طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 10 ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از 7 تن موم زنبور عسل از کشور صادر شده است.

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 10 ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از 7 تن موم زنبور عسل از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 37500 و ارزش ریالی آن 1149437500 بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
2 چین 2000 302960000 10000
3 چین 3000 457290000 15000
6 چین 2500 389187500 12500