تجار خارجی معرفی شده در بسته ها با چند مشترک موسسه به اشتراک گذاشته میشوند؟

اطلاعات تجار هر بسته آموزشی برای هر 20 مشترک این موسسه جایگزین میشود.به عبارتی لیست تُجاری که در بسته شما و 19 مشترک دیگر وجود دارد, با لیست تجاری که در بسته مشترک بیست و یکُم به بعد وجود دارد کاملا متفاوت است

0 پاسخ

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *