آمار صادرات به آلمان

در جدول زیر آمار صادرات به آلمان در سال 1394 ارائه شده است. تمامی کالاها به تفکیک کد تعرفه و همینطور ارزش دلاری و ریالی آنها و وزن محموله صادراتی ذکر شده است

تهیه شده توسط موسسه صفر تا صد بر اساس آمار رسمی گمرک

با بررسی جدول فوق میتوانید تحلیل خوبی از بازار کالاهای صادراتی به آلمان از ایران داشته باشید .

آمار صادرات تعرفه و کشورهای شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی سال 1394
سال کشور تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1394 آلمان 03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی 860 129,829,900 4,300
1394 آلمان 03061100 خرچنگ  صخره ا ی  و سایر خرچنگ های  دریائی آب  شیرین  یا خاردا ر ,یخ  زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 8,550 1,350,258,055 45,233
1394 آلمان 03062100 خرچنگ  صخره ا ی  و سایر خرچنگ های  دریائی آب  شیرین  یاخاردا ر(باستثنای  یخ  زده ) 9,990 1,432,212,355 48,082
1394 آلمان 04021090 سایر (شیرخشک صنعتی ) به شکل پودر ، به شکل دانه ریز (granules) یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد غیر موارد مذکور 300 19,171,200 640
1394 آلمان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 1,480 29,032,198 962
1394 آلمان 04061000  پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 71,350 4,482,741,807 149,696
1394 آلمان 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه کماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخکزده، نمککزده یا در آب نمک، خشکککرده یا دودی. 979,472 1,322,202,315,160 44,760,000
1394 آلمان 05051000  پر از انواعی که برای انباشتن به کار میکرود؛ کرک 900 131,071,500 4,500
1394 آلمان 06031100 گل های سرخ (Rosos) 18,384 8,777,740,370 299,420
1394 آلمان 06031990 سایر گل وغنچه گل بریده شده برای دسته گل یا برای زینت تازه غیر مذکور 30,178 14,230,910,014 483,292
1394 آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 5,452 3,453,072,850 114,828
1394 آلمان 06042020  سایر اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثنای لاکی بامبو وبرگ های زنبق 12,328 2,522,965,920 86,481
1394 آلمان 06049000  شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر 2,560 1,751,350,342 58,456
1394 آلمان 07031000 پیازوموسیر 500 50,452,500 1,750
1394 آلمان 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 450 5,393,700 180
1394 آلمان 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 900 12,998,220 459
1394 آلمان 07095100 قارچ , تازه  یاسردکرده ا ز نوع  ا گاریکوس  (Agaricus  ) 45 3,178,913 112
1394 آلمان 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 342 12,345,920 410
1394 آلمان 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 450 13,582,350 450
1394 آلمان 07108000  سایر سبزیجات به استثنای انواع اسفناج وذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 1,180 60,006,825 2,025
1394 آلمان 07109000  مخلوط سبزیجات نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 1,430 43,157,400 1,430
1394 آلمان 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 83,178 4,484,963,727 150,560
1394 آلمان 07129090 سایر سبزیجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیگر مذکور نیاشد 86,523 36,748,042,904 1,231,807
1394 آلمان 07132000 نخود رسمی غلاف  کنده , خشک  کردهحتی پوست کنده 732 36,696,756 1,244
1394 آلمان 07132010 —لپه 3,670 164,938,229 5,519
1394 آلمان 07132090 سایر سبزیجات غلافدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه 550 19,873,920 660
1394 آلمان 07133200  ک لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 3,646 155,009,238 5,223
1394 آلمان 07133310 لوبیا چیتی 643 27,358,671 925
1394 آلمان 07133900 سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا ، نخودفرنگی ها ، خشک ، غلاف کنده ، پوست کنده، لپه شده 7,632 316,182,742 10,495
1394 آلمان 07139000 سبزیجات  غلافدا ر,غلاف  کنده , خشک  کرده , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 2,893 113,249,311 3,843
1394 آلمان 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 1,350 337,277,686 11,409
1394 آلمان 08022100 فندق  با پوست , تازه  یا خشک  کرده 16 1,438,560 48
1394 آلمان 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 4,496 1,219,071,192 41,323
1394 آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک ####### 1,453,273,756,667 48,957,096
1394 آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک ####### 414,893,201,740 13,816,308
1394 آلمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک ####### 955,166,885,690 32,111,008
1394 آلمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 894,900 736,970,003,800 24,536,199
1394 آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده 17,800 698,365,200 23,140
1394 آلمان 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 480 12,227,760 408
1394 آلمان 08041030 خرماپیاروم تازه یاخشک کرده 17 2,153,475 76
1394 آلمان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 612,893 33,475,233,631 1,139,457
1394 آلمان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 52,715 1,334,240,824 45,672
1394 آلمان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 216,964 6,261,752,034 208,107
1394 آلمان 08042000 ا نجیر ,تازه  یا خشک  کرده 28,851 3,452,058,209 115,901
1394 آلمان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 2,805 75,619,040 2,524
1394 آلمان 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 81,347 1,857,961,772 61,849
1394 آلمان 08059000 سایر مرکبات , تازه  یا خشک  کرده , که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 730 13,188,498 438
1394 آلمان 08061000 ا نگور تازه 450 18,418,050 630
1394 آلمان 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 145,000 6,567,247,500 217,500
1394 آلمان 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) ####### 215,680,456,401 7,271,959
