در جدول زیر آمار صادرات پسته ایران به سایر کشورها را میتوانید به تفکیک ارزش دلاری و ریالی ,کد تعرفه پسته,وزن,کشور مقصد و گمرک مبدا مشاهده نمایید.

جدول آمار صادرات پسته که در زیر قابل مشاهده است از بسته جامع “صفر تا صد صادرات خشکبار” استخراج شده است و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

امیدواریم آمار صادرات پسته  هر سال روند صعودی خود را حفظ کند.

در صورت کپی لطفا ذکر منبع فراموش نشود.

سال گمرک کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1394 آبادان کویت 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 19,907 9,913,733,833 328,469
1394 ارومیه ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 259,519 62,823,051,318 2,121,343
1394 ارومیه ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 308,411 73,353,351,132 2,448,215
1394 ارومیه ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 53,860 26,462,354,198 888,690
1394 ارومیه ترکیه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 23,000 11,454,448,500 379,500
1394 ارومیه ترکیه 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 34,756 8,567,924,047 302,357
1394 ارومیه هند 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 20,000 4,822,900,000 170,000
1394 ایلام عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,880 838,885,173 28,372
1394 اینچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 44,000 10,290,720,000 352,000
1394 تبریز (بلوروس ( روسیه سفید 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 5,578 1,293,777,760 44,066
1394 تبریز (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 13,000 3,043,512,000 103,948
1394 تبریز (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 14,000 3,505,425,000 117,000
1394 تبریز آذربایجان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 102,990 26,317,160,335 888,269
1394 تبریز آذربایجان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 29,847 8,104,264,432 270,518
1394 تبریز آلبانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 15,500 3,585,804,750 123,950
1394 تبریز آلبانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 4,000 958,464,000 32,000
1394 تبریز ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 14,040 3,711,811,462 123,436
1394 تبریز ارمنستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,010 511,866,600 17,085
1394 تبریز اسپانیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 117,000 27,080,063,040 926,940
1394 تبریز اوکراین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 24,750 6,897,183,675 228,525
1394 تبریز اوکراین 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 10,500 2,855,034,000 94,500
1394 تبریز اوکراین 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 2,900 1,444,256,550 47,850
1394 تبریز ایتالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 24,000 6,103,468,800 202,800
1394 تبریز ایتالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 36,000 8,989,039,200 297,600
1394 تبریز بلغارستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 20,040 5,120,248,260 169,657
1394 تبریز بوسنی وهرزگوین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,100 573,285,786 19,566
1394 تبریز بوسنی وهرزگوین 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 582 160,352,300 5,354
1394 تبریز بوسنی وهرزگوین 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 49 22,859,913 808
1394 تبریز ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 135,580 35,482,525,128 1,177,648
1394 تبریز ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 99,000 24,297,980,000 813,500
1394 تبریز ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 29,500 14,585,529,750 486,758
1394 تبریز ترکمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,000 545,233,920 18,440
1394 تبریز تونس 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 24,000 11,893,860,000 396,000
1394 تبریز جمهوری چک 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 21,000 5,704,209,000 189,000
1394 تبریز جمهوری مولداوی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,600 694,704,600 23,180
1394 تبریز جمهوری مولداوی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,650 628,409,055 20,935
1394 تبریز رومانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 21,000 4,769,988,300 161,700
1394 تبریز صربستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 20,000 4,709,085,558 159,004
1394 تبریز عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 94,616 23,624,463,209 798,221
1394 تبریز عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 14,136 3,661,172,712 121,651
1394 تبریز فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 3,500 967,365,150 32,050
1394 تبریز فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 200 99,603,900 3,300
1394 تبریز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 37,126 8,970,510,900 303,318
1394 تبریز لبنان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 24,690 12,152,210,400 407,358
1394 تبریز لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 84,000 19,190,609,400 659,972
1394 تبریز لهستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 42,000 9,982,037,100 331,800
1394 تبریز لیتوانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 21,000 5,069,110,700 169,100
1394 تبریز مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 15,000 3,510,017,000 120,900
1394 تبریز مصر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 2,000 993,696,000 33,000
1394 تبریز هلند 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 275 147,578,957 5,087
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,446 823,713,899 27,381
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,636 1,070,798,684 35,498
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,800 1,482,656,000 50,400
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 9,920 8,326,852,800 277,762
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی چین 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 100 83,876,800 2,800
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,000 271,818,000 9,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,000 9,990,736,000 336,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 37,010 30,755,583,320 1,036,185
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 100 14,446,080 480
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,000 2,466,240,000 84,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 8,000 6,563,648,000 224,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 500 108,648,000 3,600
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استرالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,210 1,021,786,920 33,880
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استرالیا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 649 488,465,065 16,273
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,166 4,710,359,937 157,196
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 4,927 650,317,680 21,708
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,200 3,768,488,000 125,200
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 752 634,520,320 21,056
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 68 19,012,770 630
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بحرین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,952 1,177,447,448 39,310
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بحرین 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,096 147,747,924 4,932
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایلند 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 800 413,753,340 13,695
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,000 2,459,184,000 84,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 1,000 792,271,200 27,991
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,000 294,390,000 10,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی جمهوری کره 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 100 83,935,600 2,800
