آمار صادرات گیاهان دارویی ایران

آیا میدانید سال گذشته چه نوع گیاهان دارویی از ایران به سایر کشورهای دنیا صادر شده است؟

آیا میدانید وزن محموله های صادراتی چقدر بوده است؟

آیا میدانید ارزش ریالی این محموله ها چقدر بوده است؟

آیا میدانید ارزش دلاری این محموله ها چقدر بوده است؟

 

آیا میدانید این گیاهان دارویی به کدام کشورها صادر شده اند؟

 

در جدول زیر آمار صادرات انواع گیاهان دارویی از ایران به سایر کشورهای جهان با ذکر اعداد و ارقام ارائه شده است.

بررسی این آمار به تحلیل بازار صادراتی گیاهان دارویی ایران کمک زیادی میکند.

این جدول توسط “ٌصفر تا صد” تهیه شده و کپی برداری از آن تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.

در صورتی که قصد ورود به این بازار را دارید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات گیاهان دارویی دیدن نمایید.

 

 

آمار صادرات تعرفه و کشورهای شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی سال 1394
کشور تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
پاکستان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 3 146,874,000 4,875
پاکستان 09102013 a 4 246,364,934 8,275
پاکستان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1 98,851,500 3,300
پاکستان 12072900  پنبه حتی خرد شده 24,800 1,025,173,296 34,226
پاکستان 12077000   دانه خربزهحتی خرد شده 117,946 7,766,805,750 240,527
پاکستان 12079900 — سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 30,398 1,881,976,921 62,826
پاکستان 12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 44,880 2,911,214,925 98,736
پاکستان 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 15,195 6,625,481,060 225,500
پاکستان 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 8,215 1,278,437,826 43,038
چین 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 4 3,532,680 120
چین 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 1,000 44,934,000 1,500
چین 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 61,600 1,486,235,520 49,280
چین 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 490,558 22,504,704,990 750,213
چین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 203,656,957 7,115
چین 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 8,007 360,322,879,382 12,232,867
چین 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 3,548 158,204,870,954 5,343,226
چین 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 65,450 3,504,868,950 117,969
چین 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 10,850 459,882,675 16,247
چین 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 411,000 62,849,407,000 2,191,018
چین 15219010  موم زنبور عسل 6,900 1,014,535,500 34,500
ژاپن 08109020 زرشک تازه 210 5,661,495 189
ژاپن 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 4 3,070,332 108
ژاپن 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 618,480 55,437,783,120 1,855,450
ژاپن 09093290   تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 47,520 4,035,160,800 142,560
ژاپن 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 96,242,231 3,309
ژاپن 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 355 20,068,322,660 667,880
ژاپن 13019040  کتیرا 200 159,202,400 5,600
ژاپن 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 459 48,445,320 1,605
ژاپن 13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق  ا ز محصولات  نباتی غیرمذکور یا مشمول  درجای  دیگر 5,600 582,316,000 19,600
ژاپن 33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 10 59,910,000 2,000
ژاپن 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 8,133 426,355,482 14,549
ژاپن 33019012 سایر عرقیات سنتی 5,600 587,412,000 19,600
گرجستان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 8,169 2,186,587,665 72,981
گرجستان 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 267 19,427,709 667
گرجستان 09042290 میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده، خرد شده وسابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی 145 10,847,330 362
گرجستان 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 1,520 65,544,340 2,276
گرجستان 09062020 دا رچین  به  صورت  کوبیده  در بسته  بندی های  غیر خرده  فروشی 1,800 84,958,400 2,880
گرجستان 09062090 دا رچین  وگل  درخت  آن  خردشده  یا ساییده  بجز ردیفهای  09062010و09062020 500 18,932,550 650
گرجستان 09071090  میخک خرد نشده وسابیده نشده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهکفروشی 1,317 76,921,685 2,609
گرجستان 09081190  جوز هندی (جوز بویا) خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 468 50,461,060 1,684
گرجستان 09083190  هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 120 6,472,440 216
گرجستان 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 1,636 245,919,261 8,443
آذربایجان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 112,000 6,743,520,000 224,000
آذربایجان 09041110 فلفل  خردنشده  ونسابیده  دربسته  بندی  آماده  شده  برا ی  خرده  فروشی 90 6,740,100 225
آذربایجان 09041190 فلفل  خرد نشده  ونسابیده  بصورت  غیرخرده  فروشی 534 11,299,288 374
آذربایجان 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 2,173 95,762,973 3,383
آذربایجان 09041290 فلفل  خردشده  یا سائیده  بجز ردیفهای  09041210و09041220 9,759 620,742,437 21,584
آذربایجان 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 170 8,147,760 272
آذربایجان 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 7,132 294,156,598 9,821
آذربایجان 09103020 زرد چوبه به صورت  کوبیده  دربسته بندیهای غیرخرده  فروشی 59,947 2,594,634,825 87,409
آذربایجان 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 14,739 482,381,333 16,076
آذربایجان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 760 106,970,000 3,786
آذربایجان 10061000 شلتوک (برنج پادی paddy ) 3,780 229,611,200 7,600