1394 آلمان 08062050 آفتابی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 20,000 898,950,000 30,000
1394 آلمان 08062060 ا نگوری  بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 79,250 5,122,568,000 174,350
1394 آلمان 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 540 56,843,052 1,890
1394 آلمان 08062080 کاشمری  سبز دا نه  دا ر ( ا نگورخشک  کرده ) 5,940 622,806,030 20,790
1394 آلمان 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 29,790 2,495,330,466 84,399
1394 آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 586,040 5,051,093,945 178,901
1394 آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 27,970 393,050,491 13,386
1394 آلمان 08084000  به تازه 630 20,768,121 693
1394 آلمان 08091000 زردآلو ,تازه 1,020 47,375,280 1,632
1394 آلمان 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 546 28,689,200 975
1394 آلمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 95 4,312,240 152
1394 آلمان 08109010 انار تازه 3,144 141,276,600 4,716
1394 آلمان 08109020 زرشک تازه 69,820 18,050,439,733 619,419
1394 آلمان 08109030 عناب تازه 324 77,645,952 2,592
1394 آلمان 08119000 سایر میوه ها ومغزهای نپخته یا پخته شده در آب یخ  زده، که در جای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 5,897 328,416,352 10,963
1394 آلمان 08131000 زردآلو ,خشک  کرده 2,962 194,238,800 6,878
1394 آلمان 08132000 آلو ,خشک  کرده 3,783 215,416,181 7,326
1394 آلمان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 142,655 14,603,754,324 490,137
1394 آلمان 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 47,273 5,243,739,832 176,395
1394 آلمان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 40,007 4,045,270,464 136,272
1394 آلمان 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 17 20,656,832 686
1394 آلمان 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 31,500 1,359,427,500 46,500
1394 آلمان 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 20,000 120,808,000 4,000
1394 آلمان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 491,430 9,695,863,240 331,753
1394 آلمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 24 1,729,150,358 57,882
1394 آلمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 4 211,061,550 7,105
1394 آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 36 2,983,876,839 99,809
1394 آلمان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 899 43,558,378,540 1,455,808
1394 آلمان 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 180 10,784,160 360
1394 آلمان 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 5,119 249,108,019 8,272
1394 آلمان 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 4,310 183,907,992 6,128
1394 آلمان 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 663 59,456,570 1,970
1394 آلمان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 950 89,803,975 2,975
1394 آلمان 10063000 برنج نیمهکسفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 2,297 206,944,068 6,891
1394 آلمان 11031300 بلغور و زبره  ذرت 1,494 80,551,684 2,689
1394 آلمان 11031900 بلغور و زبره  سایر غلات , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 520 15,710,240 520
1394 آلمان 11041900 دا نه های  پهن  شده  یا فلس شده  سایر غلات  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 112 3,288,320 112
1394 آلمان 11042200  دا نه های  کار شده  ا ز جو دوسر. 222 5,027,958 170
1394 آلمان 11061000 آرد ,زبره  و پودر سبزیجات  غلافدا ر خشک  کرده  شماره 0713 1,192 38,101,837 1,274
1394 آلمان 11081290 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی 400 241,696,000 8,000
1394 آلمان 11081900 سایر نشاسته  و فکول ها ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 1,577 203,579,687 6,813
1394 آلمان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 95 2,524,960 86
1394 آلمان 12076000   دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده 11,690 5,423,702,520 185,296
1394 آلمان 12079900 — سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 100 3,021,200 100
1394 آلمان 12119020  ریشه شیرینکبیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 42,925 6,481,198,250 214,625
1394 آلمان 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 52,166 26,534,482,182 887,134
1394 آلمان 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 167,301 52,952,676,302 1,782,665
1394 آلمان 13019010  باریچه 11,000 9,441,300,000 330,000
1394 آلمان 13019040  کتیرا 74,930 30,547,951,775 1,021,025
1394 آلمان 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان ####### 410,154,251,327 13,879,951
1394 آلمان 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 9,430 4,237,276,200 141,450
1394 آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق  ا ز محصولات  نباتی غیرمذکور یا مشمول  درجای  دیگر 3,400 482,941,200 16,000
1394 آلمان 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 161,200 57,941,735,104 1,946,734
1394 آلمان 14049020 وسمه 19,000 1,929,231,500 66,500
1394 آلمان 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 2,025 1,158,705,000 40,500
1394 آلمان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهای حاصل از عمل آوردناجسامچربیامومکهای حیوانییانباتی. 2,566 168,657,165 5,640
1394 آلمان 16021090 سایر فرا ورده  های  هموژنیزه  به  غیرا ز غذا های  رژیمی (چیکن  میت ) 200 36,510,500 1,297
1394 آلمان 16043100 خاویار 223 9,090,699,345 305,969
1394 آلمان 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 840 15,097,824 504
1394 آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 5,556 187,345,089 6,262
1394 آلمان 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 4,401 176,982,169 5,908
