خارج شدن پراید از خط تولید و جایگزین های جدید با کیفیت های بهتر!