011000 آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 10596100 491766754949 15756398
شهیدرجایی 78011000 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 605700 35565591770 1120545
شهیدرجایی 78019990 سایرسرب های تصفیه نشده,  به صورت کارنشده ،غیرمذکور درجای دیگر 108470 2593550457 82437
شهیدرجایی 79011100 روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 11099349 160111511900 5102670
شهیدرجایی 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 200245 11664240940 366408
شهیدرجایی 79031000 گرد روی 103387 5796358299 180927
شهیدرجایی 84283300 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ری یاتسمه ا ی, که درجای دیگرمذکورنباشد 70 16485000 509
شهیدرجایی 84522900 چرخهای دوزندگی از نوع صنعتی(غیراز چرخهای اتوماتیک) 30500 3776539335 124069
شهیدرجایی 84551090 سایرماشینهای نوردبرا ی ساخت  لوله  به قطر بیش از 3 اینچ 4500 2874685212 89412
شهیدرجایی 84615000 ماشین های ا ره کردن یاقطع کردن برا ی کاربرروی فلزا ت یاسرمت ها 2300 2898180563 91816
شهیدرجایی 84672200 اره ها توام شده با موتورا لکتریکی 2130 474893650 15686
شهیدرجایی 84715020 دستگاه کامل کامپیوترserverشامل کلیه وا حدهاومتفرعات دا خلی از جمله درا یوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد های ورودی وخروجی 1790 642399360 19840
شهیدرجایی 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشین های مشمول ردیف 847021لغایت 847090. 6140 32416000 1000
شهیدرجایی 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 36042 2870944600 91300
شهیدرجایی 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 30 30615000 945
شهیدرجایی 84795000 رباتهای صنعتی,(industrial robots ) که  درجای دیگر مذکورنباشد 1650 1135110000 35032
شهیدرجایی 84801000 شاسی قالب گیری برا ی ریخته گری فلزا ت. 1045 95018715 3135
شهیدرجایی 84807100 قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی. 4477 1425194223 45691
شهیدرجایی 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 620 98912000 3200
شهیدرجایی 84819030 اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی 550 46895310 1515
شهیدرجایی 84831090 سایربازوهای  ا نتقال  نیرو و دسته  محور غیرمذکوردرجای  دیگر 3600 237552000 7350
شهیدرجایی 85013110  الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداکثر 200 وات 5088 4603259790 150996
شهیدرجایی 85059090 سایر ابزارهای مغناطیسی والکترومغناطیسی واجزاء وقطعات غیر از اشیاء مشمول ردیف 85051100 لغایت 85059010 1300 1096370764 33893
شهیدرجایی 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههای  لحیم کاری,  زردجوشکاری, جوشکاری  وغیره  مشمول  شماره  8515 2027 918374301 28368
شهیدرجایی 85299020 ک ک ک ماژول (LCD) , (LED) یا پلاسما حتی دارای برد آدرسکدهی 8048 8250785408 265024
شهیدرجایی 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع  وسیله حمل  ونقل 14920 709948750 23450
شهیدرجایی 87079090 بدنه  برا ی وسایل  نقلیه  شماره 8701، 8702تا8708 غیر مذکور درجای دیگر 2468 806845052 26141
شهیدرجایی 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی 7200 1337191100 44030
شهیدرجایی 87085039 اجزاء وقطعات محورهای غیر محرک بجز توپی محور 11000 606540000 20000
شهیدرجایی 87089421 اجزاء وقطعات برای سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 34750 1638458500 54250
شهیدرجایی 90321000 ترموستات 1330 48845480 1510
شهیدرجایی 94034000 مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند 2500 162080000 5000
شهیدرجایی 94051090 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 14120 1026798350 33172
شهیدرجایی 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 24117 663589909665 20500785
شهیدرجایی 98870338 اتومبیل سواری با حجم سیلندرتا 2000 سانتی مترمکعب ( دیزل یانیمه دیزل )   با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک 1702 185097575 5945
غرب تهران 15180000 چربی هاوروغن های  حیوا نی یانباتی…تغییریافته شیمیائی غیرمذکوریادرجای دیگر 19160 533099853 16731
غرب تهران 17049000 ک سایر 3000 274770000 9000
غرب تهران 19011000 فرآورده هابرا ی تغذیه  کودکان, که برا ی خرده فروشی بسته بندی  شده  باشد,ا ز آرد و غیره 8358 652971720 21324
غرب تهران 19059090 ک کک ک سایر 7799 585519800 18718
غرب تهران 32029000 سایرمواد دباغی غیرآلی;فرآورده دباغی,حتی دارای مواد طبیعی دباغی,فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 78600 2485977240 78600
غرب تهران 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 500 15878850 510
غرب تهران 39021099 ک ک ک ک سایر 8200 336292598 10547
غرب تهران 39159000 آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول  در جای  دیگر 71700 10336738050 322650
غرب تهران 41051000 پوست  دباغی شده  یا تازه  دباغی شده  ولی رنگ  نشده  مرطوب(  wet-blue)ازگوسفندیابره 34700 2966966460 97182
غرب تهران 41053000  پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگکآمیزی نشده (Crust) 51200 38293174380 1183020