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,000 256,530,000 8,500
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,189 191,394,864 6,426
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 179 64,934,300 2,150
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 2,050 884,452,800 29,787
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 3,178 2,417,090,610 81,509
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 500 172,980,000 6,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عربستان سعودی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,375 853,717,500 28,500
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عربستان سعودی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,000 836,920,000 28,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عربستان سعودی 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 2,210 792,682,800 26,520
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,000 134,820,000 4,500
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,400 1,182,232,800 39,200
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,400 2,819,849,200 95,200
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 4,700 3,831,013,200 131,600
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 4,200 1,280,273,820 42,420
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 600 143,793,600 4,800
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,110 1,529,987,910 51,315
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 850 712,898,200 23,800
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 300 149,549,400 4,950
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,156 2,047,070,880 68,304
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,500 1,258,950,000 42,000
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 8,700 7,229,709,200 243,554
1394 حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 1,000 843,584,000 28,000
1394 دیلم کویت 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 280 33,806,080 1,120
1394 سهلان (جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 43,350 10,752,754,525 363,481
1394 سیرجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 42,500 10,673,020,000 355,000
1394 سیرجان پاکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 22,000 5,704,384,000 190,400
1394 سیرجان پاکستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,000 1,483,020,000 49,500
1394 سیرجان چین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 200,000 48,649,230,000 1,620,026
1394 سیرجان ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,500 616,483,750 21,250
1394 سیرجان ژاپن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 46,332 11,538,470,635 384,619
1394 سیرجان ژاپن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 33,324 16,141,594,590 549,846
1394 سیرجان آلبانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 21,500 5,605,888,500 187,050
1394 سیرجان آلبانی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 500 247,252,500 8,250
1394 سیرجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 450,000 108,896,226,800 3,706,827
1394 سیرجان آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 374,000 92,584,680,100 3,081,900
1394 سیرجان آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 93,500 45,903,305,250 1,542,750
1394 سیرجان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 337,000 73,686,681,000 2,496,414
1394 سیرجان اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 270,000 60,657,823,000 2,037,000
1394 سیرجان اردن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 35,000 17,351,977,500 577,500
1394 سیرجان اسپانیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 22,500 5,264,780,000 180,000
1394 سیرجان استرالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 12,000 3,015,426,000 102,000
1394 سیرجان الجزایر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 32,400 8,346,811,800 278,600
1394 سیرجان امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 366,300 88,208,391,860 2,983,593
1394 سیرجان امارات متحده عربی 08025110  انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 10,000 2,776,468,000 92,000
1394 سیرجان امارات متحده عربی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 144,250 37,321,332,600 1,242,235
1394 سیرجان امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 177,102 85,971,055,223 2,922,083
1394 سیرجان ایتالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 88,000 21,992,106,400 730,400
1394 سیرجان ایتالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 22,000 5,311,680,000 176,000
1394 سیرجان بحرین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 24,000 5,671,656,000 194,800
1394 سیرجان بلژیک 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,000 6,036,600,000 200,000
1394 سیرجان بلژیک 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 20,000 5,919,592,000 196,000
1394 سیرجان بلژیک 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 12,212 10,293,983,280 341,936
1394 سیرجان ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 63,000 15,073,718,400 499,800
1394 سیرجان ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 216,000 48,449,394,000 1,605,000
1394 سیرجان ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 10,000 4,965,840,000 165,000
1394 سیرجان تونس 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,000 5,573,700,000 198,000
1394 سیرجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 42,500 11,006,055,000 381,000
1394 سیرجان سنگاپور 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 22,500 5,579,731,250 186,250
1394 سیرجان سنگاپور 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 22,820 11,068,180,530 376,530
1394 سیرجان صربستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 7,000 1,678,320,000 56,000
1394 سیرجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 32,000 7,980,199,500 272,000
1394 سیرجان عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 35,910 17,235,391,140 592,515
1394 سیرجان عربستان سعودی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 69,000 16,159,541,000 552,700
1394 سیرجان عربستان سعودی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 4,000 1,902,780,000 66,000
1394 سیرجان فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 40,000 9,275,566,000 318,000
1394 سیرجان فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 80,000 19,939,292,000 662,000
1394 سیرجان فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 500 248,811,750 8,250
1394 سیرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 541,500 135,337,867,600 4,541,626
1394 سیرجان قزاقستان 08025110  انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 23,500 5,669,892,000 188,000
1394 سیرجان قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 327,000 79,771,883,600 2,660,750
1394 سیرجان قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 36,000 8,568,189,600 291,600
1394 سیرجان قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 16,000 3,835,388,000 127,000
1394 سیرجان قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 13,500 6,686,856,000 222,750
1394 سیرجان کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 16,500 4,484,517,980 148,580
1394 سیرجان کانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 14,000 3,655,120,000 122,000
1394 سیرجان کانادا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,550 6,211,260,000 207,075
1394 سیرجان کویت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 48,400 12,491,011,520 415,280
1394 سیرجان کویت 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 25,720 12,311,688,180 424,380
1394 سیرجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 119,000 31,785,468,200 1,096,400
1394 سیرجان لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 30,000 8,282,925,600 276,000
1394 سیرجان لبنان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 50,500 24,517,094,250 833,250