آلمان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 40,007 4,045,270,464 136,272
آلمان 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 17 20,656,832 686
آلمان 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 31,500 1,359,427,500 46,500
آلمان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 20,000 120,808,000 4,000
آلمان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 491,430 9,695,863,240 331,753
آلمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 24 1,729,150,358 57,882
آلمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 4 211,061,550 7,105
آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 36 2,983,876,839 99,809
آلمان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 899 43,558,378,540 1,455,808
آلمان 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 180 10,784,160 360
آلمان 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 5,119 249,108,019 8,272
آلمان 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 4,310 183,907,992 6,128
آلمان 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 663 59,456,570 1,970
آلمان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 950 89,803,975 2,975
اتریش 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 3,130 125,300,950 4,150
اتریش 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 350 17,956,505 595
اتریش 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 480 36,220,800 1,200
اتریش 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 17,294 6,331,281,224 214,259
اتریش 13019010  باریچه 1,100 936,210,000 33,000
اتریش 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 120 21,596,700 746
اتریش 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 800 72,429,600 2,400
اردن 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 8 860,413,598 28,637
ازبکستان 08109020 زرشک تازه 4,000 1,021,320,000 36,000
ازبکستان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 1,026,420 30,567,104,130 1,026,371
ازبکستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 214,170 8,102,257,410 270,874
ازبکستان 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 72,000 6,486,048,000 216,005
اسپانیا 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 42,050 705,739,000 24,759
اسپانیا 09101190  زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 510 4,124,665,800 137,709
اسپانیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 195 10,277,648,786 348,806
اسپانیا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 83 4,511,695,273 154,384
اسپانیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 770 34,526,225,935 1,170,143
اسپانیا 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 27,767 1,093,933,359,509 37,096,059
اسپانیا 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 350 305,833,500 10,500
اسپانیا 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 50 26,214,300 900
اسپانیا 13019010  باریچه 46 289,627,863 9,597
استرالیا 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 66 100,884,307 3,363
استرالیا 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 700 35,913,010 1,190
استرالیا 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 9 3,973,860 132
استرالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 70 4,268,436,482 145,717
استرالیا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 0.48 34,408,550 1,177
استرالیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 15 891,259,512 29,927
استرالیا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.12 5,933,070 198
استرالیا 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 238 11,469,785,558 385,899
استرالیا 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 9 2,649,240 88
استرالیا 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 4,248 368,061,644 12,269
استرالیا 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 1,300 180,494,340 5,980
افغانستان 09011290 قهوه  بوندا ده  کافئین  گرفته   بجز ردیفهای  09011210و09011220 1,810 256,338,240 8,688
افغانستان 09019090 غلاف  و پوست  قهوه  با بدل  قهوه  حاوی  قهوه  بجز ردیفهای  09019010و09019020 582 27,868,500 986
افغانستان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 122 30,656,831 1,037
افغانستان 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 36 3,237,516 108
افغانستان 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 118,369 4,151,519,709 138,197
افغانستان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 342,015 11,295,512,419 375,910
افغانستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 46,480 1,919,074,642 64,210
افغانستان 09041190 فلفل  خرد نشده  ونسابیده  بصورت  غیرخرده  فروشی 7,750 145,050,860 4,805
افغانستان 09051090  وانیل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 376 18,443,970 614
افغانستان 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 1,200 60,531,120 2,154
افغانستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 110 4,793,973,750 169,125
افغانستان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 4,926 223,813,407,662 7,584,217
افغانستان 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 3,500 142,887,090 4,770
افغانستان 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 53 2,697,930 90
افغانستان 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 31 929,070 31
افغانستان 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 380 11,391,260 380
افغانستان 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 18 503,874 18
افغانستان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 2,698 132,789,831 4,446
امارات متحده عربی 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 78 22,522,583 752
