صادرات به کره جنوبی

ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ(ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻛﺮﻩ) ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻥ، ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﹰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ:

ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻛﺮﻩ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

‐ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺧﻮﺩ, ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ما به کمک پکیج صفر تا صد صادرات به کره جنوبی به شما کمک میکنیم تبدیل به یک تاجر موفق با درآمد میلیاردی بشوید

‐ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 80 ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

‐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻛﺮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ

ﻣﻨﻄﻘﻪ(ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ, ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻗﻔﻘﺎﺯ ﻭ … ) ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.

‐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺩﺭ APEC, ASEAN+2 ﻭ OECD ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﻳﻦ  ﺑﻠﻮﻙﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ‐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‐ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

‐ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﹰ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ, ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ, ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

‐ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺮﻩ, ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻥ, ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ, ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭﻻﹰ، ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۴۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ, ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ, ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ, ﺍﻧﺮﮊﻱ, ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ, ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺍ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ, ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

‐ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ,ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ.

‐ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ,ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ, ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﻱ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ, ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﻧﺴﺎﺟﻲ, ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ، ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

تجار روش کارشون رو به کسی یاد نمیدن , اما ما روش کارشون رو به شما یاد میدیم

صادرات به کره جنوبی

پکیج آموزشی صفر تا صد صادرات به کره جنوبی در یک نگاه

مخاطبین دوره: افرادی که می‌خواهند تمام مراحل و اصول صادرات به کره جنوبی را یاد بگیرند و به درآمد های میلیاردی دست پیدا کنند.

فرمت محتواهای آموزشی: 6 دی  وی دی شامل فیلم های آموزشی باکیفیت و فایل های PDF

با کمک پکیج صفر تا صد صادرات به کره جنوبی شما چه چیزهایی یاد میگیرید؟

 • آموزش کاربردی و گام‌به‌گام صادرات از پایه تا انتهای پروسه صادرات به همراه فیلم آموزشی و جزوات کاربردی(PDF)
 • آموزش کاربردی واردات کالا به صورت تصویری و جزوه PDF
 • اطلاعات تماس تجار و شرکت های کره جنوبی
 • ساعت‌ها فیلم آموزش مذاکره با افراد خارجی (به زبان انگلیسی و فارسی)

علاوه بر موارد بالا، پکیج آموزشی صفر تا صد صادرات به کره جنوبی موضوعات زیر را نیز در بر دارد:

 • آموزش دریافت کارت بازرگانی
 • آموزش نحوه مکاتبه بازرگانی با شرکت های خارجی
 • آموزش تصویری کار با سرویس ایمیل outlook
 • آموزش تکمیل ارسال پروفرما(پیش فاکتور)
 • آموزش روش های پرداخت بین المللی
 • آموزش کامل اعتبارات اسنادی و LC
 • آموزش اظهار کالا به گمرک
 • آموزش اخذ گواهی مبدا
 • آموزش اینکوترمز
 • آموزش کار با وب سایت علی بابا
 • روش استعلام قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی
 • آموزش ثبت سفارش کالا در وب‌سایت ثبتارش
 • آموزش کار با سامانه جامع تجارت
 • آموزش اخذ استعلام پروانه گمرک از پنجره فرامرزی
 • آموزش روش کار شرکت های بازرسی کالا
 • معرفی شرکت های بازرسی تایید شده
 • آموزش کاربرد انواع کانتینرها و کشتی های باربری
 • ساعت‌ها فیلم آموزشی مستند از گمرکات دنیا
 • ساعت‌ها فیلم مستند از روش بارگیری و تخلیه کانتینرها و کشتی ها
 • ریز آمار صادرات ایران به هندوستان در سال های گذشته جهت تحلیل بازار

  اطلاعات پایه کشور کره جنوبی

محیط سیاسی و قانونی کره جنوبی

محیط قانونی کره جنوبی

محیط فرهنگی کره جنوبی

فرهنگ مذاکره در کره جنوبی

محیط اقتصادی کره جنوبی

زیرساختها در کشور کره جنوبی

تجارت خارجی در کره جنوبی

مبادلات بازرگانی با کره جنوبی

تحلیل موقعیت کشور کره جنوبی

زیرساختهای حمل و نقل بین ایران و کره جنوبی

روابط بانکی موجود بین ایران و کره جنوبی

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی

استاندارد ها در بسته بندی کالاهای صادراتی به کره جنوبی

توقعاتی که تجار و مردم  کره جنوبی از کالاهای ایرانی دارند

فهرست بانک ها, اداره ها, سفارت و هتل ها و ….

این طبیعیه که برای شروع دچار استرس هستید چون چیزی از نحوه ی کار نمیدونید.برای همین روش کار به زبان ساده توضیح داده شده .فقط کافیه مراحل رو قدم به قدم اجرا کنید تا اولین محموله رو به کره جنوبی رو صادر کنید.

