%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c

واردات لوازم پزشکی

در زیر تعدادی از مفاد آیین نامه واردات لوازم پزشکی و تجهیزات پزشکی ذکر شده است. امید است این مطالب برای واردکنندگان محترم مفید واقع شود

در صورتی که قصد واردات لوازم و تجهیزات پزشکی را دارید برای شما بسته جامع صفر تا صد واردات تجهیزات پزشکی را آماده کرده ایم.در انتهای همین مقاله میتوانید توضیحات مربوط به این بسته جامع و کاربردی را مطالعه نمایید

ماده 24 ) کلیه افراد حقیقی و حقوقی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت مواد این فصل و آیین نامه نسبت به واردات تجهیزات پزشکی مبادرت می ورزند “وارد کننده تجهیزات پزشکی” نامیده می شوند و مکلف به رعایت ضوابط و دستورات ابلاغی در این خصوص می باشند.

ماده 25 ) وارد کننده پس از تکمیل مدارک شناسنامه و تسلیم مدارک و مستندات لازم و اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی نسبت به واردات تجهیزات پزشکی اقدام می نماید.
تبصره – مدارک و مستندات لازم طبق ضوابط ابلاغی اعلام خواهد شد.

ماده 26 ) به منظور نظارت علمی و قانونی بر فرآیند واردات و توزیع و امکان نظارت توسط وزارت، وارد کننده تجهیزات پزشکی نسبت به بکارگیری ناظر (مدیر) فنی پس از تائید کمیته تجهیزات پزشکی اقدام می نماید.

ماده 27 ) وارد کننده تجهیزات پزشکی میبایست نسبت به معرفی ناظر (مدیر ) فنی از بین دارندگان مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی) در یکی از رشته های فنی- مهندسی (و یا پزشکی ) مرتبط به فعالیت واحد اقدام نماید. فعالیت ناظر (مدیر) فنی پس از معرفی وارد کننده منوط به تأئید کمیته خواهد بود.

ماده 28 ) وظایف ناظر (مدیر) فنی به شرح ذیل می باشد :
الف – تدوین، بررسی، روز آوری و استفاده از سامانه مدیریت کیفیت.
ب – بررسی، تکمیل، تائید و تسلیم کلیه مستندات و تائیدیه های مربوط به تجهیزات پزشکی وارداتی به اداره کل تجهیزات پزشکی.
ج – اعمال نظارت علمی و قانونی بر کلیه فرآیندها و اقدامات انجام شده در واحد.
د- پیگیری مکاتبات و اطلاعیه های تولید کننده خارجی تجهیزات پزشکی و اعلام موارد خاص به وزارت.
ه- انجام کلیه وظایف محوله با توجه به ضوابط ابلاغی.
تبصره- در صورت تخطی ناظر (مدیر) فنی از وظایف محوله موضوع در کمیته جهت بررسی وضعیت ادامه فعالیت ناظر مطرح خواهد شد.

ماده 29 ) افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه واردات تجهیزات پزشکی موظف به ارائه مستندات لازم جهت احراز انطباق شرایط تجهیزات پزشکی با اصول ایمنی و عملکرد می باشند.
تبصره 1- واردات تجهیزات پزشکی و دستگاههای پزشکی مستعمل مطلقاً ممنوع می باشد. واردات تجهیزات پزشکی نوسازی شده (Refurbished) در موارد خاص (پس از تایید کمیته ) منوط به موافقت مقام وزارت خواهد بود.
تبصره 2- مصادیق موارد خاص و فهرست دستگاههای مشمول تبصره 1 بصورت سالیانه و پس از موافقت مقام وزارت توسط اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام خواهد شد.
تبصره 3- واردات نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر طبق ضوابط ابلاغی و پس از تایید اداره کل تجهیزات پزشکی بلامانع است.

ماده 30 ) وارد کننده پس از اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی نسبت به واردات تجهیزات پزشکی به داخل کشور از طریق مبادی گمرکی اقدام خواهد نمود. ترخیص تجهیزات پزشکی وارداتی منوط به تقدیم مدارک و مستندات قانونی لازم به اداره کل تجهیزات پزشکی خواهد بود.

