بر طبق آمار رسمی در سال گذشته بیش از 130 تن زعفران از ایران به سایر کشورها صادر شده است.البته با توجه به دقیق نبودن آمار رسمی گمرک در بسیاری از کالاها میتوان تخمین زد صادرات زعفران در سال گذشته رقمی بیش از این بوده است. با این حال در جدول زیر میتوانید آمار صادرات زعفران ایران در سال 1394 را بر طبق آمار رسمی گمرک مشاهده نمایید

سال تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1394 06011090  سایر اجزای زعفران باستثنای پیاز زعفران در حال نمو یاگل دادن 7,994 749,365,104 25,312
1394 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 5,038 256,973,352,908 8,752,176
1394 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 48,547 2,129,385,460,479 72,365,375
1394 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 16 793,220,698 27,241

آمار صادرات زعفران به تفکیک کشور مقصد و گمرک مبدا

آمار صادرات به تفکیک تعرفه، گمرک و کشور براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی دوازده ماهه سال 1394
گمرک کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
اصفهان استرالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 10 487,590,857 16,393
اصفهان برزیل 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 0.12 5,871,702 194
اصفهان سنگاپور 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.45 19,870,110 702
اصفهان کویت 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 38,436,008 1,352
امور نمایشگاهی تهران ایتالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 29 3,673,410,000 129,780
تبریز نروژ 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 4,363,250 154
تبریز هلند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 15 804,555,576 26,713
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 146,874,000 4,875
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 3 201,231,884 6,716
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 200,270,000 7,000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 13 1,144,344,627 38,175
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 25 2,470,875,000 82,500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 15 809,978,540 27,020
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 300 15,408,848,000 512,000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استرالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 22 1,680,834,479 57,949
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 49 3,868,994,276 133,703
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 96 9,563,907,800 320,805
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 139 12,642,689,668 434,640
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 30 1,439,943,316 47,707
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 10 482,642,160 15,990
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 105,392,000 3,500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 621 32,730,687,000 1,121,707
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بلژیک 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 4 211,253,000 7,000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 15 1,520,317,750 50,750
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ترکیه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 34 5,033,083,544 168,061
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگاپور 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 196,770,590 6,830
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 10 356,954,765 12,038
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 503,866,640 16,820
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 280,388,123 9,654
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 9 675,780,800 22,550
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 35 1,689,079,665 55,965
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 17 1,193,337,406 39,842
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 150 7,069,608,000 234,000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 243,584,880 8,085
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 15 1,397,790,610 47,530
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 6 581,841,100 19,420
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کویت 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 4,005,428,000 133,000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کویت 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 44 4,102,916,400 144,954
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 150,276,980 5,180
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1 38,604,057 1,279
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نروژ 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 25 2,358,034,627 79,108
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 36,325,872 1,207
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 10 579,170,592 19,188
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 63,382,176 2,106
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 325,638,144 10,872
شهیدرجایی اردن 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 5 561,180,928 18,592
غرب تهران اردن 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 249,333,750 8,325
غرب تهران سوئد 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 8 931,467,600 31,080
فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 4 196,946,880 6,708
فرودگاه شیراز بحرین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 43 1,550,167,940 52,574
فرودگاه شیراز عمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 88,311,600 3,120
فرودگاه شیراز قطر 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 17 803,059,650 27,855
فرودگاه شیراز نیوزیلند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 48,350,900 1,690
فرودگاه لار قطر 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 102,008,400 3,380
کرمان لبنان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 7 365,588,125 12,250
مشهد پاکستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1 45,133,050 1,559
مشهد چین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 0.07 3,386,957 115
