آمار واردات کاغذ

در جدول زیر آمار واردات کاغذ در سال 1394 ارائه شده است

در این جدول که توسط موسسه صفر تا صد تهیه شده است ریز آمار واردات کاغذ به تفکیک کد تعرفه ,وزن,ارزش ریالی و دلاری و کشور مبدا مشخص شده است

جهت تحلیل بازار برای واردات کاغذ بهتر است ابتدا این جدول را مطالعه کنید

آمار واردات تعرفه و کشورهای شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی سال 1394 (آمار واردات کاغذ)
سال           کشور طرف معامله-کد تعرفه-شرح کالا                                                         وزن(کیلوگرم)-ارزش ریالی                 ارزش دلاری
1394 (بلوروس ( روسیه سفید 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق 3,050 57,055,873 1,905
1394 پاکستان 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 140 29,970,000 1,000
1394 پرتغال 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 828,731 21,512,331,231 722,009
1394 پرتغال 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 242,676 6,919,377,370 229,910
1394 پرتغال 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 21,341 878,617,000 29,785
1394 پرتغال 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 86,662 3,921,612,750 131,673
1394 چین 37019990 سایرصفحه هاوفیلمهای عکاسی تخت حساس شده عکسبردا ری نشده ا زهرماده به غیرا زکاغذ،مقوایاموادنسجی غیرمذکور 10,382 1,352,769,427 46,112
1394 چین 37031000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساسشده، عکسبرداری نشده به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر 16,980 1,097,208,525 36,497
1394 چین 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس  شده, عکسبردا ری  نشده  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 1,467 73,161,441 2,448
1394 چین 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 10,080 493,505,433 17,435
1394 چین 38059000 سایرا سانس  های ترپن دا ر,غیرمذکوردیپانتن  خام; ا سانس  حاصل ا زکاغذسازی بابیسولفیت وروغن درخت کاج . 72,665 5,695,295,078 188,962
1394 چین 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 419,145 17,264,836,348 576,046
1394 چین 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق 8,089 387,974,696 12,938
1394 چین 48024000 کاغذپایه برا ی تهیه کاغذدیوا ری به شکل رول یاورق 3,277 273,060,760 9,126
1394 چین 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 100,000 5,098,508,500 175,522
1394 چین 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 ######## 563,933,653,179 19,086,625
1394 چین 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 1,171,372 30,948,735,620 1,031,300
1394 چین 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور ######## 1,305,248,845,429 43,958,753
1394 چین 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 2,781,016 75,469,774,645 2,575,495
1394 چین 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 125,118 4,620,946,012 154,418
1394 چین 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 23,420 996,317,872 33,330
1394 چین 48030090 آوا ت سلولزوورقه های ا لیاف سلولزی حتی کرپ شده…  سایرکاغذهای  بهدا شتی غیرمذکوربصورت رول یاورق 397,016 12,604,000,367 450,787
1394 چین 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 295,620 11,585,898,063 394,115
1394 چین 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 357,500 6,739,844,540 224,984
1394 چین 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 50,000 1,278,966,500 43,020
1394 چین 48043900 کاغذومقوا ی کرا فت (به ا ستثناءسفیدنشده )به شکل رول یاورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 12,622 315,792,340 11,195
1394 چین 48044190 سایر کاغذ کرا فت  سفید نشده به وزن بیش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 127,400 2,344,605,815 79,006
1394 چین 48044900 سایرکاغذهاومقوا های کرا فت هرمترمربع بیش ا ز150وکمترا ز225گرم غیرمذکوردرجای دیگر 27,300 613,098,793 20,683
1394 چین 48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 219 15,250,360 509
1394 چین 48045900 سایرکاغذومقواها ی کرا فت  به وزن  هرمترمربع  حدا قل  225 گرم  که  درجای  دیگرمذکور نباشد 21,336 910,483,314 30,690
1394 چین 48051290 کاغذ فلوتینگ  کاهی تولیدشده  ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin) 3,554 85,415,000 3,018
1394 چین 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 2,347,402 96,946,485,715 3,280,506
1394 چین 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 332,569 19,100,896,466 637,417
1394 چین 48055000 کاغذ ومقوا ی نمدی به شکل رول یا ورق 192,056 5,936,071,054 201,947
1394 چین 48059190 سایرکاغذها ومقوا هاقشر نزده  و ا ندود نشده  غیرمذکور بوزن  حدا کثر150gدرمتر مربع 29,647 1,164,459,087 40,380
1394 چین 48059210 کاغذتولیدشده ا زحدا قل  20%خمیربکر(VIRGIN PULP) به وزن 150تا225گرم درمترمربع 36,862 1,235,614,942 42,593
1394 چین 48059310 کاغذتولید شده  ا زحدا قل  20%خمیربکر(VIRGIN PULP) به وزن بیش از225گرم درمترمربع 14,312 1,550,881,811 51,771
1394 چین 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 5,426 248,248,081 8,337
1394 چین 48061000 کاغذ و مقوا ی  سولفوریزه  (پارشیمینه  نباتی)به  شکل  رول  یا ورق 16,789 831,900,000 29,621
1394 چین 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 237,560 14,000,662,810 471,729
1394 چین 48063000 کاغذ رسامی(کالک ),به  شکل  رول  یا ورق 3,168 144,714,694 4,940
1394 چین 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 535,368 21,593,356,256 723,172
1394 چین 48081000 کاغذومقوا ی  موج دا ر حتی سورا خ  شده  بصورت  رول  یاورق 335,785 19,376,208,419 652,218
1394 چین 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 104,611 5,400,924,631 183,292
1394 چین 48092000 کاغذهای خودکپی,بصورت رول یاورق 52,144 2,247,165,673 74,664
1394 چین 48099090 سایرکاغذهابرا ی کپی یاانتقال غیرمذکور درجای دیگر 4,845 281,239,159 9,587
1394 چین 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 592,028 15,350,622,405 518,202
1394 چین 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن یا..بصورت ورق بحالت تانشده یک ضلع ا ز435mmوضلع دیگرا ز297mmبیشترنباشد 18,338 563,937,074 18,838
1394 چین 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 3,108,708 79,851,897,440 2,682,627
1394 چین 48102200 کاغذ سبک  ا ندود شده بابیش از10%وزن کل ازالیاف 1,242,975 31,785,803,132 1,079,920
1394 چین 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 3,115,818 76,156,225,288 2,546,590
1394 چین 48103100 کاغذکرا فت،سفیدشده، که بابیش ا ز95 %ا لیاف ا ز الیاف چوب،هرمترمربع بیش از150گرم نباشد 4,000 179,340,000 6,000
1394 چین 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 2,521,518 57,192,841,164 1,926,438
1394 چین 48103900 کاغذکرا فت غیرا زا نواعی که برا ی مقاصدگرا فیکی است, ا ندوده غیرمذکوردرجای دیگر 2,087,767 47,599,119,205 1,652,936
1394 چین 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا ######## 280,436,817,039 9,421,872
1394 چین 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 5,549,966 118,806,244,943 3,978,003
1394 چین 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 1,146,737 102,338,542,997 3,505,123
1394 چین 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 145,877 6,008,236,735 202,302
1394 چین 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 1,418,382 51,256,210,288 1,727,345
1394 چین 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 ######## 832,509,331,227 28,127,431
1394 چین 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 1,026,751 73,755,924,028 2,510,533
1394 چین 48131000 کاغذ سیگار,به  شکل  دفترچه  یا لوله 5,422 526,145,312 17,658
1394 چین 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 83,782 7,324,724,427 250,891
1394 چین 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 110,612 13,624,388,695 458,598
1394 چین 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 779,471 48,224,664,783 1,612,590
1394 چین 48171000 پاکت کاغذی یامقوا ئی 1,032 85,740,836 2,923
1394 چین 48172000 نامه پاکتی,کارت پستال غیرمصوروکارت نامه گاری, ا زکاغذیامقوا 10 839,694 29
1394 چین 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 15,048 999,947,420 33,546
1394 چین 48182000 دستمال  کاغذی ; دستمال  پاک کردن  آرا یش  و دست  پاک کن  ا ز کاغذ 5,281 373,690,555 12,521
1394 چین 48183000 رومیزی  و دستمال  سفره  ا ز کاغذ 3,204 238,155,144 8,020
1394 چین 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 1,048,206 53,834,912,669 1,812,903
1394 چین 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 309,689 16,795,515,292 563,536
1394 چین 48193000 کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتریابیشترا زکاغذیامقوا 18,988 921,199,622 31,309
1394 چین 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 35,562 3,242,680,896 108,747
1394 چین 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 102,601 7,395,739,305 248,290
1394 چین 48203000 جلد(غیرازجلد کتاب ),پوشه و جلد پرونده  ا زکاغذ یا مقوا 16,754 1,021,417,686 34,356
1394 چین 48205000 آلبوم  برا ی  نمونه  یابرا ی  کلکسیون  ا زکاغذ یامقوا 9,599 603,042,383 20,628
1394 چین 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 19,237 1,178,563,417 39,430
1394 چین 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 27,283 2,020,790,880 68,875
1394 چین 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 85,266 5,277,395,168 179,192
1394 چین 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تکیه گاههای وهمانندا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا, برا ی پیچیدن نخهای  نسجی 262,460 9,499,437,287 319,648
1394 چین 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکیه گاه های همانند,ا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 69,636 1,595,418,814 52,934
1394 چین 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 451,986 27,936,542,854 938,954
1394 چین 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 139,799 7,257,340,120 246,827
1394 چین 59113100 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی،یا ماشین های همانند  بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 7,149 1,046,316,978 35,223
1394 چین 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 35,544 15,983,186,336 540,323
1394 چین 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 99,076 4,797,498,880 163,191
1394 چین 73141910 توربافته  شده  برا ی  مصارف  کاغذ سازی ا زا هن  یافولاد 222 316,842,685 10,878
1394 چین 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 564,703 38,618,042,410 1,299,044
1394 چین 84193200 خشک کننده هابرا ی چوب, خمیرکاغذ,کاغذیامقوا 140,296 6,050,029,524 202,859
1394 چین 84392000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن کاغذیامقوا 6,063,927 2,369,256,806,231 79,466,680
1394 چین 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 1,596,956 657,771,271,057 22,118,620
1394 چین 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 335,551 110,958,667,082 3,719,687
1394 چین 84412000 ماشین هابرا ی ساختن کیسه یاپاکتهای کاغذی یامقوا ئی 40,480 4,684,260,601 157,318
1394 چین 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 1,378,404 271,411,328,007 9,190,619
1394 چین 84414000 ماشین هابرا ی قالب ریزی ا شیاءا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا 120,658 60,932,781,244 2,034,545
1394 چین 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 781,602 205,881,920,570 6,947,697
1394 چین 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 112,357 44,740,269,830 1,487,949
1394 چین 84729040 ماشین  خردکن  کاغذ و ا سناد و مدا رک 82,340 3,637,426,831 121,969
1394 چین 85322590 سایرخازنهاثابت  بادی ا لکتریک  ا زکاغذ یاا زموا د پلاستیکی بجزخازنSMD 64,812 23,868,777,426 811,352
1394 ژاپن 37032000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساس شده، عکسبرداری نشده برای عکاسی رنگی ( پلی کروم) باپهنای بیشتر از610 میلیمتر 85,799 4,908,838,670 163,284
1394 ژاپن 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 500 9,054,900 300
1394 ژاپن 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 42,150 975,477,339 32,426
1394 ژاپن 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 74,930 4,928,406,680 165,853
1394 ژاپن 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 34,014 2,119,563,336 70,882
1394 ژاپن 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 900 285,882,337 9,543
1394 ژاپن 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 12,904 2,227,198,288 78,223
1394 ژاپن 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 140 59,489,363 2,113
1394 ژاپن 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 585 240,031,777 8,480
1394 ژاپن 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 9 7,978,603 265
1394 آلمان 37019990 سایرصفحه هاوفیلمهای عکاسی تخت حساس شده عکسبردا ری نشده ا زهرماده به غیرا زکاغذ،مقوایاموادنسجی غیرمذکور 610 309,834,218 10,294
1394 آلمان 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 22,919 1,386,507,942 46,388
1394 آلمان 38059000 سایرا سانس  های ترپن دا ر,غیرمذکوردیپانتن  خام; ا سانس  حاصل ا زکاغذسازی بابیسولفیت وروغن درخت کاج . 21,600 4,359,248,002 148,434
1394 آلمان 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 265,734 31,303,013,063 1,060,431
1394 آلمان 47062000 خمیرا زا لیاف بدست آمده  ا زکاغذومقوا ی  بازیافتی (ا زآخال  وخرده ریز کاغذومقوا ) 158,560 3,070,011,531 103,993
1394 آلمان 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 68,256 2,130,000,000 72,037
1394 آلمان 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 15,066 777,886,153 26,623
1394 آلمان 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 200,303 10,930,497,089 363,659
1394 آلمان 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 31,900 1,369,722,340 45,440
1394 آلمان 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 119,075 3,079,325,907 106,218
1394 آلمان 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 16,954 559,097,750 19,707
1394 آلمان 48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 184,301 18,989,056,833 669,035
1394 آلمان 48045900 سایرکاغذومقواها ی کرا فت  به وزن  هرمترمربع  حدا قل  225 گرم  که  درجای  دیگرمذکور نباشد 182,500 14,951,401,163 507,770
1394 آلمان 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 57,984 2,554,037,432 85,009
1394 آلمان 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 109,460 10,420,968,096 351,187
1394 آلمان 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 2,993 368,162,750 12,207
1394 آلمان 48063000 کاغذ رسامی(کالک ),به  شکل  رول  یا ورق 22,902 633,503,811 22,381
1394 آلمان 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 27,011 1,745,805,784 61,206
1394 آلمان 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 310 21,140,760 706
1394 آلمان 48102200 کاغذ سبک  ا ندود شده بابیش از10%وزن کل ازالیاف 181,858 6,232,994,958 206,489
1394 آلمان 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 627,859 16,481,245,489 565,390
1394 آلمان 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 815,116 32,255,945,970 1,107,721
1394 آلمان 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 2,482 345,272,546 11,469
1394 آلمان 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 4,466 820,100,877 27,634
1394 آلمان 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 135 28,700,000 958
1394 آلمان 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 19,567 691,397,810 23,650
1394 آلمان 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 2,956,166 360,731,772,896 12,228,421
1394 آلمان 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 412,900 38,193,467,556 1,287,917
1394 آلمان 48131000 کاغذ سیگار,به  شکل  دفترچه  یا لوله 2,355 629,061,649 21,210
1394 آلمان 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 229,624 11,569,404,860 385,287
1394 آلمان 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 33,437 6,280,203,511 218,027
1394 آلمان 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 500 23,020,955 790
1394 آلمان 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 3,736 123,664,586 4,298
1394 آلمان 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 462,571 43,401,273,918 1,449,245
1394 آلمان 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 1,261 211,705,002 7,206
1394 آلمان 48205000 آلبوم  برا ی  نمونه  یابرا ی  کلکسیون  ا زکاغذ یامقوا 33 7,956,414 266
1394 آلمان 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 33,736 5,071,991,465 171,729
1394 آلمان 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 3,771 3,008,901,073 100,363
1394 آلمان 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 19,574 3,223,619,001 107,401
1394 آلمان 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 41,443 6,403,417,807 212,775
1394 آلمان 59113100 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی،یا ماشین های همانند  بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 180 248,615,730 8,261
1394 آلمان 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 16,614 4,144,186,444 144,817
1394 آلمان 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 20,986 1,056,170,109 35,358
1394 آلمان 73141910 توربافته  شده  برا ی  مصارف  کاغذ سازی ا زا هن  یافولاد 511 485,620,020 17,157
1394 آلمان 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 1,961 585,390,589 20,190
1394 آلمان 74102200 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق شده برروی کاغذ مقوا،مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانند از آلیاژهای مس, به ضخامت حداکثر0.15 میلیمتر 419 379,476,485 12,883
1394 آلمان 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 63,699 221,422,445,811 7,754,186
1394 آلمان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 5,830 4,814,264,184 165,126
1394 آلمان 84412000 ماشین هابرا ی ساختن کیسه یاپاکتهای کاغذی یامقوا ئی 115,920 66,586,189,800 2,266,066
