آیا میدانید در سال گذشته چه کالاهایی از سوییس به ایران وارد شده است؟

آیا میدانید وزن محموله های وارداتی از سوییس چقدر بوده است؟

آیا میدانید ارزش ریالی و دلاری کالاها چقدر بوده است؟

در ادامه جدول آمار واردات از سوییس به تفکیک کالا و وزن محموله وارداتی و ارزش ریالی و دلاری آنها و همچنین کد تعرفه این کالاها برای شما ذکر شده است

این جدول آماری توسط موسسه صفر تا صد تهیه شده و کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

آمار واردات به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آمار واردات به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395
84529020 سایر اجزاء وقطعات چرخ های دوزندگی 54 130675875 4280
84529020 سایر اجزاء وقطعات چرخ های دوزندگی 40 287757000 8877
38089229 ک ک ک ک سایر LD50 حداکثر 2000 محصول آماده شیمیایی 5594 7602626304 234910
90211010 ک ک ک پیچ و میله و پلاک درون اندامی 4051 307949997760 9706099
39181090 ک ک ک سایر کف پوشها از پلیمرهای کلروروینیل بجز چمن مصنوعی 11163 714874869 23447
اا32061190 ک ک ک سایرپیگمان ها وفرآورده ها بر اساس دی اکسید تیتان از لحاظ وزنی حاوی 80 درصد یا بیشتر اکسید تیتانیوم غیر از گرانول مستربچ 200 24351200 800
ا83021090 ک ک ک سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 83 20384392 668
32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 800 100512000 3200
40022000 کائوچوی  بوتادین (BR) 277440 20342048781 667642
85442000 کابل  هم  محور( co-axial )و سایرهادی های  برق  هم محور 57 143302500 4457
85447010 کابل ا لیاف ا پتیکی آماده  شده  برا ی  مصرف ،دارای اتصالات ،متشکل از الیاف منفردا غلاف دارشده 1008 442439599 13659
90011010 کابلهای ا لیاف ا پتیکی آماده شده دا را ی  ا تصالات متشکل ا زا لیاف منفردا غلاف دا رنشده 1300 5053862170 166816
49029010 کاتالوگ های  تجاری  وهمانند که  کمترا ز چهارباردرهفته  منتشرمی شود 20 3499760 108
38151900 کاتالیزورهای  تقویت  شده, غیر مذکور و غیر مشمول  در جای  دیگر 35000 6621543600 218029
40169950 کاتس ریسندگی ازکائوچوی ولکانیزه غیراسفنجی به قطر داخلی18 الی 51mmو قطر خارجی ا ز28ا لی 90mmبامغزی آلومینیوم یابدون آن 135 237495486 7644
82089000 کاردوتیغه های برنده, برا ی ماشین هایاوسائل مکانیکی که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 18 272336000 8811
82083000 کاردوتیغه های برنده, برا ی وسائل آشپزخانه یابرای ماشین های صنایع غذایی 1 11974550 370
29161400 کاسترهای اسید متاکریلیک 300 174268080 5488
48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 1259 73681419 2277
48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 9789 1901613851 60839
85366910 کانکتور( نری یامادگی) قابل  نصب  روی برد مدا رچاپی خاص  صنعت  ا لکترونیک 34 185735043 5904
81122100 کروم  بصورت  کارنشده ،پودر 300 128456188 4233
85044050 کنترل  دور موتورInverter 6 13948400 446
23064900 کنجاله  وسایر آخالهای  جامد حتی ساییده  شده …  ا ز دا نه  های  مندا ب  یا لفت  غیرمذکور 568460 5067214693 164870
23064900 کنجاله  وسایر آخالهای  جامد حتی ساییده  شده …  ا ز دا نه  های  مندا ب  یا لفت  غیرمذکور 117800 1045915572 33887
23069010 کنجاله گلرنگ 2159300 15396478384 486215
85141010 کوره  دندا نسازی 1173 5041550365 163477
48193000 کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتریابیشترا زکاغذیامقوا 1 2623657 81
38089319 —- سایر LD50 بیشتر از 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی : علف کش ها ، فراورده های ضد رویش و سازگارکننده های رشد گیاه 2424 1311518880 42750
85371020 — دستگاه کنترل پنل لمسی (نمایشگر hmi) همراه با cpu و دارای قابلیت برنامه ریزی 12 255886613 8081
85371020 — دستگاه کنترل پنل لمسی (نمایشگر hmi) همراه با cpu و دارای قابلیت برنامه ریزی 86 5345829577 168819
29319090 — سایر 45920 26501477576 819800
32041190 — سایر 960 415471576 13307
29319090 — سایر 14000 2570626800 80104
32041190 — سایر 3585 1357972007 42379
84119990 — سایر اجزاء وقطعات توربوجت ها یا توربوپراپلرها غیر از پره های ثابت ومتحرک توربین گازی 215 11083258340 359970
29209090 — سایر استرهای سایر اسیدهای غیرآلی فلزی بجز گرانول نیترو گلیسرین 2160 303189223 9353
32041490 —سایر مواد رنگی مستقیم وفرآورده های براساس این مواد غیر از گرانول مستربچ 7500 1062867010 33634
83024290 —سایریراق آلات واتصالات برای مبلمان غیر از فنر گازی 554 62170416 1924
90328930 —سیستم کنترل الکترونیکی ترمز ضد قفل (ABS) 57 424551870 13948
90192010 —نبولایزر 445 315263760 10410
84141000 – تلمبه های خلاء 445 917046675 29741
84141000 – تلمبه های خلاء 340 38609382 1254
84132000 – تلمبه های دستی، غیر از آنهایی که مشمول شماره های فرعی 841311 یا 841319 می شوند. 22 198356891 6339
38112100  ک افزودنی ها برای روغن های روان کننده دارای روغنکهای نفتی یا روغنکهای حاصل از مواد معدنی قیری 32000 8803995328 285479
38112100  ک افزودنی ها برای روغن های روان کننده دارای روغنکهای نفتی یا روغنکهای حاصل از مواد معدنی قیری 16000 5981560136 197672
21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 1 2581650 81
21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 22776 4938157891 155514
21069080  کمکمل غذایی، 34 86841526 2782
21069080  کمکمل غذایی، 329965 298666301816 9423714
30049059 ک ک ک ک سایر 5200 38666199000 1202644
39269099 ک ک ک ک سایر 4384 739386410 23904
70200099 ک ک ک ک سایر 2484 840936720 26604
30049059 ک ک ک ک سایر 16268 453982464 14744
39269099 ک ک ک ک سایر 3277 461538224 14470
30049059 ک ک ک ک سایر 35427 50138422641 1576826
09019010 ک ک ک در بستهکبندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر 184 139506202 4600
84379090 ک ک ک سایر 15914 22309719736 705875
30049090 ک ک ک سایر 68640 ############ #######
73209090 ک ک ک سایر 436 319798062 9873
84379090 ک ک ک سایر 231 1292431702 41345
85168090 ک ک ک سایر 120 348342993 10825
39241090 ک ک ک سایر 824 69824064 2154
76069290 کک کک ک سایر 525 595074375 18915
30049090 ک ک ک سایر 390432 10895579136 353856
94036090 ک ک ک سایر 197 76728867 2534
30049090 ک ک ک سایر 211846 41825494632 1357612
72107090 ک ک ک سایر 6453 800117500 25523
74111010 ک ک ک لولهکهای مسی آجدار از داخل 3000 870048200 27700
84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 0.10 2247505 71
84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 104 210637700 6611
84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 20542 11555062269 360618
39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 2355 201205886 6649
12051000   دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) ####### 257337532730 8179573
12051000   دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 2492 649494180 20921
64029900 ک ک سایر 1407 530477904 16392
83024900 ک ک سایر 150 20506800 678
85399090   سایر اجزاء وقطعات ردیف 8539 غیرمذکور 918 2349587448 73897
84089090   سایر موتورهای دیزل ونیمه دیزل با قدرت بیش از 150 اسب بخار 500 200147289 6485
85023190   سایرمجموعه مولدها که با نیروی باد کار کند 660 کیلو ولت بیشتر 75 499484840 16261
29411030  6آمینوپنیکسیلانیک اسید 1000 651932260 20143
40103910  اپرون ریسندگی به ضخامت 1 الی 5/3 میلیمتر و به عرض 22 الی 200 میلیمتر به صورت حلقوی یا باز 17 41874352 1333
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 5000 2898745000 95514
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 2223 2326690542 75990
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 7920 2587256179 80675
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 24900 11220168624 356232
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 61640 26487523322 827373
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 3960 2066480544 63842
33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 460155 198514317688 6270867
33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 150 182722795 5925
33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 75 110373002 3502
29155000  اسید پروپیونیک، املاح و استرهای آن 8000 3154536000 97455
30059010  باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لولهکای، لنوگاز ساده، رول پنبهکای دندانپزشکی ساده و پدچشمی 14 12798405 419
84119910  پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی 527 30425331268 962950
32072090  ترکیبات زجاجی وفرآورده های همانند به غیراز لعاب ها 300 341019392 11140
90318020  حسگر SENSORدمای هوای ورودی موتورهای انژکتوری 13 296763670 9445
48201000  دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دستهکهای کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند 23 1863125 58
07104000  ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 12140 9849220486 306712
32030000  رنگ کننده بامنشاء نباتی یا حیوانی بااستثنای زغال حیوانی فرآورده نباتی وحیوانی در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده با منشاء نباتی یا حیوانی باشد 1100 812071910 26272
32030000  رنگ کننده بامنشاء نباتی یا حیوانی بااستثنای زغال حیوانی فرآورده نباتی وحیوانی در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده با منشاء نباتی یا حیوانی باشد 900 3730696200 123089
32030000  رنگ کننده بامنشاء نباتی یا حیوانی بااستثنای زغال حیوانی فرآورده نباتی وحیوانی در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده با منشاء نباتی یا حیوانی باشد 4766 4626011561 145209
38021000  زغالکهای اکتیف شده (Activated carbon) 18000 1234248340 39537
90328990  سایر آلات ودستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار غیرمذکور 162 1318249543 43523
48239090  سایر اقلام از خمیر کاغذ ، کاغذ ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین غیر مذکور 1656 163035534 5212
90330090  سایر قطعات ومتفرعات برای ماشین ها و وسایل و دستگاههای فصل 90، که درجای دیگری ذکر نشده باشد 7 30289344 994
90330090  سایر قطعات ومتفرعات برای ماشین ها و وسایل و دستگاههای فصل 90، که درجای دیگری ذکر نشده باشد 1 26717318 831
29369000  سایر، همچنین کنسانترهکهای طبیعی 500 730047600 23205
29362290  سایرمشتقاتویتامینB1 مخلوط نشده 400 725321520 22442
61171000  شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند ، کشباف یا قلاب باف 105 22039190 728
33043000  فرآوردهکها برای آرایش ناخن دست و پا 1 1559520 51
85061020  قوهک نیم قلمی (AAA/LR03/AM4) با بی اکسید منگنز 13665 8085245587 267786
35011000  کازئین 990 563277594 18293
48084000  کاغذ کرافت ، کرپ شده یا چین دار شده ،کحتی نقش برجسته یا سوراخ شده 18821 954952965 29481
30064050  کامپوزیت 2151 21146772593 663607
23061000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله …از پنبه 3386150 36708459747 1156406
23061000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله …از پنبه 5455465 52553636671 1721950
23063000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله …از تخم آفتابگردان 1518100 11035751228 364108
12019000  لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده ####### ############ #######
96032100  مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (DentalPlate) 13304 9888534376 311373
96032100  مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (DentalPlate) 28115 7484749133 242776
29362920  نیکوتینیک اسید (نیاسین) 16100 4439396270 144359
38089122 50 LD حداکثر 2000 خانگی محصول اماده شیمیایی 15358 16973097405 555854
40169960 L.R.B تکیه گاه سربی لاستیکی فولادی ک جهت ایمن سازی ساختمان هادربرابر زلزله 7700 812784000 26838
38089321 LD50 حداکثر 2000 محصول اماده شیمیایی 49411 20236137398 632807
40025900 کائوچوی  آکریلونیتریل –  بوتادین  (باستثنای  لاتکس ) 1050 209760233 6796
40022000 کائوچوی  بوتادین (BR) 252000 15993965319 513697
48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 1022 157000032 5057
39269099 ک ک ک ک سایر 512 138699319 4560
40069010 ک ک ک قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی 57 241520882 7463