1394 آلمان 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 324 28,128,684 939
1394 آلمان 17049000 شیرینی (همچنین  شکلات  سفید) ,بدون  کاکائو ,که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 271,174 26,136,749,475 874,288
1394 آلمان 18040000 کره , چربی و روغن  کاکائو 662,000 69,417,019,000 2,317,059
1394 آلمان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 2,830 241,396,483 8,008
1394 آلمان 19019090 سایر فراورده های غذایی از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده غیر مذکور 6,580 357,712,488 11,844
1394 آلمان 19021100 خمیرهای غذایی پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوی دیگر حاوی تخم مرغ 3,520 88,261,008 2,992
1394 آلمان 19021900 سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ 15,487 428,173,761 14,723
1394 آلمان 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 24,254 734,813,266 24,407
1394 آلمان 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,556 1,202,634,922 40,142
1394 آلمان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 31,949 2,775,900,880 93,279
1394 آلمان 19051000  نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot) 70 1,810,860 60
1394 آلمان 19053100 بیسکویت  هایی که  به  آنها موا د شیرین  کننده  ا فزوده  ا ند 3,414 163,625,281 5,560
1394 آلمان 19059090 سایرنان  ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی  لاک  ومهروخمیرهای  خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر 9,573 983,767,502 33,221
1394 آلمان 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهرسرکه 35,815 1,956,535,378 65,318
1394 آلمان 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 248,855 13,525,515,450 455,633
1394 آلمان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 15,941 1,058,183,373 35,764
1394 آلمان 20029090 گوجه  فرنگی آماده  یا محفوظ شده  غیرمذکور درجای  دیگر بجزدرسرکه  یادرجوهر سرکه 3,991 430,654,732 14,377
1394 آلمان 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 9,769 581,038,186 19,538
1394 آلمان 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 17,271 1,022,129,334 34,533
1394 آلمان 20058000  ذرت شیرین (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 8,350 705,157,500 24,955
1394 آلمان 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 9,845 848,467,004 29,739
1394 آلمان 20071010  کپوره و پوره کنسانتره میوهکهای گرمسیری هموژنیزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی) 2,739 234,585,436 7,831
1394 آلمان 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 250 16,476,350 550
1394 آلمان 20079100 مرکبات 4,172 269,251,000 9,121
1394 آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره  و خمیر میوه  یا با ا فزودن  قند غیرمذکوردرجای  دیگرغیر هموژنیزه 27,292 2,435,679,257 81,700
1394 آلمان 20081100 بادا م  زمینی ;محفوظ شده 80 2,416,960 80
1394 آلمان 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 14,875 688,211,762 22,898
1394 آلمان 20089900 سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای 20081100 لغایت 20089200 37,469 2,781,735,638 93,677
1394 آلمان 20093100 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند 8,961 603,646,880 20,152
1394 آلمان 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 32,831 2,148,886,569 72,544
1394 آلمان 20094990 آب آناناس  بامقیاس  بریکس  بیش  ا ز20 بغیرا زکنستانتره  آن 1,483 95,033,350 3,165
1394 آلمان 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 7,230 287,147,469 9,804
1394 آلمان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 ####### 138,487,928,438 4,655,923
1394 آلمان 20098100 آب قرهکقاط 82 6,018,800 205
1394 آلمان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 290,212 14,667,786,620 494,286
1394 آلمان 20099000 مخلوط آب  میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 9,880 729,015,410 24,320
1394 آلمان 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 15,144 1,648,536,213 55,550
1394 آلمان 21041000  سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهای مربوط به آنها 78,093 4,632,901,412 157,149
1394 آلمان 21042000  فرآوردهکهای غذایی کمرکب (Composite)،ک هموژنیزه 130,841 7,812,861,675 259,827
1394 آلمان 21061011 ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 120 3,390,840 120
1394 آلمان 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 1,236 85,548,243 2,835
1394 آلمان 22011000  آبکمعدنی و آب گازدار شده 1,042 4,407,514 146
1394 آلمان 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 8,623 521,723,490 18,005
1394 آلمان 22029010 مکمل های غذایی مایع (نوشیدنی) 5,450 397,592,787 13,449
1394 آلمان 22029090 ک کسایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع 7,367 480,608,261 16,139
1394 آلمان 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 1,040 15,007,160 499
1394 آلمان 24031100  تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل 3,538 470,198,394 15,921
1394 آلمان 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 45,500 65,416,200 2,184
1394 آلمان 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 110,500 157,389,744 5,304
1394 آلمان 25059000 شن وماسه طبیعی,(باستثنای شن وماسه های  فلزی  فصل  26),غیرمذکوردرجای دیگر 3,730 3,673,410 130
1394 آلمان 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 1,000 3,011,200 100
1394 آلمان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 49 587,200 20
1394 آلمان 25151100 ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 421,008 2,281,087,522 77,557
1394 آلمان 25161100 سنگ  خارا , کارنشده  یاناهموا ری  گرفته  شده 572,093 3,365,704,844 114,218
1394 آلمان 25169000 – سایر سنگ های تراش یا ساختمان 66,473 73,241,600 2,560