1394 آلمان 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 16,368 1,663,348,059 56,161
1394 آلمان 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 44,710 7,839,214,446 267,052
1394 آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 17,414 15,089,383,880 510,292
1394 اتریش 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 200,413 20,023,622,637 679,871
1394 اتریش 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق 3,869,558 69,590,352,601 2,434,420
1394 اتریش 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 1,431 45,221,145 1,509
1394 اتریش 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 473,077 11,597,955,732 384,956
1394 اتریش 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 39,515 1,449,661,167 48,392
1394 اتریش 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 1,563,874 41,279,614,640 1,381,641
1394 اتریش 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 246,920 9,247,418,737 312,941
1394 اتریش 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 198,576 6,082,929,902 201,627
1394 اتریش 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 984,872 22,376,759,289 744,027
1394 اتریش 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 247,882 6,203,295,224 206,462
1394 اتریش 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 275,483 16,461,295,553 555,687
1394 اتریش 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 197,263 37,467,051,421 1,255,322
1394 اتریش 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 125 66,791,565 2,285
1394 اتریش 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 9,520 6,114,252,484 204,134
1394 اتریش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 7,008 1,730,480,576 59,615
1394 اسپانیا 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 93,596 5,596,746,002 190,113
1394 اسپانیا 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 467,017 27,557,196,738 913,093
1394 اسپانیا 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 102,120 3,406,160,055 114,657
1394 اسپانیا 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 73,828 6,482,041,890 217,997
1394 اسپانیا 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 20,275 1,515,792,566 50,604
1394 اسپانیا 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 17,127 1,843,719,814 64,825
1394 اسپانیا 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 44,596 1,253,714,147 41,570
1394 اسپانیا 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 23,450 1,220,838,672 41,296
1394 اسپانیا 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 71,147 2,786,332,320 92,520
1394 اسپانیا 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 247,165 9,173,202,534 308,987
1394 اسپانیا 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 177,748 21,162,450,868 721,581
1394 اسپانیا 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 2,500 281,170,650 10,113
1394 اسپانیا 48131000 کاغذ سیگار,به  شکل  دفترچه  یا لوله 2,477 1,323,489,301 44,581
1394 اسپانیا 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 391,757 36,897,899,525 1,235,640
1394 اسپانیا 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 325,111 32,865,596,202 1,097,379
1394 اسپانیا 48183000 رومیزی  و دستمال  سفره  ا ز کاغذ 300 38,042,070 1,344
1394 اسپانیا 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 17,256 1,544,853,193 51,587
1394 اسپانیا 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 1,400 689,595,709 23,150
1394 اسپانیا 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 178 20,880,730 698
1394 اسپانیا 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 4 16,951,334 562
1394 اسپانیا 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 17,204 1,555,978,376 51,853
1394 اسپانیا 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 655 1,247,923,320 42,358
1394 اسپانیا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 2,655 335,854,798 11,444
1394 استونی 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 68,572 1,284,668,485 43,245
1394 اسلوونی 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 21,057 911,859,755 30,257
1394 اسلوونی 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 74,369 4,268,067,954 141,624
1394 اسلوونی 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 334 29,215,166 975
1394 اسلوونی 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 20,287 663,647,820 21,990
1394 اسلوونی 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 25,000 477,700,000 16,079
1394 اسلوونی 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 7,790 294,091,975 9,738
1394 اسلوونی 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 50 19,021,732 676
1394 امارات متحده عربی 37019990 سایرصفحه هاوفیلمهای عکاسی تخت حساس شده عکسبردا ری نشده ا زهرماده به غیرا زکاغذ،مقوایاموادنسجی غیرمذکور 10,500 1,652,112,934 54,893
1394 امارات متحده عربی 37031000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساسشده، عکسبرداری نشده به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر 27,986 1,770,391,526 60,945
1394 امارات متحده عربی 37032000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساس شده، عکسبرداری نشده برای عکاسی رنگی ( پلی کروم) باپهنای بیشتر از610 میلیمتر 71,533 4,115,414,977 141,563
1394 امارات متحده عربی 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس  شده, عکسبردا ری  نشده  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 25,004 1,939,167,348 66,105
1394 امارات متحده عربی 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 47,895 878,312,176 29,545
1394 امارات متحده عربی 47062000 خمیرا زا لیاف بدست آمده  ا زکاغذومقوا ی  بازیافتی (ا زآخال  وخرده ریز کاغذومقوا ) 6,480 424,485,963 14,480
1394 امارات متحده عربی 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق 158,531 3,413,770,224 113,110
1394 امارات متحده عربی 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 74,964 4,663,485,341 163,002
1394 امارات متحده عربی 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 ######## 724,086,354,939 24,508,054
1394 امارات متحده عربی 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد ######## 411,206,963,322 13,989,980
1394 امارات متحده عربی 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور ######## 365,585,275,910 12,444,236
1394 امارات متحده عربی 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 501,629 10,778,950,359 363,533
1394 امارات متحده عربی 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 375,258 6,462,233,430 216,853
1394 امارات متحده عربی 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 90,356 2,573,855,147 90,680
1394 امارات متحده عربی 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 411,600 7,944,426,349 266,177
1394 امارات متحده عربی 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 59,800 1,133,189,070 37,508
1394 امارات متحده عربی 48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 331,319 35,544,096,001 1,192,325
1394 امارات متحده عربی 48051100 کاغذفلوتینگ  نیمه  شیمیایی 150,978 2,234,555,814 74,585
1394 امارات متحده عربی 48051290 کاغذ فلوتینگ  کاهی تولیدشده  ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin) 1,102 74,336,789 2,568
1394 امارات متحده عربی 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 939,414 48,228,069,537 1,636,631
1394 امارات متحده عربی 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 165,059 14,208,213,867 482,836
1394 امارات متحده عربی 48059110 سایر کاغذ های تولید شده  ا ز حدا قل 20%خمیربکر(virgin pulp) به وزن حداکثر 150گرم درمترمربع 7,300 530,887,905 18,227
1394 امارات متحده عربی 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 34,741 645,494,692 21,882
1394 امارات متحده عربی 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 19,008 1,103,898,510 36,551
1394 امارات متحده عربی 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 130,965 4,519,474,164 152,303
1394 امارات متحده عربی 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 126,478 3,320,534,489 127,469
1394 امارات متحده عربی 48099010 کاغذ ا ستنسیل  تمام  نشده به صورت رول یاورق 3,023 720,592,326 24,231
1394 امارات متحده عربی 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 39,447 1,486,319,443 50,523
1394 امارات متحده عربی 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن یا..بصورت ورق بحالت تانشده یک ضلع ا ز435mmوضلع دیگرا ز297mmبیشترنباشد 1,099,350 29,051,348,742 1,004,984
1394 امارات متحده عربی 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 212,447 6,685,162,242 227,432
1394 امارات متحده عربی 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 5,305,698 168,721,026,187 5,725,897
1394 امارات متحده عربی 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 107,398 2,649,384,399 89,924