1394 سیرجان لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 20,000 4,548,640,000 160,000
1394 سیرجان لیتوانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 20,000 4,638,880,000 158,000
1394 سیرجان لیتوانی 08025110  انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 12,500 3,015,900,000 100,000
1394 سیرجان لیتوانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 21,000 5,010,511,800 165,900
1394 سیرجان مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 21,000 5,817,638,400 193,200
1394 سیرجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,145,350 1,949,359,549,325 65,088,853
1394 سیرجان هنگ کنگ 08025110  انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 25,000 6,031,800,000 200,000
1394 سیرجان هنگ کنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,680,000 644,601,943,200 21,480,200
1394 سیرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 495,140 123,675,013,681 4,216,231
1394 سیرجان هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 97,250 24,309,561,100 819,650
1394 سیرجان هند 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 430,570 211,144,239,900 7,104,457
1394 سیرجان ویتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,522,000 603,522,361,200 20,149,018
1394 سیرجان ویتنام 08025110  انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 45,100 10,285,003,200 340,800
1394 سیرجان ویتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 700,000 170,360,415,000 5,675,000
1394 شهیدرجایی پاکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,500 2,996,000,000 100,000
1394 شهیدرجایی چین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 50,000 13,565,925,000 450,000
1394 شهیدرجایی ژاپن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,400 697,250,400 23,100
1394 شهیدرجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,196,000 526,115,596,800 17,741,053
1394 شهیدرجایی آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 625,000 151,863,793,600 5,058,800
1394 شهیدرجایی آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 137,759 89,075,613,990 2,957,227
1394 شهیدرجایی آلمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 20,000 16,783,200,000 560,000
1394 شهیدرجایی اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 45,000 10,791,720,000 360,000
1394 شهیدرجایی اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 75,000 16,309,260,000 540,000
1394 شهیدرجایی اردن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,980 6,415,676,520 214,170
1394 شهیدرجایی اسپانیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 12,000 2,859,073,200 94,800
1394 شهیدرجایی اسپانیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 80,000 19,154,408,000 634,000
1394 شهیدرجایی استرالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 92,494 24,321,691,483 816,087
1394 شهیدرجایی استرالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 51,675 14,001,068,700 465,075
1394 شهیدرجایی استرالیا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 67,080 33,323,442,240 1,110,270
1394 شهیدرجایی امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 3,191,414 788,678,756,917 26,539,199
1394 شهیدرجایی امارات متحده عربی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 900,056 226,394,306,727 7,530,723
1394 شهیدرجایی امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 933,739 458,547,716,626 15,446,377
1394 شهیدرجایی انگلستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 9,758 2,653,278,264 87,822
1394 شهیدرجایی ایالات متحده آمریکا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 616 167,439,888 5,544
1394 شهیدرجایی بحرین 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,000 2,876,640,000 96,000
1394 شهیدرجایی بنگلادش 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 15,000 7,397,775,000 247,500
1394 شهیدرجایی تایوان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 341,000 89,851,394,000 3,025,581
1394 شهیدرجایی تایوان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 241,790 65,444,196,400 2,181,110
1394 شهیدرجایی تایوان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,025 866,797,400 28,700
1394 شهیدرجایی تایوان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 1,000 845,656,000 28,000
1394 شهیدرجایی تونس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,500 3,258,693,750 108,750
1394 شهیدرجایی تونس 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 9,980 4,933,019,190 164,670
1394 شهیدرجایی جماهیرعربی لیبی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,000 2,876,640,000 96,000
1394 شهیدرجایی سری لانکا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,400 651,888,000 21,600
1394 شهیدرجایی سنگاپور 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 23,980 6,105,930,800 203,830
1394 شهیدرجایی سنگاپور 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 6,000 2,847,900,000 99,000
1394 شهیدرجایی شیلی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 59,500 15,923,038,000 530,750
1394 شهیدرجایی شیلی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 24,000 6,470,712,000 216,000
1394 شهیدرجایی شیلی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 4,000 1,937,760,000 66,000
1394 شهیدرجایی عربستان سعودی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 87,000 22,031,253,000 733,000
1394 شهیدرجایی عربستان سعودی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,000 5,617,260,000 198,000
1394 شهیدرجایی فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 68,200 16,149,280,400 545,600
1394 شهیدرجایی کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,775 2,214,661,100 73,475
1394 شهیدرجایی کانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 17,475 4,747,767,525 157,275
1394 شهیدرجایی کانادا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 27,850 13,846,247,580 459,532
1394 شهیدرجایی کرواسی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,000 2,131,364,700 71,100
1394 شهیدرجایی کویت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 36,950 9,659,782,250 322,475
1394 شهیدرجایی کویت 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 30,000 14,826,240,000 495,017
1394 شهیدرجایی لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,000 5,650,475,000 197,500
1394 شهیدرجایی لیتوانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 11,850 2,695,069,200 94,800
1394 شهیدرجایی لیتوانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,000 2,876,640,000 96,000
1394 شهیدرجایی مالزی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 14,000 3,585,232,000 119,000
1394 شهیدرجایی مالزی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 32,300 8,621,549,430 286,990
1394 شهیدرجایی مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 27,000 7,479,448,200 248,400
1394 شهیدرجایی مکزیک 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 49,000 12,696,330,000 422,000
1394 شهیدرجایی مکزیک 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 49,000 12,544,680,000 417,000
1394 شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 37,000 8,247,700,800 274,800
1394 شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,000 845,124,000 28,000
1394 شهیدرجایی هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 11,481,910 2,719,806,726,735 90,748,832
1394 شهیدرجایی هنگ کنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 4,254,250 1,019,589,316,050 33,967,025
1394 شهیدرجایی هنگ کنگ 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 16,920 8,407,294,830 279,180
1394 شهیدرجایی هند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,011,900 248,419,611,265 8,517,521
1394 شهیدرجایی هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 210,000 54,492,932,500 1,815,750
1394 شهیدرجایی هند 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 434,402 212,417,782,995 7,165,823
1394 شهیدرجایی ویتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 7,675,665 1,825,239,314,446 60,903,605