48084000  کاغذ کرافت ، کرپ شده یا چین دار شده ،کحتی نقش برجسته یا سوراخ شده 14243 1196317284 36932
11063000 آرد ,زبره  و پودر محصولات  فصل  8 105500 24670006020 779362
90262000 آلات  و دستگاههابرا ی  سنجش  یاکنترل  فشار 124 1212397072 37747
90308900 آلات ودستگاههابرا ی سنجش یاکنترل دستگاههای مشمول 9030غیرمذکوردرجای دیگر. 80 327646440 10347
90178000 آلاتاندازه گیری طول ,برای کارکردن بادست ,غیر مذکور درجای دیگر 21 590461358 18414
38123010 آنتی ا کسیدا نها 26000 3775434520 116663
38123010 آنتی ا کسیدا نها 1520 537624780 17107
30021000 آنتی سرم ها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند های بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 5066 253321558450 8207734
30021000 آنتی سرم ها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند های بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 22523 183296400000 5939472
35079000 آنزیم ها وآنزیم های  آماده  غیرمذکور در جای  دیگروغیرمشمول شماره دیگر 160 360303131 11901
72069000 آهن وفولادغیرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئی(غیرا زشمش ),که درجای دیگرذکرنشده. 16 112358160 3719
70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 45 16545600 515
70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 17 6181800 204
70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 80 4756650 157
28182000 ا کسید آلومینیم غیرا زکورندوم مصنوعی 800 48994560 1583
82074000 ا بزا ر برا ی قلاویزکردن یاحدیده کردن. 1 98568801 3246
84678900 ا بزا ربرا ی کارکردن دردست, باموتورغیربرقی,که درجای دیگرمذکورنباشد 60 28543872 933
84671100 ا بزا رپنوماتیک, نوع دوا ر,برا ی کارکردن دردست  باموتورغیربرقی 600 445657200 14343
84661000 ا بزا رگیروحدیده گیرخودکار 49 743369832 23432
82073000 ا بزا رهابرا ی پرس کردن, منگنه کردن یا پانچ کردن. 30 189315872 6098
82077000 ا بزا رهابرا ی فرزکردن. 2 203095700 6708
82142000 ا بزا رهاومجموعه های مانیکوریاپدیکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه این ابزارها 7 1103040 34
82055100 ا بزا رهای دستی برای مصارف خانه دا ری. 2577 196103258 6443
82075090 ا بزارها برای سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به  قطر بیش  ا ز 1.5 mm 3857 6159450071 195112
82075090 ا بزارها برای سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به  قطر بیش  ا ز 1.5 mm 75 510772976 16525
82079000 ا بزارهای تعویضی برای ابزار آلات دستی یا ماشین ابزار ،که درجای دیگر گفته نشده ا ست. 759 1009099719 32888
82079000 ا بزارهای تعویضی برای ابزار آلات دستی یا ماشین ابزار ،که درجای دیگر گفته نشده ا ست. 82 103524876 3396
85389010 ا جزا  وقطعات  تعرفه  های  8535و8536 57 389422798 12619
85389010 ا جزا  وقطعات  تعرفه  های  8535و8536 32676 13999421700 443511
85389090 ا جزا  وقطعات دستگاههای شماره  8537 بجز موا رد مذکور 4 323233750 10669
85149000 ا جزا ء و قطعات  دستگاههای گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی مشمول  ردیف  8514 700 1757432540 54300
85169000 ا جزا ء وقطعات  دستگاههای  ا لکترونیک  مشمول  ردیف  8516 220 35314440 1091
85049000 ا جزا ءقطعات  ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهای ا ستاتیک برقی 8728 13767947535 446417
85049000 ا جزا ءقطعات  ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهای ا ستاتیک برقی 2868 1012744908 31427
84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتیسور,ملاقه فلزریزی ،ماشین های ریخته گری ازنوعی که درمتالوژی یاریخته گری فلزات به کارمی رود 107 154903500 5117
94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 10000 904057325 29030
94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 18 8459360 280
84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهای پنوماتیک 1 207424140 6711
84069000 ا جزا ءوقطعات توربین های بخار 1394 15697939036 491104
84069000 ا جزا ءوقطعات توربین های بخار 10023 61294351021 1986079
73151900 ا جزا ءوقطعات زنجیرباحلقه های مفصل بندی شده ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 19 195457752 6296
84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 40 88293760 2727
84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 2050 2995657330 95633
84249000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات وا دوا ت مشمول شماره های 842410ا لی842489 69 283147490 8886
84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 43 647869172 21072
84789000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن وتغییرشکل دا دن توتون وتنباکو. 776 27775622662 889510
84359000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی تهیه شرا ب, شرا ب سیب, آب میوه, ونوشابه های همانند 35 635716802 20140
84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 137 5419504966 173994
84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 443 1710650000 52786
84349000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای شیردوش وتهیه لبنیات 134 813433947 25120
84424000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات, دستگاههای حروف چینی یاساختن وآماده کردن کلیشه ،لوحه ،استوانه وغیره 21 921012813 29325
84424000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات, دستگاههای حروف چینی یاساختن وآماده کردن کلیشه ،لوحه ،استوانه وغیره 175 314482433 10362
84219900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات… برا ی ا زصافی گذرا ندن یاتصفیه مایعات یاگازها 0.18 8533379 264
84219900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات… برا ی ا زصافی گذرا ندن یاتصفیه مایعات یاگازها 286 2018343170 63053
84219100 ا جزا ءوقطعات ماشین های گریزا زمرکز,همچنین خشک کن های گریزا زمرکز 297 54998037 1758
84519000 ا جزا ءوقطعات ماشینهای شماره 8451 1638 1564342680 49724
84759000 ا جزا ءوقطعات ماشینهای مشمول ردیف 8475. 997 4892250747 156938
90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههای سنجش یاکنترل متغیرهای مایعات یاگازهامشمول ردیف 9026 215 539937710 16968
90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههای سنجش یاکنترل متغیرهای مایعات یاگازهامشمول ردیف 9026 185 594689480 18452
90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی آلات ووسایل وماشینهای مشمول ردیف 9031 331 293276249 9392
84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8456لغایت 8461 80 917750664 29537
84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8456لغایت 8461 768 2276153610 73796
84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8462لغایت 8463 23 1133392918 36552
84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8464 150 1815632574 57337
84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8465 555 930773839 29062
90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالی سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسیکرومتر 12832 38459148478 1216550
84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشین های تهیه ا لیاف نسجی,که درجای دیگرمذکورنباشد 185 1068536595 33569
84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشین های مشمول شماره 8444یاماشین آلات ودستگاههای  کمکی آنها 376 2286530731 73055
84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشین های مشمول شماره 8447ماشینهای کمکی آنهاکه درجای دیگرمذکورنباشد 88 1726099445 54949
90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش خواص مکانیکی مواد ،مشمول ردیف 9024 76 211519290 6662
85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقی برای روشن کردن  یا برا ه اندا ختن موتورهای درونسوز احتراقی ودستگاههای قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 13 124625621 4003
90261030 ا رتفاع  سنج  مایعات  در مخازن 1652 645335898 21237
82021000 ا ره دستی. 60 3227500 102
90273010 ا سپکتروفتومترکه تشعشات اپتیکی (ماوراءالبنفش ،مرئی ،مادون قرمز )رابه کارمی گیرد . 80 39690000 1250
21069010 ا ستابیلایزر 50000 10251948285 323066
84425010 ا ستوانه های فلزی (سیلندر) دارای سطوح نقش دارشده به صورت برجسته یا گودتهیه شده برای صنعت چاپ 352 10812776166 354380
29362400 ا سید D – یا DL -پانتوتنیک  (ویتامین  b3یا b5) و مشتقات  آنها مخلوط نشده 410 1054198110 33403
29362400 ا سید D – یا DL -پانتوتنیک  (ویتامین  b3یا b5) و مشتقات  آنها مخلوط نشده 2000 5347056000 165924
29362400 ا سید D – یا DL -پانتوتنیک  (ویتامین  b3یا b5) و مشتقات  آنها مخلوط نشده 16780 6802313368 221349
40149000 ا شیاء برا ی  بهدا شت  یا دا روخانه  ا ز کائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده, غیرمذکور درجای  دیگر 73 811541000 25075
69032020 ا شیاء سرا میکی نسوزدا را ی  بیش  ا ز 45%وزنی آلومین (Al2O3)باشد 46691 20600859413 675711
69032090 ا شیاء سرامیکی نسوزکه دا را ی بیش ا ز50%وزنیآلومین یامخلوط یاترکیبیا زآلومین  وسیلیس  غیرمذکوردرجای دیگر 322 132301671 4083
42023900 ا شیاءا زنوعی که معمولادرجیب یاکیف دستی حمل  میشود,که  درجای  دیگرمذکورنباشد 2 454005 15
85015210 ا لکتروموتور قفس  سنجابی ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بیشتر از 750 وات تا 75 کیلووات،باجریان متناوب ،چند فاز 6002 4420164091 138413
38237090 ا لکل  های  چرب  صنعتی بجزالکهای چرب ا توکسیله  آن 1 820865 25
21069020 ا مولسیفایر 20 17587000 565
32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 18000 1901357121 58698
84718010 ا نوا ع  بردها شامل  بردا صلی( mainboard)کارت  گرا فیک,  صدا, شبکه, ویدئو و رم  ( RAM) 1 10739699 338
84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 8 114299020 3621
84834010 ا نوا ع  جعبه  دنده( Gearbox )  صنعتی (غیرخودرو) 1086 2704921178 89283
85044010 ا نوا ع  مبدلهایdc/ dc ا لکترونیکی (HYBRID) با ورودی  وخروجی صفرا لی صدولت وقدرت کمترا ز150وات 0.25 6731096 208
85044060 ا نوا ع UPS 1530 1489075880 48920
85044060 ا نوا ع UPS 2893 2863188570 89533
85367000 اتصال دهنده ها برای فیبرهای نوری ، کابل ها یا کلاف های فیبرنوری 1314 383571525 11853
29212100 اتیلن دی آمین و املاح آن 14080 3691074816 119879
84149020 اجزا ء وقطعات  برا ی  کمپرسورهای  معدنی با هوا دهی بالاترا ز600CFM 239 1603165769 49677
90289010 اجزا ء وقطعات  ومتفرعات  برا ی  کنتور گاز 65 76805340 2372
84483900 اجزا ءوقطعات ماشین های مشمول شماره 8445یاماشین آلات ودستگاههای کمکی آنها که درجای دیگرمذکورنباشد 2352 14690091093 468722
84483900 اجزا ءوقطعات ماشین های مشمول شماره 8445یاماشین آلات ودستگاههای کمکی آنها که درجای دیگرمذکورنباشد 780 24978812 811
84169000 اجزاء و قطعات مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت جامد، گردشده یا گاز؛ سوخت رسانه های مکانیکی (پیش کوره ها) و همچنین شبکه های مکانیکی، تخلیه کننده های مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها 5 133972740 4145
90329000 اجزاء وقطعات  و متفرعات دستگاههای مشمول ردیف 9032 2 128401491 3964
84099930 اجزاء وقطعات برا ی  موتورهای  کشاورزی 25 140972228 4610
90184919 اجزاء وقطعات دستگاه پلیمریزاسیون 210 1624786562 50190
90189059 اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شکن کلیه برون اندامی 26 1234024956 38729
85319090 اجزاء وقطعات دستگاههای مشمول ردیف 8531 84 389731796 12043
87084040 اجزاء وقطعات ردیف 87084020 1600 196918500 6450
84819030 اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی 5 15031459 473
84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 267 1640288650 51250
85429000 اجزاء وقطعات مدارهای مجتمع شده (ای سی ها )الکترونیک . 15 480770880 15888
84099920 اجزاءوقطعات برا ی  موتورهای  گازسوز 1630 9953705362 312391
85159000 اجزاءوقطعات دستگاههای  لحیم کاری,  زردجوشکاری, جوشکاری  وغیره  مشمول  شماره  8515 98 3501322832 110930
85159000 اجزاءوقطعات دستگاههای  لحیم کاری,  زردجوشکاری, جوشکاری  وغیره  مشمول  شماره  8515 403 4332104847 139245
85159000 اجزاءوقطعات دستگاههای  لحیم کاری,  زردجوشکاری, جوشکاری  وغیره  مشمول  شماره  8515 3 9173992 303
