کاربرد کارت بازرگانی

ما در این مطلب قصد داریک در رابطه با کاربرد کارت بازرگانی با شما صحبت نماییم.

کارت ها ی بازرگانی اگرچه کاربردهای بسیاری تا کنون داشته اند اما برخی معتقدند که کارتهای بازرگانی می تواند مشکل ساز هم باشند.

در ادامه همراه ما باشید تا از مضرات کارت های بازرگانی با شما گفت و گو نماییم.

کارت های بازرگانی از همان ابتدای ایجاد دچار خلا بودند به همین دلیل هم مشکلات بسیاری را به وجود آورده اند . یکی از رایج ترین مشکلات کارت های بازرگاتی مربوط به استفاده چند باره از آنها می باشد که منجر به ورود کالاهای قاچاق به کشور می شود.

در حالی که مکانیزم های مختلفی از جمله اعتبار سنجی افراد می توانست در جهت کاربرد درست ومناســب از این کارت ها صورت بگیرد. عده ای از افراد فرصت طلــب از طریق این کارت ها به گول زدن دولــت روی آورده و بــدون اینکــه مالیات یــا عوارضی پرداخت کنند بــه واردات کالاهای نامرغوب پرداختنــد. از طرفی این کارت ها باید هرچند مدت مورد راستی آزمایی قرار می گرفتند و گردش حساب بدهی و میزان تراکنش های آن ها مورد بررسی قرار می گرفت. اگرچه بایدیک جایگزین مناسب برای این کارت ها در نظر گرفته شــود اما متاسفانه افرادی در این موضوع ذی نفع هستند که به صورت غیر مستقیم مانع از حذف این کارت ها می شوند.

بررسی مو شکافانه مشکلات مربوط به کارت های بازرگانی

مسلما وزارت صنعت معدن و تجارت در این حوزه کوتاهی کرد و خیلی قوی تر در این باره می توانست انجام وظیفه نمایــد.

از طرفی وقتی چنــد حوزه در قالب یک وزارتخانه تعریف می شــوند نیاز است که یک فرد توانمند و پرحوصله در رأس این وزارتخانه حضور داشته باشــد تا در حوزه های مختلف شفافیت را اعمال و اجرایی نماید.

همچنین تیم کارشناسی که طرح این کارت ها را تنظیم و تصویب کردند باید مورد بازخواست و پاسخگویی قرار بگیرند که چرا خلأهای فراوان در این کارت ها را باز گذاشته وآنها را تشخیص ندادند و از جوانب مختلف سوء استفاده هایی را که می شود از این کارت ها صورت بگیرد را مورد بررسی دقیق قرار ندادند و با اینکه نقایص این کارت ها را مشاهده می کردند اما تغییراتی در نحوه استفاده و ابزارهای قانونی آن اعمال نکردند و اجازه دادند که دایره ســوء استفاده از این کارت ها روز به روز گســترده تر شود به طوری که افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده لوح که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آن ها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می کردند و سپس کارت صادره را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان خریدارییا اجاره می کردند.

راه حل چیست

برای اصلاح مشXکلات مربوط به کارت های بازرگانی راه حل های بسیاری می تواند وجود داشته باشد. به طور مثال برای اصلاح تخلفات مربوط به مالیات با کارت های بازرگانی باید  با قوی تر کردن بانک های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه اندازی آن می توان شناسایی این افراد را تسهیل کرد و درصورتی که ورود و خروج کالا ها بیش از گذشــته مورد بررسی قرار گیرد می توان در بلندمدت جایگزین مناسبی برای این کارت ها اتخاذ نمود و در مســیر حذف کارت بازرگانی و ساماندهی آن ها اقدامات مناسبی انجام داد و احساس نیاز به صدور کارت بازرگانی برای تجارت خارجی را از بین برد. اگرچه برای لغو یا ساماندهی کارت بازرگانی نیاز به همت واقعی، اراده ای راسخ با پرهیز از انگیزه منفعت طلبی از سوی دولت و بخش خصوصی می باشد.

اما باید بگوییم دست های پشت پرده هم کم نیستند. که اجاره نمی دهند تا این  مشکلات اصلاح گردد.

برچسب های مرتبط

کاربرد کارت بازرگانی language:fa ،