شغل ترخیص کاری

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با شغل ترخیص کاری با شما صحبت کنیم. شغل ترخیص کاری این روزها بین افراد بسیاری محبوبیت دارد. به همین دلیل ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با این شغل و مواد قانونی مرتبط با آن با شما صحبت کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

مواد مرتبط با ترخیص کار

ترخیص کار گمرک-ترخیص کالا

شغل ترخیص کاری

ماده 376، ترخیص کار کیست؟

ترخیص کار به شخصی گفته می شود که با وکالت از شخصی دیگر واردات و فعالیت های مربوط به کالا را انجام می دهد. برای انجام ترخیص کاری بهتر است افراد برای گرفتن کارت اقدام نمایند؛ زیرا افرادی که کارت ندارند بیش تر از 10 مرتبه در سال نمی توانند این کار را انجام دهند.

ماده 377 اخذ پروانه گمرک

براساس ماده 377 تنها کسی می تواند به عنوان ترخیص کار واقعی پذیرفته شود که پروانه این کار را دریافت کرده باشد.

برای دریافت کارت ترخیص کاری افراد باید دارای چه شرایطی باشند:

  1. تبعیت ایران
  2. حداقل سن 25 سال
  3. عدم محکومیت و عدم سابقه قاچاق
  4. دارای حداقل مدرک دیپلم
  5. کارمند دولت نباشد
  6. قبولی در آزمون گمرک

تبصره –

افرادی که در تاریخ تصویب این آیین نامه 3 سال سابقهترخیص کاری داشته اند، از دادن آزمون و داشتن مدرک معاف خواهئد بود؛ اما همین افراد پس از یک سال تمدید کارت شان  باید در آزمون  شرکت کرده و قبول شوند.

ماده 378 – تقسیم ترخیص کاران از نظر درآمدی

ترخیص کارانی که درآمد خالص سالانه آن ها تا 400 هزار ریال می باشد.

ترخیص کارانی که درآمد خالص سالانه آن ها از 400 هزار ریال کم تر می باشد.

تبصره 1 – مبالغی که به عنوان وجه تضامنی اخذ می گردد تا موقعی که ترخیص کار در گمرک به کار خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذاشته و سود آن ازآن صاحب وجه می شود.

تبصره 2 – در صورتی که میزان درآمد ترخیص کار در یک سال طبق دفتر ذکر شده در ماده 383 این آئین نامه از حدخود بیشتر باشد موظف است موقع تمدید پروانه ضمانت خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379 –دریافت پروانه ترخیص کاری

برای دریافت پروانه ترخیص کاری، فرد باید کتبا درخواست خود را به گمرک اعلام نماید و سپس مسئولان گمرکی مدارک وی را بررسی کرده و  تحقیقاتی را در رابطه با سابق وی انجام می دهند و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، پروانه را صادر خواهند کرد.

تبصره 1 – درخواست ترخیص کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

تبصره 2-افرادی که می خواهند در چند گمرک به انجام فعالیت بپردازند باید این موضوع را در درخواست خود مطرح نمایند و گمرک نیز با توجه به میزان نیاز گمرک ها آن ها را تقسیم می کنند.

ماده 380 مدت اعتبار پروانه ترخیص کاری و تمدید آن

مدت اعتبار پروانه ترخیص کاری تنها یک سال از تاریخ صدور آن می باشد و دارنده این پروانه باید قبل از انقضاء آن برای تمدید اقدام نماید. تمدید پروانه ترخیص کاری، در صورتی است که دارنده آن تخلفی را مرتکب نشده باشد.

ماده 381 – حق العمل کار موظف است اصل وکالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی که به حساب آنها تشریفات گمرکی را انجام می دهد طبق نمونه ای که اداره کل گمرک تعیین می نماید تنظیم و به اداره کل گمرک تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.

ماده 382 –برای هر فردی که در کنار حق العمل کار به انجام فعالیت های گمرکی می پردازد، کارتی جداگانه صادر خواهد شد.

الف – این افراد باید حداقل 20 سال سن و مدرک سوم دبیرستان داشته باشند و هم چنین وارد به امور گمرکی نیز باشند.

ب – اگر فقط بعنوان کمک در انجام تشریفات گمرکی دخالت نمایند باید معرفینامه ای که امضای آن در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد از طرف تجارتخانه یا حق العمل کار با تعیین حدود مداخله در امور ارائه نمایند در این صورت حق امضای اوراق و اظهارنامه را نداشته و این قبیل اوراق فقط با امضای بازرگانان یا حق العمل کاری که از طرف صاحب کالا وکالت دارد درگمرک قبول میشود.

ج – اگر امضای این افراد در وکات نامه و یا اظهار نامه ها رسمیت داشته باشد، باید وکاتنامه رسمی به ماده381 داشته باشند .

وکالت نامه می تواند مطابق با فرم ذیل تنظیم گردد:

“اینجانب …………. دارای کارت بازرگانی / پروانه حق العمل کاری شماره صادره اتاق بازرگانی و صناع ایران / گمرک تعهد می نمایم هر گاه در اثر اعمال آقای ………. به اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمرکی جریمه به او تعلق بگیرد ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلق را طبق نظر گمرک پرداخت نمایم.”

د – پس از تمام این مراحل( ارائه مدرک و  ارائه وکالت نامه) گمرک اگر صلاح بداند، اختیارات گفته شده را برای آن ها مجاز می داند و برای آن ها نیز کارتی را صادر خواهد کرد.

تبصره – حق العمل کاران می توانند با توجه به حجم کار خود در گمرک عده لازم نماینده را با تشخیص رئیس گمرک و رعایت مقررات مربوط معرفی نمایند.

ماده 383- عملیات حق العمل کار

هر حق العمل کاری دفتری دارد که تمام برگ های آن شماره گذاری شده و تمامی عملیات خود را در آن ثبت می کند.

ماده 384 – رئیس گمرک حق دارد هر موقعی که بخواهد دفتر حق العمل کار را رسیدگی کند و حق العمل کار موظف است به محض اخطار کتبی رئیس گمرک دفتر خود را بلافاصله جهت رسیدگی به اختیار او بگذارد رئیس گمرک یا نماینده او در هر دفعه که دفتر را رسیدگی می کنند باید رویت خود را با قید تاریخ در زیر آخرین ثبت یادداشت و امضا نماید.

ماده 385 – حق العمل کار مکلف است دفتر مزبور را همیشه مرتب و بدون حک و خدشه نگهدارد.

برچسب های مرتبط

چگونه ترخیص کار گمرک شویم ،