1394 آلمان 25174900 دا نه  دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثنای  مرمر) 582 629,097 21
1394 آلمان 25221000 آهک  زنده 28,243 16,588,400 565
1394 آلمان 25222000 آهک  آبدیده  (آهک  مرده ) 14 149,450 5
1394 آلمان 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 242 689,011 23
1394 آلمان 25239090 سیمانهای  هیدرولیک  بجزسیمان  کوره  بلند وسیمان  پوزولانی 1,000 2,842,900 100
1394 آلمان 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 118,860 302,652,238 10,103
1394 آلمان 26011190 — سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,000 3,061,656 104
1394 آلمان 27012000  زغال قالبی،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهای جامد همانند که از زغالکسنگ تهیه شده باشد 400 5,438,160 180
1394 آلمان 27129090 سایرمومهای  نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 20 664,048 22
1394 آلمان 27132000 قیرنفت 400,000 5,010,378,000 166,000
1394 آلمان 29171910  فروس فومارات 500 352,061,500 11,790
1394 آلمان 30021000  آنتی سرمکها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندکهای بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 284,108 708,925,605,223 24,008,956
1394 آلمان 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 102,669 28,042,959,174 928,512
1394 آلمان 32041790 سایررنگ کننده های پیگمانی وفرآورده هابرا ساس ا ین موا دبه غیرا زخمیرپیگمنت چاپ پارچه 4,360 4,588,006,200 159,140
1394 آلمان 32129000 پیگمانهاا زنوع  موردمصرف  درساخت  رنگها,دیسپرسه درمحیط غیرآبی به شکل مایع یاخمیر ،موا درنگی وسایرموا درنگ  کننده دربسته های خرده فروشی 180 23,845,590 810
1394 آلمان 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 12 1,986,336 66
1394 آلمان 33012910  اسانس روغنی از گلکمحمدی 88 8,444,675,000 280,000
1394 آلمان 33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 475 2,839,906,000 96,514
1394 آلمان 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 29,434 3,560,699,650 119,691
1394 آلمان 33019012 سایر عرقیات سنتی 39,485 4,461,593,951 150,567
1394 آلمان 33019019 سایر آبهای مقطر خوشبو ومحلول های آبی روغن های اسانسی باستثنای گلاب استحصالی از گل محمدی وسایر عرقیات سنتی 10,983 1,456,532,664 48,633
1394 آلمان 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 11,783 4,615,226,053 153,848
1394 آلمان 33051000  شامپوها 1,370 139,284,975 4,675
1394 آلمان 33073000  املاح معطر و سایر فرآوردهکها برای استحمام 360 10,784,160 360
1394 آلمان 33079090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33071000 لغایت 33079010 1,108 6,605,308 221
1394 آلمان 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 220 11,292,182 374
1394 آلمان 38101090 خمیروپودرهای  لحیم  کاری  وجوشکاری  مرکب ا ز فلز وسایرموا د 20,000 682,860,000 22,800
1394 آلمان 38109010 فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 50,000 1,748,538,400 59,410
1394 آلمان 38220000 معرفکهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهای آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیهکگاه (on a backing)غیر از آنهایی کککه مشمول شمارهکهای 0230 یا 0630 میکباشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 50 56,813,461 1,882
1394 آلمان 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 48,000 1,978,719,744 65,712
1394 آلمان 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 22,000 734,837,850 25,383
1394 آلمان 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 308,000 12,345,829,397 413,493
1394 آلمان 39023020 کوپلیمر های پرو پیلن گریدفیلم 5,500 162,393,199 5,381
1394 آلمان 39029000 سایر پلیمرهای  پروپیلن  یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای  دیگر;به  ا شکال  ا بتدا ئی 1,125 47,180,700 1,575
1394 آلمان 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 92,500 3,600,685,080 120,766
1394 آلمان 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 17,500 551,070,576 18,396
1394 آلمان 39033000 کوپلیمرهای ا کریلونیتریل – بوتادین – ا ستیرن  (ABS) به اشکال  ابتدا ئی 2,500 136,928,876 4,571
1394 آلمان 39042200 پلی کلرور وینیل  مخلوط نرم  شده , به  ا شکال  ا بتدا ئی (Plasticised) 8,300 400,777,120 13,280
1394 آلمان 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 22,105 715,809,285 24,315
1394 آلمان 39079999 سایرپلی ا سترهای ا شباع  شده  غیرمذکور 600 86,576,160 2,867
1394 آلمان 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 890 10,574,200 350
1394 آلمان 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  شده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 1,110 70,289,919 2,331
1394 آلمان 39201020 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  نشده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 343 45,276,000 1,500
1394 آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 39 11,316,300 400
1394 آلمان 39203000 صفحه, ورق… ا زپلیمرهای ا ستیرن, مستحکم  ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر 1,000 40,786,200 1,350
1394 آلمان 39232990 سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 7,943 672,645,640 22,446
1394 آلمان 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 1,840 131,967,000 4,500
1394 آلمان 39239090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 624 56,498,832 1,872
1394 آلمان 39241090 لوا زم  سرمیزولوا زم  آشپزخانه  پلاستیکی بجزظروف  ملامین 5,340 422,034,435 14,040
1394 آلمان 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 4,782 302,838,938 10,106
1394 آلمان 39264000 مجسمه های  کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پلاستیکی 1,518 88,229,215 2,945
1394 آلمان 39269060 پریفرم  (PET) 320 17,843,400 600
1394 آلمان 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 18,064 1,463,596,723 49,392
