قرارداد ترخیص کالا

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با قرار داد ترخیص کالا و مواد مرتبط با قرار داد ترخیص کالا با شما گفت و گو کنیم. در ابتدا نمونه ای کلی از قرار داد ترخیص کالا را در اختیار شما قرار می دهیم و در ادامه موضوعات مرتبط با ترخیص کالا و قرارداد آن را بررسی خواهیم کرد. در ادامه با ما همراه باشید.
طرفین قرارداد:
ماده 1: این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی ……… و به نشانی …….. و کد پستی ……… که از این پس صاحب کالا نامیده خواهد شد، از یک طرف و شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره ……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی…….. و به نشانی…………. و کد پستی …… دارای مجوز ترخیص کالا(پروانه حق العمل کاری) از گمرک ج.ا.ایران به شماره ……….. که از این پس ترخیص کار نامیده خواهد شد منعقد شد. توضیح اینکه از طرف شرکت………… آقای …….. فرزند ……. به کد ملی ………….. قرارداد را امضا کرده اند. ایشان به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره …… مورخ ……. مدیر عامل شرکت مذکور هستند و به موجب محتویات همین روزنامه حق امضای اسناد تعهد آور را با مهر شرکت دارند. ( قسمت اخیر در مورد طرف دوم قرارداد هم تکرار شود).
(توضیح: در مورد شخص حقیقی نام و نام خانوادگی، کدملی، کد پستی و نشانی کفایت میکند.)

نمونه قرارداد ترخیص کالا

قرارداد ترخیص کالا

موضوع قرارداد در ترخیص کالا

ماده 2:موضوع قرار داد در ترخیص کالا مربوط به خارج کردن کالا از گمرک می باشد. در این فرایند دیگر نیازی به حضور صاحب کالا نخواهیم داشت و تمامی مراحل به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
شروط و توضیحات
ماده 3:مراجعه به نماینده شرکت حمل کننده بین المللی کالا و انجام کلیه امور مربوطه ،شامل اخذ ترخیصیه و مبادله اسناد مربوطه در بدو امر ترخیص و تسویه حساب نهایی با شرکت حمل کننده بین المللی کالا و اخذ مجوز ثبت سفارش کالا از سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن به عهده ترخیص کار می باشد. اما صاحب کالا می تواند با اعلام قبلی جهت جلوگیری از اقدامات موازی هر کدام از این مسوولیت ها را به عهده بگیرد.

ماده 4: ترخیص هر نوع کالایی از گمرک نیاز به پرداخت هزینه دارد. به همین دلیل صاحب کالا موظف است این هزینه ها را قبل از به اتمام رسیدن مراحل ترخیص کالا پرداخت نماید.

ماده 5: ترخیص کار زمانی فعالیت را آغاز می کند که اسناد خرید، اسناد حمل و گواهی بانک را دریافت نماید.
تبصره: موارد ذیل استثناء بوده و قصوری را متوجه ترخیص کار نمی نماید:
-قطعی،اختلال،اشتباهات انسانی،سیستم و فرآیندهای الکترونیکی در وبسایت ها و درگاه ها و پایگاه هاوپرتال های سازمان های دولتی،خصوصی،و غیره از مرحله ثبت سفارش تا تحویل کالا در انبار کارفرما.
-تاخیر پاسخگویی های سیستمی در گمرک
-اشکال های سیستمی در پرداخت های آنلاین
-اشکال در اسناد
-تاخیر در پرداخت هزینه ها از طرف صاحب کالا
– تعطیلی کلی و یا جزئی و یا اعمال محدودیت یا ممنوعیت از طرف ادارات و سازمانهای ذیربط در خصوص ترخیص کالا تا زمان بازگشایی آنها ویا رفع موانع.

ماده 6: ترخیص کار موظف است مقدار معینی از کالا را برای بررسی و آزمایش، ببیند.

ماده 7: اگر کالا کم تر یا زیادتر از میزان تقاضای صاحب کالا وارد شده باشد، ترخیص کار هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
تبصره: سند رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این ماده اطلاعات ثبت شده در ظهر پروانه سبز گمرکی، پته تجارتی و یا حکم خروج کالا از گمرک که پس از توزین و بارشماری توسط گمرک درج میگردند می باشد.