ماده 31 ) با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی تجهیزات پزشکی و به منظور ایجاد تسهیلات و اعمال نظارتهای قانونی توسط وزارت، ضوابط مربوط به اقدامات و فرآیندهای اجرایی در عرصه واردات تجهیزات پزشکی حسب مورد ابلاغ خواهد شد.

.

.

.

ماده ۴۷ : واردکننده به منظور واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل شناسنامه، اخذ پروانه فعالیت و ثبت منبع تجهیزات و ملزومات پزشکی و اخذ مجوزهای مربوط از اداره کل تجهیزات پزشکی طبق دستورالعمل‏ های ابلاغی اقدام نماید.

ماده ۴۸ : تکمیل مدارک جهت ثبت شناسنامه به منزله تأیید کیفی و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی نمی باشد.

ماده ۴۹ : ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و اخذ پروانه فعالیت به منزله صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی نمی باشد.

ماده ۵۰ : واردکننده به منظور تکمیل مدارک شناسنامه، ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و پروانه فعالیت مکلف به ارائه مدارک و مستندات لازم به اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به دستورالعمل‏های ابلاغی می باشد.

ماده ۵۱ : وارد کننده مکلف است به منظور واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی نسبت به معرفی مسئول فنی واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام نماید.

ماده ۵۲ : مسئول فنی واردکننده تجهیزات وملزومات پزشکی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور می بایست حداقل دارای مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی یا رشته های مرتبط به حوزه فعالیت با تشخیص اداره کل و تایید کمیته فنی تجهیزات پزشکی و با توجه به دستورالعمل‏های ابلاغی باشد. مسئول فنی توسط بالاترین مقام واحد وارداتی معرفی می‏شود.

ماده ۵۳ : وظایف مسئول فنی وارد کننده، علاوه بر مواردی که در سایر قوانین و مقررات جاری آمده است بر اساس دستورالعمل‏های ابلاغی خواهد بود.

ماده ۵۴ : مسئولیت صحت و انطباق کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به اداره کل با دستورالعمل‏های ابلاغی بر عهده مسئول فنی می باشد.

ماده ۵۵ : در صورت تخطّی مسئول فنی از وظایف محوله، موضوع در کمیته فنی جهت پیگیری و بررسی وضعیت ادامه فعالیت وی مطرح خواهد شد.

ماده ۵۶ : واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی مستعمل و دست دوم ( Second Hand ) به منظور عرضه، مصرف و کاربری ممنوع می باشد.

ماده ۵۷ : واردات آن دسته از تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط شرکت سازنده اصلی و یا شرکتهایی که از طرف وی مجاز شناخته شده اند “نوسازی” (Refurbished) شده است با رعایت دستورالعمل‏های ابلاغی و تصویب کمیته فنی بلامانع است. فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی قابل نوسازی در هر سال به پیشنهاد اداره کل و تصویب کمیته فنی خواهد بود.

ماده ۵۸ : واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به صورت نمونه و خاص در چارچوب دستورالعمل‏های ابلاغی منوط به موافقت کمیته فنی می باشد. واردات تجهیزات ملزومات پزشکی همراه مسافر در حد مصرف شخصی در چارچوب دستورالعمل‏های ابلاغی بلامانع است.

ماده ۵۹ : واردکننده پس از اخذ مجوز از اداره کل نسبت به واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به داخل کشور از طریق مبادی گمرکی تخصّصی اقدام خواهد نمود. ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی منوط به تقدیم مدارک و مستندات قانونی لازم به اداره کل و اخذ مجوز می باشد.