امارات متحده عربی 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 4,534 3,010,411,020 113,180
امارات متحده عربی 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 1,262 57,373,836 1,903
امارات متحده عربی 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 16,514 232,646,790 8,233
امارات متحده عربی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 58,829 3,029,802,253 101,319
امارات متحده عربی 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 128,837 5,156,282,937 173,084
امارات متحده عربی 09092290   تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 105,604 3,759,281,842 126,727
امارات متحده عربی 09093110   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 1,358 115,819,746 4,074
امارات متحده عربی 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 262,550 23,222,913,750 787,650
امارات متحده عربی 09093290   تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 24,000 2,037,960,000 72,000
امارات متحده عربی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 1,514 77,350,082,646 2,624,251
امارات متحده عربی 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 1 66,060,682 2,318
امارات متحده عربی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 31,539 1,409,073,210,908 47,821,038
امارات متحده عربی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 10,360 432,801,178,334 14,609,141
امارات متحده عربی 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 710 38,488,248 1,278
امارات متحده عربی 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 510 27,708,912 918
امارات متحده عربی 09109911 اویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 14,865 2,121,366,349 71,351
امارات متحده عربی 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 1,940 281,026,848 9,312
امارات متحده عربی 09109921 آویشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی . 34,648 5,388,187,644 181,946
امارات متحده عربی 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 4,000 722,784,000 24,000
امارات متحده عربی 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 753 316,703,340 10,497
انگلستان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 39 35,332,148 1,174
انگلستان 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 258 256,638,696 8,673
انگلستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 44,100 500,623,200 17,607
انگلستان 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 116 8,752,200 290
انگلستان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 188 15,305,042,519 525,612
انگلستان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 9 946,329,006 32,152
انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 45 2,160,270,861 71,650
انگلستان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 119 8,223,681,543 277,878
انگلستان 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 2,570 150,167,360 5,024
انگلستان 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 5,180 175,033,224 5,868
انگلستان 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 2,191 188,676,960 6,500
انگلستان 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 450 47,179,125 1,575
انگلستان 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 841 40,241,311 1,386
انگلستان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 194 35,129,520 1,164
اوکراین 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 16,500 508,819,645 16,985
ایتالیا 08109020 زرشک تازه 123 32,501,520 1,107
ایتالیا 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 141 53,062,750 1,878
ایتالیا 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 128 8,819,046 294
ایتالیا 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 490 124,350,840 4,214
ایتالیا 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 300 78,165,000 2,700
ایتالیا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 34 3,927,225,087 138,550
ایتالیا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 621 32,748,458,976 1,122,331
ایتالیا 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 3,046 146,516,542,200 4,958,763
بحرین 08109020 زرشک تازه 4,769 1,289,820,155 42,923
بحرین 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 1,495 1,359,956,128 46,016
بحرین 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 5,952 534,696,204 17,853
بحرین 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 38,580 2,022,636,420 69,444
بحرین 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 146 6,106,117,029 206,635
بحرین 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 199 8,858,736,956 299,757
بحرین 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 89 4,014,005,340 137,380
بحرین 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 10,006 147,532,250 4,925
برزیل 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 0.12 5,871,702 194
برزیل 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 0.18 9,663,872 328
برزیل 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1 70,357,371 2,330
بلژیک 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 32 1,626,006,563 55,468
بلژیک 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 2 94,447,080 3,276
بلژیک 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 13 626,233,494 21,288
بلژیک 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 2 95,139,000 3,300
بلژیک 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 23 1,063,604,880 35,360
بلغارستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 18,810 1,059,003,000 37,478
بلغارستان 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 600 186,383,460 6,540
بلغارستان 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 5,400 485,352,000 16,200
بوسنی وهرزگوین 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 2 86,930 3