مشهد چین 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 8,007 360,322,879,382 12,232,867
مشهد ژاپن 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 96,242,231 3,309
مشهد آفریقای جنوبی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 13 631,880,460 22,086
مشهد آلمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 12 584,805,731 19,707
مشهد آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 11 513,001,839 17,309
مشهد اردن 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 49,898,920 1,720
مشهد اسپانیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 180 9,467,670,246 321,786
مشهد اسپانیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 470 19,117,377,935 658,143
مشهد استرالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 38 2,100,011,146 71,375
مشهد استرالیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 15 891,259,512 29,927
مشهد استرالیا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.12 5,933,070 198
مشهد استونی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 4 199,038,395 7,071
مشهد افغانستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 110 4,793,973,750 169,125
مشهد امارات متحده عربی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1,465 73,481,088,370 2,490,547
مشهد امارات متحده عربی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 31,439 1,399,312,356,228 47,493,525
مشهد انگلستان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 49 2,662,352,851 90,972
مشهد انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 15 720,327,545 23,943
مشهد ایالات متحده آمریکا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 6 371,738,155 12,375
مشهد ایالات متحده آمریکا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.19 13,944,660 462
مشهد ایتالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 148,423,087 5,271
مشهد ایتالیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.40 17,771,976 624
مشهد بحرین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 83 3,811,042,017 129,405
مشهد بحرین 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 199 8,858,736,956 299,757
مشهد بلژیک 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 28 1,414,753,563 48,468
مشهد بلژیک 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 13 626,233,494 21,288
مشهد بلژیک 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 2 95,139,000 3,300
مشهد بوسنی وهرزگوین 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1 32,145,960 1,065
مشهد تایوان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 0.25 11,409,531 405
مشهد تایوان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 176 7,092,506,946 244,412
مشهد ترکیه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 32 1,554,301,938 54,118
مشهد ترکیه 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 3 135,961,949 4,673
مشهد ترکمنستان 06011090  سایر اجزای زعفران باستثنای پیاز زعفران در حال نمو یاگل دادن 7,945 704,753,280 23,835
مشهد جمهوری چک 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 51,934,838 1,794
مشهد سنگاپور 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 7 348,126,480 12,168
مشهد سنگاپور 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 28 1,229,992,786 43,028
مشهد سنگاپور 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 226,591,200 7,920
مشهد سوئد 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 52 2,704,834,125 90,694
مشهد عراق 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 72 3,835,942,278 127,852
مشهد عراق 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 2 70,600,376 2,339
مشهد عربستان سعودی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1,277 52,980,992,330 1,834,453
مشهد عربستان سعودی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 6,019 218,613,053,685 7,481,657
مشهد عمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 38 1,996,314,736 68,311
مشهد عمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 51 2,356,094,874 79,509
مشهد فرانسه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 38 1,925,746,491 65,120
مشهد فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 15 689,935,450 23,385
مشهد فرانسه 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 8 388,327,500 13,200
مشهد فیلیپین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 15 760,997,367 25,857
مشهد قطر 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 469 18,459,737,934 627,128
مشهد قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 451 18,271,808,556 624,310
مشهد کانادا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 10 472,429,934 16,496
مشهد کانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 263,701,626 8,758
مشهد کانادا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.25 11,547,938 413
مشهد کویت 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 371 17,776,463,835 603,738
مشهد کویت 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 39 2,153,018,604 72,811
مشهد مالزی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 19 946,535,216 31,939
مشهد موریس 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 5 252,246,020 8,450
مشهد موریس 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 255,046,350 8,450
مشهد نیوزیلند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 128,540,879 4,259
مشهد نیوزیلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 2 112,937,302 3,742
مشهد هنگ کنگ 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 25 1,262,738,191 42,481
مشهد هنگ کنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 290 12,979,120,312 449,606
مشهد هند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1 48,206,442 1,703
مشهد یونان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 3 138,266,151 4,677
مشهد یونان 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1 48,778,950 1,650
منطقه ویژه اقتصادی شیراز بحرین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 20 744,907,072 24,656
منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 0.05 5,428,620 180
یاسوج فرانسه 06011090  سایر اجزای زعفران باستثنای پیاز زعفران در حال نمو یاگل دادن 49 44,611,824 1,477