حق العمل کاری گمرک

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با حق العمل کاران در گمرک و قوانین و تبصره های مرتبط با آن ها با شما گفت و گو نماییم. در ادامه همراه ما باشید تا از فعالیت های آن ها و جرائم مربوط به آن ها بیشتر بدانیم.

حق العمل کار گمرک شخصی است که می تواند از شخص دیگری وکالت بگیرد تا تشریفات گمرکی مربوط به او را انجام دهد.

داشتن کارت حق العمل کاری به منزله این است که افراد می توانند بدون محدودیت به انجام این کار بپردازند؛ اما اگر فردی کارت این کار را نداشته باشد، تنها 10 بار در سال می تواند این کار را انجام دهد.

حق العمل کار کیست

حق العمل کار گمرک

مواد قانونی در رابطه با حق العمل کاری در گمرک

ماده 377

تنها افرادی به عنوان رسمی این شغل می توانند فعالیت کنند که پروانه مخصوص این شغل را از اداره گمرک دریافت کرده باشند.

شرایط اخذ پروانه حق العمل کاری

  • داشتن کارت بازرگانی
  • تابعیت ایران
  • سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.
  • نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.
  • حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .
  • کارمند دولت نباشد.
  • پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

اگر فردی سه سال قبل از تصویب این آیین نامه مشغول به تحصیل در این کار باشد ، از دادن امتحان و داشتن مدرک تحصیلی معاف خواهد بود.

ماده 378

1.کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد.

2.کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد .

تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.

تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379

حق العمل کارانی که می خواهند در این حوزه فعالیت کنند، باید در گمرک مورد نظر خود کتبا درخواست صدور پروانه نمایند. این پروانه پس از ارائه مدارکی که درماده 377 آمده و هم چنین پس از قبول رییس گمرک، صادر خواهد شد.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2-اگر فردی قصد فعالیت در چندین گمرک را داشته باشد باید این موضوع را صریحا اعلام کند و در درخواست خود را برای اداره کل گمرک بفرستد. اداره گمرک تعداد حق العمل کاران هر گمرک را با توجه به حجم کاری آن ها تعیین می نماید. البته گمرکات هم باید تعداد حق العمل کاران مورد نیاز خود را تا قبل از دی ماه هر سال اعلام نمایند.

ماده 380

اعتبار هر پروانه تنها به مدت یک سال می باشد. هر حق العمل کار گمرک موظف است قبل از تاریخ انقضاء دوباره نسبت به دریافت این پروانه اقدام کرده و وجه حق التمبر را پرداخت نماید. صدور دوباره پروانه در صورتی است که تخلفی از فرد مورد نظر دیده نشده باشد. البته شرط دیگری هم که برای صدور دوباره پروانه وجود دارد این است که این فرد سابقه ترخیص کالا سالانه 100 اظهارنامه در گمرک های درجه یک و یا پنجاه اظهار نامه در گمرک های درجه 2 و هم چنین 25 اظهار نامه در گمرک خانه های درجه 3 را داشته باشند.

تبصره – درجه بندی گمرک خانه های موضوع این ماده اول دی ماه هر سال وسیله اداره کل گمرک تعیین و اعلام میگردد.

ماده 381

حق العمل کار باید وکالت نامه رسمی خود را طبق فرمی که اداره گمرک تعیین کرده است، تنظیم نموده و رو نوشت گواهی شده آن را نیز ضمیمه نماید.

ماده 382

علاوه بر حق العمل کاران، برای مستخدمین آن ها نیز کارتی مخصوص صادر می شود.

الف – این قبیل اشخاص علاوه بر داشتن سواد درحدود سوم دبیرستان وداشتن اطلاعات مربوط به امور گمرکی باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1 و 3 و 5 ماده 377 این آئین نامه باشند و درباره این قبیل مستخدمین حداقل سن بیست سال خواهد بود.

ب – این افراد باید معرفی نامه ای رسمی داشته باشند که در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده است. علاوه بر این حق العمل کار برای انجام وظایف این شخص نیز، باید ضمانت نامه به گمرک بسپارد و در متنی مانند متن زیر این موضوع را کتبا اعلام نماید.

اینجانب …………. دارای کارت بازرگانی / پروانه حق العمل کاری شماره صادره اتاق بازرگانی و صناع ایران / گمرک تعهد می نمایم هر گاه در اثر اعمال آقای ………. به اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمرکی جریمه به او تعلق بگیرد ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلق را طبق نظر گمرک پرداخت نمایم.

د – برای هر یک از این اشخاص پس از تسلیم معرفینامه یا وکالتنامه (اصل یا رونوشت گواهی شده ) و اسناد و مدارک مقرر رئیس اداره در صورتیکه آن را حائز شرایط تشخیص داد کارت مخصوصی مبنی بر حدود اختیاراتیکه از طرف معرف یا موکل به دارنده آن داده شده است برای مدتی که از یکسال تجاوز نخواهد کرد صادر می نماید. کارتهای مزبور در دو نسخه صادر و به هر دو نسخه باید عکس دارنده آن الصاق و با دریافت پنجاه ریال به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود.

تبصره – حق العمل کاران می توانند با توجه به حجم کار خود در گمرک تعداد لازم نماینده را با تشخیص رئیس گمرک و رعایت مقررات مربوط معرفی نمایند.

ماده 383

حق العمل کار موظف است تمام عملیات و تشریفات گمرکی را که انجام می دهد در دفتری مخصوص ثبت نماید. این دفتر طبق نسخه گمرک تنظیم شده و با هزینه خود حق العمل کار، نگه داری می شود.

ماده 384

رئیس گمرک حق دارد هر موقعی که بخواهد دفتر حق العمل کار را رسیدگی کند و حق العمل کار موظف است به محض اخطار کتبی رئیس گمرک دفتر خود را بلافاصله جهت رسیدگی به اختیار او بگذارد رئیس گمرک یا نماینده او در هر دفعه که دفتر را رسیدگی می کنند باید رویت خود را با قید تاریخ در زیر آخرین ثبت یادداشت و امضا نماید.

ماده 385

حق العمل کار مکلف است دفتر مزبور را همیشه مرتب و بدون حک و خدشه نگهدارد.

بخش دوم – تخلفات حق العملکاران و مجازات آنها

ماده 386

اگر حق العمل کار جرائمی را مترکب شود، پس از جلسات کمیسیون در گمرک و اتاق بازرگانی ، برای باطل کردن دائمی و یا موقت پروانه تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره

اگر حق العمل کار شخص حقوقی باشد، هم امضای او و هم امضای تمام اشخاصی که در تخلف شریک بوده اند، شامل این ماده خواهند شد. اما اگر حق العمل تنها شخص حقیقی باشد، در مدت ممنوعیت تنها امضای او به عنوان حق العمل کار، هیچ اعتباری ندارد.

ماده 387

گمرک هر محل برای هر یک از حق العمل کاران خود سه پوشه را باید نگاهداری نماید.

پوشه اول – درخواست متقاضی برای تحصیل پروانه

رونوشت یا فتوکپی گواهی شده پروانه حق العملکاری

فتوکپی گواهی شده کارت بازرگانی موضوع ماده 377 این آئین نامه ورقه رسید دفتر حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه.

پوشه دوم – یک نسخه از هر صورت جلسه تخلف یا صورت جلسه قاچاق که بر علیه او در گمرک تنظیم میشود.

پوشه سوم – هر نوع مکاتبات و مراسلات دیگری که در مورد شخص حق العمل کار مبادله میشود.