90189070 اره و دریل جراحی 77 197963400 6539
23099030 افزودنی های خوراک اماده دام وطیور 10000 3791075297 121164
29371200 انسولین و املاح آن 53 74315602090 2438173
39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 6000 2757382209 86974
39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 145806 65012510031 2069877
90183110 انواع سرنگ های انسولین، بدون سوزن با کاربرد اختصاصی 3187 7235838278 232881
90183120 انواع سرنگ های سرپیچ دار وسرنگ های ساده 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سی سی 22 1123752500 35392
29291090 ایزوسیانات ها 17975 3495257396 108461
29291090 ایزوسیانات ها 17200 2770313952 85596
38119000 بازدارنده های اکسیداسیون ورسوبات وفرآورده های ضدخوردگی وسایر افزودنیهاغیرازافزودنیهای روغنهای روان کننده غیرمذکور 2200 157564264 5117
84238210 باسکول  ا لکترونیکی سیار با ظرفیت  توزین  500 تا5000کیلوگرم 83 383302500 12494
84138200 بالابرهای آبگونها 220 1523779907 47165
32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 87 194047056 6004
32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 108935 13999260397 441509
32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 192729 19437751322 611364
10051000 بذر ذرت 26921 7321650460 240847
84733030 بردکامل  مونتاژشده جهت وا حدهای ورودی  وخروجی را یانه (صفحه نمایش, کیبورد,چاپگروموشوا ره  ) 4 230060725 7361
85354090 برق  گیر ,محدودکننده  ولتاژ ,مسدودکننده  ا فزا یش  ناگهانی غیر مذکور درجای دیگر 146 397713966 12482
96034090 بروس وقلم موبرا ی نقاشی کردن ،رنگ کردن, ورنی زدن ،تامپون وغلتک نقاشی ،ساخته نشده ا زموی خوک وگراز 136 28048500 867
96035090 بروسهای تشکیل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاویاوسایل نقلیه زمینی ساخته نشده ا زموی خوک وگرا ز 510 930558849 29974
84821000 بلبرینگ. 3 2009482 64
84821000 بلبرینگ. 23 329470900 10438
91139000 بندودستبندساعت مچی,جیبی وهمانندوقطعات آنها,غیر فلزی ،که درجای دیگری مذکورنباشند. 10 21794400 697
19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 5320 430608776 13305
38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 272 17161024 540
38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 230 251543960 8251
38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 2947 421182144 13219
38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 390 56382158 1859
38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 1322 368413475 11390
59112000 پارچه برا ی ا لک, حتی دوخته ومهیا. 479 2159956877 69670
59112000 پارچه برا ی ا لک, حتی دوخته ومهیا. 1954 3267561532 103440
59114000 پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که برای منگنه های روغن کشی یا برای مصارف فنی مشابه به کار میکروند، همچنین آنهایی که از موی انسان تهیه شده باشند. 108 66874500 2080
70195100 پارچه های تاروپودباف ا زا لیاف شیشه به پهنای برا بریاکمترا ز30سانتیمتر. 821 620365760 19820
56031300 پارچه های نبافته ( Nonwovens ) حتی آغشته ، اندود ، پوشانده یا منطبق شده  به وزن بیش از 70  گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد 198 256988080 8182
56031300 پارچه های نبافته ( Nonwovens ) حتی آغشته ، اندود ، پوشانده یا منطبق شده  به وزن بیش از 70  گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد 22 81268417 2511
59111000 پارچه های نسجی، نمد، و پارچه های تار و پودباف دارای آستر نمدی، اندوده، پوشانده یا مطبق شده باکائوچو، چرم یا مواد دیگر، از انواعی که برای ساخت نوار خاردار ماشین کاردینگ (Card clothing) و پارچهکهای همانند از انواعی که برای سایر مصارف فنی به کار میکرود، از 20 16410432 527
59111000 پارچه های نسجی، نمد، و پارچه های تار و پودباف دارای آستر نمدی، اندوده، پوشانده یا مطبق شده باکائوچو، چرم یا مواد دیگر، از انواعی که برای ساخت نوار خاردار ماشین کاردینگ (Card clothing) و پارچهکهای همانند از انواعی که برای سایر مصارف فنی به کار میکرود، از 5000 4136514732 133243
34029020 پاک کننده های صنعتی 25 14817840 462
34029020 پاک کننده های صنعتی 1003 442315290 14594
34029020 پاک کننده های صنعتی 1413 490966843 15157
44187200 پانل های سوارشده ،چند لایه برای پوشش کف ازچوب . 5171 482400190 15770
90292029 پانلهای  نشانگر دا را ی  ا دوا ت  سنجش برای خودروهای غیر مذکور 3 278968000 8926
90229000 پانلهای ومیزهای کنترل اشعه ایکس ،صفحه اشعه ایکس ،ا جزا ء وقطعات  و متفرعات دستگاههای مولد اشعه ایکس ،الفا،بتایاگاما 25 361501745 11553
38123030 پایدا رکننده  هایUV 200 292724400 9304
38123030 پایدا رکننده  هایUV 120000 34291152000 1117994
38123030 پایدا رکننده  هایUV 1280 1980826566 62908
35040000 پپتون ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آنها، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتی عمل آمده با کروم. 15 127235850 3931
56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجی وگره ولوله های کوچک ا زا لیاف نسجی. 4800 1374090392 43525
90212900 پروتزهای  دندا ن  (غیرا زدندا نهای  مصنوعی) 9 585009780 18385
90212900 پروتزهای  دندا ن  (غیرا زدندا نهای  مصنوعی) 1755 76163946549 2426175
73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 11250 1474580538 48697
39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 803025 59101364563 1900938
39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 128000 9047456640 295382
39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 80000 6439564800 206598
39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 2600 536680907 17671
39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 63100 4680519900 147652
39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 59600 6325159740 202347
39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 2000 485360200 14997
39081090 پلی آمید 11-0 یا6/9 یا 6/10یا 6/12 56249 21420277972 683118
39095000 پلی ا وره  تان  ها ,به ا شکال  ا بتدا ئی 15000 1977356700 62444
39095000 پلی ا وره  تان  ها ,به ا شکال  ا بتدا ئی 660 156413580 4972
39095000 پلی ا وره  تان  ها ,به ا شکال  ا بتدا ئی 17075 2080120892 66189
39011011 پلی اتیلن خطی به  صورت  پودرباچگالی کمتراز94% 29200 2026318224 64722
39046110 پلی تترا فلوئوروا تیلن  به شکل مایع 5500 784914650 25113
39061000 پلی متاکریلات متیل , به  ا شکال  ا بتدا ئی 9235 4057245050 125600
39069010 پلیمرهای اکریلیک به صورت موا د ا فزودنی رنگ 880 347283552 10718
39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

2953 341482638 11290
90183927 پمپ کاشتنی مخصوص تزریق دارو 68 819360000 25312
18050090 پودر کاکائو بدون افزودن قند ، شکر یا سایر مواد شیرین کننده در بسته بندی های بیش از ده کیلوگرم 63000 5410701450 171445
68053090 پودر یا دا نه های ساینده  طبیعی یا مصنوعی روی  تکیه  گاه ا زسایرموا دغیرمذکوردرجای دیگر 11 26524655 818
39069070 پودرجاذب وپلیمرهای اکریلیک جامد 106700 10216183775 334554
74061000 پودروفلس مس باساختارغیرلایه ا ی. 1 29386255 908
33049100 پودرهاحتی پودرهای  بهم  فشرده  برا ی  مصارف  آرا یشی 26 131901592 4325
68051090 پودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی تکیه  گاه ا زپارچه نسجی تاروپودباف غیرمذکوردرجای  دیگر 32 67507209 2085
32099040 پوششهای  تفلونی براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 3884 1531076363 49717
82054010 پیچ گوشتی با تستر ولتاژ (فازمتر) 117 58476622 1842
61059000 پیرا هن مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 1496 523769708 17295
61069000 پیرا هن, بلوز,بلوزشمیزه, زنانه یادخترا نه, کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 1834 781278904 25798
90152000 تئودولیت ها(زاویه یاب ها) و تاکیمترها وتاکئومترها 645 10164612168 314072
85381000 تابلو ،پانل ،کنسول میزها,کابینت وسایرتکیه گاههای شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههای  مربوط به آنها 100 32379000 1000
85372090 تابلو پانل.وتکیه گاههای مجهز به دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 ، برا ی  کنترل  الکتریکی یا توزیع  برق  برا ی  ولتاژبیش از 72.5 کیلوولت 70 145670040 4581
85312000 تابلوهای  شاخص  مجهزبه  نشان دهنده های  باکریستال  مایع (LCD)یابادیودهای  ساطع  نور(LED) 25 171494109 5294
95069930 تخته  برف  سوا ریSNOWBOARD 119 19089600 590
44111410 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از9میلمتر کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 3280000 33535877690 1105008
12099100 تخم  سبزیجات  برا ی  کشت 10216 406441425818 #######
12099100 تخم  سبزیجات  برا ی  کشت 51887 212193372093 6839533
85412900 ترا نزیستورها(غیرا زترا نزیستورهای حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج یک وبیش ازیک وات 168 105394672 3483
90321000 ترموستات 64 175930000 5533
90251110 ترمومتر (تب  سنج ) پزشکی ،پرشده بامایع برای خواندن مستقیم 70 215202810 7059
90251910 ترمومتر (تب  سنج ) پزشکی ،غیرازردیف 90251110 80 263112420 8676
90251190 ترمومترهای غیر پزشکی ، پرشده  بامایع  برا ی  خوا ندن  مستقیم 1 21385320 662
90251190 ترمومترهای غیر پزشکی ، پرشده  بامایع  برا ی  خوا ندن  مستقیم 309 75059715 2419
48052410 تست لاین تولید شده  ا زحدا قل  20%خمیربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداکثر 150گرم 5467 169257788 5230
48052510 تست لاین تولیدشده ا زحدا قل  20%خمیر بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بیش از150گرم 3062 92439784 2856
68051010 تسمه  های  سنباده  بی ا نتها (endless)جهت  وا حدهای  نئوپان روی تکیه گاه ازپارچه نسجی تاروپودباف 6980 2160663427 68920
68053010 تسمه  های  سنباده  بی ا نتهاendless جهت  وا حدهای  تولیدی  نئوپان غیر مذکور درجای دیگر 9 16730943 526
59100000 تسمه نقاله یاتسمه ا نتقال نیروا زموا دنسجی پوشانده شده یا مطبق شده با مواد پلاستیکی یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر 1 8285747 265
59100000 تسمه نقاله یاتسمه ا نتقال نیروا زموا دنسجی پوشانده شده یا مطبق شده با مواد پلاستیکی یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر 24 98103600 3169
68052020 تسمه های سنباده با محیط چهار متر و کمتر فقط روی تکیه گاه از کاغذ ومقوا 129 38833225 1199
49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 148 20974216 649
40082120 تکیه گاه (ضربه گیر یا لرزه گیر) براساس لاستیک جهت سازه 8400 976012464 31531
84135020 تلمبه  های  رفت  وبرگشتی ا ز نوع  دیافرا گمی 490 67550044 2120
24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتی یا تمام  برگ های  آن  دور بریده  یا ساقه  بریده  باشد 600 236595190 7614
24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبریده  و ساقه  نبریده 20000 6650530040 205494
82029900 تیغه ا ره, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 82 43545240 1382
82029900 تیغه ا ره, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 268 106055910 3276
82119400 تیغه برا ی کاردوچاقو 1 7759726 240
82119400 تیغه برا ی کاردوچاقو 4 208313220 6873
42029200 جعبه هاومحفظه هاغیرمذکوردرجای دیگر,باسطح خارجی ا زورق های  موا دپلاستیکی یاا زموا د نسجی 704 57286772 1888
48196000 جعبه های کلاسور,کازیه وا شیاءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه یاهمانند…, ازکاغذ یامقوا 151 16759695 543
10039000 جو باستثنای بذر ####### 477482762837 #######
10039000 جو باستثنای بذر ####### 452346648426 #######
10039000 جو باستثنای بذر 1353552 9343438883 308795
10039000 جو باستثنای بذر 1369850 8733954429 279072
61151000 جوراب شلواری ؛ جوراب آلات تراکمی درجه بندی شده (برای مثال، جوراب های واریس) ، بدون بکار بردن کفه ، کشباف یا قلاب بافی شده 1374 5493640338 173946
15042000 چربی ,روغن  ماهی و ا جزا ء آن ها بغیرا ز روغن  جگر 50344 44506741510 1414247
84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنین بلوک قرقره ). 26 506670720 16620
35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
40 30404065 1004