1394 امارات متحده عربی 48103900 کاغذکرا فت غیرا زا نواعی که برا ی مقاصدگرا فیکی است, ا ندوده غیرمذکوردرجای دیگر 384,099 10,479,077,098 348,352
1394 امارات متحده عربی 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 909,540 19,630,463,227 670,138
1394 امارات متحده عربی 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 971,639 22,181,631,949 741,682
1394 امارات متحده عربی 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 92,405 5,505,021,363 187,275
1394 امارات متحده عربی 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 450 35,462,675 1,175
1394 امارات متحده عربی 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 69,545 1,600,643,000 53,207
1394 امارات متحده عربی 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 688,906 56,005,165,942 1,895,752
1394 امارات متحده عربی 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 92,420 5,737,981,227 193,598
1394 امارات متحده عربی 48131000 کاغذ سیگار,به  شکل  دفترچه  یا لوله 21,978 1,897,336,635 63,578
1394 امارات متحده عربی 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 277,160 21,153,056,737 705,674
1394 امارات متحده عربی 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 98,376 14,127,739,105 472,238
1394 امارات متحده عربی 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 367,117 20,151,601,987 681,536
1394 امارات متحده عربی 48171000 پاکت کاغذی یامقوا ئی 991 58,041,416 1,982
1394 امارات متحده عربی 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 1,947 147,170,286 4,961
1394 امارات متحده عربی 48181000 کاغذ توا لت 4,208 316,609,920 10,520
1394 امارات متحده عربی 48182000 دستمال  کاغذی ; دستمال  پاک کردن  آرا یش  و دست  پاک کن  ا ز کاغذ 13 2,341,811 80
1394 امارات متحده عربی 48183000 رومیزی  و دستمال  سفره  ا ز کاغذ 1,237 92,846,065 3,109
1394 امارات متحده عربی 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 1,845,648 62,237,885,178 2,079,684
1394 امارات متحده عربی 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 261,604 21,074,691,272 707,102
1394 امارات متحده عربی 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 36,214 2,373,704,602 78,872
1394 امارات متحده عربی 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 9,391 1,434,390,103 47,930
1394 امارات متحده عربی 48203000 جلد(غیرازجلد کتاب ),پوشه و جلد پرونده  ا زکاغذ یا مقوا 320 18,621,052 642
1394 امارات متحده عربی 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 4,122 41,878,635 1,453
1394 امارات متحده عربی 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 27,016 2,194,001,689 74,455
1394 امارات متحده عربی 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 20,072 810,856,682 27,369
1394 امارات متحده عربی 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تکیه گاههای وهمانندا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا, برا ی پیچیدن نخهای  نسجی 54,102 1,012,561,153 34,733
1394 امارات متحده عربی 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 88,484 14,531,860,032 490,971
1394 امارات متحده عربی 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 19,730 2,294,174,122 76,964
1394 امارات متحده عربی 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 2,916 11,483,839,272 388,683
1394 امارات متحده عربی 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 19,764 1,480,656,182 49,199
1394 امارات متحده عربی 73141910 توربافته  شده  برا ی  مصارف  کاغذ سازی ا زا هن  یافولاد 932 49,657,927 1,680
1394 امارات متحده عربی 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 59,972 3,354,122,776 113,270
1394 امارات متحده عربی 84392000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن کاغذیامقوا 186,209 316,936,144,764 10,812,301
1394 امارات متحده عربی 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 7,172 9,141,569,246 315,573
1394 امارات متحده عربی 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 37,548 43,274,284,916 1,454,141
1394 امارات متحده عربی 84412000 ماشین هابرا ی ساختن کیسه یاپاکتهای کاغذی یامقوا ئی 11,300 642,636,360 21,574
1394 امارات متحده عربی 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 62,855 76,247,547,798 2,573,719
1394 امارات متحده عربی 84414000 ماشین هابرا ی قالب ریزی ا شیاءا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا 11,400 555,729,825 18,593
1394 امارات متحده عربی 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 1,827 103,180,616 3,557
1394 امارات متحده عربی 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 2,842 8,206,649,879 281,431
1394 امارات متحده عربی 84729040 ماشین  خردکن  کاغذ و ا سناد و مدا رک 12,933 655,566,519 22,294
1394 امارات متحده عربی 85322590 سایرخازنهاثابت  بادی ا لکتریک  ا زکاغذ یاا زموا د پلاستیکی بجزخازنSMD 61 5,222,431 176
1394 انگلستان 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس  شده, عکسبردا ری  نشده  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 11,487 2,900,047,842 96,809
1394 انگلستان 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 703 36,060,324 1,274
1394 انگلستان 48063000 کاغذ رسامی(کالک ),به  شکل  رول  یا ورق 26,000 779,402,000 26,000
1394 انگلستان 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 22,775 2,401,130,000 81,397
1394 انگلستان 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 1,913 583,813,909 20,485
1394 انگلستان 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 266 75,863,808 2,519
1394 انگلستان 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 8,721 2,055,106,932 73,914
1394 اندونزی 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 3,390,675 81,557,331,896 2,743,437
1394 اندونزی 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 1,300,448 35,506,098,379 1,191,597
1394 اندونزی 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور ######## 821,014,022,078 27,803,144
1394 اندونزی 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 2,070,446 53,256,218,878 1,795,798
1394 اندونزی 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 101,157 2,678,616,263 90,123
1394 اندونزی 48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 75,221 1,688,489,977 59,755
1394 اندونزی 48045900 سایرکاغذومقواها ی کرا فت  به وزن  هرمترمربع  حدا قل  225 گرم  که  درجای  دیگرمذکور نباشد 150,933 1,514,928,262 53,522
1394 اندونزی 48059110 سایر کاغذ های تولید شده  ا ز حدا قل 20%خمیربکر(virgin pulp) به وزن حداکثر 150گرم درمترمربع 593,771 12,258,675,430 409,032
1394 اندونزی 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 149,675 3,362,097,150 112,257
1394 اندونزی 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 25,000 1,188,114,039 40,189
1394 اندونزی 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 72,912 3,820,125,337 130,981
1394 اندونزی 48081000 کاغذومقوا ی  موج دا ر حتی سورا خ  شده  بصورت  رول  یاورق 13,560 636,476,735 21,165
1394 اندونزی 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 49,875 4,086,040,648 137,072
1394 اندونزی 48092000 کاغذهای خودکپی,بصورت رول یاورق 796,226 30,061,252,972 1,021,802
1394 اندونزی 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 1,126,576 19,060,422,644 638,302
1394 اندونزی 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 49,980 1,357,047,510 45,301
1394 اندونزی 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 36 8,696,282 295
1394 اندونزی 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 1,215 215,883,406 7,207
1394 اندونزی 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 16,552 945,913,166 31,580
1394 اندونزی 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 6,775 6,935,379,372 231,573
1394 اندونزی 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تکیه گاههای وهمانندا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا, برا ی پیچیدن نخهای  نسجی 143,113 4,425,091,182 148,463
1394 اوکراین 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکیه گاه های همانند,ا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 720 20,468,882 720
1394 ایتالیا 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس  شده, عکسبردا ری  نشده  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 250 54,697,403 1,871
1394 ایتالیا 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 20,303 1,324,408,394 44,123
1394 ایتالیا 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 40,900 4,110,098,381 140,437
1394 ایتالیا 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 85,416 2,254,902,688 75,668
1394 ایتالیا 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 482,685 29,714,505,863 1,003,611
1394 ایتالیا 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 272,058 11,848,927,800 405,015
1394 ایتالیا 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 33,815 3,244,723,402 108,313
1394 ایتالیا 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 12,000 164,096,172 5,437