1394 آلمان 40121300 لاستیک  رویی روکش  شده  ا زا نوا ع  موردا ستفاده  در وسایل  نقلیه  هوا یی 11,280 669,027,376 23,424
1394 آلمان 40121900 سایرلاستیک های  رویی  روکش  شده  ا زکائوچومورد ا ستفاده  درسایروسایل  نقلیه  غیرمذکوردرجای دیگر 3,040 197,799,000 6,988
1394 آلمان 41022100 پوست  خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره,  بدون  پشم, پیکله شده, دباغی نشده 23,000 2,780,892,000 97,200
1394 آلمان 41142000 چرم  و پوست  ورنی شده  یا روکش  شده  چرم  و پوست  فلزنما 470 1,759,915,000 58,750
1394 آلمان 42022900 کیف  دستی، که  درجای  دیگر مذکور نباشد 15 14,795,550 495
1394 آلمان 42029900 جعبه ها و محفظه هائی غیرمذکوردرجای دیگرباسطح  خارجی ا زموا دی  که  درجای  دیگرمذکورنباش 480 120,782,592 4,032
1394 آلمان 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 3,600 65,197,440 2,160
1394 آلمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, …وظروف بسته بندی همانند,ا زچوب, قرقره برا ی کابل ا زچوب 2,470 451,680,000 15,000
1394 آلمان 44189000 مصنوعات  نجاری  و قطعات  چوب بست  برا ی  ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجای  دیگر 1,874 107,249,090 3,553
1394 آلمان 44190010  مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک منبت نازکککاری، نقاشی روی چوب، خاتم 760 45,546,800 1,520
1394 آلمان 44201010 مجسمه های کوچک وسایر اشیاء تزئینی ازچوب به صورت صنایع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،ازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم 27 3,257,823,750 108,750
1394 آلمان 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای  دیگر 4,450 333,260,500 11,125
1394 آلمان 48171000 پاکت کاغذی یامقوا ئی 1,470 175,753,200 5,880
1394 آلمان 48172000 نامه پاکتی,کارت پستال غیرمصوروکارت نامه گاری, ا زکاغذیامقوا 2,500 2,985,741,000 99,000
1394 آلمان 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 180 4,266,807 151
1394 آلمان 48192010  قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایهکهای متفاوت که لایهکهای مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بستهکبندی مواد غذایی 600 23,362,560 780
1394 آلمان 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 2,800 33,816,160 1,120
1394 آلمان 48204000 فرم های  چندنسخه ا ی  تجاری  ودسته ا ورا ق  کاربن دا ر 25 2,997,700 100
1394 آلمان 48236900 سینی ها ،دیس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغیره ازکاغذ یامقوا . 9 1,348,965 45
1394 آلمان 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 145 4,366,820 145
1394 آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 4,285 470,274,860 15,675
1394 آلمان 49029010 کاتالوگ های  تجاری  وهمانند که  کمترا ز چهارباردرهفته  منتشرمی شود 2,500 301,930,000 10,000
1394 آلمان 49029090 سایرروزنامه  مجله  ونشریات ا دوا ری  که  کمترا ز چهارباردر هفته  منتشرشودغیرمذکور 7,625 909,231,620 30,500
1394 آلمان 49100000 تقویم از هر نوع، چاپکشده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل میکشود. 710 74,854,720 2,480
1394 آلمان 49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 622 67,749,100 2,288
1394 آلمان 52081200 پارچه های پنبه ای تار وپود باف ساده باف, سفید نشده, باحدا قل  85%پنبه, بوزن هرمترمربع بین 100تا200گرم 72,814 10,439,555,383 356,809
1394 آلمان 52113900 سایر پارچه های تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزی شده, غیرمذکوردرجای دیگر,باکمترا ز85 %پنبه,که عمدتاً … مترمربع بیش ا ز 200گرم 162 16,801,470 567
1394 آلمان 55034000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی پروپیلن, حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 176,681 11,244,839,379 388,487
1394 آلمان 56031210 پارچه  نبافته  spun lace که از طریق high pressure waterjet بصورت  رول از رشته های سنتیک یا مصنوعی بعرض  5ا لی 120سانتی مترووزن  حدا کثر55gدرهرمترمربع  تولیدگردید 4,019 622,227,600 22,020
1394 آلمان 57011000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زپشم یاا زموی نرم (کرک )حیوا ن, گره باف. 5,550 8,131,786,818 317,710
1394 آلمان 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 9,144 10,831,795,917 361,476
1394 آلمان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 815,713 1,513,406,618,564 50,922,430
1394 آلمان 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 156,906 249,487,391,584 8,364,078
1394 آلمان 57021010  گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان 210 394,233,457 13,082
1394 آلمان 57021020  گلیم یک رو پشمی سیرجان (شیرپکی پیچ) 522 2,132,339,040 70,939
1394 آلمان 57021040  گلیم دورو پشمی 7,521 7,497,838,776 248,949
1394 آلمان 57021050 گلیم کف ابریشم 35 32,671,520 1,085
1394 آلمان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 164,005 173,797,889,381 5,869,335
1394 آلمان 57024200 کف پوش های مخمل باف, ا زموا دنسجی سنتتیک یامصنوعی,آماده مصرف 2,160 449,426,040 15,036
1394 آلمان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 167,144 48,567,358,853 1,627,750
1394 آلمان 57029990 سایر کف پوش ها از سایر مواد نسجی بجز زیلو 12 2,535,036 84
1394 آلمان 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 650 229,196,520 7,668
1394 آلمان 57050090 سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 5,454 540,792,026 19,061
1394 آلمان 58021900 پارچه های حوله باف ا سفنجی وپارچه های تاروپودباف اسفنجی پرزحلقوی همانند,ا زپنبه,سفید شده 200 6,023,200 200
1394 آلمان 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 1,700 154,081,200 5,100
1394 آلمان 61130000 لباس دوخته ومهیاا زپارچه های کشباف یاقلاب باف مشمول شماره های 5903 یا 5907 85 42,127,500 1,497
1394 آلمان 62059000 پیرا هن مردا نه یاپسرا نه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 57 1,498,250 50
1394 آلمان 62105000 سایر لباس های دوخته ومهیا,زنانه یادخترا نه, ا زپارچه های مشمول شماره 5906 ، 5903 یا 5907 95 22,006,755 731