ماده ۶۰ : در صورتیکه وارد کننده پس از ثبت و یا اخذ مجوز ورود، نسبت به واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی مغایر با مستندات ارائه شده و یا نمونه اولیه اقدام نماید، نظیر تغییر کیفیت، بسته بندی، منبع تولید کننده، مواد اولیه و در صورتیکه عدم انطباق کالا با نمونه اولیه اظهار شده در حدی باشد که اظهار خلاف واقع به کاربر ارائه شده باشد و یا کیفیت تجهیزات و ملزومات را تغییر دهد، نظیر اظهار غیر واقع در برچسب کالا، تغییر مواد اولیه، عدم مطابقت با استانداردهای اظهار شده، بر اساس نوع کالا و تخلف و بر اساس تشخیص کمیته فنی طبق مفاد قانون تشکیل، تشکیلات و مربوط به امور پزشکی برای بار اول تعلیق پروانه ثبت برای مدت ۶ ماه و اخطار کتبی به مدیرعامل و مسئول فنی. برای بار دوم لغو موقت پروانه ثبت برای مدت حداقل ۱ تا ۲ سال و یا لغو دائم پروانه، به همراه لغو صلاحیت مسئول فنی برای تصدی پست مسئول فنی بطور دائم و معرفی متخلف به مراجع قضایی.

ماده ۶۱ : جبران خسارات ناشی از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی مغایر با نمونه اولیه در چارچوب قوانین مربوطه به عهده شرکت می باشد.پیگیری کلیه تخلفات بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون امور پزشکی به عهده اداره کل خواهد بود.

محتوای بسته آموزشی “صفر تا صد واردات لوازم پزشکی”  چیست؟

لیست تولید کنندگان و صادر کنندگان لوازم پزشکی  در کشورهای تولیدکننده به همراه اطلاعات کامل تماس

لیست فروشندگان تجهیزات پزشکی در کشور به تعداد بیش از 2500 توزیع کننده به همراه اطلاعات کامل تماس

قوانین و مقررات واردات تجهیزات پزشکی

 برای دریافت کارت بازرگانی به کجا مراجعه نمایم؟
برای اخذ مجوز واردات باید چه مدارکی را ارائه دهیم ؟
آیا برای واردات باید مجوز استاندارد بگیریم ؟
دولت چه تسهیلاتی برای واردات در نظر گرفته است ؟
گمرک چه مدارکی را برای ترخیص لازم دارد ؟
ایا می توانیم از طریق اینترنت مجوز واردات دریافت کنیم؟
چگونه برای کالاهای وارداتی خود بازاریابی کنم ؟
آیا از واردات مالیات گرفته می شود ؟
و صدها اطلاعات دیگر در خصوص واردات
چه نکاتی را باید برای عقد قرارداد با فروشنده خارجی در نظر بگیریم ؟
آیا می توان کالاهای مستعمل را از خارج وارد کرد شرایط آن چیست ؟
می خواهم از طریق بانک وجه کالا را پرداخت کنم شرایط آن چگونه است؟
شرایط دریافت ارز دولتی بر اساس اولویت بندی سازمان توسعه تجارت در سال 1395
نحوه محاسبه تعیین ارزش ماشین آلات مستعمل گمرکی در سال93
نحوه محاسبه حقوق گمرکی کالای تولیدی در مناطق آزاد برای وارد شدن به کشور در سال 95
شرایط دریافت ارز مبادله ای برای گروههای کالاهایی

معرفی اصطلاحات تجاری

اینکوترمز ۲010 (مجموعه قوانین و مقررات اتاق بازرگانی بین المللیICC)

مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی  ( UCP 600 )

معرفی وظایف خریدار و فروشنده در هریک از انواع معامله.

معرفی تشریفات ورود و صدور کالا در گمرک .

 نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی

نحوه واردات خدمت و کالا/خدمت از طریق گشایش اعتباراسنادی و حواله ارزی .

نحوه واردات کالا و کالا/خدمت از طریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری- مدت دار.

نحوه واردات کالا و خدمت از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور.

نحوه پرداخت و تسویه وجه ارزی کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی .

مراحل و مراتبی که قبل از واردات بایستی توسط وارد کننده کالا انجام پذیرد.