1394 شهیدرجایی ویتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 4,475,040 1,058,066,775,100 35,267,140
1394 شهیدرجایی یمن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 13,000 3,266,711,500 110,500
1394 غرب تهران پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 6,112 1,443,746,847 48,407
1394 غرب تهران پاکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,188 792,050,558 26,239
1394 غرب تهران پاکستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 1,875 418,027,500 14,794
1394 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 213,850 51,433,234,230 1,751,924
1394 غرب تهران آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 92,000 28,172,090,600 935,688
1394 غرب تهران آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 220,000 107,298,081,000 3,630,000
1394 غرب تهران آلمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 22,000 10,932,108,000 363,000
1394 غرب تهران ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 187,000 50,117,538,800 1,692,429
1394 غرب تهران اسپانیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,080,000 252,568,704,000 8,640,013
1394 غرب تهران اسپانیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 336,000 81,145,920,000 2,688,000
1394 غرب تهران امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 19,000 4,976,874,600 167,550
1394 غرب تهران امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 13,056 6,163,280,640 215,424
1394 غرب تهران امارات متحده عربی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 11,568 5,717,761,632 190,872
1394 غرب تهران انگلستان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 360 172,325,340 5,940
1394 غرب تهران بلغارستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 5,000 1,355,760,000 45,000
1394 غرب تهران تاجیکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 23,000 5,559,008,000 184,000
1394 غرب تهران ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 79,008 18,679,099,880 649,072
1394 غرب تهران ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,312 3,161,746,224 104,652
1394 غرب تهران ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 39,400 19,541,524,200 650,111
1394 غرب تهران ترکیه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 15,000 6,951,037,500 246,929
1394 غرب تهران ترکمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 45,650 11,323,579,500 386,550
1394 غرب تهران عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,646,377 474,273,010,368 16,029,864
1394 غرب تهران عراق 08025110  انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک 24,900 8,120,749,650 317,577
1394 غرب تهران عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 103,100 30,811,708,250 1,026,075
1394 غرب تهران عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 255,510 122,974,687,109 4,169,903
1394 غرب تهران عراق 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 32,080 15,147,457,175 529,319
1394 غرب تهران عراق 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 1,864 418,335,087 14,750
1394 غرب تهران فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 20,000 5,552,936,000 184,000
1394 غرب تهران قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 482,985 122,270,804,580 4,188,593
1394 غرب تهران قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 18,000 4,731,199,200 156,600
1394 غرب تهران کانادا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 59 7,998,495 265
1394 غرب تهران کنیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 990 254,149,830 8,415
1394 غرب تهران کویت 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 50,000 12,063,600,000 400,000
1394 غرب تهران کویت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 50,000 12,080,800,000 400,000
1394 غرب تهران لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 99,120 28,608,682,370 961,334
1394 غرب تهران لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 36,280 9,507,389,960 315,944
1394 غرب تهران لبنان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 122,870 56,095,909,545 1,944,480
1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 7,770 3,850,890,780 128,212
1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 7,056 5,793,386,760 197,467
1394 فرودگاه اصفهان کویت 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 714 84,924,728 2,856
1394 فرودگاه شیراز بحرین 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 220 174,358,800 6,160
1394 فرودگاه شیراز عمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 240 56,788,992 1,896
1394 فرودگاه شیراز عمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 130 63,691,650 2,145
1394 فرودگاه شیراز عمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 20 16,721,600 560
1394 فرودگاه شیراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 52,629 11,939,261,622 409,640
1394 فرودگاه شیراز قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,580 906,066,926 30,686
1394 فرودگاه شیراز قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 21,160 10,174,358,040 348,819
1394 فرودگاه شیراز قطر 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 6,590 4,482,290,970 155,737
1394 فرودگاه شیراز کویت 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 2,000 1,656,172,000 56,000
1394 فرودگاه لار امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 6,950 3,434,974,950 114,683
1394 فرودگاه لار قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 59 12,245,480 424
1394 فرودگاه لار قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 26,800 7,436,953,300 246,300
1394 فرودگاه لار قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 19,910 8,638,899,148 291,805
1394 فرودگاه لار قطر 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 10,020 8,315,473,600 279,963
1394 قزوین آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 48,000 11,590,656,000 384,000
1394 قزوین آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,000 2,898,528,000 96,000
1394 قزوین آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 11,560 3,490,310,800 115,600
1394 کرمان چین 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 500 413,882,000 14,000
1394 کرمان چین 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 2,000 1,672,160,000 56,000
1394 کرمان ژاپن 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 4,375 3,600,961,000 122,500
1394 کرمان آفریقای جنوبی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,850 2,354,692,950 79,650
1394 کرمان آفریقای جنوبی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 58,100 15,274,614,800 509,900
1394 کرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,495,500 611,386,363,936 20,544,083
1394 کرمان آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 447,700 113,403,027,440 3,778,120
1394 کرمان آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 943,963 596,246,810,855 20,036,096
1394 کرمان آلمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 801,775 666,296,227,800 22,181,699
1394 کرمان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 138,000 33,274,586,000 1,140,000
1394 کرمان اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 49,000 11,595,696,000 384,000
1394 کرمان ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 24,000 5,824,547,000 193,000
1394 کرمان ازبکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 24,000 5,752,320,000 192,000
1394 کرمان اسپانیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 146,700 36,488,067,070 1,218,765
1394 کرمان اسپانیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,500 2,996,000,000 100,000
1394 کرمان اسپانیا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,000 9,982,560,000 336,000
1394 کرمان اسپانیا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 24,000 20,221,152,000 672,000
1394 کرمان استرالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,560 967,891,590 32,040