بوسنی وهرزگوین 09083110  هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای خرده فروشی 2 86,930 3
بوسنی وهرزگوین 09091190   زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 3 173,860 6
بوسنی وهرزگوین 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 2 1,931,776 64
بوسنی وهرزگوین 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1 32,145,960 1,065
بوسنی وهرزگوین 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 51 1,896,306 66
بوسنی وهرزگوین 15153000 روغن  کرچک  و ا جزا ء آن 180 5,117,220 180
تاجیکستان 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 12,160 806,470,875 28,437
تاجیکستان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 16,260 898,256,860 30,449
تاجیکستان 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 1,031,164 37,041,168,163 1,244,597
تاجیکستان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 1,277,365 40,908,124,637 1,369,061
تاجیکستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 153,663 4,676,514,534 156,593
تاجیکستان 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 10 509,490 18
تاجیکستان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 16 752,768,640 24,960
تاجیکستان 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 36 1,330,335 47
تاجیکستان 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 2,710 172,578,730 6,052
تاجیکستان 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 30 2,717,280 96
تاجیکستان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 70 4,042,125 137
تایلند 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 4 166,288,680 5,688
تایلند 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 60,000 10,419,260,000 350,004
تایلند 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 506 66,852,720 2,277
تایلند 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 1,012 137,585,448 4,554
تایوان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 98,040 2,847,191,320 98,040
تایوان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 234,440 7,145,252,158 244,757
تایوان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 15 1,531,727,281 51,155
تایوان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 176 7,092,506,946 244,412
تایوان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 210 10,567,384,391 359,771
تایوان 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 330 44,483,175 1,485
تایوان 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 506 68,792,724 2,277
ترکیه 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 19 1,708,290 57
ترکیه 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 18,455 769,334,265 25,683
ترکیه 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 2,000,931 246,805,732,137 8,461,430
ترکیه 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 ######## 338,056,857,361 11,449,904
ترکیه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 66 6,587,385,482 222,179
ترکیه 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 3 135,961,949 4,673
ترکیه 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 51 2,348,178,562 80,619
ترکیه 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 59 1,918,528 64
ترکیه 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 194 6,245,190 210
ترکیه 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 430 65,916,420 2,580
ترکیه 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 12,535 2,074,008,541 68,944
ترکمنستان 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 96,319 5,304,107,655 176,634
ترکمنستان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 209,248 11,386,809,666 381,446
ترکمنستان 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 218,160 8,485,242,190 287,599
ترکمنستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 40,095 1,170,598,850 40,095
ترکمنستان 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 1,000 30,179,000 1,000
ترکمنستان 33011200 روغن های  ا سانسی از پرتقال  (ا زجمله  روغن  های  ا سانسی کنسانتره و روغن  های  ا سانسی مطلق ) 50 4,526,850 150
ترکمنستان 33011300 روغن های  ا سانسی از لیموترش  (ا زجمله  روغن  های  ا سانسی کنسانتره و روغن  های  ا سانسی مطلق ) 50 4,526,850 150
ترکمنستان 33030090 سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا 167 808,869,964 26,782
سنگاپور 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 10 544,897,070 18,998
سنگاپور 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 3 244,175,900 8,230
سنگاپور 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 28 1,249,862,896 43,730
سنگاپور 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 226,591,200 7,920
سنگاپور 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 19 908,403,672 30,344
سنگاپور 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 4,995 601,497,900 19,980
سوئد 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 250 21,622,500 750
سوئد 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 69 3,993,256,490 133,812
سوئد 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 1 61,406,640 2,160
سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 5 503,866,640 16,820
سوئد 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1,181 48,390,656,285 1,640,007
سوئد 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 850 63,133,750 2,125
سوئد 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 160 5,152,432 172
سوئیس 08109020 زرشک تازه 150 35,946,000 1,200
سوئیس 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 533 20,627,861,936 689,190
سوئیس 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 30 25,280,640 840
عراق 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 10,000 543,312,000 18,000