مناطق آزاد تجاری

تجارت متقابل و شیوه های مهم آن

چگونگی نگارش طرح کسب وکار (business plan محاسبات ومسایل اشکار و پنهان)

      منبع یابی جهت واردات وصادرات به همراه معرفی سایتهای B2B ونحوه کار کردن با آنها

      چگونگی عقد و نکات مربوط به  قرارداد

      اصول وفنون مذاکرات تجاری و خرید و فروش

      ترفندها در مذاکرات راه کارهای مقابله وچگونگی به کاربردن

      مباحث مهم جهت جمع بندی مذاکرات

      شروع فرایند واردات و صادرات

      شناخت اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی

      چگونگی ثبت و سفارش کالا جهت واردات

      کد تعرفه وکتاب مقررات صادرات واردات سال 1395

      شناخت کالا های که جهت واردات نیاز به مجوزات خاص دارند به همراه معرفی سازمانهای ارایه دهنده مجوز واردات

       آشنایی با انواع روش های حمل و نقل

      آشنایی با کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی

      آشنایی با انواع کشتی وانواع کانتینر

      معرفی اینکوترمز 2010 و تفاوت های آن با نسخه های قبلی

      شناخت مرزهای ورودی وخروجی ایران

      شناخت انواع اسناد حمل وچگونگی تشخیص نسبی اسناد حمل جعلی

      کلیات مبحث بیمه بار و کالا

      روش های پرداخت  ودریافت بین المللی

      آشنایی با مفهوم ارز

      آشنایی با swift

      اسناد تجاری مورد مبادله

      آشنایی با اعتبارات اسنادیL/C

      فایناس و ریفایناسFinance and Refinance

      آشنایی  با UCP600

     آشنایی با ارکان گمرک وقانون امور گمرکی وایین نامه اجرایی

      آشنایی با مفاهیم صادرات و واردات موقت ترانزیت خارجی و داخلی

      فرایند ترخیص کالای صادراتی و وارداتی

      مباحث تکمیلی گمرک

      آشنایی  با  مناطق  آزاد  تجاری  free zone

فایل های پیوست :
ارسال بخشنامه جدید در خصوص تغییر مبنای نرخ ارز گمرکی برای محاسبه حقوق گمرکی
آخرین قانون گمرکی سال 95
کالاهای ممنوع وارداتی در سال 1394
هزینه های تعرفه حمل و نقل کانتینر و..
سایر بخشنامه ها

آیا با تهیه این پکیج من میتوانم تبدیل به یک واردکننده شوم؟

100% میتوانید.با استفاده از این پکیج شما یاد میگیرید که پروسه واردات کالا چگونه است و از اولین قدم که انتخاب کالای وارداتی میباشد و مرحله بعد که اخذ کارت بازرگانی میباشد تا مرحله آخر واردات که انتقال پول به فروشنده است را خواهید آموخت و همچنین برای پیدا کردن تامین کننده لوازم پزشکی نیازی به سفر به کشور فروشنده ندارید تمام آنچه نیاز دارید در این پکیج موجود است. تا 1 سال هم از طریق تلگرام میتوانید از مشاوره کارشناسان استفاده کنید.

قسمتی از مجموعه فیلم های آموزش واردات(این قسمت آموزش دریافت کارت بازرگانی)

( به علت زیاد بودن مطالب سایر سر فصل ها در اینجا ذکر نشده است)

 

همچنین آموزش کاربردی واردات از پایه تا آخرین مرحله که مبادلات پولی و تحویل محموله میباشد به همراه آموزش ترخیص کالا و امور گمرکی به صورت گام به گام و کاربردی توضیح داده شده است

جهت صرفه جویی در زمان و پول مشترکین محترم لیست تولید کنندگان و صادرکنندگان لوازم پزشکی در کشورهای تولید کننده نیز با اطلاعات تماس شامل کشور , نام کمپانی, تلفن,فکس,ایمیل,وبسایت ضمیمه این بسته شده است

جهت بازاریابی مستقیم تجهیزات پزشکی وارداتی توسط خودتان اطلاعات بیش از 2500 فروشنده و توزیع کننده لوازم پزشکی در کشور شامل: عنوان فروشگاه، نام فروشنده، آدرس و شماره تلفن به تفکیک شهر در اختیار شما قرار خواهد گرفت

علاوه بر این, ۴ ساعت فیلم آموزش مذاکره در این بسته قابل دسترسی است که توسط پروفسور حیدری (پدر مذاکره ایران) و همکارانشان به صورت شبیه سازی شده به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است