1394 آلمان 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 27 4,479,418 149
1394 آلمان 63022900 شستنیهای رختخوا ب, چاپ شده ا زسایرموا دنسجی(باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 98 13,431,392 448
1394 آلمان 63023900 شستنیهای رختخوا ب ا زسایرموا دنسجی(باستثناءچاپ شده, کشباف یاقلاب باف ). 12 2,156,760 72
1394 آلمان 63029900 شستنیهای توا لت یاآشپزخانه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 97,668 13,109,643,536 439,471
1394 آلمان 63031900 پشت دری, پرده وغیره, وا لان ا زموا دنسجی,کشباف یاقلاب باف. 46 12,117,260 404
1394 آلمان 63039900 پشت دری, پرده وپرده کرکره ا ی درونی,وا لان پرده یاتختخوا ب ا زسایرموا دنسجی. 145 37,266,156 1,258
1394 آلمان 63041900 روتختی ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 8 2,397,600 80
1394 آلمان 64051000 سایرکفشها که درجای دیگرگفته نشده, بارویه ا زچرم طبیعی یاچرم دوباره ساخته شده. 180 210,530,768 7,028
1394 آلمان 67010000 پوست پرندگان باپریاپرنرم, پر،واشیاء ساخته شده ازانها غیرازمحصولات مشمول شماره 0505 700 25,163,880 840
1394 آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 204,775 1,977,249,628 66,638
1394 آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 69,447 749,818,095 24,913
1394 آلمان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 135,514 1,742,441,890 58,194
1394 آلمان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 18,464 270,841,237 9,041
1394 آلمان 68029310 سنگ خارا پولیش  داده شده شکل  داده شده یا کارشده  اما کنده کاری و حکاکی  نشده 20,990 304,066,980 10,139
1394 آلمان 68099000 سایرا شیاءساخته شده ا زگچ یاا زترکیباتی که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجای دیگرگفته نشده 290,000 1,552,815,360 51,843
1394 آلمان 68159910 مصنوعات سنگی رومیزی دست ساز وبدون نقش 129 22,724,640 774
1394 آلمان 68159990 سایرا شیاساخته  ا زسنگ  یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای  دیگر 3,900 105,794,208 3,738
1394 آلمان 69089000 ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 75,467 448,994,659 15,356
1394 آلمان 69091910 هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزی ازسرامیک 9,850 227,385,000 7,575
1394 آلمان 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 1,641 247,294,160 8,205
1394 آلمان 69119000 ا شیاءخانه وپاکیزگی,غیرمذکوردرجای دیگرا زچینی 11,700 2,118,846,600 70,200
1394 آلمان 69120011 اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سرامیک، لعابکزده صنایع دستی 360 75,322,800 2,520
1394 آلمان 69120090 سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک  غیرا زچینی غیرمذکوردرجای دیگر 223 38,774,353 1,332
1394 آلمان 69139020 مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )ازسفال صنایع دستی 400 84,501,200 2,800
1394 آلمان 69139090 سایر مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )غیرمذکور درجای دیگر 1,150 241,258,500 8,050
1394 آلمان 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 28,900 4,857,216,300 162,737
1394 آلمان 69149090 اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی ) 14,630 145,545,838 4,826
1394 آلمان 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  غیرمذکوردرجای دیگر 990 5,272,840 176
1394 آلمان 70071110 شیشه  ا یمنی ا ب  دا ده  درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسائل  نقلیه  زمینی 700 31,693,200 1,050
1394 آلمان 70080020 شیشه عایق چندجدا ره بادوقاب شیشه ای درزگیری شده که بالایه هوا یاگازا زهم جدا شده ا ند 10,000 112,881,600 3,740
1394 آلمان 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 90 2,697,300 90
1394 آلمان 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 690 46,272,072 1,533
1394 آلمان 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 78 2,271,906 78
1394 آلمان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 6,681 1,139,604,894 40,086
1394 آلمان 70199099 سایر وا شیاساخته  شده ا زالیاف شیشه ای غیرمذکور درجای دیگر 218 25,398,744 872
1394 آلمان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 704,000 26,614,959,800 915,200
1394 آلمان 72024120 فروکروم  منگنز دا را ی  بیشتر ا ز 6 درصد وزنی کربن 1,900 86,104,200 2,850
1394 آلمان 72027000 فرومولیبدن. 100 24,532,144 812
1394 آلمان 72042100 قرا ضه وضایعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 80,185 807,586,513 28,065
1394 آلمان 72044900 قرا ضه وضایعات آهن غیر مذکور درجای دیگر 8,320 82,679,112 2,745
1394 آلمان 72283000 میله هاا زفولاد ممزوج, که درجای دیگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشیده شده یاگرم ا کسترودشده. 733,922 35,947,043,172 1,206,275
1394 آلمان 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن 19,180 709,692,178 23,743
1394 آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 900 108,763,200 3,600
1394 آلمان 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 2,800 127,226,736 4,368
1394 آلمان 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 5,410 406,417,500 13,500
1394 آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد . 16,848 848,139,786 28,625
1394 آلمان 73181390 سایرقلاب  پیچی وپیچ  سرحلقه ا ی ا زچدن ،آهن  یا فولاد غیرا ز جنس  ا ستنلس  ا ستیل ،حدیدشده 5,000 270,945,000 9,000
1394 آلمان 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 55 659,032 22
1394 آلمان 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 1,401 91,703,224 3,137
1394 آلمان 73218900 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 140 7,606,116 252
1394 آلمان 73239310 سایرا جزا  وقطعات  ا شیاء سرمیزوا شپزخانه  ا ز فولادزنگ  نزن 1,516 244,330,642 8,422
1394 آلمان 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 6,051 328,948,190 11,170
