۱۶ اقدامی که وارد کنندگان برای دریافت ارز از سامانه نیما باید انجام دهند