1394 ایتالیا 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 220,929 12,733,188,235 429,359
1394 ایتالیا 48063000 کاغذ رسامی(کالک ),به  شکل  رول  یا ورق 14,441 434,216,598 14,381
1394 ایتالیا 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 21,836 1,501,230,241 50,113
1394 ایتالیا 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 112,967 10,539,424,270 355,841
1394 ایتالیا 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن یا..بصورت ورق بحالت تانشده یک ضلع ا ز435mmوضلع دیگرا ز297mmبیشترنباشد 387 21,902,440 727
1394 ایتالیا 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 1,742 83,069,644 2,774
1394 ایتالیا 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 11,726 2,194,372,182 74,833
1394 ایتالیا 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 3,695 389,036,384 12,974
1394 ایتالیا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 287,241 27,251,995,222 920,364
1394 ایتالیا 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 874,801 62,778,307,977 2,112,862
1394 ایتالیا 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 176,606 14,904,001,538 507,359
1394 ایتالیا 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 19,921 1,415,290,050 48,156
1394 ایتالیا 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 23,594 3,090,292,622 108,511
1394 ایتالیا 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 19,390 4,627,232,618 161,410
1394 ایتالیا 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 770 447,493,958 14,959
1394 ایتالیا 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 4,760 1,196,250,761 40,222
1394 ایتالیا 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 12,558 1,715,168,212 58,017
1394 ایتالیا 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 11,919 1,423,594,104 49,193
1394 ایتالیا 59113100 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی،یا ماشین های همانند  بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 84 972,233,147 33,162
1394 ایتالیا 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 16,745 26,664,573,928 927,330
1394 ایتالیا 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 2,655 1,072,966,154 35,746
1394 ایتالیا 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 190 39,090,209 1,308
1394 ایتالیا 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 16,217 10,181,830,317 344,514
1394 ایتالیا 84412000 ماشین هابرا ی ساختن کیسه یاپاکتهای کاغذی یامقوا ئی 12,230 10,506,560,000 348,997
1394 ایتالیا 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 47,900 8,248,846,857 277,059
1394 ایتالیا 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 2,085 450,305,517 15,393
1394 ایتالیا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 8,108 20,479,079,278 688,005
1394 ایتالیا 84729040 ماشین  خردکن  کاغذ و ا سناد و مدا رک 3,054 133,538,836 4,536
1394 برزیل 48162000 کاغذ خودکپی 4,450 136,409,800 4,634
1394 بلژیک 37031000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساسشده، عکسبرداری نشده به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر 278,687 24,581,534,863 838,217
1394 بلژیک 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 15,029 612,683,516 20,666
1394 بلژیک 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 6,000 406,759,600 13,501
1394 بلژیک 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 70 21,756,900 722
1394 بلژیک 84193200 خشک کننده هابرا ی چوب, خمیرکاغذ,کاغذیامقوا 70,050 39,405,000,000 1,392,157
1394 بلژیک 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 2,895 1,070,165,730 35,729
1394 بلغارستان 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 1,714 88,096,375 3,025
1394 بلغارستان 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 12,981 666,481,677 22,843
1394 بلغارستان 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 297 147,065,821 4,906
1394 بلغارستان 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 4,311 515,442,175 17,595
1394 تایلند 47062000 خمیرا زا لیاف بدست آمده  ا زکاغذومقوا ی  بازیافتی (ا زآخال  وخرده ریز کاغذومقوا ) 20 5,312,384 176
1394 تایلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 308,170 9,209,613,038 311,645
1394 تایلند 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 17,493 408,749,485 13,645
1394 تایلند 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 1,419 53,530,955 1,878
1394 تایوان 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 11,600 576,224,629 19,236
1394 تایوان 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 58,969 3,507,749,831 118,652
1394 تایوان 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 37,798 2,403,982,574 80,226
1394 تایوان 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 253,757 14,441,315,771 483,887
1394 تایوان 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 200 870,357,248 28,904
1394 تایوان 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 29,871 3,922,349,839 132,539
1394 تایوان 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 192,804 9,769,934,672 326,500
1394 تایوان 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 720 320,523,494 10,723
1394 تایوان 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 29,957 2,346,246,486 78,323
1394 تایوان 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 11,004 589,039,269 20,641
1394 تایوان 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 1,059 93,371,517 3,115
1394 تایوان 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 44,402 3,165,512,574 105,639
1394 تایوان 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 82,786 8,473,917,187 288,843
1394 تایوان 84392000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن کاغذیامقوا 366,336 400,460,618,503 13,613,746
1394 تایوان 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 21,881 34,079,298,982 1,129,052
1394 تایوان 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 93,465 63,613,532,728 2,154,012
1394 تایوان 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 112,061 52,753,516,282 1,847,214
1394 تایوان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 1,667 1,849,475,063 63,724
1394 ترکیه 37019990 سایرصفحه هاوفیلمهای عکاسی تخت حساس شده عکسبردا ری نشده ا زهرماده به غیرا زکاغذ،مقوایاموادنسجی غیرمذکور 6,110 1,644,673,306 55,217
1394 ترکیه 37031000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساسشده، عکسبرداری نشده به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر 34,915 8,842,896,920 299,789
1394 ترکیه 37032000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساس شده، عکسبرداری نشده برای عکاسی رنگی ( پلی کروم) باپهنای بیشتر از610 میلیمتر 11,251 1,868,178,597 62,826
1394 ترکیه 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس  شده, عکسبردا ری  نشده  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 11,216 2,195,373,694 76,587
1394 ترکیه 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 6,972 744,963,357 25,338
1394 ترکیه 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 1,318,983 71,259,909,056 2,401,821
1394 ترکیه 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق ######## 230,151,319,855 7,803,277
1394 ترکیه 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 6,115,539 147,883,314,142 5,056,578
1394 ترکیه 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 98,436 3,198,811,646 108,510
1394 ترکیه 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور ######## 1,155,600,286,922 39,029,287
1394 ترکیه 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 1,290,591 26,584,757,597 921,281
1394 ترکیه 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 278,622 7,874,239,781 268,704
1394 ترکیه 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 738 16,393,110 580
1394 ترکیه 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 20,190 364,776,768 12,114
1394 ترکیه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 24,000 792,649,473 26,460
1394 ترکیه 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 7,569 154,401,873 5,333
1394 ترکیه 48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 169,305 15,712,397,841 539,713
1394 ترکیه 48051210 کاغذ تفلوتینگ کاهی تولیدشده ا زحدا قل  50%خمیربکر(Virgin Polp) 12,014 724,554,697 24,700
1394 ترکیه 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 127,899 4,477,619,934 149,967
1394 ترکیه 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 55,154 7,370,529,468 253,848
1394 ترکیه 48059290 سایرکاغذهاومقوا های  قشرنزده  وا ندود نشده  غیرمذکور بوزن  بیش  ا ز150gوکمترا ز225g 52,375 655,428,500 23,156
1394 ترکیه 48059390 سایر کاغذها ومقوا های  قشرنزده  و ا ندود نشده  غیرمذکوربوزن  225gیا بیشتر 678 10,006,640 334
1394 ترکیه 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 595 25,143,272 833