35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
100 9388350 310
35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
980 99972550 3280
35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
56272 5066801053 160083
38241000 چسباننده های  آماده  برا ی  قالب  ها یامغزی  قالب  های  ریخته گری 2880 553649444 17928
35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 1000 89743280 2843
35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 2291 450978093 14357
90258090 چگالی سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسیکرومترورطوبت سنج ، غیر مذکور در جای دیگر 1211 8956810839 288816
90318040 حسگرها(SENSOR) به جزردیف شماره 90318020 496 2011239972 63181
38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 258 67467372 2230
38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 258 69425580 2215
38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 429 117334680 3780
85322510 خازنS.M.D با دی الکتریک از کاغذ یا مواد پلاستیکی 14 333816241 10301
30043110 دا روهای دارای هورمونها یاسایرمحصولات شماره 2937فاقد آنتی بیوتیک  حاوی انسولین دارای تولید داخلی مشابه 2720 53924666121 1732118
30044010 داروهای حاوی الکالوئیدها فاقد هورمونها یامحصولات 2937یاانتی بیوتیکهادا را ی  تولید دا خلی مشابه 16268 453982464 14744
40169300 درزبند,وا شروسایر درزگیرهاا زکائوچوی  ولکانیزه غیراسفنجی 1 55376043 1710
40169300 درزبند,وا شروسایر درزگیرهاا زکائوچوی  ولکانیزه غیراسفنجی 232 157447086 4990
40169300 درزبند,وا شروسایر درزگیرهاا زکائوچوی  ولکانیزه غیراسفنجی 47 129955355 4198
90219010 دریچه قلب 53 4643250500 152500
90271000 دستگاه  تجزیه  گاز یا دود 43 1154763402 36376
90185010 دستگاه  ویترکتومی,فیکووفیکوویترکتومی و کاست  تخلیه  مربوط 20892 103047259089 3309793
90278010 دستگاه PH  متر 0.20 7721604 238
90184921 دستگاه برقی جرم گیری دندان (اولتراسونیک وپیزوالکتریک) 174 428778362 14112
90184911 دستگاه پلیمریزاسیون کامپوزیت دندانی با تولید نور لایت کیور (curing light unit) 39 392835265 12708
90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 17 56533734 1746
90189061 دستگاه تلمبه های ساکشن پزشکی از جمله تلمبه ساکشن دستی (hemovac) 300 2384745000 75309
84151010 دستگاه تهویه مطبوع دوتکه  (split unit )ازنوع دیواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای 60537 6799106820 226811
90221440 دستگاه رادیولوژی ساده از نوع آنالوگ یا دیجیتال 192 1995643440 61746
90189051 دستگاه سنگکشکن کلیه برون اندامی 331 8551323405 270663
85269110 دستگاه موقعیت یاب جهانی 1487 81228238050 2574478
90192020 دستگاه ونتیلاتور 3729 44277590308 1380850
90278090 دستگاههابرای تجزیه فیزیکی یاشیمیایی دستگاههای کنترل وسنجش و یسکوزیته ،تخلخل ،ا نبساط ،کشش سطحی یاهمانندغیر مذکور درجای دیگر 247 1772064556 56723
90312000 دستگاههای  آزمایش (test bench) 182 715266097 23487
90182000 دستگاههای  ا شعه  ماورا ء بنفش  یامادون  قرمز 13 565198760 17441
85163200 دستگاههای  ا لکتروترمیک  آرا یش  مو (غیرا زموخشک کن ) 905 893531340 27791
90181200 دستگاههای ا ولترا سونیک (Scanners ) تشخیص امراض 4 542686000 17277
85176210 دستگاههای سویچینگ ( switching )  تلفنی یا تلگرافی 20 2335564344 73756
84198100 دستگاههای غیرخانگی,برا ی تهیه کردن نوشیدنیهای گرم ،پختن یاگرم کردن غذا 802 1378035100 44260
84213950 دستگاههای مکنده گرد و غبار برای استفاده با دستگاهها و ماشین ابزار 30 59845896 1857
90219040 دفیبریلانور کاشتنی قلبی در بدن 633 12768047440 394044
90212100 دندا نهای  مصنوعی 303 5249638377 165978
85258000 دوربین های تلویزیونی ،دوربین های دیجیتال ودوربین های ضبط ویدئوئی . 15 695410027 21487
29053900 دی ئول  ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول 1000 279324800 8710
28112200 دی ا کسید سیلیسیم 12000 1245446247 40916
10059010 ذرت دامی ####### 178630338592 5821328
10059010 ذرت دامی ####### ############ #######
42021900 رختدا ن, چمدا ن, کیف برک, کیف  ا سناد,کیف مدرسه  که  درجای  دیگر مذکور نباشند 1932 270015490 8851
32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 888 120906922 3928
32041310 رنگ های نساجی کاتیونیک 11520 4222277413 133338
32139000 رنگها برا ی  نقاشی هنری, آموزش, تابلو تغییرشدت  رنگ  سرگرمی ورنگهای  مشابه غیرازرنگهابه صورت مجموعه 15 1663172 55
32091050 رنگها و پوششهای  صنعتی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 561 313300186 10178
34039910 روان کننده سیلیکونی 253 21390273 673
34039910 روان کننده سیلیکونی 800 110891248 3602
15153000 روغن  کرچک  و ا جزا ء آن 2308 19991976995 636121
15071000 روغن  خام  سویا ک، حتی صمغ گرفته . ####### ############ #######
15071000 روغن  خام  سویا ک، حتی صمغ گرفته . 2340 240601650 7433
15121100 روغن  دا نه  آفتابگردا ن  ,روغن  گلرنگ  یا زعفرا ن  کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 4164797 112571397479 3583935
15121100 روغن  دا نه  آفتابگردا ن  ,روغن  گلرنگ  یا زعفرا ن  کاذب (کارتام Carthame ) ,خام ####### 441455342400 #######
15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 2340 249839472 8270
15141100 روغن خام کلزا یا کانولا ####### 513809672680 #######
27101950 روغن صنعتی 98 71747922 2216
33011200 روغن های  ا سانسی از پرتقال  (ا زجمله  روغن  های  ا سانسی کنسانتره و روغن  های  ا سانسی مطلق ) 250 352283552 10882
33011200 روغن های  ا سانسی از پرتقال  (ا زجمله  روغن  های  ا سانسی کنسانتره و روغن  های  ا سانسی مطلق ) 525 171713962 5416
33011900 روغن های ا سانسی(ا زجمله روغن های  ا سانسی کنسانتره وروغن های ا سانس  مطلق )مرکبات غیرازپرتقال ولیموترش 650 927636772 30210
33012500 روغن های اسانسی از سایر نعناع ها(ا زجمله  روغن های  ا سانسی کنسانتره و روغن های  ا سانسی مطلق ) 100 82860000 2743
33012500 روغن های اسانسی از سایر نعناع ها(ا زجمله  روغن های  ا سانسی کنسانتره و روغن های  ا سانسی مطلق ) 1525 1493442847 48517
85101000 ریش  ترا ش , توا م  شده  با موتوربرقی 902 1033824240 32155
28421010 زئولیت 19200 1640544000 54215
38249080 زئولیت 21520 1754516448 55494
38249080 زئولیت 66375 6087358323 193889
71171900 زیورآلات بدلی ا زفلزا ت معمولی(همچنین آبکاری شده )غیرمذکوردرجای دیگر 1455 4435692160 140671
35030000 ژلاتین (از جمله آنهایی که به صورت ورقه های مربع یا مستطیل عرضه شده، حتی کار شده در سطح یا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم ماهی (Isinglass)؛ سایر چسب های حیوانی، باستثنای چسب های کازئین مشمول شماره 0135. 1008 5866849790 181120
91019900 ساعت جیبی همانند غیربرقی باقاب ا زفلزات گرا نبها یا معمولی دارای روکش یاپوشش ا زفلزا ت گرانبها 639 121370858826 3844529
91011900 ساعت مچی برقی ،غیرازردیف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهایاا زفلزا ت معمولی باروکش یاپوشش فلز گرانبها 717 28229767161 872689
91021900 ساعت مچی برقی ،غیرمذکور درجای دیگر 5677 18531666934 589472
91012100 ساعت مچی غیر برقی ،باکوک خودکار از فلزا ت گرا نبهایامعمولی دارای روکش یا پوشش فلز گرانبها 3 92891617 3001
91022900 ساعت مچی غیربرقی ,حتی بایک زمان شمارغیربرقی بدون کوک خودکار ،غیرازرد یف 91012900 16892 90665157002 2894790
91012900 ساعت مچی غیربرقی بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهایاا زفلزات معمولی باروکش یاپوشش فلز گرانبها ) 195 19690068517 642135
91021100 ساعت مچی,برقی حتی توا م بایک زمان شمارفقط بانمایشگر مکانیکی غیرا زردیف 91011100 1422 5518861997 174036
91022100 ساعت مچی,غیربرقی حتی توا م بایک زمان شمار,باکوک خودکارغیرا زردیف 91012100 1194 9296109052 288045
91022100 ساعت مچی,غیربرقی حتی توا م بایک زمان شمار,باکوک خودکارغیرا زردیف 91012100 8 116441920 3761
91052900 ساعتهای  دیوا ری  غیر برقی 730 391286880 12085
91029900 ساعتهای جیبی وهمانندغیربرقی ،غیرازردیف 91019900 11194 300121417306 9519286
91029900 ساعتهای جیبی وهمانندغیربرقی ،غیرازردیف 91019900 38 854723688 26492
91059900 ساعتهای رومیزی وهمانند(غیربرقی)غیر مذکوردرجای دیگر 126 37090800 1221
40012900 سایرکائوچوهای طبیعی,به ا شکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه, ورق یانوا رکه درجای دیگرمذکورنباشد 100800 3505183920 115416
85447090 سایرکابلهای  ا لیاف  نوری بجزردیف 85447010 2013 822040003 26764
84842090 سایرکاسه  نمدهای  مکانیکی ،غیرمذکوردرجای دیگر 662 717859700 23134
84842090 سایرکاسه  نمدهای  مکانیکی ،غیرمذکوردرجای دیگر 2 17517606 555
48059290 سایرکاغذهاومقوا های  قشرنزده  وا ندود نشده  غیرمذکور بوزن  بیش  ا ز150gوکمترا ز225g 1086 143376167 4557
48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 163282 19407529028 600864
85365090 سایرکلیدهاغیرمذکوردرجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000ولت 132 313767920 9779
31051090 سایرکودهابه شکل قرص یاا شکال هماننددربسته…. ناخالص کمترا ز10کیلوگرم غیرمذکور 1344 665571200 21931
31059090 سایرکودهای غیرمذکور 9000 1566733100 48368
31059090 سایرکودهای غیرمذکور 47040 19329724856 616191
48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 44 34333605 1091
48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 23368 4374905843 139058
64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 1914 790668384 24432
64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 272 113989681 3764
90283019 سایر  کنتورهای  برق  تک  فازبجزنوع  ا لکترومکانیکی 251 227016410 7038
84484900 سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن ) 6 2846676 93
84484900 سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن ) 1036 8574777085 269501
84484900 سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن ) 891 146932837 4624
84569000 سایر (ماشین ابزارها بجز باتخلیه الکتریکی، ماوراء صوت، اشعه نوری ، وفوتونی کارمی کند ).برای کار کردن روی هر نوع موادازطریق برداشتن آنها 3700 1375452000 43719
33019019 سایر آبهای مقطر خوشبو ومحلول های آبی روغن های اسانسی باستثنای گلاب استحصالی از گل محمدی وسایر عرقیات سنتی 325 180480320 5699
90261090 سایر آلات  برا ی  سنجش  یاکنترل جریان یاسطح  مایعات ،بجز موا رد مذکور 897 2413338166 75342
90185090 سایر آلات  و وسایل  ا متحان  ،تشخیص  بیماری  و جرا حی چشم ، غیرمذکوردر جای دیگر 2220 40784421816 1301090
90189090 سایر آلات  و وسایل  مورد ا ستفاده  در علوم  پزشکی ،جرا حی و دا مپزشکی ،غیرمذکور درجای دیگر 25711 163445111620 5218149
90189090 سایر آلات  و وسایل  مورد ا ستفاده  در علوم  پزشکی ،جرا حی و دا مپزشکی ،غیرمذکور درجای دیگر 229 55723920 1840
90318090 سایر آلات  و وسایل  و ماشین  های  سنجش  یاکنترل  که  درجای  دیگر گفته  نشده ا ست 671 14192680266 448540
29242990 سایر آمیدهای  ازجمله کاربامات های حلقوی  و مشتقات  آن  و ا ملاح  مربوطه غیر از ردیفهای 29242100 لغایت 29242950 2080 20533711600 636442
90279090 سایر ا جزا  و قطعات  و متفرعات  دستگاههای مشمول ردیف 9027 190 31717700 980
85299090 سایر ا جزا  وقطعات غیرمذکورمربوط به شماره 8525 لغایت 8528 4 102873477 3206
84192090 سایر ا سترلیزه کننده های طبی وجرا حی یا ا زمایشگاهی غیرمذکوردرجای دیگر 75 894703800 28988
90279030 سایر اجزاء وقطعات میکروتوم به غیر ازتیغه برنده آن 5 168533091 5520
84879000 سایر اجزاءیاقطعات بجز اجزاءوقطعات کشتی ،قایق وپره ها ی آن . 44 116895600 3610
40021900 سایر استیون بوتادین  کربوکسیله, واستیون بوتادین که درجای دیگرمذکورنباشد بجز لاتکس 16800 1216021800 40068
29157090 سایر اسید پالمتیک، اسیداستئاریک واملاح واسترهای  آنها غیر از استئاراتهای فلزی 22000 1230170700 40360
29159099 سایر اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع شده واسید ریوها،هالوژنه ها ،پراکسیدها ،پراکسی اسیدهای آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها،غیر مذکور درجای دیگر. 5000 2405289600 79422
73182900 سایر اشیاء حدیده نشده از چدن، آهن یا از فولاد 100 10266615 339
29251900 سایر ایمیدها و مشتقات  آنها؛ املاح این ترکیبات غیر از ساکارین واملاح آن ، گلوت اتیمید 1 2214160 69
