نوشته‌ها

ترخیص کار

ترخیص کار کیست؟ وظیفه ترخیص کار چیست؟ترخیص کار چه کارهایی انجام میدهد؟

  • دورهای قواعد گمرکی ،کار واردات ،صادرات