1394 ترکیه 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 200 8,383,327 298
1394 ترکیه 48092000 کاغذهای خودکپی,بصورت رول یاورق 31,376 1,123,500,870 39,693
1394 ترکیه 48099090 سایرکاغذهابرا ی کپی یاانتقال غیرمذکور درجای دیگر 38,954 1,858,761,835 65,669
1394 ترکیه 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 483,788 16,887,310,047 562,274
1394 ترکیه 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 237,846 9,041,567,356 305,387
1394 ترکیه 48102200 کاغذ سبک  ا ندود شده بابیش از10%وزن کل ازالیاف 422,853 11,154,587,372 369,635
1394 ترکیه 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 1,124,424 35,916,707,040 1,222,163
1394 ترکیه 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 324,364 18,566,039,965 628,735
1394 ترکیه 48103900 کاغذکرا فت غیرا زا نواعی که برا ی مقاصدگرا فیکی است, ا ندوده غیرمذکوردرجای دیگر 10,607 829,558,229 27,515
1394 ترکیه 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 835,098 17,027,615,696 568,560
1394 ترکیه 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 1,606,949 31,076,412,427 1,055,659
1394 ترکیه 48111000 کاغذومقوا ی قطرا ن زده, قیرزده, یاآسفالت زده 920,318 27,446,907,629 927,031
1394 ترکیه 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 36,366 2,609,535,041 87,648
1394 ترکیه 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 374,609 17,103,122,725 576,079
1394 ترکیه 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 21,500 514,891,650 18,222
1394 ترکیه 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 3,810,126 249,073,570,338 8,446,033
1394 ترکیه 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 276,587 28,225,006,688 955,831
1394 ترکیه 48131000 کاغذ سیگار,به  شکل  دفترچه  یا لوله 188 73,700,124 2,450
1394 ترکیه 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 45,235 6,751,461,904 227,466
1394 ترکیه 48172000 نامه پاکتی,کارت پستال غیرمصوروکارت نامه گاری, ا زکاغذیامقوا 4,370 157,997,808 5,244
1394 ترکیه 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 70,216 4,177,262,015 139,350
1394 ترکیه 48181000 کاغذ توا لت 163,570 5,403,346,402 181,609
1394 ترکیه 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 42,439 2,120,962,034 71,542
1394 ترکیه 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 64,875 4,680,220,268 157,384
1394 ترکیه 48193000 کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتریابیشترا زکاغذیامقوا 529,765 17,563,927,901 600,870
1394 ترکیه 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 114,731 9,708,218,887 324,597
1394 ترکیه 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 95,315 12,378,337,015 415,759
1394 ترکیه 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 5,890 535,573,479 18,715
1394 ترکیه 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 166,794 16,764,554,784 567,813
1394 ترکیه 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 2,255 203,353,177 6,901
1394 ترکیه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تکیه گاههای وهمانندا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا, برا ی پیچیدن نخهای  نسجی 853,749 29,313,027,107 985,776
1394 ترکیه 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکیه گاه های همانند,ا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 186,065 7,670,630,107 257,789
1394 ترکیه 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 31,405 4,720,506,660 157,880
1394 ترکیه 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 175,765 4,621,930,154 153,611
1394 ترکیه 59113100 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی،یا ماشین های همانند  بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 520 339,808,820 11,338
1394 ترکیه 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 4,000 421,624,000 14,000
1394 ترکیه 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 85,137 4,438,768,697 148,942
1394 ترکیه 73141910 توربافته  شده  برا ی  مصارف  کاغذ سازی ا زا هن  یافولاد 55 152,290,692 5,045
1394 ترکیه 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 15,385 6,435,299,281 215,415
1394 ترکیه 74102200 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق شده برروی کاغذ مقوا،مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانند از آلیاژهای مس, به ضخامت حداکثر0.15 میلیمتر 10,000 2,178,285,302 73,670
1394 ترکیه 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 22,988 12,438,145,977 414,991
1394 ترکیه 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 40,767 4,227,647,958 141,297
1394 ترکیه 84412000 ماشین هابرا ی ساختن کیسه یاپاکتهای کاغذی یامقوا ئی 600 127,756,504 4,322
1394 ترکیه 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 46,210 19,953,785,380 674,143
1394 ترکیه 84414000 ماشین هابرا ی قالب ریزی ا شیاءا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا 311,300 144,182,374,660 4,795,714
1394 ترکیه 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 42,257 11,217,245,711 383,670
1394 جمهوری چک 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 3,500 277,969,418 9,244
1394 جمهوری چک 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 72,442 1,937,045,620 64,676
1394 جمهوری چک 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 49 2,192,730 73
1394 جمهوری چک 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 30,048 1,800,187,593 60,485
1394 جمهوری چک 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 43,027 2,486,408,319 83,002
1394 جمهوری چک 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 194,205 9,791,705,982 337,903
1394 جمهوری چک 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 2,401 3,856,421,134 131,887
1394 جمهوری کره 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 138,575 10,693,211,213 359,542
1394 جمهوری کره 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق ######## 192,388,408,716 6,446,129
1394 جمهوری کره 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 9,727,053 217,076,958,764 7,267,251
1394 جمهوری کره 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور ######## 290,104,491,413 9,755,671
1394 جمهوری کره 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 68,832 1,832,433,736 61,611
1394 جمهوری کره 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 784,691 11,674,352,084 387,721
1394 جمهوری کره 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 330,045 6,441,523,796 218,855
1394 جمهوری کره 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 76,026 1,773,404,039 59,173
1394 جمهوری کره 48044190 سایر کاغذ کرا فت  سفید نشده به وزن بیش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 439,797 9,500,545,036 316,910
1394 جمهوری کره 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 43,179 1,701,830,433 56,391
1394 جمهوری کره 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 31,669 3,538,572,159 118,139
1394 جمهوری کره 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 1,953,486 43,991,591,090 1,461,848
1394 جمهوری کره 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف ######## 820,234,002,960 27,502,886
1394 جمهوری کره 48102200 کاغذ سبک  ا ندود شده بابیش از10%وزن کل ازالیاف 216,840 3,803,441,237 126,119
1394 جمهوری کره 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 4,662,775 99,216,687,359 3,325,714
1394 جمهوری کره 48103100 کاغذکرا فت،سفیدشده، که بابیش ا ز95 %ا لیاف ا ز الیاف چوب،هرمترمربع بیش از150گرم نباشد 364,222 8,944,266,546 312,670
1394 جمهوری کره 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 342,886 7,024,827,281 237,831
1394 جمهوری کره 48103900 کاغذکرا فت غیرا زا نواعی که برا ی مقاصدگرا فیکی است, ا ندوده غیرمذکوردرجای دیگر 314,511 5,355,114,853 178,056
1394 جمهوری کره 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا ######## 1,342,586,344,727 45,452,015
1394 جمهوری کره 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد ######## 725,711,233,428 24,620,238
1394 جمهوری کره 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 2,283 587,471,214 19,530
1394 جمهوری کره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 2,340,310 84,969,013,412 2,906,697
1394 جمهوری کره 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 1,087,879 69,654,141,564 2,386,977
1394 جمهوری کره 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 771,369 53,447,266,860 1,800,571
1394 جمهوری کره 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 3,862 693,597,101 24,807
1394 جمهوری کره 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 5,130 561,477,110 20,081
1394 جمهوری کره 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 30,840 2,578,407,728 90,076
1394 جمهوری کره 48181000 کاغذ توا لت 454 21,868,092 730
1394 جمهوری کره 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 356,614 11,952,908,470 400,428
1394 جمهوری کره 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 24,864 607,032,629 20,111