با تهیه این بسته آموزشی مشترک ۱ ساله موسسه صفر تا صد خواهید شد و تا ۱ سال میتوانید در تمامی مراحل واردات کالای مورد نظرتان از مشاوره کارشناسان بازرگانی و گمرک این موسسه استفاده نمایید

محصولات

برچسب محصولات

0 تا 100 صادرات 0 تا 100 صادرات جواهرات و سنگ های قیمتی 0 تا 100 صادرات صنایع نساجی آموزش صادرات آموزش صادرات به عراق آموزش صادرات واردات آموزش واردات آموزش واردات کالا آموزش کاربردی صادرات واردات آموزش کاربردی واردات تجارت با اندونزی تجارت با برزیل تجارت با هنگ کنگ تجارت با ژاپن تجارت با کره جنوبی جزوه واردات کالا راهنمای تجارت با برزیل راهنمای تجارت با ترکیه راهنمای تجارت با هند راهنمای تجارت با ژاپن راهنمای تجارت با کره جنوبی روش صادرات به روسیه روش های واردات کالا روش واردات کالا صادرات صادرات سنگ صادرات صنایع نساجی صادرات مواد غذایی صادرات مواد غذایی به افغانستان صنایع نساجی لیست تجار اندونزی لیست تجار ترکیه لیست تجار دوبی لیست تجار مالزی لیست تجار هند لیست تجار هنگ کنگ لیست تجار چینی لیست تجار ژاپن لیست تجار کره جنوبی مرکز مشاوره بازرگانی نحوه واردات کالا واردات از اندونزی واردات از برزیل واردات از ژاپن واردات از کره جنوبی

برچسب‌ها

نوشته‌های تازه

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به صفحه محصولات

۳۴۹ هزار تومان

میزان سرمایه گذاری شما برای شروع این تجارت پرسود، فقط 349 هزار تومان

سوالات متداول

با سلام لطفا هزینه گمرک و مالیات تجهیزات پزشکی لیزری مثل لیزرهای پوست را اعلام فرمایید

با سلام و احترام

چنانچه وسایل باشد که در علوم پزشکی ( به کارگیری آن توسط پزشک،… انجام می شود) مورد استفاده است، معمولاً در شماره 9018 قابل طبقه بندی است. که چون ردیف های فرعی زیادی دارد، باید به این شماره (9018) مراجعه نمائید. چنانچه مستلزم استفاده پزشک باشد مشمول ردیف 90189090 می شود که 4% حقوق ورودی و 9% مالیات ارزش افزوده دارد. به منظور اطمینان بیشتر می توانید با در دست داشتن پروفورم و کاتالوگ به دفتر تعرفه گمرک ایران ( خیابان شهید بهشتی- روبروی مصلی – اداره کل گمرک – دفتر تعرفه) مراجعه و رسماً استعلام تعرفه نمائید.

موفق باشید

blue-line-png-1

با عرض سلام و خسته نباشید مشکل بنده با محدودیت تعداد تعرفه ها برای کارت بازرگانی است شرکت من در زمینه تجهیزات پزشکی نمایندگی انحصاری کمپانی خارجی را دارد و به صورت رسمی و کارشناسی شده در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت شده است در اکثر واردات محدودیت سه گروه کالا مشکل ساز میشود .برای رفع این مشکل چه راه حلی وجود دارد؟؟؟

با سلام و احترام

چنانچه دارای گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی را از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دارید نسبت به ارائه آن اقدام تا رفع مشکل گردد .

پیروز باشید

blue-line-png-1

باسلام احتراما خواهشمند است در مورد شماره تعرفه و حقوق و سود گمرکی اقلام زیر راهنمایی بفرمایید. 1- لامپ سفید کننده دندان یا آفیس بلیچینگ ال ای دی دندانپزشکی 2- کیت خانگی سفیدکننده دندان شامل ژل سفید کننده دندان و فوم سفید کننده دندان 3- مکملها ی رژیمی چربی سوز و لاغری 4- موم و یا وکس برای اصلاح مو