غرب تهران 51021900 موی  نرم  (کرک )حیوا ن  بجزبزکشمیری  حلاجی نشده  و شانه  نزده 109400 1650611760 52512
غرب تهران 51022000 موی  زبر حیوا ن ,  حلاجی نشده  و شانه  نزده. 22800 354355776 10944
غرب تهران 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 4970 6031504056 188248
غرب تهران 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 140 23105520 720
غرب تهران 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 7500 2332254488 73433
غرب تهران 79031000 گرد روی 6000 400948176 12378
غرب تهران 85437020 لامپ LED 1733 1327873536 42959
غرب تهران 87032290 ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 14320 4382868300 135420
غرب تهران 87032319 ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 2000 594360000 19500
غرب تهران 87089510 اجزاء وقطعات خاص کیسه ایمنی هوا 2000 2735230880 84512
فرودگاه اصفهان 04100010 ک ک ک ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل 1000 161895000 5000
فرودگاه اصفهان 15219010  موم زنبور عسل 8000 1229612500 40000
فرودگاه شیراز 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 45 13485056 416
فرودگاه شیراز 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 98 1910361 59
قزوین 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 23390 1115247140 36722
قزوین 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 5550 159499170 5256
قزوین 39234000 قرقره , دوک , ماسوره  و تکیه گاه های  مشابه  ا ز موا د پلاستیکی 8733 882872230 28478
کرمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 28160 7883803200 246400
کرمان 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 1012 139306860 4554
کرمان 38231900 ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر 29146 484633985 15302
ماه شهر 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 424471000 4236085352790 ######
مشهد 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 3000 1072089000 35400
مشهد 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 15900 393785760 12720
مشهد 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 11000 392064200 12100
مشهد 09102010 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 6 298634738 9848
مشهد 09102030 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 1110 51680128640 1705840
مشهد 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم 570 26154627760 863980
مشهد 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 6918 328561494797 10480801
مشهد 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 36 102047040 3348
مشهد 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 45205 350839545 11301
مشهد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 56 6775328 224
مشهد 51022000 موی  زبر حیوا ن ,  حلاجی نشده  و شانه  نزده. 299611 4961009404 156512
مشهد 51053100 موی نرم (کرک) بزکشمیری حلاجی شده یا شانه زده 30270 665370820 21794
مشهد 57024100 ک کک از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 3160 1043043928 33272
مشهد 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 2892 806122238 26045
مشهد 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی 30 14975988 492
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 184 79024506 2557
منطقه ازاد بندر انزلی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 196245 8979914068 293343
منطقه و?ژه معادن و فلزات 26070000 سنگ  سرب  وکنسانتره های آن 1000000 18099200000 559515
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 114223 29227725561 950532
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی 131483 15373365168 474182
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 18185627 118685637245 3661421
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 25152000 سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 242295 943116888 29087
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 25309030 سلستیت 2220824 2159890096 66624
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 471200 229116288 7068
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 376114542 517927324548 15978679
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 26030000 سنگ  مس  وکنسانتره های آن 44358870 265408673208 8187459
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 26070000 سنگ  سرب  وکنسانتره های آن 866344 20786831856 641094
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 26080000 سنگ  روی  وکنسانتره های آن 844594 12977324192 400337
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 26100000 سنگ  کروم  وکنسانتره های آن 10378292 46995669811 1452959
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 27129020  اسلاک واکس (Slack Wax) 973056 20627921600 636350
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 27132000 قیرنفت 202535 1378717312 42532
