ورود کالاهای ایرانی فاقد گواهی مبدا به عراق مجددا ممنوع شد

ویدئو رشد اقتصادی کشورها در دهه های گذشته(خیلی جالب)