ترخیص کار به انگلیسی

ما در این مطلب در مورد مفهوم ترخیص کار به انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

در ادامه همراه ما باشید تا از این موضوع بیش تر بدانیم.

ترخیص کار در زبان انگلیسی

ترخیص کاری مانند ایران در کشورهای خارجی دیگر نیز وجود دارد و معادل های آن شامل:

Customs Clearance

Cargo Clearance و shipment clearance

کلمهClearance که از ریشهClear به معنی واضح می باشد . این کلمه معادل کلمه هایrelease, permission می باشد.

ترخیص کاران در کشورهای خارجی نیز وظایفی مشابه با کشور ما را انجام می دهند، البته تحت قوانین متفاوتی که در هر کشور می تواند با کشور دیگر متفاوت باشد.

عمده وظیفه ترخیص کاران این است که هنگام واردات کالا آن را از گمرک مربوطه خارج کرده و به دست صاحب کالا برسانند.

  • ترخیص کالا از گمرک به انگلیسی