29251900 سایر ایمیدها و مشتقات  آنها؛ املاح این ترکیبات غیر از ساکارین واملاح آن ، گلوت اتیمید 40 31662868 1013
28402000 سایر برات ها غیر از تترا برات دی سدیم (براکس تصفیه شده) 7 3440464 107
10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی (گندم خوراکی) ####### 135854930168 4463710
10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی (گندم خوراکی) ####### 148205001882 4897720
10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی (گندم خوراکی) 5189700 42274606722 1389530
39072090 سایر پلی ا ترهابه  ا شکال  ا بتدا یی غیرمذکوردر جای  دیگر 18480 1568507434 49329
39011091 سایر پلی ا تیلن  باچگالی کمترا ز94 %به  صورت  پودرغیرمذکور 20000 1166222400 37671
39011091 سایر پلی ا تیلن  باچگالی کمترا ز94 %به  صورت  پودرغیرمذکور 30000 2657643900 84802
39079100 سایر پلی ا سترهای ا شباع  نشده غیرمذکور 200 18263400 600
85371090 سایر تابلو، پانل، کنسول،  میز …برا ی ولتاژتا 1000 ولت  بجزموا ردمذکور 25 6851600 226
85371090 سایر تابلو، پانل، کنسول،  میز …برا ی ولتاژتا 1000 ولت  بجزموا ردمذکور 2 71817874 2268
84186190 سایر تجهیزات سردکننده یامنجمد کننده تراکمی باکندانسور مبدل حرارتی بجزردیف 84186110. 303931 18258323836 601196
29334990 سایر ترکیبات دارای ساختار حلقه های کیتولئین یا ایزو کیتولئین (هیدروژنه شده یا نشده) که بیشتر متراکم نشده باشد 1300 9470406000 294125
29329990 سایر ترکیبات هتروسیکلیک که فقط دارای اتمهای اکسیژن هستند غیر از ردیفهای 29321100 لغایت 29329920 17 35582188732 1128494
29329990 سایر ترکیبات هتروسیکلیک که فقط دارای اتمهای اکسیژن هستند غیر از ردیفهای 29321100 لغایت 29329920 300 887413050 27407
38089429 سایر تکنیکال ها (سم رقیق نشده)دارای گرید دارویی غیر مذکور درجای دیگر 61586 29645694637 967708
38089429 سایر تکنیکال ها (سم رقیق نشده)دارای گرید دارویی غیر مذکور درجای دیگر 81985 49552745769 1572991
84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 13452 18132788590 570827
73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 55 193403893 5979
73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 250 2933473435 93575
34059000 سایر جلاها,واکس ها و فرآورده های  مشابه  که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 5256 279046281 9222
61152900 سایر جورابهای شلواری ازدیگر مواد منسوج . 128 25745407 850
15159090 سایر چربی ها ,روغن های ثابت نباتی واجزاء أنها حتی تصفیه شده ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر نیافته که درجای دیگری مذکور نباشد . 200 57859200 1910
30045090 سایر دا روهای  حاوی  ویتامین هایاحاوی سایر  محصولات شماره 2936 که  تولید دا خلی ندا رند 863 10781766461 356901
12059000 سایر دا نه  های  کلرایاکانولا حتی خرد شده  غیرمذکور درجای  دیگر 27493 10199568510 327888
12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 578 17257657900 552192
30039010 سایر داروها ی غیرمذکور غیرازخرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 14443 19475955095 606898
30043910 سایر داروهادارای هورمون  یاسایر محصولات شماره 2937فاقد آنتی بیوتیک ها دا را ی  تولید دا خلی مشابه 235980 776897499414 24511244
30043190 سایر داروهای دارای  هورمونهایاسایرمحصولات شماره 2937فاقد آنتی بیوتیک که تولید مشابه داخلی ندارند 7044 264001507995 8568709
85359000 سایر دستگاه ها برای قطع ووصل وتغییروحفاظت مدارهای برقی،همچنین دوشاخه اتصال وجعبه تقسیم، برای ولتاژ بیشتر از V1000,غیرمذکوردرجای  دیگر 40 27651296 854
90219090 سایر دستگاه های محرک ماهیچه قلب غیر مذکور 320 1468348835 45297
90181990 سایر دستگاههای  برقی تشخیص  بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 1241 10793153700 351386
90251990 سایر دماسنج  ها ،آذرسنجها ،توا م  نشده  با سایر آلات ، غیرمذکور درجای دیگر 94 592725474 18302
85364990 سایر رله ها برای ولتاژ بیش از 60 ولت، با جریان 2 امپر یا بیشتر 269 588915423 19196
32100000 سایر رنگکها (Paints) و ورنیکها (از جمله لعابکها، لاککها و آب رنگکها)؛ پیگمانکهایی که با آب مصرف میکشود از انواعی که برای پرداخت چرم به کار میکرود. 36 14767467 488
27011900 سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده  نشده  که  درجای  دیگری  مذکور نباشد ####### 161162098980 5075652
85016490 سایر ژنرا تورهای  جریان  متناوب (آلتر ناتورها ) به  قدرت  بیش  از1500 kva 26 232781098 7542
90183190 سایر سرنگ  ها بایابدون  سوزن غیر مذکور درجای دیگر 481 910882356 29311
90183190 سایر سرنگ  ها بایابدون  سوزن غیر مذکور درجای دیگر 355 383971170 12595
90183929 سایر سوزنها کاتترها وکانول ها،همانند ،غیر مذکور درجای دیگر 14100 102522553626 3252744
90183290 سایر سوزنهای  لوله  ا ی  فلزی و سوزن  بخیه  ،غیرمذکوردرجای دیگر 37 286901790 9170
28332790 سایر سولفاتهای  باریم  بجز گرید دا رویی 96000 1690951296 53512
13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 350 420715682 13802
13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 2695 1168692179 37148
84818090 سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،….  غیرمذکوردرجای دیگر 1783 471789722 14839
84811090 سایر شیرهای  تقلیل  فشاربجزرگولاتورمخصوص  سیلندرگازمایع 20 73673472 2366
38089419 سایر ضدعفونی کننده ها دارای گرید دارویی به صورت محصول آماده 58471 14493232306 463027
70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 68 35128800 1160
33030090 سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا 8636 2595268774 80872
33030090 سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا 923 415403597 13342
90158090 سایر غیر از الات ودستگاههای لرزه نگاری 226 108657500 3500
73199090 سایر غیر از سوزن دوزندگی ،رفوگری یا گلدوزی وقلاب دوزی 140 21100883 678
38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 35 396830424 12270
38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 1809 9945669539 311543
38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 19200 2697904704 88896
38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 31184 8015777027 257382
33069000 سایر فرآورده هابرای بهداشت دهان یادندان غیراز مواد پاک کننده دندان ونخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها 25 213200508 7025
33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 200 87414215 2697
34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 2 1749384 54
34039990 سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یامعدنی . 724 660635396 20449
34039990 سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یامعدنی . 255 133040210 4364
34039990 سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یامعدنی . 41174 8672505248 270858
27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 1364 222129175 7325
19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 38990 2540536332 83079
19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 137414 9334349964 293202
34031900 سایر فراورده ها دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی غیر مذکور در جای دیگر 15857 3778145280 124708
17029090 سایر قندها وشکرها غیر مذکور 500 150953880 4767
85061090 سایر قوه ها وباطریهای بابی اکسید منگنز بجز قوه های نیم قلمی، قلمی، متوسط، بزرگ ودکمه ای 3504 2966103916 98238
29337900 سایر لاکتام ها(باستثنای  تعرفه های شماره 29337100و29337200) 82800 30553072074 976551
29337900 سایر لاکتام ها(باستثنای  تعرفه های شماره 29337100و29337200) 2000 1894919575 61876
30051090 سایر لوا زم  زخم  بندی  چسبنده غیرمذکور 500 1314507686 42110
30051090 سایر لوا زم  زخم  بندی  چسبنده غیرمذکور 990 1886327700 58288
39173200 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 70 11001250 340
84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 61 240711566 7909
84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 228800 11752080000 366451
84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 1445 1252152000 39542
49119990 سایر محصولات  چاپی همچنین تصاویر چاپی ، گراورها وعکسها غیر از موارد مشمول 49111000 لغایت 49119930 110 85105000 2753
76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 2100 489923658 16164
32089030 سایر موا د ا فزودنی رنگ براساس سایرپلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،ریسپرسه یاحل شده درمحیط غیرآبی 185 34548384 1139
32089030 سایر موا د ا فزودنی رنگ براساس سایرپلیمرهای سنتیتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،ریسپرسه یاحل شده درمحیط غیرآبی 880 347090436 11245
32041690 سایر مواد رنگی راکتیف وفراورده های ان بجز گرانول مستربچ 4700 1126718115 35169
54024700 سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر 50 دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 19901 1929410455 63685
84716090 سایر وا حدهای  ورودی  یا خروجی غیرمذکور درجای دیگر 13 75475960 2332
85414090 سایر وسایل نیمه هادی حساس در برابر نور و دیودهای ساطع نور غیر از پانلهای خورشیدی (تبدیل کننده انرژی خورشیدی به الکتریسیته) 438549 41814090644 1292074
29362990 سایر ویتامین  هاومشتقات  آنها مخلوط نشده غیرمذکور در جای  دیگر 2136 8117929918 260836
29362990 سایر ویتامین  هاومشتقات  آنها مخلوط نشده غیرمذکور در جای  دیگر 20400 4815498816 148553
29362990 سایر ویتامین  هاومشتقات  آنها مخلوط نشده غیرمذکور در جای  دیگر 5675 6142094306 191758
85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1526 586037500 18117
29379000 سایر هورمونها،طبیعی یاساخته شده ازطریق سنتر،مشتقات آنهاومشابه های ساختاری آنها،غیر مذکور درجای دیگر . 0.01 623931745 20499
90184990 سایرآلات  و وسایل  مورد ا ستفاده  در علوم  دندا نپزشکی غیرمذکوردرجای دیگر 2682 59322102786 1911879
90314900 سایرآلات ووسایل اپتیکی برای سنجش یاکنترل که درجای دیگری مذکورنباشند. 402 629091310 19415
29241900 سایرآمیدهای غیرحلقوی همچینین کاربامات غیر حلقوی  ومشتفات  آنهاا ملاح  مربوطه  غیرمذکور درجای  دیگر 10000 1573798000 48564
84672990 سایرا بزار برای کارکردن دردست باموتورا لکتریکی غیر ازموتورا ویزبرای دندا نپزشکی و دستگاه سنگ زنی دستی 7 35575880 1175
84679900 سایرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ی کارکردن دردست,  درجای دیگرمذکورنباشد 1494 187648290 5943
84149090 سایرا جزا وقطعات  تلمبه  های هوا باخلاء,کمپرسورهای هوا یاگاز ,بادزنهاغیرمذکوردرجای دیگر 448 755762558 23322
84159090 سایرا جزا وقطعات  ودستگاههای تهویه  مطبوع  غیرمذکوردرجای دیگر 6 440264640 14181
84199090 سایرا جزا وقطعات ماشین آلات برای عمل آوردن موا د غیرمذکور درجای دیگر 200 43589000 1400
84199090 سایرا جزا وقطعات ماشین آلات برای عمل آوردن موا د غیرمذکور درجای دیگر 868 6009482572 188099
85030090 سایرا جزا وقطعات مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنیروگاهی 2251 2970442560 93648
73181900 سایرا شیاءحدیده شده, که درجای دیگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 238 262273032 8115
40169990 سایرا شیاا زکائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده  غیرا سنفجی غیرمذکور درجای  دیگر 43 15659401 485
68159990 سایرا شیاساخته  ا زسنگ  یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای  دیگر 608 63396689 1956
73239390 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا زفولاد زنگ  نزن 484 72170982 2226
90213990 سایرا عضای  مصنوعی بدن  غیرا ز مفصل  های  مصنوعی و لنزدا خل  چشمی ا ز جنسPMMA 294 31264027991 991619
85015390 سایرا لکتروموتورهاباجریان متناوب چندفاز,به قدرت بیش ا ز75کیلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابی 63 270519223 8720
85015290 سایرا لکتروموتورهاباجریان متناوب چندفاز,به قدرت بیشتر از 750 وات تا 75 کیلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابی 25 197232027 6229
33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 250 82255200 2708
33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 3400 1261591380 40713
84819090 سایراجزاءوقطعات شیرووسایل همانند به جز ردیفهای 84819010 تا84819040 2036 1380780284 43792