عراق 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 67 52,917,354 1,755
عراق 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 680,636 22,518,669,430 761,257
عراق 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 7,500 385,075,500 12,750
عراق 09062010 دا رچین  خردشده یاساییده شده در بسته  بندی آماده شده برا ی خرده  فروشی . 8,464 1,226,345,736 40,629
عراق 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 50,000 4,355,775,000 150,000
عراق 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 72 3,835,942,278 127,852
عراق 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 2 70,600,376 2,339
عراق 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 9,172 338,117,326 11,894
عراق 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 43,102 1,601,112,921 54,600
عراق 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 15,594 1,731,123,786 58,453
عراق 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 360 19,368,720 648
عراق 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 57,123 7,668,651,056 257,311
عراق 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 43,455 4,262,061,875 143,726
عراق 12119020  ریشه شیرینکبیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 485 15,430,350 533
عراق 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند ######## 188,700,292,585 6,288,014
عراق 13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق  ا ز محصولات  نباتی غیرمذکور یا مشمول  درجای  دیگر 496,543 50,840,823,664 1,708,038
عراق 14049000 سایر 12,774 165,743,068 5,492
عراق 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 872,749 81,469,705,189 2,756,402
عراق 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 748,959 3,328,735,421 112,202
عمان 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 13 867,964 29
عمان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 7 8,191,552 272
عمان 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 74 68,145,801 2,293
عمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 43 2,370,443,079 81,265
عمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 0.43 22,255,884 756
عمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 51 2,356,094,874 79,509
عمان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 62 2,896,197,342 98,694
عمان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 20 898,560 30
فدراسیون روسیه 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 1,012 136,772,559 4,554
فرانسه 06011090  سایر اجزای زعفران باستثنای پیاز زعفران در حال نمو یاگل دادن 49 44,611,824 1,477
فرانسه 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 13 17,259,840 576
فرانسه 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 13 17,259,840 576
فرانسه 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 510 30,806,040 1,020
فرانسه 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 48,000 1,437,720,000 48,001
فرانسه 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 73 3,614,826,156 121,085
فرانسه 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 12 588,747,550 20,295
فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 32 1,883,272,856 63,227
فرانسه 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 8 388,327,500 13,200
فرانسه 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 1,586 52,774,446,655 1,772,295
فرانسه 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 610 453,871,500 15,250
فرانسه 13012000 صمغ عربی طبیعی 74,500 5,480,112,500 186,155
فرانسه 13019010  باریچه 4,184 3,761,102,213 125,513
فرانسه 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 600 494,664,600 17,400
فرانسه 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 18,812 10,722,463,760 376,240
فرانسه 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 10,800 4,552,934,400 151,200
فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق  ا ز محصولات  نباتی غیرمذکور یا مشمول  درجای  دیگر 2,600 1,718,934,800 57,202
فرانسه 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 22,920 2,134,570,205 74,150
فرانسه 21041000  سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهای مربوط به آنها 1,100 66,444,400 2,200
فرانسه 22029090 ک کسایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع 50 669,921 23
فرانسه 27101950 روغن صنعتی 60 1,618,224 54
فرانسه 28391100 متاسیلیکات  های  سدیم 22,140 313,315,360 10,405
فرانسه 33012910  اسانس روغنی از گلکمحمدی 132 12,546,594,855 421,141
فرانسه 33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 2,629 9,493,035,720 328,680
فرانسه 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 90,942 17,210,965,204 586,041
فرانسه 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 10,000 1,359,540,000 45,000
فرانسه 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 350 1,236,438,000 42,000
قرقیزستان 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 3,624 236,463,950 8,335
قرقیزستان 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 15,453 531,337,161 18,536
قرقیزستان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 9,990 301,734,720 9,990
قرقیزستان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 21,800 631,110,000 21,800
قرقیزستان 09041210 فلفل  خردشده  یاسابیده  دربسته  بندیهای  آماده  شده  برا ی  خرده  فروشی 720 53,913,600 1,800
قرقیزستان 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 10,000 898,560,000 30,001
قطر 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 40 2,572,320 91
قطر 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 171 28,521,224 960
قطر 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 2,719 2,286,495,196 80,093
قطر 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 289 15,756,832 525