1394 آلمان 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1,700 163,842,624 5,444
1394 آلمان 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 873 39,988,320 1,362
1394 آلمان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 300 15,786,900 540
1394 آلمان 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 23,629 1,292,215,096 44,266
1394 آلمان 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفیه شده. 13,740 2,348,375,688 79,692
1394 آلمان 76061190 سایر به شکل مربع یا مستطیل از آلومینیوم غیر ممزوج بغیر از ورق کامپوزیتی 432 42,146,769 1,447
1394 آلمان 76109000 ا سکلت فلزی وقطعات آن , صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله وهمانند ازآالومینوم برای استفاده درساختمان 180 17,793,864 594
1394 آلمان 76151090 سایر اشیاء خانه داری از الومینیوم بجز رادیاتور ها مربوط به سیستم حرارت مرکزی 2,815 258,964,485 9,057
1394 آلمان 76169900 — سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 700 60,023,684 1,988
1394 آلمان 79031000 گرد روی 79,400 4,852,273,952 163,802
1394 آلمان 82159990 —سایرمجموعه ها از اشیاء جور شده غیرمذکور برای آشپزخانه یا سرمیز 6 6,639,696 221
1394 آلمان 83099020  درب آسان باز شوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 7,420 403,137,504 13,356
1394 آلمان 83099090 سایردر،درپوش  و سرپوش ،درپوش  پاره شونده برا ی  بطری درپوش پیچی بشکه ،مهروموم وسایر متفرغات بسته بندی ،ا ز فلزا ت  معمولی غیرمذکوردرجای دیگر 1,446 77,978,071 2,603
1394 آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ی  موتورهای  ا توبوس  مینی بوس  کامیون  وکامیونت 44,160 6,932,887,032 233,004
1394 آلمان 84099990 سایرا جزا وقطعات  موتورهای 8407 یا 8408 غیرمذکور درجای دیگر 640 3,327,700 110
1394 آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهای آبگونها 360 86,981,760 2,880
1394 آلمان 84144090 سایرکمپرسورهای هوا که  روی شاسی چرخ  دا روقابل یدک کش سوا رشده ا ند,غیرمذکوردرجای دیگر 106 9,589,080 328
1394 آلمان 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی  )،غیربرقی 3,700 859,229,910 28,490
1394 آلمان 84198100 دستگاههای غیرخانگی,برا ی تهیه کردن نوشیدنیهای گرم ،پختن یاگرم کردن غذا 6 1,497,800 50
1394 آلمان 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 730 98,854,800 3,300
1394 آلمان 84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 675 60,703,425 2,025
1394 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاچاه کندن مشمول شماره فرعی843041یا843049 16,540 545,346,000 18,159
1394 آلمان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 29,479 6,572,386,345 221,455
1394 آلمان 84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 3,120 2,340,729,000 77,856
1394 آلمان 84385000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن گوشت یاپرندگان خانگی 100 35,972,400 1,200
1394 آلمان 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 1,450 491,671,800 17,370
1394 آلمان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 310 25,709,970 858
1394 آلمان 84425090 سایرحروف  چاپ ,  کلیشه,  لوحه وسایر ادوات چاپ ،  غیرمذکور درجای دیگر 738 118,252,000 4,000
1394 آلمان 84431900 —سایر ماشین الات چاپ غیرمذکور 240 382,707,000 13,000
1394 آلمان 84439990 – – – قطعات وملحقات ماشین الات چاپ باستثنای کارتریج چاپگر لیزری واجزاوقطعات غیرالکتریکی وغیرالکترونیکی درچاپگر غیرمذکور 420 93,016,026 3,091
1394 آلمان 84512900 ماشین های خشک کردن باظرفیت بیشترا ز10کیلوگرم شستنی خشک 4,930 593,975,800 19,720
1394 آلمان 84518000 ماشین های چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،یااغشتن نخ های نسجی,پارچه ها یااشیاء نسجی 4,620 236,997,684 8,316
1394 آلمان 84521000 چرخ دوزندگی از نوع خانگی 15,926 17,442,172,350 602,493
1394 آلمان 84529000 مبل ، پایه وسرپوش برای چرخ های دوزندگی و اجزاء و قطعات انها با سایر اجزاء وقطعات چرخ های دوزندگی 15,903 18,455,380,671 611,247
1394 آلمان 84553000 غلتک های ماشین های نورد 62,690 2,999,405,322 99,581
1394 آلمان 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 28,960 13,624,125,148 458,580
1394 آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8462لغایت 8463 540 25,353,000 846
1394 آلمان 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 30 6,999,218 240
1394 آلمان 84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 36,794 3,169,413,420 107,616
1394 آلمان 84772000 ا کسترود رها برای کارکردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی یابرا ی ساختن محصولات ا زا ین مواد. 800 95,631,000 3,191
1394 آلمان 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 221 367,341,000 12,978
1394 آلمان 84804900 قالب برا ی فلزا ت یاکربورهای فلزی (غیرا زا نوا ع تزریقی یافشاری ) 1,360 71,356,194 2,366
1394 آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی. 12,745 3,531,979,530 118,114
1394 آلمان 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 1,809 3,326,650,150 110,668
1394 آلمان 84811090 سایر شیرهای  تقلیل  فشاربجزرگولاتورمخصوص  سیلندرگازمایع 217,200 25,958,786,800 870,803
1394 آلمان 84818030 شیر مخصوص  سیلندر گاز مایع 4,153 2,029,358,100 67,958
1394 آلمان 84828000 بلبرینگ یارولربیرینگ (هم چنین, بلبرینگ/ رولربیرینگ توا م شده ),که درجای دیگرمذکورنباشد 130 300,065,100 9,935
1394 آلمان 85011090 سایرا لکتروموتورهابه قدرت حداکثر 37.5 وات بجزباجریان متناوب ویاجریان مستقیم 12و24ولت 3,050 152,984,832 5,174
1394 آلمان 85030090 سایرا جزا وقطعات مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنیروگاهی 80 32,523,720 1,144
1394 آلمان 85098090 سایرلوازم خانگی الکترونیکی بجز دستگاه بخور التراسونیک 1,656 409,807,680 13,960
1394 آلمان 85139000 ا جزا ء و قطعات  چرا غهای  برقی قابل  حمل  مشمول  شماره  8513 500 44,608,500 1,500
1394 آلمان 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 91 24,909,225 825