1394 جمهوری کره 48203000 جلد(غیرازجلد کتاب ),پوشه و جلد پرونده  ا زکاغذ یا مقوا 100 7,729,680 258
1394 جمهوری کره 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 17 37,506,118 1,293
1394 جمهوری کره 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 4,754 10,002,767,544 338,163
1394 جمهوری کره 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 24,490 2,128,138,086 70,880
1394 جمهوری کره 59113100 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی،یا ماشین های همانند  بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 242 166,616,675 5,651
1394 جمهوری کره 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 10,941 11,730,649,716 395,802
1394 جمهوری کره 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 84,842 3,940,924,473 133,637
1394 جمهوری کره 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 23,000 1,412,765,379 48,698
1394 جمهوری کره 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 159 221,418,387 7,785
1394 جمهوری کره 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 4,710 4,391,276,000 146,882
1394 جمهوری کره 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 9,629 7,072,970,371 236,421
1394 جمهوری کره 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 231 709,204,122 24,900
1394 دانمارک 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 48 345,736,892 11,541
1394 سری لانکا 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 28,718 2,087,892,439 69,766
1394 سری لانکا 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 12,771 910,326,097 32,088
1394 سری لانکا 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 299,622 3,025,387,776 102,916
1394 سری لانکا 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 22,557 1,379,589,488 46,927
1394 سنگاپور 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 1,074,018 20,909,705,831 704,549
1394 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 145,051 10,241,206,540 345,203
1394 سوئد 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 100,859 3,578,739,367 119,995
1394 سوئد 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 25,153 402,372,289 13,331
1394 سوئد 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 50,000 2,131,545,000 70,618
1394 سوئد 48103900 کاغذکرا فت غیرا زا نواعی که برا ی مقاصدگرا فیکی است, ا ندوده غیرمذکوردرجای دیگر 201,540 6,629,892,656 219,858
1394 سوئد 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 34,151 1,380,054,641 45,726
1394 سوئد 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 70 12,516,825 423
1394 سوئد 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 910 907,119,679 30,379
1394 سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 424 224,863,030 7,471
1394 سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 175 329,891,341 10,947
1394 سوئیس 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 903 151,764,724 5,067
1394 سوئیس 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 6,708 844,840,568 28,375
1394 سوئیس 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 6,643 372,904,893 12,448
1394 سوئیس 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 5,930 1,082,841,100 36,882
1394 سوئیس 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 5,739 1,605,000,505 54,856
1394 سوئیس 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 150 64,190,783 2,280
1394 سوئیس 84392000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن کاغذیامقوا 11,500 3,947,924,330 131,108
1394 سوئیس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 65 542,968,594 18,688
1394 سورینام 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 36,230 2,504,889,782 84,229
1394 صربستان 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 850 27,180,225 960
1394 صربستان 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 18,400 10,801,328,938 375,367
1394 عربستان سعودی 48043900 کاغذومقوا ی کرا فت (به ا ستثناءسفیدنشده )به شکل رول یاورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 18,053 302,825,355 10,110
1394 عربستان سعودی 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 172,392 2,671,072,826 89,453
1394 عربستان سعودی 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 6,970 276,877,500 9,604
1394 عربستان سعودی 48193000 کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتریابیشترا زکاغذیامقوا 136,563 6,241,927,424 221,310
1394 عربستان سعودی 48194000 کیسه وساک, ا زجمله  کیسه های  قیفی,ا زکاغذیامقوا که  درجای  دیگر مذکورنباشد 352,579 14,113,699,260 484,079
1394 فدراسیون روسیه 48010000 کاغذ روزنامه  بشکل  رول  یا ورق ######## 435,700,250,889 14,685,295
1394 فدراسیون روسیه 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 789,299 17,868,570,125 594,739
1394 فدراسیون روسیه 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 18,697 589,644,642 20,832
1394 فدراسیون روسیه 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 64,418 1,424,715,185 48,396
1394 فدراسیون روسیه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 630,323 12,337,141,186 413,438
1394 فدراسیون روسیه 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 138,600 5,108,086,683 172,444
1394 فرانسه 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 300 42,888,777 1,518
1394 فرانسه 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 12,129 1,094,168,949 38,656
1394 فرانسه 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 141,139 6,844,941,817 230,952
1394 فرانسه 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 850 80,615,000 2,690
1394 فرانسه 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 76,151 4,593,805,443 154,103
1394 فرانسه 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 62,553 3,553,460,972 120,253
1394 فرانسه 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 470 34,553,587 1,169
1394 فرانسه 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 276 26,810,536 902
1394 فرانسه 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 2,543 191,967,094 6,358
1394 فرانسه 48193000 کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتریابیشترا زکاغذیامقوا 190 9,878,100 328
1394 فرانسه 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 117 265,894,751 8,876
1394 فرانسه 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 218 217,110,269 7,313
1394 فرانسه 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 569 1,711,441,614 57,133
1394 فرانسه 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 8,000 6,955,191,360 230,426
1394 فرانسه 84414000 ماشین هابرا ی قالب ریزی ا شیاءا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا 1,363 1,287,303,560 42,728
1394 فنلاند 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 74,965 4,897,040,172 163,474
1394 فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز95%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 77,977 4,275,878,245 142,017
1394 فنلاند 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 3,538,072 122,537,277,125 4,101,813
1394 فنلاند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 119,471 3,886,391,372 129,052
1394 فنلاند 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 162,840 9,409,719,315 318,361
1394 فنلاند 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 40,273 1,370,363,510 45,470
1394 فنلاند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 271 1,823,280,361 61,061
1394 فیلیپین 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 75,652 11,586,809,013 388,905
1394 قبرس 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 17,052 509,500,000 17,307
1394 قبرس 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 6,265 187,500,000 6,369
1394 قبرس 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 170 18,379,740 614
1394 قبرس 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 64 100,414,638 3,327
1394 قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 534 1,622,428,950 60,032
1394 قطر 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 180 107,167,421 3,777
1394 کانادا 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 3,994 1,421,340,570 47,213
1394 کرواسی 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 1,658 68,259,797 2,368
1394 کرواسی 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 2,185 269,369,338 9,452
1394 کرواسی 48132000 کاغذسیگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتیمتر 2,339 163,761,664 5,746
1394 کرواسی 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 620 132,925,148 4,664
1394 کرواسی 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 9,633 1,370,897,658 47,551
1394 کلمبیا 37019990 سایرصفحه هاوفیلمهای عکاسی تخت حساس شده عکسبردا ری نشده ا زهرماده به غیرا زکاغذ،مقوایاموادنسجی غیرمذکور 121 5,253,280 174