1394 کرمان استرالیا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 20,000 9,421,500,000 329,096
1394 کرمان اسلواکی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 104,250 24,338,720,400 845,314
1394 کرمان اسلواکی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 44,000 10,448,160,800 347,600
1394 کرمان اسلواکی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 70,250 34,062,794,700 1,159,013
1394 کرمان الجزایر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 44,000 11,919,798,000 396,000
1394 کرمان امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,251,640 544,872,547,575 18,529,765
1394 کرمان امارات متحده عربی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 773,900 196,972,925,020 6,546,020
1394 کرمان امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,157,690 565,813,340,070 19,100,227
1394 کرمان امارات متحده عربی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 16,730 13,791,807,680 468,444
1394 کرمان اندونزی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 12,500 3,396,712,500 112,500
1394 کرمان اوکراین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 63,000 15,628,097,100 543,900
1394 کرمان اوکراین 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 10,000 2,414,400,000 80,000
1394 کرمان ایتالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 101,000 23,811,886,200 800,300
1394 کرمان ایتالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 55,000 13,455,218,000 447,500
1394 کرمان ایتالیا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 182,404 88,477,110,380 2,995,066
1394 کرمان برزیل 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 6,000 1,515,726,000 51,000
1394 کرمان برزیل 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 19,000 9,316,741,500 313,500
1394 کرمان بلژیک 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 36,000 9,923,304,000 331,200
1394 کرمان بلژیک 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 11,000 9,229,220,000 308,000
1394 کرمان تاجیکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 93,535 21,904,415,133 755,039
1394 کرمان تایوان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 412,500 109,856,177,500 3,719,000
1394 کرمان تایوان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 262,500 71,349,535,000 2,372,500
1394 کرمان ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 641,500 152,563,200,000 5,140,522
1394 کرمان ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 164,500 72,732,585,300 2,419,700
1394 کرمان ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 140,000 82,806,971,000 2,770,000
1394 کرمان ترکیه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 140,000 117,893,440,000 3,920,000
1394 کرمان تونس 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 44,000 10,236,851,600 347,600
1394 کرمان تونس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 43,000 10,225,207,000 339,700
1394 کرمان تونس 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 9,000 4,449,901,500 148,500
1394 کرمان جماهیرعربی لیبی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,000 5,956,402,500 197,500
1394 کرمان جمهوری عربی سوریه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 73,150 19,483,358,800 651,243
1394 کرمان جمهوری عربی سوریه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 25,000 6,785,775,000 225,000
1394 کرمان جمهوری عربی سوریه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 94,600 46,599,070,650 1,560,900
1394 کرمان رومانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 27,600 6,792,861,600 225,000
1394 کرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,000 5,628,552,500 197,500
1394 کرمان عربستان سعودی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 325,000 75,781,737,500 2,566,044
1394 کرمان عربستان سعودی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 38,000 9,817,990,000 327,700
1394 کرمان عربستان سعودی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 103,500 50,683,132,500 1,707,750
1394 کرمان فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 81,725 19,933,659,150 663,628
1394 کرمان فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 41,000 9,838,405,600 325,900
1394 کرمان فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 10,000 4,906,192,500 165,000
1394 کرمان فدراسیون روسیه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 200 167,832,000 5,600
1394 کرمان فرانسه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 33,000 22,487,341,000 751,506
1394 کرمان فرانسه 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 102,000 84,957,628,000 2,856,024
1394 کرمان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 563,150 135,188,455,495 4,572,718
1394 کرمان قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 335,450 81,697,663,350 2,711,750
1394 کرمان قزاقستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 2,000 995,973,000 33,000
1394 کرمان قزاقستان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 320 268,414,720 8,960
1394 کرمان قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 6,400 1,617,713,920 54,180
1394 کرمان قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 20,340 5,391,007,872 178,608
1394 کرمان قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,790 1,871,281,665 62,535
1394 کرمان کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 68,500 17,268,228,700 573,600
1394 کرمان کانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 50,000 12,761,392,080 426,040
1394 کرمان کانادا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 33,000 16,390,951,500 544,500
1394 کرمان کانادا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 500 419,440,000 14,000
1394 کرمان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 451,008 121,936,189,260 4,106,352
1394 کرمان لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 242,900 66,283,478,160 2,201,880
1394 کرمان لبنان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 690,150 337,837,314,660 11,366,872
1394 کرمان لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 64,000 15,274,546,600 509,834
1394 کرمان لهستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 32,000 7,648,045,600 253,800
1394 کرمان لیتوانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 45,000 11,232,801,000 378,600
1394 کرمان لیتوانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 24,000 5,680,416,000 189,600
1394 کرمان مالزی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,000 1,868,381,600 63,200
1394 کرمان مالزی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,000 815,211,000 27,000
1394 کرمان مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 96,000 22,927,069,600 778,400
1394 کرمان مصر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 72,000 18,877,473,600 628,800
1394 کرمان مصر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 14,300 7,124,038,350 235,950
1394 کرمان هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 764,000 193,294,490,400 6,422,400
1394 کرمان هلند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 24,000 6,523,632,000 216,000
1394 کرمان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 5,774,000 1,386,690,957,700 46,257,597
1394 کرمان هنگ کنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,805,900 676,485,586,410 22,470,965
1394 کرمان هنگ کنگ 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 2,500 2,038,890,000 70,000
1394 کرمان هنگ کنگ 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 2,800 2,361,195,200 78,400
1394 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 147,500 37,237,507,750 1,245,900
1394 کرمان هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 49,000 12,887,431,200 426,900
1394 کرمان هند 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 42,340 20,676,496,500 698,610
1394 کرمان ویتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 350,000 87,687,490,000 2,912,500
1394 کرمان یونان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 840,000 211,707,682,000 7,084,000