مزیت انحصاری بسته آموزشی صفر تا صد صادرات به کره جنوبی چیست؟

نوع آموزش طوری است که برای تمام افراد مناسب است. مفاهیم بسیار ساده و کاربردی تعریف شده است. از هیچ اصطلاح فنی پیچیده‌ای استفاده نشده و همه موضوعات بسیار دقیق توضیح داده شده است.

این پکیج آموزشی به صورت قدم‌به‌‌‌قدم طراحی شده است، یعنی پس از دیدن هر جلسه می‌توانید کارهای عملی آن جلسه را پیش ببرید و سپس سراغ جلسه بعد بروید.

از همه مهمتر به تعداد زیادی خریدار خارجی و همینطور تامین کننده داخلی در این پکیج دست پیدا میکنید.

فراموش نکنید که تا 1 سال هم میتوانید از پشتیبانی تلگرامی کارشناسان موسسه صفر تا صد استفاده کنید.

شرکت های کره جنوبی

 

آیا با تهیه این پکیج من میتوانم صادرکننده شوم؟
100% میتوانید.با استفاده از این پکیج شما یاد میگیرید که پروسه صادرات چگونه است و از اولین اقدام که اخذ کارت بازرگانی میباشد تا مرحله آخر صادرات که دریافت وجه کالای صادراتی از خریدار خارجی است را خواهید آموخت و همچنین برای پیدا کردن خریدار در کشور کره جنوبی نیازی به سفر به این کشور ندارید تمام آنچه نیاز دارید در این پکیج موجود است. تا 1 سال هم از طریق تلگرام میتوانید از مشاوره کارشناسان استفاده کنید.

قسمتی از فیلم های آموزش صادرات ارائه شده در پکیج را در زیر میتوانید مشاهده نمایید

این قسمت: آموزش دریافت کارت بازرگانی

بانک اطلاعاتی خریداران خارجی در این بسته ها چه کاربردی برای من دارد؟

اگر از یک تاجر بپرسید که با ارزش ترین داراییِ او در کارش چیست ,قطعا به شما خواهد گفت : مشتری!

گاها برای پیدا کردن یک مشتری مناسب ,صادر کننده مجبور است  به کشور مورد نظر سفر کند و با صرف چندین میلیون تومان هزینه سفر و همچنین اتلاف وقت بسیار خریدار را پیدا کند که بیشتر اوقات هم این سفرها نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

برای راحتی کار شما و همچنین صرفه جویی در هزینه و زمان ,در این پکیج ها لیست شرکت های بازرگانی و تجار  کره جنوبی را به همراه اطلاعات کامل تماس به شما معرفی کرده ایم .

ریز آمار صادرات ایران به کره جنوبی به چه دردی میخورد؟

اگر شما بدانید در سال گذشته چه کالاهایی به کره جنوبی صادر شده است, و وزن این محموله چقدر بوده و ارزش ریالی و دلاری آن چقدر بوده قطعا میتوانید تحلیل خوبی از بازار کره جنوبی داشته باشید و بدانید تجار ایرانی در سال گذشته چه کالاهایی و به چه قیمتی به کره جنوبی صادر کرده اند.

صحّت بانک های اطلاعاتی چقدر است و از کدام منابع تهیه شده است؟

صحت بانکهای اطلاعاتی بالای 90% است که از نمایشگاه های بین المللی و داخلی و همچنین اتاقهای بازرگانی و انجمن ها جمع آوری و دسته بندی شده است.لازم به ذکر است که شاید تعدادی از شرکت ها نقل مکان کرده و یا به هر دلیلی به تمام ایمیل ها پاسخ ندهند که با پیگیری مستمر و اصولی به نتیجه خواهید رسید.

اعتبار شرکتهای معرفی شده در بانکهای اطلاعاتی چقدر است؟

این شرکت ها و تجار توسط موسسه صفر تا صد اعتبار سنجیِ اولیه شده اند,اما با این حال این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعهد و یا عدم تعهد این شرکتها و افراد نخواهد داشت و تحقیقات تکمیلی به عهده صادرکننده خواهد بود.

خدمات شما به افرادی که این پکیج را تهیه میکنند چیست؟

با تهیه پکیج صفر تا صد صادرات به کره جنوبی درواقع شما مشترک 1 ساله این موسسه میشوید و در مراحل پروسه صادرات میتوانید از راهنمایی و مشاوره رایگان کارشناسان بازرگانی و گمرک این موسسه به صورت تلگرامی بهره مند شوید.

