مراحل ثبت اظهار نامه های وارداتی جهت ترخیص کالا
در این مطلب قصد داریم به شما آموزش دهیم که چه طور می توانید با استفاده از ثبت اطلاعات در اظهار نامه های وارداتی برای ترخیص کالا اقدام نمایید.
این موضوع ۴ مرحله را در بر می گیرد که شامل ورود اطلاعات، پذیرش اظهار نامه، کنترل های گمرکی، پرداخت و ترخیص می باشد.
در ادامه از جزییات این مراحل در ترخیص کالا بیشتر می خوانیم.
مرحله اول :ورود اطلاعات
در مرحله اول ترخیص کالا، لازم است یک سری اطلاعات مورد درخواست در فرم اظهار نامه وارد سیستم گردد.
برای وارد کردن اطلاعات در فرم اظهار نامه ابتدا فرم دیافت شده، پس از مطالعه اطلاعات توسط کارمندان گمرک بررسی شده و در نهایت وارد سیستم می گردد.
قابل ذکر است که اظهار کننده می بایست ارزش کالا و وجوهی را که خود محاسبه نموده به تفکیک در ظهر اظهار نامه مربوط به وارد کننده با توجه به کد های مندرج در جزوه (سند واحد اداری (s.a.d)) درج نماید که طبعأ این ارقام باید با ارقام محاسبه شده بوسیله کامپیوتر یکسان باشد .
قبل از ذخیره کرده اظهار نامه در سیستم، اظهار کننده باید هزینه های متعلقه به کالا را کنترل کرده و پس از اخذ تادیه آن را در سیستم ذخیره نماید.
• دریافت شماره ذخیره محلی
(شماره ذخیره محلی توسط کاربر در قسمت بالای اظهار نامه یادداشت می شود )رایانه مرکزی ضمن ذخیره نمودن اظهارنامه (شماره ذخیره در سرور ) را در خانه شماره 7درج می کند.
• ارزش شماره ذخیره محلی
این کد مهم می باشد زیرا ممکن است در مراحل مختلف اظهار نامه توسط این شماره عطف و کد اظهار کننده فراخوانی وعملیات لازم بر روی آن انجام می گیرد.
در مراحل مختلف انجام تشریفات گمرگی، پس از پایان مراحل مذکور،اظهار نامه چاپ و به ضمیمه اظهار نامه دستی به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تحویل داده می شود تا پس از مقابله و کنترل امضاء نماید.
چنانچه دراین مرحله مغایرتی مشاهده شود، کاربر توسط شماره ذخیره محلی، اظهار نامه را فراخوانی ونسبت به اصلاح آن اقدام و پس از کنترل محلی وکنترل با سرور، اظهار نامه قبلی را از رایانه محلی خود حذف واظهار نامه جدید اصلاح شده را جایگزین آن می کند. سیستم به این اظهار نامه جدید شماره عطف جدیدی اختصاص خواهد داد.
مرحله دوم: پذیرش اظهار نامه
اظهار کننده اظهار نامه چاپی واظهار نامه دستی را همراه با اسناد و مجوزهای مورد نیاز (بر اساس کدهای مندرج در متن اظهار نامه) وفیش بانکی جهت رسیدگی به قسمت پذیرش اظهار نامه تسلیم می نماید.
در این قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارک تسلیمی و کامل بودن آنها به عهده صاحب کالا می باشد.
شماره ثبت اظهار نامه در این مرحله و پس از مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رایانه مرکزی، تخصیص داده خواهد شد.در غیر اینصورت اظهارنامه جهت اصلاح یا تکمیل به اظهار کننده برگشت داده خواهد شد. در چنین حالتی اظهار کننده می بایست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهار نامه وی انجام و یک چاپ جدید تهیه و بکار گرفته شود.
کالا از تاریخ پرداخت مبالغ تعیین شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقی میشود.
• تغییر اطلاعات
صاحب کالا قبل از تخصیص شماره ثبت اظهار حق تغییر دادن اطلاعات اظهار نامه را دارد.
پس از پذیرش اظهار نامه کلیه اسناد ارا ئه شده، به استثناء فیش بانکی به اظهار نامه الصاق و مهر میشود. سپس شماره ثبت در محل مربوطه (قسمت(الف)اظهار نامه چاپی) به طور دستی درج و اظهار نامه تنظیم شده همراه با اسناد ضمیمه جهت انجام کنترلهای گمرکی به قسمت ارزیابی ارسال می گردد.

مرحله سوم : کنترل های گمرکی
در مرحله کنترل های گمرکی قبل از ترخیص کالا، چندین نفر نقش دارند که در ابتدا بهتر است آنها را بدانید، ارزیاب در مرحله اول، کارشناس سرویس در مرحله دوم، رئیس سرویس در مرحله سوم.
ارزیابی فیزیکی کالا، کنترل وجود پرداختی، دو فعالیتی است که توسط ارزیاب انجام می شود.
کارشناس سرویس صحت اطلاعات دریافت شده از ارزیاب را مورد بررسی قرار می دهد.
رئیس سرویس ارزیابی توسط شماره عطف وکد اظهار کننده که در متن اظهار نامه نوشته شده ویا از طریق شماره ثبت اظهار نامه آن را فراخوانی وبا استفاده از رایانه به ارزیابی سیستمی آن مبادرت نموده، شماره ارزیابی تعیین شده توسط سیستم را به صورت دستی در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء میکند.
چنانچه عملیات ارزیابی منجر به تغییراتی در اظهار نامه شود، رئیس سرویس ارزیابی یا کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهار نامه قبلی که منجر به ایجاد اظهار نامه جدیدی خواهد شد اقدام میکند.
پس از اصلاحیه یا اظهار نامه متمم در یک نسخه چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به صاحب کالا تحویل داده می شود. رئیس سرویس ارزیابی اظهار نامه نهایی اصلاح شده را ارزیابی سیستمی نمود و پس از درج شماره ارزیابی در محل مربوطه (قسمت(ب) اظهار نامه)، آن را امضاء کرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال میکند.

مرحله چهارم:پرداخت و ترخیص
پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی، اظهار نامه و فیش بانکی به صندوق تحویل می شود. صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سیستم در خانه 47 اظهار نامه مقایسه می کند و در صورت تائید،رسید صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه های اظهار نامه در رایانه تکمیل، کنترل و تائید،می نماید. پس از آن فیش بانکی از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمرکی اقدام میشود.