با سلام و احترام

1- لامپفید کننده دندان: در صورتی که به کار بردن آن مستلزم دخالت یا به وسیله دندانپزشک باشد، مشمول ردیف 90184921 می باشد که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن 15% و 9% مالیات ارزش افزوده دارد. البته تعیین تعرفه دقیق مستلزم وجود کاتالوگ و اطلاع از عملکرد دستگاه است. 2- کیت خانگی سفید کننده دندان مشمول ردیف 33069000 است که دارای 26% حقوق گمرکی و سود بازرگانی و 9% مالیات ارزش افزوده است. 3- مکمل های غذایی رژیمی … مشمول ردیف 21069080 است که دارای 15% حقوق ورودی و 9% مالیات ارزش افزوده است. برای ورود مجوز وزارت بهداشت را نیاز دارد. 4- موم یا واکس برای اصلاح مو مشمول ردیف 33059000 است که دارای 26% حقوق ورودی و 9% مالیات ارزش افزوده . مجوز قبلی وزارت بهداشت برای واردات را نیاز دارد.

موفق باشید

blue-line-png-1

سلام اگر بسته را سفارش بدهم واقعا تا 1 سال هر سوالی داشتم یا جایی گیر کردم جوابم رو میدین؟؟؟ با سپاس

با سلام و احترام

تا 1 سال میتوانید به صورت مجازی(تلگرام و ایمیل) سوالات خود را مطرح نمایید و کارشناس در اسرع وقت پاسخ شما را خواهد داد

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام پس از تایید مدارک از طریق سایت و ارائه مدارک به اتاق چند روز زمان می بره که کارت صادر گردد و همچنین برای واردات محصولات دامپزشکی ایا نیاز به معرفی و ثبت شرکت در دامپزشکی می باشد؟

با سلام و عرض ادب

حداکثر پس از 48 ساعت اداری کارت آماده خواهد بود ضمنا ورود محصولات دامپزشکی تابع شرایط و ضوابط اعلامی از سوی آن مرجع می باشد .

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام، ما میلگرد و ورق و پروفیل از جنس فولاد زنگ نزن گرید LVM316 که صرفا استفاده پزشکی دارد، با مجوز اداره کل غذا و دارو ، وارد میکنیم و در کارخانه تولیدی که متعلق به خودمان است جهت ساخت ایمپلنت های ارتوپدی و ستون فقرات استفاده میکنیم. آیا ما باید بابت این کالا که فقط برای تولید ایمپلنت های ارتوپدی مورد استفاده قرار میگیرد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم؟ لطفا ارشاد بفرمایید جهت معافیت چگونه اقدام کنیم؟ با تشکر از پاسخ شما

با سلام و احترام

سلام علیکم، به استناد بند 9 ماده 13 قانون مالیات ارزش افزوده در صورتیکه در فهرست اعلامی اعلام شده باشد لوازم پزشکی معرفی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است.

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام،میخواستم بدانم تعرفه گمرکی واردات وسایل الکترونیکی و همچنین تجهیزات پزشکی چقدر است؟

با سلام و احترام

وسایل الکترونیکی و وسایل پزشکی شامل دهها هزار نوع کالا هستند که باید نوع کالا معین تا میزان حقوق و عوارض آن مشخص گردد. برای کالاهای پزشکی می توانید به ردیف تعرفه 9018 جدول تعرفه ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 مراجعه نمائید.

موفق باشید

blue-line-png-1

شرکتی فرانسوی یک وسیلهٔ پزشکی‌ برای اندازه گیری فشار خون را با کد ۹۰۱۸۹۰۱۰ صادر می‌کند. ولی‌ این کد در گمرک ایران با نام دستگاه الکترو کوتر شناخته میشود. این در حالی‌ است که به نظر می‌رسد این دستگاه در لیست گمرک ایران باید با کد ۹۰۱۸۱۹۹۰ وارد شود. که این کد در سیستم فرانسه به یک دستگاه دیگر مرتبط میشود. مگر این کد‌ها بین‌المللی نیستند؟ پس چرا با هم همخوانی ندارند؟ چاره کار چیست؟ سایت زیر کد گمرکی در اروپا را نشان میدهد:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en

