ترخیص کار کیست

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با شغل ترخیص کاری با شما صحبت کنیم.

همه ما می دانیم که شغل ترخیص کاری کم سودنیست و می تواند شرایط ایده آلی را برای افرادی که در کار ترخیص کالا هستند ایجاد نماید.

در ادامه همراه ما باشید تا در رابطه با شرایط پذیرفته شدن در این شغل و جزییات آن بیشتر بدانیم.

ترخیص کار

به نظر شما برای ترخیص کار شدن افراد چه شرایطی را باید دارا باشند؟

  1. تبعیت ایران
  2. سن آنها کمتر از بیست و پنج سال نباید باشد.
  3. نباید محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط داشته باشد.
  4. حداقل دارا بودن مدرک دیپلم از آموزش و پرورش ، لازم به ذکر است دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرایط مساوی حق تقدم دارند .
  5. نباید کارمند دولت باشد.
  6. در آزمون قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار برگزار می گردد پذیرفته شده باشد.

تبصره – افرادی که در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه ترخیص کار بودن را دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و آزمون دادن معاف می شوند ،اما پس از یک سال تمدید کارت ترخیص کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد شد.

ماده 378 -ترخیص کاران به دو شاخه تقسیم می شوند و از آنان وجه تضامنی نقدییا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ می گردد :

1.افرادی که درآمد غیرخالص ترخیص کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2.افرادی که درآمد غیرخالص ترخیص کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1 – مبالغی که به عنوان وجه تضامنی اخذ می گردد تا موقعی که ترخیص کار در گمرک به کار خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذاشته و سود آن ازآنِ صاحب وجه می شود.

تبصره 2 – در صورتی که میزان درآمد ترخیص کار در یک سال طبق دفتر ذکر شده در ماده 383 این آئین نامه از حد خود بیشتر باشد موظف است موقع تمدید پروانه ضمانت خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ترخیص کار کیست

مراحل اخذ پروانه ترخیص کاری

ماده 379 – برای اخذ پروانه ترخیص کاری در اداره گمرک داوطلبان این شغل باید به صورت کتبی از گمرکی که می خواهند در آنجا ترخیص کاری کنند درخواست صدور پروانه نمایند تقاضا کننده باید به درخواست خود مدارک دارا بودن شرایط ذکر شده در ماده 377 این آئین نامه که از طرف مقامات صلاحیت دار باید صادر شده باشد با سه قطعه عکس ضمیمه آن نماید، رئیس گمرک به مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی می کند و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی انجام می دهد، درصورتی که مشکلی در قبول تقاضا به سمع و بصرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌ و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال می کند. به هنگام تسلیم نمودن پروانه به ذی نفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او ستانده و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1 – درخواست ترخیص کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

تبصره 2- افراد ترخیص کار که در گمرکهای مختلف می خواهند به ترخیص کاری بپردازند در تقاضای خود باید این نکته را ذکر کنند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیما به اداره کل گمرک تسلیم نمایند. اداره کل گمرک مجاز می باشد که به تناسب حجم کار و خصوصیات هر یک از گمرک خانه ها تعداد ترخیص کاران را تعیین و محدود کند و برای تامین این منظور ادارات گمرک شهرستانها موظف می باشند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده ترخیص کاران را که در سال بعد مورد احتیاج می باشند به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل آزمون مربوط اقدام کنند.

ترخیص کالا

ماده 380 – مدت اعتبار پروانه ترخیص کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن می باشد، درحالی که دارنده پروانه مایل به ادامه ترخیص کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص ترخیص کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند، رئیس گمرک محل درحالی که تخلفی که مستلزم محرومیت دائمی یا موقتی از شغل ترخیص کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بدانند، می تواند با ملاحظه دفتر ترخیص کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر ترخیص کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در حالی که ترخیص کار سابقه ترخیص سالانه حداقل یکصد اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 3 دارا باشد تمدید کند.