حقوق ماهیانه مدیران نفتی

در تصویر زیر مقایسه حقوق مدیران ایران در مشاغل مختلف نمایش داده شده که نشان میدهد مدیران حوزه نفت به طور متوسط 7 میلیون در ماه حقوق میگیرند.