اعلام ضوابط صادرات داروهای دامی

پیرو مفاد ردیف ۲۲ جدول منضم به بخشنامه ۵۵۹ مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۴۸۷۵۱ مورخ ۸/۸/۹۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام نامه شماره ۱۹۴۳۶ مورخ ۱۴/۷/۹۵ وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص اعلام ضوابط صادرات داروهای دامی ارسال و اعلام می دارد :

از زمان ابلاغ این بخشنامه ، بغیر از واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ، آﺑﻠﻪ و ﻃﺎﻋﻮن ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ، ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪ ﯾﺎﺋﯽ، ﺑﺮوﺳﻠﻮز، ﻫﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ (ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از سازمان دامپزشکی دارند) صادرات سایر انواع داروهای دامی دارای پروانه ساخت معتبر از سازمان دامپزشکی با رعایت سایر ضوابط جاری بلامانع است.

لذا شایسته است کلیه گمرکات اجرایی با رعایت مفاد نامه های فوق الذکر اقدامات لازم را معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.