تعداد واحدهای صادرکننده ۳۷ درصد افزایش یافت

دلار از کی و چگونه وارد مبادلات جهانی شد؟