1394 آلمان 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 13,200 2,352,757,826 79,321
1394 آلمان 85167900 دستگاه های  ا لکتروترمیک  برا ی  مصارف  خانگی ,که  در جای  دیگر مذکور نباشد 1,275 194,891,680 6,638
1394 آلمان 85299020 ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیاledپلاسما فقط دارای برد آدرس دهی 10,676 3,396,986,940 113,600
1394 آلمان 85321000 خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت ) 6,681 3,455,945,663 115,977
1394 آلمان 85352190 سایر قطع کننده های خودکارمدا ربرای ولتاژ کمتر از72.5 کیلوولت بجزسکسیونرودژنکتور 280 108,547,350 3,650
1394 آلمان 85441100 سیم  برا ی  سیم پیچی ا زمس 65 26,855,296 890
1394 آلمان 87032290 سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 3,044 649,679,940 21,692
1394 آلمان 87032319 ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 23,893 4,498,934,800 153,389
1394 آلمان 87043100 وسایل نقلیه حمل ونقل کالا ،باموتور جرقه ای -احتراقی ،به وزن  ناخالص  وسیله  نقلیه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,660 645,172,500 22,439
1394 آلمان 87053000 وسایط نقلیه  آتش نشانی 14,143 1,709,940,000 60,000
1394 آلمان 87079010 بدنه  برا ی  وا نت 1,100 249,166,500 8,250
1394 آلمان 87079090 بدنه  برا ی وسایل  نقلیه  شماره 8701، 8702تا8708 غیر مذکور درجای دیگر 500 120,772,000 4,000
1394 آلمان 87081090 سایرسپرها واجزا وقطعات آنها بغیراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ری و وا نت 315 60,555,264 2,048
1394 آلمان 87083021 کاسه ودیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز وملحقات دیگر ، برای اتوبوس ، مینی بوس، کامیونت ، کامیون وکامیون کشنده تریلر 1,020 464,089,824 15,513
1394 آلمان 87085029 محورهای غیر محرک به جز انواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وترلکتور کشاورزی 15,500 759,404,280 25,160
1394 آلمان 87089321 ا جزا وقطعات کلاج (به جز لنت کلاچ )،برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار، وا نت  و ترا کتور کشاورزی 32,400 3,831,364,800 129,600
1394 آلمان 87089419 —-غربیلک های فرمان غیراز مورد مصرف برای سواری ، ووانت وتراکتور کشاورزی 720 374,178,860 12,595
1394 آلمان 87149200 طوقه  و پره  چرخ  برا ی  چرخهای  پائی 46,600 2,372,922,815 79,220
1394 آلمان 87168090 —سایر وسایل نقلیه که بدون عمل مکانیکی رانده می شوندغیرمذکور 6,157 2,139,441,930 71,066
1394 آلمان 87169090 اجزاء وقطعات برای تریلرها ونیمه تریلرها غیر مذکور 56,860 4,097,977,157 143,288
1394 آلمان 90181911 —دستگاه مانیتور علائم حیاتی 420 5,479,576,000 192,000
1394 آلمان 90181919 —-اجزاء وقطعات دستگاه مانیتور علائم حیاتی 5,145 87,221,140,320 2,897,720
1394 آلمان 90181960 دستگاه آندسکوپی 160 16,233,000 551
1394 آلمان 90181990 سایر دستگاههای  برقی تشخیص  بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 700 220,027,465 7,310
1394 آلمان 90183190 سایر سرنگ  ها بایابدون  سوزن غیر مذکور درجای دیگر 212 27,278,400 911
1394 آلمان 90229000 پانلهای ومیزهای کنترل اشعه ایکس ،صفحه اشعه ایکس ،ا جزا ء وقطعات  و متفرعات دستگاههای مولد اشعه ایکس ،الفا،بتایاگاما 5,425 16,666,250,000 560,423
1394 آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالی سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسیکرومتر 526 345,145,474 11,459
1394 آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههای سنجش یاکنترل متغیرهای مایعات یاگازهامشمول ردیف 9026 328 1,229,043,630 43,421
1394 آلمان 90273010 ا سپکتروفتومترکه تشعشات اپتیکی (ماوراءالبنفش ،مرئی ،مادون قرمز )رابه کارمی گیرد . 15 30,116,000 1,000
1394 آلمان 90275010 دستگاه فلوسایتومتری 25 675,261,254 22,358
1394 آلمان 90278090 دستگاههابرای تجزیه فیزیکی یاشیمیایی دستگاههای کنترل وسنجش و یسکوزیته ،تخلخل ،ا نبساط ،کشش سطحی یاهمانندغیر مذکور درجای دیگر 70 29,513,700 978
1394 آلمان 90301000 ا لات  ودستگاههای سنجش یاکشف تشعشعات یونیزه کننده 200 1,157,592,900 38,351
1394 آلمان 91039000 ساعتهای دیواری, رومیزی وهماننددارای محرک ساعت مچی ،جیبی وهمانندغیربرقی. 3,400 307,073,700 10,200
1394 آلمان 91051900 ساعتهای  شماطه ای غیربرقی 31 7,786,440 258
1394 آلمان 92029000 آلات موسیقی یا زهی(غیرا زآنهائیکه باآرشه نوا خته میشوند) 250 18,864,375 625
1394 آلمان 92060000 آلات موسیقی ضربی(مثلا طبل ودهل, کسیلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 80 42,782,400 1,440
1394 آلمان 94013000 نشیمنهای گردا ن دا را ی وسیله تنظیم ا رتفاع 5,900 362,544,000 12,000
1394 آلمان 94016900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده 10,001 170,334,948 5,644
1394 آلمان 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی 816 101,821,182 3,561
1394 آلمان 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 1,800 339,320,000 11,500
1394 آلمان 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبلهای  مشمول  9403 1,650 295,911,000 9,900
1394 آلمان 94042900 تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند 28 5,070,912 168
1394 آلمان 94051090 —لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 2,410 260,030,040 8,834
1394 آلمان 94054010 چرا غ  سیالیتیک  برا ی  عمل  جرا حی 300 2,063,872,817 68,356
1394 آلمان 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 615 314,917,660 10,460
1394 آلمان 94059990 سایرقطعات برا ی چرا غ  و وسایل  روشنائی بجزا ز جنس  شیشه  ویا موا د پلاستیکی غیر مذکور درجای دیگر 2,600 682,115,200 22,585
1394 آلمان 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 10,430 435,712,077 14,435
1394 آلمان 95030010 —سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” 103 20,370,080 680
1394 آلمان 97011000 تابلوی نقاشی,نقاشی سیاه قلم ونقاشی با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده. 50 3,261,595,425 108,075
1394 آلمان 97030000 ا ثار ا صلی مجسمه  سازی ,حجاری ا ز هر ماده 50 9,501,674 315

برچسب های مرتبط

rolldzi ،