کارت حق العمل کاری

حق العمل کارگمرکی(Customs Broker) به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف وی درگمرک انجام دهد.

ماده 357 قانون تجارت در رابطه با حق العمل کار

در اصطلاح  «حق‌العمل کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد».(ماده 357 قانون تجارت)

حق العمل کار چه کسی است؟

طبق قوانینی که در گمرک وجود دارد تنها به افرادی می توانیم حق العمل کار بگوییم که پروانه این کار را داشته باشند. این پروانه به افرادی داده می شود که کارت بازرگانی داشته باشند و حائز شرایط پذیرفته شدن در آزمون های سالیانه گمرک را داشته باشند. هر کسی که این پروانه را داشته باشد، می تواند کارت آن را نیز بگیرد و این پروانه حداکثر تا یک سال اعتبار خواهد داشت.

حق العمل کاری گمرک

کارت حق العمل

شرایط اخذ پروانه حق العمل کاری

پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

1.تابعیت ایران

  1. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3.نداشتن محکومیت به جرم و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4.حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5.کارمند دولت نباشد.

6.پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.(ماده 377 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

 در کارت حق العمل کاری موارد زیر درج می شود:

عنوان کارت حق العمل کاری

نام گمرک صادر کننده

شماره کارت بازرگانی

شماره پرونده

مدت اعتبار

نام دارنده کارت (اگربنام شرکت باشد نام شرکت و نام مدیریت آن ) و با دارا بودن عکس دارنده کارت و ممهور به مهر دفترواردات گمرک ایران و مهر و امضاء مدیرکل دفتر مزبور می باشد و صفحه بعدی آن تمدیدهای سالیانه تاچهارسال وجود دارد.

لذا هرکارت حق العمل کاری اعتباری 5 ساله داشته و پس از انقضاء سال اول برای چهار سال بعد بطور سالیانه و رعایت شرایط خاص و موافقت گمرک قابل تمدید می باشد وپس از5 سال کارت حق العمل کاری بایستی تعویض وکارت جدیدی جایگزین آن شود.

حق العمل کار چگونه فعالیت بازرگانی انجام می دهد؟

حق العمل کار گمرک که از طرف گمرک معرفی می شود، علاوه بر این که به می تواند حق العمل کاران از طرف گمرک معرفی می شوند و می توانند هم بهصورت مستقیم  خدمات ترخیص کالا را برای شرکتهای بازرگانی واردات و صادرات و شرکت های تولیدی انجام دهند وبه صورت کارمند گیری یا از طریق ثبت شرکت هم عمل کنند.

پرونده ترخیص کار گمرک به صورت دوره ای و هر دو سال نزد گمرک مورد بررسی قرار می گیرد و عمل کرد آن ها سنجیده می شود و در صورت تایید مجدد و گمرک این افراد می توانند به فعالیت خود در زمینه ترخیص گمرک به عنوان کارگزار گمرک ادامه بدهند.

تفاوت حق العمل کاری با وکالت

برخی از افراد تصور می کنند که حق العمل کای همان دادن وکالت به فرد دیگری است که فعالیت های تجاری انجام دهد، در حالی که این طور نیست و تفاوت آن این است که حق العمل کاران، نام آمر خود را کتمان کرده و حتی طرف معامله نیز نمی داند که معامله برای کیست بلکه فقط حق‌العمل کار را در مقابل خود می‌شناسد؛ اما در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود عمل می‌کند.

وظایف حق‌العمل کار:

1) انجام دستورات آمر.

2) انجام معامله بنام خود.

3) ذی­نفع نبودن در معامله مگر در مورد ماده 373 قانون تجارت.

4) وکالت از طرف آمر و رعایت امانت.

برچسب های مرتبط

آزمون حق العمل کاری 97 ، آزمون حق العمل کاری ،