1394 کویت 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 9,514 162,656,100 5,430
1394 لبنان 48081000 کاغذومقوا ی  موج دا ر حتی سورا خ  شده  بصورت  رول  یاورق 2,200 88,058,880 2,940
1394 لبنان 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 1,980 53,397,630 1,782
1394 لبنان 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 65,540 3,238,400,586 108,453
1394 لبنان 48131000 کاغذ سیگار,به  شکل  دفترچه  یا لوله 60 37,293,337 1,235
1394 لهستان 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 193,196 40,831,760,110 1,377,083
1394 لهستان 48182000 دستمال  کاغذی ; دستمال  پاک کردن  آرا یش  و دست  پاک کن  ا ز کاغذ 9 40,870,170 1,354
1394 لهستان 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 180 28,945,702 960
1394 لهستان 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 1,964 85,650,077 2,897
1394 مالزی 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 15,781 402,025,097 13,421
1394 مالزی 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 14,350 304,048,078 10,151
1394 مالزی 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 247 18,290,192 634
1394 مجارستان 48191000 کارتن  ,قوطی ,جعبه  ا زکاغذیامقوا ی  موج دا ر 700 70,245,351 2,337
1394 منطقه آزاد کیش 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 700 419,847,193 14,472
1394 هلند 37031000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساسشده، عکسبرداری نشده به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر 129,468 12,093,277,458 403,846
1394 هلند 37032000  کاغذ، مقوا وموا دنسجی عکاسی، حساس شده، عکسبرداری نشده برای عکاسی رنگی ( پلی کروم) باپهنای بیشتر از610 میلیمتر 22,526 2,972,297,361 100,719
1394 هلند 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 5,034 322,508,659 11,032
1394 هلند 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 24,923 561,468,243 19,870
1394 هلند 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 28,599 700,746,998 23,219
1394 هلند 48054000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,به  شکل  رول  یا ورق 704 89,668,974 3,058
1394 هلند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 65,400 4,564,729,356 157,348
1394 هلند 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 137,176 8,642,542,226 288,067
1394 هلند 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 16 6,558,800 217
1394 هلند 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 26,052 1,489,752,000 49,500
1394 هلند 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 138 20,925,216 693
1394 هلند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 1,331 58,537,290 1,938
1394 هنگ کنگ 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 313,860 9,398,092,469 318,164
1394 هنگ کنگ 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 1,523,232 38,715,023,150 1,359,750
1394 هنگ کنگ 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 11,458 6,011,727,465 211,904
1394 هنگ کنگ 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 2,550 812,535,950 29,224
1394 هنگ کنگ 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 1,262 56,006,668 1,902
1394 هنگ کنگ 74102100 ورق ونوارهای نازک مسی، ملصق بر روی کاغذ مقوا، مواد پلاستیک یاروی تکیه گاه ازمواد همانندازمس تصفیه شده, به ضخامت  حداکثر 0.15 میلی متر 684 767,740,306 27,086
1394 هنگ کنگ 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 7,270 1,312,960,500 43,500
1394 هند 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجی عکاسی,حساس  شده, عکسبردا ری  نشده  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 7,352 383,143,000 13,015
1394 هند 37079010 دا روهای آماده جهت ظهوروثبوت  فیلم وکاغذهای حساس رنگی سیاه وسفیدبرا ی عکاسی (کیت وفله )رادیو لوژی ،لیتوگرافی ونقشه برداری 195 38,722,245 1,293
1394 هند 38099200 موا دتکمیل وحاملین  رنگ  بعنوا ن تسریع  کننده درعمل  رنگرزی ا زنوع  موردمصرف  درصنعت کاغذ سازی غیرازموادنشاسته ای . 1,490,549 45,491,068,834 1,534,821
1394 هند 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 449,769 11,254,766,772 394,655
1394 هند 48025500 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر0 ######## 671,359,761,193 22,720,532
1394 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد ######## 250,262,783,042 8,491,654
1394 هند 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور ######## 661,022,415,081 22,529,225
1394 هند 48025800 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10%ا زا لیاف مکانیکی 68,095 1,807,797,397 60,839
1394 هند 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 99,522 2,925,422,164 101,471
1394 هند 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 159,789 3,786,283,461 126,801
1394 هند 48042900 کاغذکرا فت برا ی کیسه های باظرفیت زیاد(به ا ستثنای سفیدنشده ),قشرنزده, به شکل رول یاورق 98,987 3,013,649,410 105,746
1394 هند 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER  بصورت  رول  و عرض  94 سانتیمترسفید نشده 59,974 1,138,767,757 38,604
1394 هند 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 325,949 7,373,181,233 245,407
1394 هند 48043900 کاغذومقوا ی کرا فت (به ا ستثناءسفیدنشده )به شکل رول یاورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 143,780 3,676,337,863 126,921
1394 هند 48045100 سایرکاغذهای کرا فت سفیدنشده ومقوا ی کرا فت سفیدنشده  به  وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 670,000 11,416,734,483 381,233
1394 هند 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 201,455 7,350,157,191 254,004
1394 هند 48063000 کاغذ رسامی(کالک ),به  شکل  رول  یا ورق 2,729 174,881,399 5,931
1394 هند 48064000 کاغذشیشه نماوسایرکاغذهای برا ق شده شفاف  یانیمه شفاف, بشکل رول یاورق, غیرمذکوردرجای دیگر 19,496 818,708,728 28,925
1394 هند 48092000 کاغذهای خودکپی,بصورت رول یاورق 408,302 16,986,024,078 564,567
1394 هند 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 87,466 2,452,649,841 81,495
1394 هند 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن یا..بصورت ورق بحالت تانشده یک ضلع ا ز435mmوضلع دیگرا ز297mmبیشترنباشد 771,900 19,541,415,710 666,533
1394 هند 48101900 سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 65,023 1,568,431,052 52,740
1394 هند 48102900 سایرکاغذا ندوده برا ی نوشتن بابیش ا ز10 %وزن  کل ا لیاف آن ا زا لیاف حاصل ا زیک فرآیندمکانیکی 20,000 332,914,400 11,050
1394 هند 48109200 سایر کاغذهاو مقوا هابه  صورت  چندلا 518,652 9,031,696,165 308,898
1394 هند 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 1,548,573 38,349,074,195 1,340,362
1394 هند 48114100 کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  خودچسب  ( self-adhesive ) 66,584 4,805,962,401 165,202
1394 هند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده باموا دپلاستیکی (بجزچسبها)سفیدشده بوزن هرمترمربع بیش از150گرم 119,679 6,302,442,045 220,220
1394 هند 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 1,404,431 79,810,511,722 2,712,476
1394 هند 48116000 کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  شده باموم  موم  پارا فین- ا ستارین- روغن  یاگلیسرول 188,928 11,921,353,095 404,826
1394 هند 48192090 سایرکارتن قوطی وجعبه. تاشوا زکاغذیامقوا ی غیرموجدا ربجزپاکت وقوطی چندلایه بهم فشرده برا ی موا دغذا یی 134,340 6,589,686,596 231,323
1394 هند 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 956 223,922,688 7,419
1394 هند 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تکیه گاههای وهمانندا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا, برا ی پیچیدن نخهای  نسجی 99,752 3,307,125,515 111,907
1394 هند 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکیه گاه های همانند,ا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 7,730 274,554,345 9,241
1394 هند 59113100 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی،یا ماشین های همانند  بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 4,419 4,858,942,651 165,460
1394 هند 59113200 پارچه های نسجی ونمدها متصل یا مجهز به وسایل اتصال برای ماشین های کاغذسازی یا ماشین های همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبیشتر. 25,290 22,865,516,131 780,859
1394 هند 73141910 توربافته  شده  برا ی  مصارف  کاغذ سازی ا زا هن  یافولاد 240 176,221,312 6,217
1394 هند 84392000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن کاغذیامقوا 681,641 107,610,010,674 3,670,450
1394 هند 84393000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی تکمیل کردن کاغذیامقوا 197 238,725,920 8,480
1394 هند 84413000 ماشین هابرا ی ساختن کارتن, جعبه, وغیره ا زکاغذیامقوا (غیراز ساختن به طریق قالب گیری ) 7,994 4,007,376,250 141,367
1394 هند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 2,821 2,354,231,000 79,631
1394 یونان 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 2,165 131,077,229 4,350
1394 یونان 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 14,139 815,786,319 27,590

برچسب های مرتبط

سود واردات کاغذ a4 ،