با سلام و احترام

کدهای تعرفه بر اساس کنوانسیون طبقه بندی سیستم هماهنگ شده (HS) تدوینی سازمان جهانی گمرک تعیین می شود که 154 کشور از جمله ایران و فرانسه، عضو آن می باشند. کدها در HS ، شش رقمی و با یک خط یا دو خط (-، – -) نشان داده شده است. ولی کشورها می توانند حسب نیاز داخلی، آن را به فرعی تر تقسیم کنند که البته باید با ضوابط مربوطه و رعایت کدهای 6 رقمی مندرج در HS باشد. یعنی چنانچه قرار است به فرعی تر تقسیم شود باید حتماً در محل قانونی مربوطه این اقدام انجام شود و کدها از 6 رقم بیشتر و خط ها نیز سه خط (- – – ) یا بیشتر باشد. بعضاً در کشور ما به حسب نیاز این اقدام (یعنی ایجاد ردیف های فرعی بیشتر) انجام و برخی اشتباه بوده است. برای مشخص شدن دقیق کد کالا در طبقه بندی HS ، اسم و مشخصات دقیق (برقی یا غیر برقی، عملکرد، …) دستگاه را اعلام تا شماره صحیح تعیین گردد.

پیروز باشید

blue-line-png-1

برای واردات تجهیزات پزشکی کدام رشته فعالیت (ها) باید انتخاب شوند؟

با سلام و عرض ادب

رشته ای که مربوط به قسمت 18 کتاب می باشد انتخاب نمایید .

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام بنده حدود 50 روز قبل بسته واردات لوازم پزشکی را تهیه کردم. لطفا در مورد مجوزهای لازم برای واردات دستکش های کار، بهداشتی و پزشکی راهنمایی بفرمایید. متشکرم- محسن امراللهی

با سلام و عرض ادب

مشترک گرامی,جناب آقای امراللهی لطفا سوالات خود را از طریق تلگرام و یا ایمیل موسسه مطرح نمایید تا کارشناسان در اسرع وقت پاسخگو باشند.

دستکش های مزبور مجوز قبلی وزارت بهداشت و به هنگام ورود مجوز استاندارد لازم دارند.

موفق باشید

blue-line-png-1

لطفا مرا در مورد واردات تجهیزات پزشکی (الکترو شوک) دسته دوم راهنمائی نمائید.

با سلام و احترام

با واردات تجهیزات پزشکی دست دوم بطورکلی مخالفت شده است وتاکنون هر موردی که در کمیسیون ماده 1 مطرح گردیده مورد مخالفت اعضای کمیسیون نیز قرار گرفته است

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام خدمت شما

میخواستم بدونم بجز سرچ در اینترنت چگونه میتونم شرکتهای تولید کننده لوازم پزشکی رو در کشورهای دیگر پیدا و باهاشون مکاتبه کنم ؟!

آیا از طریق سفارتخانه کشور مورد نظر میشه ؟

با سلام و احترام

میتوانید از رایزنان بازرگانی آن کشورها مستقر در سفارتخانه های کشور متبوعشان در ایران کمک بگیرید

جهت رفاه حال مشترکین و صرفه جویی در زمان و هزینه عزیزان لیست تولید کنندگان لوازم پزشکی در کشورهای تولید کننده به همراه اطلاعات تماس ضمیمه بسته آموزشی “صفر تا صد واردات لوازم پزشکی” شده است .ضمن اینکه امکان معرفی تولیدکنندگان کالایی خاص در کشور مورد نظر توسط این موسسه برای مشترکین مهیا میباشد.

پیروز باشید

blue-line-png-1

در خصوص واردات کالای پزشکی و آرایشی بهداشتی چه اقداماتی لازم است انجام دهیم ؟

با سلام و عرض ادب

واردات تجهیزات پزشکی ، محصولات آرایشی و بهداشتی و نیز دارو تنها با مجوز معاونت دارو و غذا – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی میسر میباشدضمنا واردات دارو و تجهیزات پزشکی بدون انتقال ارز نیز امکانپذیر است .

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام و احترام : ممکن است بفرمایید که واردات لوازم پزشکی و دارو همیشه به صورت بدون انتقال ارز مقدور است؟ در چه صورت با حالت بدون انتقال ارز یا سهمیه ارزی وزارت بهداشت امکان پذیر است؟ از پاسخ شما دقیق شما بسیار سپاسگزارم .