قطر 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 10 559,200 20
قطر 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 32,400 2,543,717,200 85,100
قطر 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 638 26,434,413,984 892,363
قطر 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 84 8,430,043,936 296,053
قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 456 18,515,393,436 632,395
قطر 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 246 12,874,189,890 438,912
قطر 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 20 1,348,425 45
کانادا 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 354 388,337,892 13,002
کانادا 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 1,000 60,210,000 2,000
کانادا 09062010 دا رچین  خردشده یاساییده شده در بسته  بندی آماده شده برا ی خرده  فروشی . 10 3,766,838 125
کانادا 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 24 1,870,220,544 64,026
کانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 11 845,542,726 28,178
کانادا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.25 11,547,938 413
کانادا 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 27 1,805,689,154 60,524
کانادا 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 26 1,638,441 54
کانادا 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 10 2,897,568 96
کانادا 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 876 114,106,239 3,840
کانادا 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 341 62,551,546 2,119
کانادا 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 400 66,246,400 2,200
کانادا 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 1,250 177,032,875 5,875
کویت 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 20 1,358,334 47
کویت 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 757 652,612,950 22,853
کویت 09041190 فلفل  خرد نشده  ونسابیده  بصورت  غیرخرده  فروشی 8,424 100,951,720 3,370
کویت 09092110   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 2,444 1,258,811,390 43,999
کویت 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 14,990 1,215,433,520 41,889
کویت 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 66,600 6,066,603,140 204,050
کویت 09093290   تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 12,420 1,052,855,820 37,197
کویت 09096190  تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو کوهی در بستهکبندی آماده برای خرد نشده وساییده نشده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی 48 4,345,920 144
کویت 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 375 21,820,327,843 738,090
کویت 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 5 333,023,140 11,275
کویت 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 83 6,255,935,004 217,765
کویت 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 491 8,981,201,310 299,632
کویت 09109921 آویشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی . 490 70,806,960 2,352
مالزی 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 14 11,978,880 408
مالزی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 44,000 499,452,800 17,585
مالزی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 20 1,096,812,196 37,119
مالزی 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 1 103,246,500 3,500
مالزی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1 38,604,057 1,279
مالزی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 4 221,523,160 7,480
مالزی 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 217,636 22,706,423,628 761,676
هلند 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 72,180 1,413,411,528 47,739
هلند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 16 840,881,448 27,920
هلند 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 45 2,449,101,116 81,326
هلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 10 579,170,592 19,188
هلند 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 931 41,571,744,135 1,394,971
هلند 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 438 23,765,292 788
هلند 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 150 453,180,000 15,000
هلند 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 1,600 86,981,760 2,880
هلند 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 1,300 215,779,850 7,150
هلند 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 297 52,690,176 1,782
هلند 12119020  ریشه شیرینکبیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 21,000 3,104,115,000 105,000
هلند 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 21,509 3,156,583,762 105,407
هلند 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 203,403 29,570,683,932 993,051
هلند 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 9,315 830,380,875 27,945
هنگ کنگ 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 96 81,380,160 2,875
هنگ کنگ 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 26 1,326,120,367 44,587
هنگ کنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 290 12,979,120,312 449,606
هنگ کنگ 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 2,268 100,559,166,253 3,390,904
هنگ کنگ 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 20,000 2,306,400,000 80,000
هند 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 175,750 2,497,361,000 87,766
هند 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 435,246 12,789,326,797 434,927
هند 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 4 373,844,586 12,575
هند 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 232 2,625,581,700 88,383
هند 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 290 1,103,205,820 36,832