1394 کرمان یونان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 340,000 83,431,386,000 2,770,000
1394 کرمان یونان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 20,100 9,936,986,400 331,650
1394 کرمان یونان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 13,363 11,209,026,500 374,150
1394 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 192,127 46,429,301,837 1,541,119
1394 مشهد پاکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 180,711 46,074,027,158 1,535,325
1394 مشهد پاکستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 29,900 14,891,692,200 493,350
1394 مشهد پاکستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 287,346 69,144,766,160 2,309,165
1394 مشهد آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,171 499,664,921 16,716
1394 مشهد ازبکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 140,737 33,850,763,544 1,136,896
1394 مشهد ازبکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 298,600 72,741,595,400 2,443,000
1394 مشهد ازبکستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 181,125 42,814,131,300 1,480,050
1394 مشهد استرالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 188 43,746,976 1,448
1394 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 467,161 112,516,131,649 3,816,284
1394 مشهد افغانستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 388,494 92,493,854,636 3,097,049
1394 مشهد افغانستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 61,928 15,268,503,785 521,706
1394 مشهد افغانستان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 15,840 7,895,755,387 261,359
1394 مشهد افغانستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 1,208,099 288,333,033,896 9,783,289
1394 مشهد بحرین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 3 761,884 27
1394 مشهد بحرین 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 2,074 1,486,021,653 49,447
1394 مشهد بحرین 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 10 10,485,720 360
1394 مشهد بلژیک 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 20,520 4,943,842,560 164,160
1394 مشهد تاجیکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,020 5,926,821,600 197,620
1394 مشهد تاجیکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 77,020 18,037,648,380 608,972
1394 مشهد تاجیکستان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 48 15,965,784 544
1394 مشهد تاجیکستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 53,000 12,302,544,000 421,600
1394 مشهد ترکمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 148,296 35,988,089,960 1,210,314
1394 مشهد ترکمنستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 74,613 18,704,337,386 628,432
1394 مشهد ترکمنستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,881 1,515,078,135 51,465
1394 مشهد ترکمنستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 56,735 13,700,390,896 479,552
1394 مشهد سوئیس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 168 38,768,240 1,294
1394 مشهد سوئیس 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 40 19,773,600 660
1394 مشهد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 31,074 7,358,958,950 244,070
1394 مشهد عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 43,748 10,974,565,880 366,260
1394 مشهد عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 550,296 269,900,033,646 9,079,460
1394 مشهد عراق 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 25,200 11,708,654,100 414,301
1394 مشهد عراق 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 123,183 30,940,603,926 1,041,555
1394 مشهد فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 22,954 5,499,778,400 183,632
1394 مشهد قرقیزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 81,253 19,206,631,516 642,986
1394 مشهد قرقیزستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 100,759 21,181,944,484 705,780
1394 مشهد قرقیزستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 33,520 7,630,328,552 258,104
1394 مشهد قرقیزستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 184,106 44,155,988,634 1,476,329
1394 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 123,187 29,436,701,850 988,125
1394 مشهد قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 196,125 47,668,520,267 1,598,642
1394 مشهد قزاقستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,600 3,765,011,750 128,425
1394 مشهد قزاقستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 359,710 86,349,792,026 2,960,969
1394 مشهد قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 118 27,285,096 906
1394 مشهد قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 383 46,007,120 1,567
1394 مشهد کانادا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 486 233,775,663 8,010
1394 مشهد کانادا 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 200 96,888,000 3,300
1394 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 50,000 13,883,260,000 460,000
1394 مشهد لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 75,000 21,621,605,000 720,000
1394 مشهد لبنان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 193,270 94,055,494,335 3,188,687
1394 مشهد لبنان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 159,700 41,340,588,250 1,432,018
1394 مشهد مالزی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 69,025 18,327,329,150 613,275
1394 مشهد مالزی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 73,312 19,660,225,873 659,146
1394 مشهد مالزی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,000 2,490,180,000 82,500
1394 مشهد مالزی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 3,990 1,863,459,675 65,835
1394 مشهد مالزی 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 49,509 12,607,962,112 423,475
1394 مشهد نیوزیلند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 31 7,121,977 238
1394 مشهد هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 32,000 7,509,494,800 248,800
1394 مشهد هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 50,000 11,747,610,000 390,000
1394 مشهد هند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 4,000 929,574,800 30,800
1394 مشهد هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,100 789,218,200 26,350
1394 مشهد هند 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 8,000 3,983,892,000 132,000
1394 منطقه ازاد بندر انزلی جمهوری مولداوی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 2,125 568,203,750 19,125
1394 منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 68,627 16,942,171,120 581,816
1394 منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 7,500 1,971,333,000 65,250
1394 منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 20,000 4,697,600,000 160,000
1394 منطقه ازاد جلفا ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 50,000 57,220,000 2,000
1394 منطقه ازاد جلفا ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 1,750 851,783,625 28,875
1394 منطقه ازاد جلفا ترکیه 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 32,000 37,282,560 1,280
1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 10,000 2,913,972,500 102,500
1394 منطقه ویژه پیام سنگال 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 180 86,921,280 2,880
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 991,576 242,863,250,372 8,155,520
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 363,540 95,619,366,085 3,186,470
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان پاکستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 279,110 136,952,291,685 4,605,315
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 4,516 1,260,637,188 41,772
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 27,800 7,527,239,550 250,200
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ژاپن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 38,500 18,476,304,000 635,250