84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 92 388875297 12057
84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 2027 34652998791 1106757
84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 32 485673672 15386
29182900 سایراسیدهای کربوکسیلیک با عامل فنلی ،ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر،انیدریدها ،هالوژنورها ، پراکسیدها ، پراکسی اسیدهای آنها ومشتقات آنها غیر موارد مذکور در ردیفهای 29181100 لغایت 29182390 500 79471009 2543
85013190 سایرالکتروموتورهاوژنرا تورهای جریان مستقیم به قدرت حداکثر 750 وات بجزردیف 85013110 52 352304707 11096
28259000 سایربازهای غیرآلی,سایرا کسیدها,هیدرا کسیدهاوپرا کسیدهای فلزی, غیر مذکور در ردیف های 28258000 تا 28252000 23100 376163068 12431
38122090 سایرپلاستی سایزهای مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی بجزمخلوطهای دا را ی دی بوتیل فتالات 18120 9071268258 294791
39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 200 78245272 2582
39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 40 25133664 814
68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 182 15693924 489
73181590 سایرپیچ هاوپیچ های مهره خورحتی با مهره ها یا واشرهای مربوط چدن ،آهن یافولاد غیرا زجنس ا ستنلس  استیل ،حدید شده 4 1719630 53
29395900 سایرتئوفیلین  وآمینوفیلین (تئو فیلین -اتیلن دی آمین ) ومشتقات و ا ملاح  ا ین  محصولات  که  درجای  دیگر مذکورنباشد 481 469137088 14479
29339999 سایرترکیبات  هتروسیکلیک  منحصرا دا ری هتروا تم  ا زت  غیرمذکوردرجای دیگر 40 5373103050 166503
29332990 سایرترکیبات هتروسیلیک که ساختاردا را ی یک حلقه ایمیدا زول مترا کم نشده باشدغیرمذکور 4 9149354032 282702
84138190 سایرتلمبه هاغیرمذکوردرجای دیگر 66 103969476 3436
84135090 سایرتلمبه های تناوبی حجمی بجز تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی ویادیافرا گمی 164 12241197 404
84148090 سایرتلمبه های هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,…غیرمذکوردرجای دیگر 340 4295758490 137451
84834090 سایرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غیرا زچرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر آلات انتقال ،پیچ ساچمه دار یاغلتک دار ،جعبه دنده وسایر تغییر دهنده های سرعت ،همچینین گشتاور پیچشی 12 1276560 40
84425090 سایرحروف چاپ, کلیشه, لوحه وسایر ادوات چاپ ، غیرمذکور درجای دیگر 435 1300883901 40599
30044090 سایردا روهای  حاوی  آلکالوئیدهایا مشتقات آنها فاقد هورمونهایامحصولات 2937یاآنتی بیوتیکهاکه  تولید دا خلی ندا رند 2981 56920913655 1808050
30044090 سایردا روهای  حاوی  آلکالوئیدهایا مشتقات آنها فاقد هورمونهایامحصولات 2937یاآنتی بیوتیکهاکه  تولید دا خلی ندا رند 36033 57766684800 1792549
30043290 سایردا روهای  حاوی  هورمونهای  کورتی کوستروئیدی مشتقات یامشابه های ساختاری آنها که  تولید دا خلی ندا رند 16649 ############ #######
30042090 سایردا روهای  حاوی سایر آنتی بیوتیک  که  تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی 62164 129789426090 4145074
30043990 سایردا روهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یامحصولات 2937فاقد انتی بیوتیک غیرمذکور 81914 ############ #######
30043990 سایردا روهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یامحصولات 2937فاقد انتی بیوتیک غیرمذکور 21589 64448845758 2068076
84841090 سایردرزگیرووا شرهاا زورقه  فلزی ، توا م  باموا ددیگریاا زچندلایه ،فلزغیرمذکور درجای دیگر 35 11843563 391
85369090 سایردستگاه های برقی برا ی قطع  و وصل  ,  تغییر یاحفاظت مدارهای برقی ،غیرمذکوردر جای دیگربرای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 152 27516773 854
90192090 سایردستگاههای درمان تنفس 5040 35139823248 1116102
32041790 سایررنگ کننده های پیگمانی وفرآورده هابرا ساس ا ین موا دبه غیرا زخمیرپیگمنت چاپ پارچه 5500 6319528370 196305
32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 606 544915954 16838
32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 557 369990582 11786
32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 17443 2055504981 63515
29142900 سایرستن های سیکلا نیک، سیکلنیک  یا سیکلوترپنیک  بدون دیگرعوامل اکسیژنه غیر از کافور ، سیکلو هگزانون ومتیل سیکلو هگزانون ها ، یونون ها ومتیل یونون ها 5000 3764576400 118042
68042290 سایرسنگهای آسیاب وسنگهای سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساینده های فشرده شده غیرمذکوردرجای دیگر 425 416052093 12854
68042290 سایرسنگهای آسیاب وسنگهای سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساینده های فشرده شده غیرمذکوردرجای دیگر 393 63461470 1996
68042290 سایرسنگهای آسیاب وسنگهای سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساینده های فشرده شده غیرمذکوردرجای دیگر 32 27176860 891
30064090 سایرسیمانهاومحصولات برا ی پرکردن دندان وسیمان برای بازسازی استخوا ن غیرمذکور 32 260678408 8560
30064090 سایرسیمانهاومحصولات برا ی پرکردن دندان وسیمان برای بازسازی استخوا ن غیرمذکور 3191 26291545814 848615
70179090 سایرشیشه  آلات  برا ی  آزمایشگاه  بهدا شت  یا دا روخانه  حتی مدرج  یا کالیبرشده  غیرمذکوردرجای دیگر 400 55452800 1759
39206190 سایرصفحه  هاوورقهاا زپلی کربنات  غیرا سفنجی بجزورق دوجدا ره وفیلم متالایز 1 108116 3
39206990 سایرصفحه, ورق, ..غیرمذکورا زپلی ا سترهای ا شباع شده غیرا سفنجی غیرمذکور . 119 23458960 725
33042090 سایرفرآورده  های  برا ی  آرا یش  چشم  غیرا ز مغز مدا د آرا یشی 1782 4361823952 134765
33042090 سایرفرآورده  های  برا ی  آرا یش  چشم  غیرا ز مغز مدا د آرا یشی 1970 4033573023 129390
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 10000 2365683600 78114
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 6808 6027716893 189896
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 39775 18672505534 596682
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 100 74616848 2460
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 64650 39823925854 1253645
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 5110 2882531499 89609
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 2630 3054258195 95106
33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 364907 174041122409 5560534
30067090 سایرفرآورده های روان کننده که به شکل ژل درطب ا نسانی یا حیوا نی کاربرد دارد به غیر از ژل الکترود پزشکی 1485 9757406085 312800
38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 317 63313200 2034
84313190 سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور 837 652863883 21072
40023900 سایرکائوچوی ایزوبوتن  ایزوپرن هالوژنه  یاciir 16320 1483108070 48988
40119990 سایرلاستیک  روی  چرخ  بادی  غیرمذکور درجای  دیگر 2422 4102121537 135451
85393900 سایرلامپها ولوله  های تخلیه  ا لکتریکی غیرمذکور درجای دیگر 25 5138700 170
85098090 سایرلوازم خانگی الکترونیکی بجز دستگاه بخور التراسونیک 1333 832876778 26692
84213990 سایرماشین  آلات  تصفیه  گازهابجزموا ردمذکور 17 29883675 923
84213990 سایرماشین  آلات  تصفیه  گازهابجزموا ردمذکور 5560 7971777905 249288
84213990 سایرماشین  آلات  تصفیه  گازهابجزموا ردمذکور 34647 14533590000 476731
84198990 سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر 2741 18797225611 585525
84198990 سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر 570 639349942 21138
84238290 سایرماشین الات توزین باظرفیت بین 30تا5000کیلوگرم جزباسکول ا لکترونیکی سیار500 کیلوگرم به بالا 1 89827596 2855
84481190 سایرماشین های کوچک کننده کارت ،کپی برداری کارت ،پانچ کننده کارت یابسته بندی کارت بعدازپانچ کردن 3435 14683169808 472568
38190090 سایرمایعات آماده شده برا ی ا دوا ت  هیدرولیکی ا نتقال نیرودا را ی 70%وزنی کمترروغنهای نفتی غیر مذکور درجای دیگر 543 26462595 838
04100090 سایرمحصولات خورا کی که منشا حیوا نی دا رد و در جای  دیگر نعرفه گفته نشده باشد 8875 2793153696 87740
33029090 سایرمخلوط های  موا د معطر ومخلوط هابرا ساس  یک  یا چندماده  ا ز ا ین  موا دغیرمذکوردرجای دیگر 720 1629142863 52340
73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 2300 481482480 15004
73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 396 99535530 3270
73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 213 124187354 3833
73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 267 63606000 2035
34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 160 91029560 2932
30061090 سایرنخ های جرا حی ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامینرهای سترون وموا دا ستریل قابل جذب برای بندآوردن خون غیرمذکور 54 2177867259 69555
85366990 سایرنری ومادگی برا ی ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روی بردمدا رچاپی خاص صنعت ا لکترونیک 21 779308101 24610
84715090 سایروا حدهای  پردا زش  عددی غیرا زشماره های 847149یا847149 غیرمذکور درجای دیگر 16 1425231058 45008
90211090 سایروسایل  ا رتوپدی یاشکسته  بندی بجزپیچ ,  میله  وپلاک  درون  ا ستخوا نی 3852 5517580545 173075
29371900 سایرهورمونهای  پلی پیتیدیک وهورمونهای پروتئین وهورمونهای گلیکوپروتئین ،مشتقات ومشابه های ساختاری آنهاغیرمذکوردرجای دیگر 0.38 41351507893 1311047
23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 1500100 8741429844 285244
23023000 سبوس , فضولات  و سایر آخال  گندم 420000 2441268000 80647
90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 6994 3297171840 108154
39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 25137 5477825934 169487
85369010 سرسیم  وسایرا تصالات  ورا بط ها برا ی  سیم  وکابل 126 46703520 1443
96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 437 40650000 1257
90261020 سطح  سنج  به  طریق  ا ولترا سونیک 0.12 28249770 872
90261020 سطح  سنج  به  طریق  ا ولترا سونیک 26 126756000 4083
90214020 سمعک 2150 37552895102 1184441
25262090 سنگ  صابون  های  خردشده  طبیعی یاپودرشده 162000 6446197080 204531
68041000 سنگ آسیاب وسنگ سنباده برا ی آسیاب کردن, سائیدن یاخمیرکردن (pulping) 30 40878810 1317
68041000 سنگ آسیاب وسنگ سنباده برا ی آسیاب کردن, سائیدن یاخمیرکردن (pulping) 39 320902686 10422
68042100 سنگ آسیاب, سنباده یاچرخ تراش , ا زا لماس طبیعی یاسنتتیک فشرده شده. 0.02 77962871 2408
68042100 سنگ آسیاب, سنباده یاچرخ تراش , ا زا لماس طبیعی یاسنتتیک فشرده شده. 27 166805800 5396
84523000 سوزن چرخهای دوزندگی 97 1621106560 50158
31022100 سولفات آمونیوم 252000 1904920315 62877
82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهای همانند. 354 71267700 2341
95030010 سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” 45 30996000 1023
90183917 سه راهی انژیوکت 3 16397380 534
24022000 سیگار حاوی  توتون 458 641410617 19823
38249020 سیلیکاژل  بشکل  پرک 11200 1107584000 35677
17011300 شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر ####### ############ #######
18063200 شکلات  ;غیره  ;حاوی  کاکائو ;به  صورت  بلوک  (block) ;تخته  ;میله  یا قلم  ;پرنشده به وزن کمتراز2کیلوگرم 2353 282991133 9139
18063200 شکلات  ;غیره  ;حاوی  کاکائو ;به  صورت  بلوک  (block) ;تخته  ;میله  یا قلم  ;پرنشده به وزن کمتراز2کیلوگرم 641 84253990 2614
18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 437 52273215 1709
18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 1651 219166043 6796
18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 12651 1283523750 39679
84484200 شانه ماشین تاروپودباف, میلمیلک وچارچوب میلمیلک 104 76989325 2543
04022190 شیر وخامه شیر به شکل ریزدانه یا به هر شکل جامد دیگرغیر مذکور 2140 4036832815 133110
84814000 شیرا طمینان یافشارشکن. 83 397269000 12754
84812000 شیربرای ا نتقالات ا ولئوهیدرولیکی یاپنوماتیکی. 1601 2808183690 88225
04021010 شیرخشک ا طفال دربسته بندی های تحت  خلا ویک کیلوگرم و کمترکه میزا ن موا د چرب ا ن یک ونیم درصدویاکمترباشد 8472 3190974776 104520
