قاچاق کالا

در تصویر زیر بیست اقدام گمرک برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را مشاهده نمایید