با سلام و عرض ادب

در حال حاضر واردات آن با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بصورت بدون انتقال ارز و نیز بصورت گشایش اعتبار اسنادی و دیگر سیستمهای واردات منعی ندارد .

پیروز باشید

blue-line-png-1

برای صادرات سرنگ پزشکی نیازی به گرفتن مجوز وزارت بهداشت، کارت بازرگانی و گواهی مبداء می باشد؟

چنانچه تنها مدیر عامل شرکت دارای کارت بازرگانی باشد کافی است؟

با سلام و احترام

صادرات آن با اخذ کارت بازرگانی و گواهی مبدا بلامانع است و نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت ندارد ضمنا درصورتیکه کالا بنام شرکت صادر میگردد ارائه کارت بازرگانی حقوقی و درصورتیکه بنام شخص صادرمیگردد ارائه کارت بازرگانی حقیقی الزامی است .

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام و رض خسته نباشی.سوال من در مورد ابعاد دقیق کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت میباشد.ضمن راهنمایی بنده اینجانب قصد واردات وسایلی از جمله سرنگ -آنژیوکت – و دستکش پزشکی را دارم در این زمینه سوالات زیر مطرح است: 1- تعرفه ها قانونی جهت ترخیص از قبیل گمرک و… چیست؟ 2-قوانین مربوط به واردات کالای فوق چیست

با سلام و عرض ادب

مطالبی چند از انواع کانتینرها را میتوانید از آدرس http://fmbm.blogfa.com/8411.aspx مطالعه نمایید . ضمنا واردات تجهیزات پزشکی موکول به اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد دستکش جهت مصارف پزشکی با شماره تعرفه 39262010 و حقوق ورودی 35% و آنژیوکت با شماره تعرفه 90183940 و حقوق ورودی 10% تعیین گردیده است .

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام

بنده مشترک موسسه صفر تا صد هستم سوالی داشتم، قیمت جهانی تجهیزات پزشکی(باند و گاز )ومواد غذایی را از چه سایتی میتوان پیدا کرد.

با تشکر-علیرضا مغاری

با سلام و احترام

مشترک گرامی,جناب آقای علیرضا مغاری,لطفا از این پس سوالات خود را از طریق تلگرام موسسه با کارشناسان مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم.

سایتهای مختلفی در خصوص قیمتهای تجهیزات پزشکی وجود دارد که قیمت این تجهیزات در بازارهای جهانی را اعلام می نماید این سایتها را از موتورهای جستجو بیابید بعنوان مثال سایت www.medicalresources.com

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام تعرفه واردات دستکش معاینه پزشکی چند است

با سلام و عرض ادب

حقوق ورودی آن 35% ارزش می باشد .

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام، می خواستم بدانم آیا هر نوع شرکت بازرگانی که در اساسنامه آن واردات وصادرات کلیه کالاها ذکر شده ، مجاز به واردات تجهیزات پزشکی نیز می باشد یا باید مشخصا نام این تجهیزات نیز در اساسنامه ذکر شود؟

با سلام و عرض ادب

در صورت موافقت وززارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و درج این موضوع در موضوع فعالیت شرکت بلامانع خواهد بود.

موفق باشید

blue-line-png-1

سلام و وقت بخیر//ایا برای واردات کد تعرفه 0201 از کشور قرقیزستان بجز مجوز سازمان دامپزشکی باید از سازمان یا وزارت بازرگانی هم مجوز ورود اخذ شود؟//

تشکر پیشاپیش

با سلام و عرض ادب

ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی یکی از مراحل ورود کالا میباشد که در مورد کد 0201 ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب سال 1350 را نیز مشمول میگردد.

موفق باشید

blue-line-png-1

با سلام و خسته نباشید آیا تمام محصولات پزشکی احتیاج به تاییدیه ومجوز از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی دارد

با سلام و احترام

ورود کلیه محصولات پزشکی نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد.

موفق باشید

blue-line-png-1

نظرتان را بگویید