04021010 شیرخشک ا طفال دربسته بندی های تحت  خلا ویک کیلوگرم و کمترکه میزا ن موا د چرب ا ن یک ونیم درصدویاکمترباشد 78268 29935355398 944808
39201020 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  نشده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 336 101590732 3139
39201020 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  نشده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 924 274782473 8480
39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 3617 4173267000 129500
39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه های نازک, باریکه های ا سفنجی ا زپلیمرهای  کلروروینیل 3706 1198974231 37629
68141000 صفحه, ورق ونوا را زمیکای فشرده یادوباره ساخته شده،حتی روی تکیه گاه ازکاغذ ،مقوا یاسایر مواد . 90 132448550 4342
68141000 صفحه, ورق ونوا را زمیکای فشرده یادوباره ساخته شده،حتی روی تکیه گاه ازکاغذ ،مقوا یاسایر مواد . 629 544012740 16810
39191090 صفحه.  ورق.  نوا رخودچسب  بصورت  رول  باپهنای  حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 4248 783364360 24848
74130000 طناب, کابل نوارگیس باف وهمانند  , ا زمس که برا ی مصرف برق عایق نشده باشند. 0.16 1318323 41
21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغلیظ شده های قهوه 188112 57843937436 1797657
90041000 عینک  آفتابی 101 295645140 9135
90049000 عینک, محافظ چشم وهمانند,برا ی  ا صلاح دید,حفاظت  چشم  یاغیره (غیرا زعینک  آفتابی) 435 1595235950 51652
21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس  قهوه 238935 64333480676 2086744
33041000 فرآورده ها برای آرایش لب 38 1659544330 54448
33041000 فرآورده ها برای آرایش لب 7 44405143 1455
38019000 فرآورده هابرا ساس  گرا فیت  یاکربن  به شکل  خمیر,بلوک  یامحصولات  نیمه ساخته غیرمذکوردرجای  دیگ 185 28072825 925
38111900 فرآورده های  ضدا نفجاربرا ساس سایرموا د-غیرازترکیبات سرب 19264 5845773998 182162
38121000 فرآورده های  موسوم  به  تسریع  کننده  ولکانیزا سیون 24000 1674480240 53520
38121000 فرآورده های  موسوم  به  تسریع  کننده  ولکانیزا سیون 4475 2956278930 95781
34070010 فرآورده های دندانسازی 130 243880719 8000
34070010 فرآورده های دندانسازی 81250 18978863490 611440
38200000 فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 13800 1118211080 35167
33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 1180 2845656087 88013
33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 1061 31387572203 995121
33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 600 262110816 8086
33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 2016 3329295255 107576
33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 5151 3657766961 115522
96032900 فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص 1850 136036355 4455
28332931 فروسولفات آب دار وبدون آب (گرید دارویی) 300 82827840 2717
28352400 فسفات  های  پتاسیم 1300 1130090400 34914
28351010 فسفیت  سرب 100 72998310 2394
96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 747 125944000 4160
90261010 فلومتر 1315 3005233276 94022
37019910 فیلمهای  مورد مصرف  درتصویربردا ری  پزشکی غیرازردیف 37013020 540 1411072950 45150
85351000 فیوز ,برا ی  ولتاژ بیشتر ا ز 1000 ولت 2 161166 5
39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 128 193436208 5977
39234000 قرقره , دوک , ماسوره  و تکیه گاه های  مشابه  ا ز موا د پلاستیکی 1650 518541350 17013
91119000 قطعات  قاب  ساعتهای  مچی,جیبی وهمانند 17 90447259 2969
84439990 قطعات وملحقات ماشین الات چاپ باستثنای کارتریج چاپگر لیزری واجزاوقطعات غیرالکتریکی وغیرالکترونیکی درچاپگر غیرمذکور 2405 15324367002 491194
84662000 قطعه کارگیربرا ی ماشین های ا بزا ر 1 108796642 3494
96089900 قلم دوپلیکاتور,قلم گیر,مدا دگیروا شیاءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغیرمذکوردرجای  دیگر 23 1115351 34
96089900 قلم دوپلیکاتور,قلم گیر,مدا دگیروا شیاءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغیرمذکوردرجای  دیگر 110 23458605 755
96081010 قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری  (خودکار) 796 111751914 3490
96081010 قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری  (خودکار) 1090 281130408 9048
96081020 قلم نوک ساچمه ای با جوهر مایع  (روا ن  نویس  ) 418 152620752 4912
96082000 قلم و قلمکهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوک های متخلخل 88 22820581 753
96082000 قلم و قلمکهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوک های متخلخل 57 12428400 400
48119020 قوطی وجعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 19565 2616501332 82288
48119020 قوطی وجعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 26670 2715175606 89403
48119020 قوطی وجعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 89616 9084168043 296307
85061030 قوه  های  دکمه ا ی (cell round ) بابی اکسید منگنز 140 317394560 10396
85065030 قوه  های  دکمه ای ( cell round) بالیتیوم 647 1191751600 36800
85065030 قوه  های  دکمه ای ( cell round) بالیتیوم 800 523122600 16900
85061010 قوه های ا ستوا نه ا ی شکل  به سایزهای قلمیAA   متوسط C وبزرگD بابی اکسید منگنز 6777 6973846291 230976
09012110 قهوه  بودا ده  کافئین  نگرفته  دربسته  بندیهای  آماده  برا ی  خرده  فروشی 325 77580225 2407
09012110 قهوه  بودا ده  کافئین  نگرفته  دربسته  بندیهای  آماده  برا ی  خرده  فروشی 14476 4100815512 133878
82015000 قیچی باغبانی وهمانند(از جمله قیچی برا ی بریدن گوشت پرندگان) که بایکدست کارمیکند. 439 134025630 4136
82015000 قیچی باغبانی وهمانند(از جمله قیچی برا ی بریدن گوشت پرندگان) که بایکدست کارمیکند. 702 306370438 9706
82119390 کارد (غیرازکاردهای دارای تیغه ثابت )همچینین چاقو تاشوی باغبانی غیرازصنایع دستی 696 67684608 2088
82119390 کارد (غیرازکاردهای دارای تیغه ثابت )همچینین چاقو تاشوی باغبانی غیرازصنایع دستی 140 6535688 207
48070000 کاغذ و مقوای مرکب (Composite)، (ساخته شده از طریق به همکچسباندن لایهکهای تخت کاغذ یا مقوا با چسب)، اندوده نشده یا آغشته نشده در سطح، حتی از داخل مستحکم شده، به صورت رول یا ورق. 10611 2005965438 63760
28030000 کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد). 480 138492096 4356
44111292 کفپوش روکش شده 120825 4690947508 152348
44111392 کفپوش روکش شده با ضخامت بیشتر از 5 mm تا 9 mm 20960 984002896 30606
44111392 کفپوش روکش شده با ضخامت بیشتر از 5 mm تا 9 mm 161534 6181195263 192500
84836000 کلاچ و کوپلینگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2 23137569 740
23040000 کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خردکشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست میکآید. ####### ############ #######
23064100 کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله …از دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک ####### 148566030872 4830670
29372100 کورتیزون، هیدروکورتیزون، پردنیزون
(دهیدروکورتیزون) و پردنیزولون (دهیدروکورتیزون)
0.07 2632330560 85029
83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 437 37023000 1222
32041720 گرانول مستربچ (Master Batch) 3000 976882080 31935
32081040 لاک  عایق  ا لکترونیکی براساس پلی استرها 100 108757904 3573
32081040 لاک  عایق  ا لکترونیکی براساس پلی استرها 80 90793850 2806
17021900 لاکتوز و شربت  لاکتوز دا را ی  کمتر ا ز 99% وزنی لاکتوز محاسبه  شده  بر حسب  ماده  خشک 50 20832140 663
85437020 لامپ LED 27664 13175434074 435048
15050010 لانولین مورد مصرف در صنعت صابون سازی 3000 1030968850 34053
62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 205 91811641 3032
13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق  ا ز محصولات  نباتی غیرمذکور یا مشمول  درجای  دیگر 75 96341998 3180
68138100 لنتها وبالشتکها ی ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 5 85607426 2809
90013000 لنز نامرئی (lense contact) 1409 13357364449 428872
39261000 لوا زم  برا ی  دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستیکی 25 2475960 81
39261000 لوا زم  برا ی  دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستیکی 160 13065600 404
39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 26 62705364 2029
39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 190929 46245458833 1470764
30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومی (Ostomy) 158 253094800 8290
90183925 لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی (صرفا شامل شیت شریانی -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن – استنت – استنت گراف -گاید وایر – کویل- مسدود کننده (occeluder ) – رابط فشار قوی-دریچه هموستاتیس -منیفولد) 6793 348847968259 11132034
90183926 لوازم مصرفی جراحی قلب (صرفا شامل کلیپس – رینگ – استابیلایزر (ثابت نگهدارنده دیواره قلب ) – کانولا – اکسیژناتور به همراهست مربوطه -گرافت – پانچ آئورت) 42 121147220 3980
07133310 لوبیا چیتی 59900 2254797155 74394
84295129 لودرمستعمل ،بیل دا ر،با بارگیری ازجلو,قدرت بیش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بیش ا ز5سال 49250 10963659518 359700
94051090 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 17 4819220 159
39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 4348 287227367 9226
76081000 لوله ا زآلومینیوم غیرممزوج. 14160 1370333524 45232
82034000 لوله بر,پیچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهای همانند. 230 149168251 4805
40094100 لوله وشیلنگ ا زکائوچوی ولکانیزه سفت نشده مستحکم  شده یاجورشده باسایرموا دبدون  لوا زم وملحقات 32 205894118 6581
40092200 لوله وشیلنگ ا زکائوچوی ولکانیزه سفت نشده مستحکم  شده یاجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 136 10349260 340
84431700 ماشینکآلات چاپ گراور (Gravure) 49170 26667701863 853285
84562000 ماشین که بافرآیندا ولترا سونیک (ماوراء صوت )عمل میکنند برای کار کردن روی هر نوع مواد 32 70589661 2329
84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 108142 83821850000 2586535
84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 1598 4395545500 141967
84781000 ماشین آلات ودستگاه هابرا ی آماده کردن یاتغییرشکل دا دن توتون وتنباکو،غیرمذکوردرجای دیگرا ین فصل 23380 18508296578 597852
84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 9587 26054250000 805088
84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 2485 1162491688 37511
84212200 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ا زصافی گذرا ندن یا تصفیه کردن نوشیدنیهاغیرا زآب 5206 13992374550 435208
84212100 ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب 18 24755890 765
84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 29 838968767 27625
84222000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تمیزکردن یاخشک کردن بطری یاسایرظروف 125 225650312 7126
84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 370 302378670 9934
84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 8356 1866501000 59657
84423000 ماشین آلات ودستگاههاوتجهیزات برای تهیه یا ساخت صفحات ، سیلندرها یا سایر اجزای چاپی 600 1016670000 33355
84481900 ماشین آلات ودستگاههای کمکی برا ی ماشین های شماره های  8444،8445،8446،8447،غیر مذکور درجای دیگر 2600 2829844600 88182
84481900 ماشین آلات ودستگاههای کمکی برا ی ماشین های شماره های  8444،8445،8446،8447،غیر مذکور درجای دیگر 1694 6192830492 199666
84401000 ماشین آلات ودستگاههای صحافی(همچنین ماشینهای دوخت ا ورا ق ) 13300 1315366250 40663
84581100 ماشین ترا ش افقی برای بردا شتن فلزباکنترل شماره ای 12000 1155137500 35710
84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 9030 12488283285 391937
84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 10200 1714444000 53000
85433000 ماشین هاودستگاههابرا ی آبکاری ا لکتریکی,ا لکترولیزیاا لکتروفورز 2291 5484216715 172119