ماده 8: اگر کالا به دلیل حمل نامناسب و یا بسته بندی نادرست، آسیب دیده باشد، ترخیص کار مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 9: ترخیص کار موظف است در قبال اخذ کارمزد ترخیص حداکثر توان و سریعترین و کم هزینه ترین روش را برای طی و اتمام امور ترخیص اتخاذ نموده و چنانچه در این مورد قصوری از طرف او سربزند در صورت احراز موظف به پرداخت خسارت به صاحب کالا می باشد.
ماده 10: ترخیص کار موظف است پس از اتمام مراحل ترخیص و حمل پروانه سبز گمرکی در مورد تمامی هزینه ها اسناد و رسید مربوطه را به صاحب کالا تسلیم نماید.
ماده 11: در صورتی که کالای حمل شده توسط کانتینر غیر قابل حمل در جاده های کشور باشد، و یا حمل آن مشمول هزینه های اضافی شود ویا بنا به مقتضیاتی که صاحب کالا در نظر داشته باشد، با درخواست صاحب کالا ، ترخیص کار موظف به استریپ کانتینر می باشد.
ماده 12: مدت مجاز توقف کالای کانتینر استریپ شده در انبار حداکثر 20 روز است و پس از آن کالا مشمول هزینه انبارداری طبق تعرفه اتحادیه صنف انبارداران استان مربوطه شده و صاحب کالا ملزم به پرداخت آن به ترخیص کار می باشد.
ماده 13: مسوولیت خسارت وارده به کالا توسط قوه قاهره (فورس ماژور) متوجه ترخیص کار نمی باشد. اما ترخیص کار موظف است حداکثر توان خود را در مواقع اضطراری برای حفظ و نگهداری کالا بکار گیرد.
حمل کالا
ماده 14: نشانی مقصد حمل کالا میبایست توسط صاحب کالا بر روی سربرگ طی دورنگار یا پست الکترونیکی به اطلاع ترخیص کار برسد. ترخیص کار موظف به حمل کالا به نشانی اعلامی می باشد.
ماده 15: ترخیص کار موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دریافت نشانی حمل نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.
تبصره: تعطیلات رسمی ناقض ماده فوق نمی باشد. فقط روز عاشورا، بیست ویکم ماه رمضان و هفته اول فرودین ماه هر سال این ماده را معطل خواهد نمود.
تبصره: در موارد قوه قاهره (فورس ماژور) و یا اعتصاب رانندگان، ترخیص کار موظف است پس از مرتفع شدن موارد مذکور نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.
ماده 16: کرایه حمل کالا از شهرستان به مقصد اعلامی صاحب کالا بر مبنای تعرفه اعلامی توسط انجمن حمل و نقل هر استان که توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور تایید میگردد بوده که بصورت پسکرایه در بارنامه حمل درج میگردد و گیرنده کالا در مقصد موظف به پرداخت آن است. مسولیت و خسارت ناشی در عدم پرداخت کرایه و یا تاخیر در پرداخت متوجه صاحب کالا می باشد.
تضمین
ماده 17: از طرف ترخیص کار یک فقره چک به شماره……….. به مبلغ ………………. ریال عهده بانک ………… شعبه …………… کد بانک ……………… بدون تاریخ بعنوان ضمانت حسن انجام کار و تضمین کالای تحویلی ضمن امضای این قرارداد به صاحب کالا تحویل داده شد.

مدت قرارداد:
ماده18: از تاریخ ……….. لغایت ………….. به مدت یکسال کامل شمسی می باشد.

هزینه قرارداد:
ماده19: فرم علی الحساب هزینه های ترخیص، فرمی است که توسط ترخیص کار تنظیم می شود و به اطلاع صاحب کالا می رسد تا او تمامی موارد نام برده شده را پرداخت نماید.
کارمزد ترخیص:
ماده20: عبارتست از مبلغ ……….. ریال به ازای هر کیلوگرم/هر کانتینر. و حداقل آن ………… ریال در هر مورد ترخیص خواهد بود. مبنای محاسبه کارمزد وزن مندرج در بارنامه/راهنامه صادره از کشور مبدا حمل می باشد.
استریپ کانتینر
ماده21: هزینه استریپ کانتینر به ازای هر دستگاه کانتینر 40 فوت مبلغ ………. ریال و هر دستگاه کانتینر 20 فوت مبلغ …………… می باشد.

قواعد و توضیحات عمومی

استریپ کانتینر

ماده22: استریپ کانتینر عبارتست از بارگیری کانتینر پر بوسیله کامیون از انبار گمرک و خروج آن از اماکن گمرکی و حمل آن به انبار خصوصی و محصوری که ترخیص کار تعیین نموده است. سپس تخلیه کانتینر پر و نگهداری کالا در انبار و عودت بلافاصله کانتینر خالی و تحویل آن به شرکت کشتیرانی مالک کانتینر.
ماده23: اگر کالایی که وارد کشور می شود، مظنون به قاچاق می باشد ترخیص کار نباید فرایند ورود را متوقف کند؛ اما اگر این کالا از نظر شرعی خلاف قانون باشد، باید در هر مرحله از تشخیص به کشور مبدا مرجوع شود.
تبصره: هزینه متعلقه به عنوان هزینه فوق العاده بوده و طبق توافق طرفین و نسبت به مورد پیش آمده تعیین و صاحب کالا موظف به پرداخت آن به ترخیص کار می باشد.

ماده24: صفافی کالا برای کالای استریپی در صورت ممکن مشمول هزینه فوق العاده خواهد بود که طبق توافق طرفین قبل از انجام تعیین و توسط صاحب کالا به ترخیص کار پرداخت خواهد شد.

داوری
ماده25: اگر بین ترخیص کار و صاحب کالا اختلافاتی وجود داشته باشد، ابتدا با بحث و تبادل نظر و در مرحله بعد با وارد عمل شدن داوران حل خواهد شد.

ماده 26: این قرارداد در26 ماده و 6 تبصره و طی دونسخه که هر کدام حکم واحد دارند مورخ ……… در تهران تنظیم و مبادله شد و از این تاریخ برای طرفین لازم الاجراست.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

برچسب های مرتبط

قرارداد مابین صاحب کالا و ترخیصکار ، قرارداد ترخیص کالا ،