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 29321200 2فورآلدئید (فورفورآل) 2729644 32325235200 997200
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 34049000 موم های  مصنوعی و موم های  آماده, غیرازپلی (اکسی اتیلن )(پلی اتیلن گلیکول ) 32164 1042628224 32164
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 167250 1952249040 60210
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 4080000 144656400000 4462500
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 76011000 آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج. 1199330 57810791648 1783403
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 973 937524375 30375
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 84158100 دستگاههای تهویه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ برای برگشت گردش سرما،گرما 72 10318660 340
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 85176230 سوئیچ شبکه کامپیوتر، روترشبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر، مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر، بی رأس شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت، دی اس لم شبکه کامپیوتر، کانورتورشبکه کامپیوتر 200 48778320 1520
منطقه ویژه بوشهر1 21069080  کمکمل غذایی، 16300 28678127760 884692
منطقه ویژه بوشهر1 25202000 ک گچ 26500 22967868 742
منطقه ویژه بوشهر1 27129090 سایرمومهای  نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 19435837 420241435254 13213035
منطقه ویژه بوشهر1 33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 10000 314610000 10000
منطقه ویژه بوشهر1 84253900 – – سایر (چرخهای بدون موتور برقی ) غیر مذکور در جای دیگر 20685 2380442990 74709
منطقه ویژه بوشهر1 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاچاه کندن مشمول شماره فرعی843041یا843049 930 1370109000 43000
منطقه ویژه بوشهر1 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع  وسیله حمل  ونقل 464600 28641078000 894000
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 25030090  کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 536430002 1530592176377 48728720
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 27090010 میعانات گازی 1320270807 16292736006043 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 2263858147 24322424584693 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 1154138225 13327050520604 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 27111410 اتیلن, پروپیلن, بوتیلن  وبوتادین  مایع  شده درظروف  کمترا زیک هزا رسانتی مترمکعب . 20732771 479136676069 15238379
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29012100 اتیلن اشباع نشده 19651843 534859617051 16921127
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 3221450 145514434450 4687210
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29012400 بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 20497668 1926789061502 63542770
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29024100 ا ورتوا کسیلن  ( o-xylene ) 5030751 99188500733 3255156
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29024300 پارا ا کسیلن  (xylene-p) 316188521 7373013869379 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29025000 ا ستیرن 261758373 9589501276117 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29051100 متانول  (ا لکل  متیلیک) 2441790832 15627158590815 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 527906215 10524739578122 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 29094100 2، 2 اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 66044515 1502843371449 48206938
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 122254290 956698458340 30838109
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 242696325 8942745915737 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 465033750 16031046385591 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 186659775 6324306819621 ######
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 52965000 1801298829211 57873387
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 14708588 805598052019 25496861
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39031190 سایرپلی ا ستیرن  به  ا شکال  ا بتدا یی قابل  ا نبساط بجزمقاوم  دربرا بر آتش 327000 14869315230 459720
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 3090000 127462221700 3940197
همدان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 3208 5022403220 163118
همدان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 6492 1755768960 57024
یزد 57024900 کف پوش های مخملی باف ا زسایرموا دنسجی,آماده مصرف, غیرمذکوردرجای دیگر 13840 3529270420 112580
یزد 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 7500 1985466672 61348
یزد 57049090 ک ک ک سایر 14700 1665899550 51450