حسابداری واردات کالا

1)     چیدمان کدینگ برای حسابداری واردات کالا : اگر سیستم دارای دو سطح آزاد بود، می توانید در گروه دارایی های جاری و در حساب کل پیش پرداخت ها، حساب معین خرید های خارجی را ایجاد نموده و در یک سطح آزاد شماره پروفرما به عنوان یک حساب در گروه حساب های اعتبارات و خریدخارجی در نظر گرفته می شود و در سطح آزاد دیگر مراکز هزینه خرید های خارجی مانند : پیش پرداخت، پرداخت تکمیلی، کارمزدهای بانکی، بیمه، حمل خارجی، حمل داخلی، حقوق گمرکی، ارزش افزوده، هزینه های ترخیص و سایر هزینه ها و غیره قرار می گیرند. اما اگر سیستم شما فقط داراییک سطح آزاد است بایستییک حساب به عقب برگردیدیعنی حساب خریدهای خارجی را در حساب های کل و حساب شماره پروفرما را در حساب های معین و مراکز هزینه را در سطح آزاد قرار دهید. ولی اگر سیستم شما داری هیچ سطح آزادی نیست بایستی حداقل داری تفصیلی غیر آزاد باشد که شما همان ترتیب را انجام داده ولی برای هر پروفرما، مراکز هزینه را در تفصیلی تعریف خواهید کرد.

2)      چیدمان کدینگ برای صادرات : همان روش فوق را انجام خواهیم داد اما در گروه بدهی های جاری و در حساب کل پیش دریافت ها و معین فروش های خارجی.

3)      محاسبه قیمت تمام شده جهت ثبت رسید خرید برای واردات کالا : دو روش کلی را می توان برای این محاسبات انجام داد : الف) در حالتی که کلیه هزینه ها و پرداخت ها تا قبل از ورود کالا به انبار و قبل از ثبت رسید خرید انجام می شود می توان از روش واقعی استفاده کرده و مجموع کلیه پرداخت ها و هزینه ها یا به عبارتی مانده حساب معین خریدهای خارجی تحت تفصیلی شماره پروفرمای مربوطه را در یک جدول اکسلی به مجموع ارزی پروفرما تقسیم نموده و در فی ارزی هر کالا ضرب نماییم تا فی ریالی قیمت تمام شده کالا به دست بیاد. ب) در حالتی که بخشی از هزینه ها و به ویژه بخشی از پرداخت ها بعد از ورود کالا و ثبت خرید انجام می شود می توان از روش نرخ جذبی استاندارد استفاده کرد. در این روش بایستی برای هزینه های واردات کالا طبق سوابق قبلی و شرایط موجود واردات و نرخ های گمرکی و ارزش افزوده و سایر نرخ های ترخیص و حقوق پرداختییک نرخ استاندارد به دست آورد و همچنین برای بدهی های ارزی اگر کالا بر اساس Lcیا برات بانکی وارد شده است بایستی طبق نرخ روز بانکییا در شرایط خاص طبق نرخ های آتی اعلامی در برنامه های بانک مرکزی محاسبه شود و در حالتی که کالا با ارز آزاد وارد شده است، طبق نرخ روز آزاد یا در شرایط خاص طبق نرخ های برآوردی برای زمان آتی محاسبه شود. پس از تعیین نرخ های جذب هزینه و نرخ ارز نسبت به محاسبه قیمت تمام شده کل پروفرما اقدام نموده و طبق روال تعریف شده در قبل فی قیمت تمام شده هر کالا را به دست آورد و نسبت به ثبت رسید خرید اقدام نمود. لازم به ذکر است که در مورد تعیین نرخ ارز در بدهی های ارزی بایستی نسبت به شرایط بازار ارز و سیاست های خارجی و داخلییک محافظه کاری مناسب داشته و نرخ را جوری در نظر بگیریم که در زمان پرداخت منجر به زیان نشود.

4)      ثبت های حسابداری در واردات کالا : کلیه پرداخت ها تا تحویل به انبار شرکت بایستی در حساب های مربوطه ثبت شود. اما در زمانی که کالا به انبار شرکت تحویل شد ثبت خرید انجام شده و در یک مدل می توان خرید را به بستانکار حساب شرکت تأمین کننده لحاظ نموده و حساب های زیر مجموعه ی شماره پروفرمای مربوطه به حساب بدهکار شرکت تأمین کننده بسته و تفاوت با خرید را به قیمت تمام شده ببندیم. ولی در مدلی دیگر می توانیم خرید را به بستانکار حساب خرید در گروه مراکز هزینه تعریف شده در سطح دوم آزاد برده و در نهایت در پایان سال مالی حساب های پروفرماهای خرید های خارجی که رسید خرید آنها زده شده است و کلیه پرداخت ها و هزینه های آنها به طور کامل انجام شده به همدیگر بسته و مغایرت ها را به حساب قیمت تمام شده ببریم و حساب پروفرماهایی که رسید خرید آنها زده شده است ولی هنوز هزینه ها و پرداخت های آنها کامل نشده است به حساب کنترل اعتبارات بسته شده که این حساب در سال آتی متحمل بقیه هزینه ها و پرداخت های مربوطه خواهد شد و در نهایت مغایرت آن به حساب سود انباشته خواهد رفت. و حساب پروفرماهایی که هنوز رسید خرید در آنها ثبت نشده است بایستی به سال آتی منتقل شوند.

5)      محاسبه قیمت تمام شده و ثبت حسابداری در صادرات نیز همچون واردات و همراه با تغییرات مورد نیاز بر اساس شرایط صادرات می باشد. لازم به ذکر است که در محاسبه برآوردی نرخ ارز در فاکتور فروش و یا حتی دریافت های ارزی تبدیل نشده جهت ثبت در حساب های مربوطه جانب احتیاط را رعایت نموده و با حداقل نرخ مورد انتظار یا نرخ های ثابت دولتی محاسبات انجام شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --