نوشته‌ها

تخلفات گمرکی و معرفی انواع آن

تخلفات صادراتی فرشمهمترین تخلفات گمرکی در واردات و صادرات

  • تخلفات صادراتی فرش
  • مهمترین تخلفات گمرکی در واردات و صادرات

قوانین و تبصره های مرتبط با بعد از ترخیص کالا از گمرک، قسمت اول