لیست تجار کره جنوبی رو با اطلاعات تماس به شما معرفی میکنیم تا نیاز نباشه برای پیدا کردن مشتری , میلیون ها تومان پول خرج کنید و به کره جنوبی سفر کنید

شرکت های کره جنوبی

فایل های اصلی بسته های صفر تا صد صادرات

 • آموزش مراحل صادرات به صورت تصویری
 • آموزش مراحل واردات به صورت تصویری
 • آموزش مکاتبات بازرگانی
 • آموزش تصویری کار با سرویس ایمیل OUTLOOK
 • آموزش تصویری روش اخذ کارت بازرگانی
 • مدارک لازم جهت صادرات کالا
 • روش اخذ مجوزهای لازم برای صادرات
 • روش اظهار کالا به گمرک به صورت تصویری
 • روش محاسبه هزینه های گمرکی
 • روش دریافت گواهی مبدا
 • روش دریافت وجه صادراتی
 • روشهای کاهش ریسک برای معامله با خریدار
 • روشهای گشایش اعتبار اسنادی(LC)
 • آموزش اصطلاحات اینکوترمز
 • معرفی مقررات گمرکی برای صادرات
 • مبحث مالیات بر کارت بازرگانی جهت صادرات
 • آموزش برندینگ و بازاریابی اینترنتی
 • معرفی تجار کره جنوبی با اطلاعات تماس
 • فیلم آموزشی روش مذاکره با افراد خارجی(به زبان فارسی و انگلیسی)

 

فایل های ضمیمه بسته های صفر تا صد

 • قوانین امور گمرکی
 • آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به جایزه صادراتی
 • آدرش شرکتهای حمل و نقل دریایی و هوایی و زمینی
 • نمونه قراردادهای لازم جهت عقد با تامین کننده و خریدار خارجی
 • آمار وضعیت صادرات به کره جنوبی در سال های گذشته برای تحلیل بازار
 • راهنمای کاربردی تجارت با کشور کره جنوبی
 • آموزش کار با سرویس ایمیل Outlook
 • اصطلاحات بازرگانی
 • آموزش مکاتبات بازرگانی
 • لیست شرکت های بازرسی در ایران

با تهیه این پکیج مشترک 1 ساله موسسه صفر تا صد میشید . یعنی تا 1 سال از طریق تلگرام میتونید سوالاتون رو بپرسید و کارشناسانِ با تجربه تا 1 سال در کنار شما هستند

هدیه ویژه پکیج آموزشی صفر تا صد صادرات به کره جنوبی چیست؟

با خرید پکیج آموزشی صفر تا صد صادرات به کره جنوبی چندین هدیه ارزشمند و بسیار ویژه دریافت خواهید کرد، از جمله:

 • اشتراک 1 ساله تلگرامی (بعد از خرید پکیج آموزشی صفر تا صد صادرات به کره جنوبی,کارشناسان ما به مدت 1 سال از طریق تلگرام پاسخگوی شما هستند.)
 • 4 ساعت فیلم آموزش مذاکره توسط پروفسور حیدری، پدر مذاکره ایران(فیلم قدیمی و تقریبا نایاب)
 • فایل تصویری کتاب مقررات صادرات و واردات 1397(جهت اطلاع قیمت این کتاب 130 هزار تومان است)
 • یک موس پد دایره‌ای با طرح تجارت بین الملل
 • یک کد تخفیف 500 هزار تومانی، برای استفاده از سایر خدمات موسسه صفر تا صد

پکیج های صفر تا صد مناسب تحقیقات آکادمیک نیست.فقط در صورتی که قصد دارید صادرات و واردات را به صورت عملی یاد بگیرید و تبدیل به یک تاجر حرفه ای شوید این پکیج را سفارش دهید.

صادرات به کره جنوبی
صادرات به کره جنوبی

فقط 399 هزار تومان

۳۹۹ هزار تومان

محصولات

برچسب محصولات

0 تا 100 صادرات 0 تا 100 صادرات جواهرات و سنگ های قیمتی 0 تا 100 صادرات صنایع نساجی آموزش صادرات آموزش صادرات به عراق آموزش صادرات واردات آموزش واردات آموزش واردات کالا آموزش کاربردی صادرات واردات آموزش کاربردی واردات تجارت با اندونزی تجارت با برزیل تجارت با هنگ کنگ تجارت با ژاپن تجارت با کره جنوبی جزوه واردات کالا راهنمای تجارت با برزیل راهنمای تجارت با ترکیه راهنمای تجارت با هند راهنمای تجارت با ژاپن راهنمای تجارت با کره جنوبی روش صادرات به روسیه روش های واردات کالا روش واردات کالا صادرات صادرات سنگ صادرات صنایع نساجی صادرات مواد غذایی صادرات مواد غذایی به افغانستان صنایع نساجی لیست تجار اندونزی لیست تجار ترکیه لیست تجار دوبی لیست تجار مالزی لیست تجار هند لیست تجار هنگ کنگ لیست تجار چینی لیست تجار ژاپن لیست تجار کره جنوبی مرکز مشاوره بازرگانی نحوه واردات کالا واردات از اندونزی واردات از برزیل واردات از ژاپن واردات از کره جنوبی

برچسب‌ها

نوشته‌های تازه

۳۹۹ هزار تومان