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آذربایجان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 5,490 1,373,134,161 47,143
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آفریقای جنوبی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 13,500 3,547,224,900 117,450
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 535,500 130,823,584,400 4,393,062
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 35,000 8,758,600,000 290,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 156,225 98,247,230,225 3,322,275
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آلمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 43,125 36,394,820,000 1,207,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 173,550 46,880,678,325 1,568,175
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 42,100 11,471,748,000 380,300
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اردن 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 178,146 87,156,945,381 2,938,622
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استرالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 12,590 3,230,033,745 107,015
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استرالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,000 785,512,000 26,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان استرالیا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 9,500 4,735,731,000 156,750
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اسلواکی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 478,000 117,405,912,300 3,916,948
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اسلواکی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 96,000 23,367,180,400 777,900
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اسلواکی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 33,000 16,410,240,000 544,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اسلواکی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 2,210 1,838,020,800 61,880
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 3,294,410 836,175,825,495 28,428,092
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 605,280 159,103,189,540 5,281,770
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 334,996 164,579,243,730 5,527,434
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 2,030 1,715,431,200 56,840
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اوکراین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 84,000 21,349,293,000 733,965
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ایتالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 22,000 6,091,430,400 202,400
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بحرین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 12,750 3,232,539,250 108,925
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بحرین 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 3,200 1,510,608,000 52,800
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برزیل 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 7,025 1,841,890,370 64,630
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برزیل 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 9,680 4,517,309,280 159,720
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بلژیک 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 24,000 6,507,648,000 216,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بلژیک 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 46,000 22,799,221,500 759,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تاجیکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 178,945 43,208,395,518 1,474,768
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تایوان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 125,000 32,205,937,500 1,087,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,580,000 395,100,811,120 13,361,873
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 468,000 122,636,398,000 4,072,200
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 628,650 307,202,793,975 10,372,831
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تونس 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 12,000 5,573,700,000 196,916
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان جماهیرعربی لیبی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 72,000 17,280,768,000 576,038
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان جمهوری عربی سوریه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 24,000 11,147,400,000 393,831
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان جمهوری کره 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 4,500 3,734,010,000 126,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان جمهوری کره 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 10,000 8,433,376,000 280,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 169,270 42,978,905,320 1,451,433
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سنگاپور 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 52,000 13,513,814,000 449,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سنگاپور 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 25,650 12,623,761,425 423,096
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سوئد 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 500 1,079,169,200 37,720
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان سوئد 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,000 256,530,000 8,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,999,599 504,350,301,649 17,193,280
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 241,514 90,581,756,794 3,005,106
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 179,690 87,548,810,250 2,964,524
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عربستان سعودی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 325,000 88,521,102,500 2,992,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عربستان سعودی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 25,000 6,740,325,000 225,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عربستان سعودی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 23,700 11,722,505,850 391,050
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 807,800 195,806,862,200 6,623,410
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 280,000 71,414,860,000 2,366,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 8,200 4,060,960,200 135,300
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 836,997 205,080,248,091 6,972,908
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 243,840 63,281,481,360 2,097,804
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قزاقستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 26,420 12,993,238,500 435,930
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,000 2,388,375,000 82,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان قطر 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 300 243,180,000 8,400
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 57,500 14,988,128,500 500,750
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 38,495 10,289,365,920 340,904
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کانادا 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 202,240 99,397,871,430 3,335,905
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کویت 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 475,860 125,115,624,854 4,235,312
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کویت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 151,910 40,406,123,800 1,343,755
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کویت 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 377,300 185,217,150,690 6,224,201
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 199,150 53,438,480,600 1,811,098
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 104,500 28,809,624,600 956,600
