بررسی روال ادرای فعالیت های وارداتی و صادراتی(قسمت اول)

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با مدارک مورد نیاز جهت انجام فعالیت های مختلف واردات و صادرات صحبت کنیم.

اگر شما هم قصد انجام یکی از عملیات واردات و صادرات را دارید، حتما به اطلاعات مورد نیاز در رابطه با صدور مدارک نیازمند خواهید شد، در ادامه با ما همراه باشید تا از جزییات این مدارک بیشتر بدانیم.

استرداد حقوق ورودی

ﻣﺎده    66 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮرﮔﻤﺮﻛﻲ-    ﺣﻘﻮق ورودی اﺧﺬﺷﺪه ازﻋﻴﻦﻛﺎﻻی وارداﺗﻲﻛﻪ ازﻛﺸﻮرﺻـﺎدرﻣﻴﮕـﺮدد و ﻣﻮاد،ﻛﺎﻻﻫﺎیﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻟﻮازمﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺧﺎرﺟﻲﺑﻜﺎررﻓﺘﻪﻳﺎﻣﺼﺮفﺷﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﺗﻜﻤﻴﻞﻳـﺎﺑﺴـﺘﻪﺑﻨـﺪیﻛﺎﻻیﺻﺎدرﺷﺪهﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖﻣﻘﺮراتﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮرﮔﻤﺮﻛﻲ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ آن ﺑﺎﻣﺎﺧﺬ زﻣﺎن ورود ﻛﺎﻻﺑﺎﻳﺪﺑﻪﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪهﻣﺴﺘﺮدﮔﺮدد.

ﻣﺪارکﻻزمﺑﺮای اﻧﺠﺎمﺧﺪﻣﺖ :

 • پروانه واردات
 • پروانه صادرات
 • برگ اعلام خروج از مرز
 • فرم کیل مصرف
 • وکالتنامه وکیل قانونی
 • برگ تصویر آگهی روزنامه رسمی شرکت

ورود و ﺻﺪورﻛﺎﻻ از ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی مرزی

ماده 4 قانون ساماندهی مبادلات مرزی: بازارچه های مرزی با انعقاد تفاهم نامه بین کشور ها در نقاط محصور بین دو کشور برقرار می شوند. در آنجا با حضور نمانیده گمرک تشریفات مورد نیاز برای ترخیص کالای مجاز، صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

 • کارت پیله وری یا مرز نشینی
 • اسناد خرید یا فاکتور
 • قبض انبار
 • گواهی سازمان حمایت مورد نیاز

عبور کالا

ﻣﺎده 59ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮرﮔﻤﺮﻛﻲ ـ ﻋﺒﻮر داﺧﻠﻲ، روﻳﻪﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖﻛﻪﺑﺮاﺳﺎس آن ﻛﺎﻻیﮔﻤﺮکﻧﺸـﺪه از ﻳـﻚﮔﻤﺮکﻣﺠﺎزﺑﻪﮔﻤﺮکﻣﺠﺎز دﻳﮕﺮ و ﻳﺎﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻛﻣﻲﻦﺗﺤﺖﻧﻈﺎرتﮔﻤﺮکﻣﻨﺘﻘﻞﮔﺮددﺗـﺎﺗﺸـﺮﻳﻔﺎتﻗﻄﻌـﻲﮔﻤﺮﻛﻲ آن در ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺠﺎمﺷﻮد .   ﺣﺴﺐ آﻧﻜﻪﻋﺒﻮر داﺧﻠﻲﻛﺎﻻﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻲﻳﺎﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻤـﺮکﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺘﺮﺗﻴﺐﻋﺒﻮر داﺧﻠﻲﺷﺨﺼﻲ و ﻳﺎﻋﺒﻮر داﺧﻠﻲ اداری ﻧﺎﻣﻴﺪهﻣﻲﺷﻮد .

ماده     53ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮرﮔﻤﺮﻛﻲ ـ ﻋﺒﻮرﺧﺎرﺟﻲﻛﺎﻻ روﻳﻪﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖﻛـﻪﺑﺮاﺳـﺎس آن ﻛـﺎﻻﻳﻲﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮرﻋﺒﻮر از ﻗﻠﻤﺮوﮔﻤﺮﻛﻲ از ﻳﻚﮔﻤﺮکﻣﺠﺎز وارد و از ﮔﻤﺮکﻣﺠﺎز دﻳﮕﺮی،ﺗﺤﺖﻧﻈﺎرتﮔﻤﺮکﺧﺎرجﺷﻮد

مدارک مورد نیاز:

 • در ﺻﻮرتﺣﻤﻞﻳﻜﺴﺮه اراﺋﻪﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ اداره ﺑﻨﺪر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲﻣﺒﻨـﻲﺑـﺮﺑﻼﻣـﺎﻧﻊﺑـﻮدنﺣﻤـﻞﻳﻜﺴﺮه در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اراﺋﻪﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر
 • برگه ترخیص از کشتی رانی
 • بارنامه کالا
 • فاکتور خرید کالا
 • وکالت نامه
 • سیاهه عدل بندی
 • تصویر کارت بازرگانی
 • وکالت نامه
 • مجوز عبور
 • ضمانت نامه
 • مجوز بانک
 • راهنماهی CHR جاده ای

ترخیص کالاهای همراه مسافر

هرگاه مسافری وارد کشور شود، می تواند تا سقف مصوب هیِئت وزیران با خود کالا وارد کشور نماید. ترخیص این نوع کالاها به شرط غیر تجاری بودن، بلا مانع می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه 1ﻓﻬﺮﺳﺖﻛﺎﻻیﻫﻤﺮاهﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲﺗﻬﻴﻪ و اﻋﻼمﮔﺮدد .

ﺗﺒﺼﺮه 2ﻣﻘﺮرات اﻳﻦﻣﺎدهﺷﺎﻣﻞﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ورودی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﻴﺰﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺴﺎﻓﺮیﻛﻪ از ﻛﺸﻮرﺧﺎرجﺷﻮد  اﻋﻢ از اﺗﺒﺎع اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲﻋـﻼوه ﺑـﺮ وﺳﺎﻳﻞﺷﺨﺼﻲﺧﻮد،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﻲ را ﺑﺪونﺳﻘﻒﺑﻪﺷـﺮط اﻳﻨﻜـﻪﺟﻨﺒﻪﺗﺠﺎریﭘﻴﺪاﻧﻜﻨﺪ و ﻛﺎﻻﻫﺎیﺧﺎرﺟﻲ را ﺗﺎﺳـﻘﻒ ارزﺷـﻲﻣﺰﺑـﻮر در اﻳـﻦﻣـﺎده از ﻛﺸـﻮرﺧﺎرجﻧﻤﺎﻳﺪ.

مدارک مورد نیاز:

 • ﭘﺎﺳﭙﻮرت
 • قبض انبار
 • ﮔﻮاﻫﻲﭘﺎﻳﺎنﺗﺤﺼﻴﻞﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎلﺑﻜﺎر
 • اﻳﺮاﻧﻴﺎنﻳﺎﺧﺎرﺟﻴﺎنمقیم