قوانین اعتبارات اسنادی به همراه معرفی انواع اسناد اعتباری | قسمت اول

در معاملات بازرگانی اعتبارات اسنادی از پیچیدگی های بسیاری برخوردار هستند و شرایط متغیری دارند.

از آنجایی که معاملات در شرایط بین المللی بسیار متنوع و گسترده است؛ بنابراین اعتبارات اسنادی هم از تنوع  و انعطاف پذیری گسترده ای برخودار هستند. یکی از ویژگیهای اساسی اعتبار اسنادی این است کهاز تنوع بالایی برخوردار است و این ویژگی باعث شده است تا اعتبار اسنادی به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم های پرداخت در بانکداری بین المللی به عنوان یک کارگاه مجهز به لوازم، ابزار، تجهیزات و امکانات عدیده باشد.

تعاریف مربوط به واژه های کلیدی

قبل از ارائه قوانین حوزه، لازم است با برخی از واژه های کلیدی و تعاریف آنها آشنا شویم.

بانک ابلاغ کننده : یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.

درخواست کننده : یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .

روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا” برای انجام عملیات بانکی تحت این    مقررات باز است .

ذی نفع : یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .

ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.

تائید :یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.

بانک تائید کننده : یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.

اعتبار : یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .

پذیرش پرداخت :

الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است

ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .

ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیرهنویسی قابل استفاده است .

بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.

معامله اسناد : یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود

انواع اعتبار اسنادی به لحاظ شرایطیا نحوه پرداخت

  اعتبار اسنادی با پرداخت دیداری

پرداخت دیدارییا به روئت بدین معناست که بانک گشایندهیا بانک تعیین شده با روئت اسناد بدون مغایرت، ارایه شده از سوی ذینفع نسبت به پرداخت وجه اسناد به ذینفع اقدام می نماید. این ترم از نظر زمان پرداخت برای ذینفع مطلوب ترین روش می باشد چرا که حد اکثر پنج روز بعد از ارایه اسناد، دال بر انجام تعهداتش می تواند وجه معامله را   ذکر  می گردد.paymentیاsight paymentدریافت نماید. برای اینگونه اعتبارات، در متن اعتبار اسنادی واژهpayment  ذکر می گردد.

. اعتبار اسنادی با پرداخت معوق یا موخر یا مدت دار

در این نوع اسناد ذی نفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت می تواند ظرف 15، 30 یا 46 روز پس از ارائه اسناد، وجه اسناد را از بانک گشاینده دریافت نماید.

در این نوع اعتبار براتی وجود ندارد و فروشنده برای دریافت پول خود راهی جز صبر کردن تا پایان دوره مشخص شده ندارد. اگر از برات استفاده می شد، فروشنده یا ذینفع می توانست قبل از سپری شدن مدت توافق شده برات را نزد  نماید. این ترم از نظر زمان پرداخت برای متقاضییا وارد کننده مطلوب ترین روش 0۱بانک خود یا دیگر بانکها تنزیل ماه از تاریخ معامله اسناد یا 12می باشد و طبق مقررات جاری بانک مرکزی بانکها مجازند طول مدت را حد اکثر تاریخ بارنامه تعیین نمایند

اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید شده

گاهی اوقات ذینفع اعتبار از ناحیه بانک گشاینده در خصوص تمایل و توانایی پرداخت احساس نا امنی می نماید.به بیان دیگر به خاطر ریسکهای مختلف موجود در کشور بانک گشایندهیا سیستم بانکی آن اعتبار خود بانک گشاینده برای ذینفع زیر سوآل می رود و پیش بینی می نماید که بواسطه وقوع تحولات و تغییرات مثلا برقراری نظام کنترل ارزی، بانک گشاینده نمی تواند نسبت به انتقال ارز اقدام نماید. در نتیجه ذینفع تقاضای اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تایید شده می نماید. تایید بدین معناست که یک بانک دیگر هم به میزان بانک گشاینده در برابر فروشنده متعهد بوده و قبول نماید در صورتی که که به هر دلیلی بانک گشاینده وجه معامله پرداخت ننماید، آن بانک(بانک تایید کننده) وجه معامله را در صورت رعایت شدن شروط معامله از سوی فروشنده و ارایه اسناد درست و صحیح و غیر مغایر، به وی پرداخت نماید. در این حالت فروشنده تعهد دو بانک را در اختیار خواهد داشت.

برچسب های مرتبط

اسناد اعتباری lc ،