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لبنان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 108,910 52,879,859,505 1,797,054
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 82,000 18,982,850,000 650,617
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لهستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 21,000 5,072,424,000 168,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لیتوانی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 197,500 47,689,937,000 1,600,750
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان لیتوانی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 22,500 5,368,405,500 177,750
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مالزی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 32,275 8,366,856,469 284,692
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مالزی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 18,880 4,829,230,375 160,480
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مالزی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 2,306 1,121,350,725 38,049
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 102,000 27,015,211,000 901,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مصر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,000 2,483,662,500 82,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مکزیک 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 144,000 33,180,803,000 1,136,662
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مکزیک 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 48,000 11,445,772,800 379,200
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 3,139,400 771,985,347,700 25,873,453
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هنگ کنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,028,200 250,789,207,850 8,324,910
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 690,450 176,220,847,195 5,944,636
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 142,300 37,326,427,070 1,240,910
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هند 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 881,120 429,203,995,902 14,531,724
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ویتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,183,800 283,676,830,080 9,489,975
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ویتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 401,600 100,364,692,160 3,330,620
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یونان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 72,000 19,577,376,000 648,000
1394 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یونان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 23,000 11,454,828,000 379,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 7,500 1,995,840,000 67,500
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,650 458,329,740 15,180
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 10,500 2,724,879,000 93,688
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 2,000 551,264,000 18,400
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 300 148,302,000 4,950
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز قطر 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 1,992 1,118,054,010 38,526
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز کانادا 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 710 352,808,940 11,715
1394 منطقه ویژه اقتصادی شیراز کانادا 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 290 175,817,208 5,838
1394 منطقه ویژه بوشهر1 قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 9,650 2,295,227,094 76,845
1394 منطقه ویژه بوشهر1 قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 3,390 851,854,545 28,341
1394 منطقه ویژه بوشهر1 قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 16,680 7,321,278,950 244,160
1394 منطقه ویژه بوشهر1 کویت 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 13,800 3,307,142,400 110,400
1394 منطقه ویژه بوشهر1 کویت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 21,950 1,947,400,000 65,000
1394 منطقه ویژه بوشهر1 کویت 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 25,000 5,151,825,000 175,000
1394 منطقه ویژه نوشهر عراق 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 5,100 1,206,766,080 40,291
1394 مهران عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 242 29,215,208 968
1394 یزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 449,590 107,825,363,920 3,635,747
1394 یزد پاکستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 579,030 137,444,714,270 4,575,004
1394 یزد پاکستان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 48,200 23,765,808,000 795,300
1394 یزد آذربایجان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 30,300 6,951,970,770 246,206
1394 یزد آذربایجان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 56,750 13,864,522,750 462,881
1394 یزد آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 52,500 12,513,983,500 418,950
1394 یزد آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 72,250 17,212,482,000 575,800
1394 یزد آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 25,640 12,439,293,570 423,060
1394 یزد اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 50,000 11,989,400,000 400,000
1394 یزد اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 200,000 55,466,275,000 1,840,000
1394 یزد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 8,340 1,908,859,200 66,720
1394 یزد امارات متحده عربی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 22,500 5,075,203,000 178,866
1394 یزد امارات متحده عربی 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 23,000 1,033,482,000 34,500
1394 یزد امارات متحده عربی 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 30,640 14,937,938,136 505,560
1394 یزد ایتالیا 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 1,204 293,064,315 10,137
1394 یزد ایتالیا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 400 108,279,680 3,688
1394 یزد ترکیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 66,900 17,585,685,740 594,190
1394 یزد ترکیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 186,700 50,037,778,500 1,668,515
1394 یزد ترکیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 9,200 4,502,163,600 151,800
1394 یزد سوئد 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 183 47,519,820 1,688
1394 یزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 228,395 58,690,806,873 2,007,730
1394 یزد عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 166,316 43,312,803,572 1,453,006
1394 یزد عراق 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 7,500 3,684,653,280 123,750
1394 یزد فدراسیون روسیه 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 75,900 18,213,072,000 631,200
1394 یزد فدراسیون روسیه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 81,500 19,628,096,900 661,861
1394 یزد فدراسیون روسیه 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,100 2,413,570,500 84,150
1394 یزد قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 22,000 5,274,720,000 176,000
1394 یزد قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 69,900 16,372,979,000 570,150
1394 یزد قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 75,000 19,738,327,500 657,500
1394 یزد قطر 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 5,000 2,345,392,500 82,500
1394 یزد کویت 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 20,000 4,695,120,000 160,000
1394 یزد کویت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 14,300 3,752,081,190 124,410
1394 یزد کویت 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 10,450 5,200,165,575 172,425
1394 یزد مصر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 50,000 13,688,500,000 455,000
1394 یزد هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک 25,000 6,413,462,500 212,500