نوشته‌ها

پسته در ایران

صنعت پسته صادرات و وارداتچ میزان از صادرات کشور را اکنون پسته شامل میشود

  • صنعت پسته صادرات و واردات
  • چ میزان از صادرات کشور را اکنون پسته شامل میشود