84451300 ماشین های کشش یافتیله کنی الیاف (ِِdrawing and  roving machines) 4600 2585250000 80410
84451300 ماشین های کشش یافتیله کنی الیاف (ِِdrawing and  roving machines) 20260 12783989334 399038
84451300 ماشین های کشش یافتیله کنی الیاف (ِِdrawing and  roving machines) 16354 11821241755 391653
84619000 ماشین های ا بزا ربرا ی کاربرروی فلزا ت ا زطریق بردا شتن فلزیاسرمتها,غیرمذکوردرجای دیگر 79 56097482 1733
84573000 ماشین های ا نتقالی چند مرحله ای برای کارکردن روی فلزا ت 18000 2257364000 69728
84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 21840 1778140800 55446
84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 24740 4007938386 132704
84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 5300 1659519300 54520
84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 70 409771392 13535
84589900 ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,(غیرا زا نوا ع کنترل شماره ای)غیر مذکور درجای دیگر 3000 4754295000 151958
84451900 ماشین های تهیه ا لیاف نسجی,که درجای دیگرمذکورنباشد 24010 139484000 4463
84479000 ماشین های تهیه نخ گیپه, تور,دا نتل, پارچه های گلدوزی وقلابدوزی, علاقه بندی ،قیطان ،یاتور باچشمه های گره زده وماشینهای منگوله بافی 109366 70471120000 2176299
84518000 ماشین های چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،یااغشتن نخ های نسجی,پارچه ها یااشیاء نسجی 6050 12260728116 391879
84451100 ماشین های حلاجی(Cardingmachines ) 4460 7067105088 233169
84453000 ماشین های دولاکردن یاتابیدن نخ نسجی 4986 4862858096 150079
84452000 ماشین های ریسندگی موا دنسجی 181897 55427000043 1784623
84454000 ماشین های نخ پیچی(ا زجمله ماسوره پیچی)قرقره پیچی یابازکردن موا دنسجی 8 677500000 20944
84454000 ماشین های نخ پیچی(ا زجمله ماسوره پیچی)قرقره پیچی یابازکردن موا دنسجی 18293 12644480000 409484
84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدادن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 31 421515204 13256
84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدادن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 810 1858842000 61399
90248000 ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش  ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری, کشش پذیری یاسایرخوا ص مکانیکی موادغیر فلزی 316 464188892 15153
90248000 ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش  ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری, کشش پذیری یاسایرخوا ص مکانیکی موادغیر فلزی 60 561821400 17383
90248000 ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش  ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری, کشش پذیری یاسایرخوا ص مکانیکی موادغیر فلزی 12005 278968000 8926
90241000 ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری ،کشش پذیری یاسایرخوا ص  مکانیکی فلزا ت 8 177748080 5811
84411000 ماشینهای برش 15400 857075000 26459
84211900 ماشینهای گریزا زمرکز,که درجای دیگرمذکورنباشد 1498 169957088 5243
90322000 مانوستات 40 97137000 3000
94037000 مبل ها ازموا د پلاستیکی 183 21636980 696
94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی 708 117038200 3866
90184930 مته  فرز ا لماسه  (دیاموند) 126 815582945 26313
82111000 مجموعه ها از اشیاء جورشده (کارد وچاقو) 7707 4149763124 134697
49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 634 66394584 2172
72112910 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نورد شده باپهنای کمتراز 600میلی متر وبه ضخامت  کمترا ز 5/0میلیمتر فقط سرد نورد شده 276 59480982 1878
72112910 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نورد شده باپهنای کمتراز 600میلی متر وبه ضخامت  کمترا ز 5/0میلیمتر فقط سرد نورد شده 5934 1195492220 38289
35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 6038 1630354430 52271
86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژی برای  لکوموتیوهای را ه آهن یاترا موا یانوا قل  روی  خط را ه آهن 80 291877652 9247
73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 10250 2692273738 89010
15179090 مخلوط یافراورده  های  خورا کی ا ز چربی ها یا روغن  های  حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای  دیگر 18360 1736985600 56783
21022000 مخمرهای  غیرفعال  (مرده ) ,سایر موجودا ت  تک  سلولی ,مرده 8360 14894293450 467325
40169200 مدا د پاک  کن  ا زکائوچوی  ولکانیزه غیراسفنجی 819 62623521 1979
82141010 مدا دترا ش  وتیغه آن 270 48645950 1568
96099000 مدا دشمعی,ذغال رسامی,گچ برا ی نوشتن یارسامیوگچ خیاطی. 41 7900566 247
96091000 مدا دومدا درنگی,بامغزی دا را ی غلاف سخت. 93 18947076 593
96084000 مدا دهای خودکار یا نوکی 2 605340 20
96084000 مدا دهای خودکار یا نوکی 320 99427200 3200
85340000 مدا رهای  چاپی 33 140729817 4460
85340000 مدا رهای  چاپی 5 13252272 413
32159090 مرکب  تحریر یا رسم  ونقاشی وسایر مرکبهای  تغلیظ   شده  وجامد 212 215442136 6970
32151100 مرکب  چاپ  به  رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 1435 885086919 27875
32151900 مرکب  چاپ  به  غیر ا ز رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 21789 19547525585 606276
39219050 مستردستگاه  فتوکپی 819 2010654764 63324
29280000 مشتقات آلی هیدرازین یا هیدروکسیل آمین. 30 841768590 27756
73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 3 394563 13
39269030 مصنوعات ازموادپلاستیکی جهت  مصارف  پزشکی 13 268039365 8337
39269030 مصنوعات ازموادپلاستیکی جهت  مصارف  پزشکی 92828 35765552981 1161636
39269030 مصنوعات ازموادپلاستیکی جهت  مصارف  پزشکی 6946 3321188218 106460
38220000 معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing)غیر از آنهایی که مشمول شماره های 0230 یا 0630 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 2853 7608106762 243502
38220000 معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing)غیر از آنهایی که مشمول شماره های 0230 یا 0630 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 1 19273160 615
96086000 مغزی قلم خودکارنوک ساچمه ا ی, ومخزن جوهر. 115 17927967 577
96086000 مغزی قلم خودکارنوک ساچمه ا ی, ومخزن جوهر. 500 124389000 3845
76052900 مفتول ا زآلیاژه های آلومینیوم بابزرگترین بعدسطح مقطع عرضی7میلیمتریاکمتر. 6241 740532487 23398
75052200 مفتول ا زآلیاژهای نیکل. 502 276266062 8899
72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 119268 15983249509 507418
73121010 مفتول به هم تابیده ا زفولادروکش  شده بابرنج  (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتایرلاستیک 993604 56673746860 1830787
90213100 مفصل  های  مصنوعی 15961 528929207151 #######
85462022 مقره  توخالی با قطعات  فلزی  ازسرامیک ،مخصوص ترانسهای  فشارقوی 132 کیلوولت به بالا 3300 1729973388 57044
86080000 ملحقات ومهارکننده های  خط را ه آهن یاتراموا ;  تجهیزا ت  مکانیکی علامت دا دن ،ایمنی یاکنترل ترافیک برای راه آهن ،تراموا،جاده وراههای آبی داخلی 672 153086189 4728
85044030 منبع  تغذیه  را یانه 1 1309112 41
13022000 موا د پکتینی ,پکتینات ها و پکتات ها 50000 27517593500 862014
38099100 موا د تکمیل, حاملین  رنگ  بعنوا ن  تسریع  کننده  درعمل  رنگرزی  در نساجی وهمانند غیرازموادنشاسته ای 900 129954880 4015
38099100 موا د تکمیل, حاملین  رنگ  بعنوا ن  تسریع  کننده  درعمل  رنگرزی  در نساجی وهمانند غیرازموادنشاسته ای 2325 231185086 7448
38249030 موا دآبکاری 60 84004817 2618
32041290 موا درنگی ا سیدی حتی متالیزه وفرآورده هابراساس این مواد ،فرآورده های موادرنگی دندانه ،غیر مذکور درجای دیگر 100 810117360 25184
32041290 موا درنگی ا سیدی حتی متالیزه وفرآورده هابراساس این مواد ،فرآورده های موادرنگی دندانه ،غیر مذکور درجای دیگر 2100 965100803 29960
04022120 مواد اولیه شیرخشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی 2540 4727548950 154068
33061000 مواد پاک کننده دندان 10840 2859623741 89294
33061000 مواد پاک کننده دندان 56680 6262742380 205566
33061000 مواد پاک کننده دندان 3000 519840000 17052
38159090 مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیتیک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 128190 53775533480 1698669
38159090 مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیتیک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 14080 3942545000 121714
84122100 موتورهاوماشین های محرک هیدرولیک باحرکت خطی(سیلندرها) 18 55447628 1791
85163100 موخشک کن های  ا لکتروترمیک 1314 1064399130 33106
85176220 مودم  حتی با قابلیت روتر و access point 34 55722690 1845
39094020 مورد مصرف  درصنایع  تایرسازی(رزین فنولیک ) Curing builder resin 44000 6146714665 193816
39094020 مورد مصرف  درصنایع  تایرسازی(رزین فنولیک ) Curing builder resin 13500 2393956800 76109
84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها 40 586439751 18469
68149090 میکای  کارشده  و ا شیا ساخته  شده  ا ز میکا بغیرا ز ورق  غیرمذکوردرجای دیگر 196 282830958 9292
90173000 میکرومتر ,ا ندا زه گیر قطرو ا ندا زه گیر ظرفیت 212 980737035 32170
76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 330 223262479 7136
76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 120 14453186 455
84483300 میله (spindle)وپره میله (spindle flyer),رینگ ریسندگی وشیطانک رینگ 1944 4015244478 127691
40082900 میله،ترکه یا پروفیله از کائوچوی ولکانیزه سفت  نشده  از کائوچوی غیرا سفنجی 15 138888756 4422
56075010 نخ  موردمصرف  درتولیدتسمه  پروا نه  های  لاستیکی از سایر الیاف سنتیک 2754 280920668 9023
33062000 نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان ها
(Dental floss)
760 834942275 26667
33062000 نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان ها
(Dental floss)
11075 1375627069 44290
07081000 نخود فرنگی ,تازه  یا سردکرده(pisum sativum) 22860 3831515520 121786
73182100 وا شرفنری وسایروا شرهای خاردا رفنری حدید نشده ،ازچدن ،آهن یافولاد 13 65330973 2032
73182200 وا شرها,که درجای دیگرگفته نشده حدید نشده ،ازچدن ،آهن یافولاد 130 38300444 1264
73182200 وا شرها,که درجای دیگرگفته نشده حدید نشده ،ازچدن ،آهن یافولاد 52 179733180 5590
73182200 وا شرها,که درجای دیگرگفته نشده حدید نشده ،ازچدن ،آهن یافولاد 20 551632920 18230
70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه 6500 1791608000 59137
76072000 ورق ونوار نازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،روی تکیه گاه 4461 478889628 15126
32081060 ورنی ویژه  مرکب  چاپ  فلکسوبراساس پلی استرها 2100 1147331880 37024
32081060 ورنی ویژه  مرکب  چاپ  فلکسوبراساس پلی استرها 1800 1129497837 34995
32082060 ورنی ویژه  مرکب  چاپ  فلکسوبراساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 820 584083860 18282
87031000 وسایل نقلیه ای که مخصوصا برای حرکت روی برف طراحی شده اند، وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف وهمانند 2821 2480306400 78578
29362210 ویتامین  b1( تیامین  هیدروکلرا ید) تیامین منونیترات مخلوط نشده 120 313563640 9689
29362210 ویتامین  b1( تیامین  هیدروکلرا ید) تیامین منونیترات مخلوط نشده 300 855709920 28350
29362300 ویتامین  b2و مشتقات  آن , مخلوط نشده 70 658728070 20354
29362300 ویتامین  b2و مشتقات  آن , مخلوط نشده 5200 4888724300 152967
29362100 ویتامین  های A  و مشتقات  آنها ,مخلوط نشده 510 1527777860 48832
29362100 ویتامین  های A  و مشتقات  آنها ,مخلوط نشده 10145 10939884950 350510
29362800 ویتامین E  و مشتقات  آن , مخلوط نشده 685 1262441692 40262
29362800 ویتامین E  و مشتقات  آن , مخلوط نشده 6080 4627694720 142923
29362800 ویتامین E  و مشتقات  آن , مخلوط نشده 75 165326664 5264
29362800 ویتامین E  و مشتقات  آن , مخلوط نشده 16340 7642292394 242937
29362600 ویتامین12 B و مشتقات  آن , مخلوط نشده 530 774441948 23926
29362500 ویتامین6 b, مشتقات  آن, مخلوط نشده 100 188689900 5830
28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 20 61463945 2016
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *