صادرات به کره جنوبی

ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ(ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻛﺮﻩ) ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻥ، ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﹰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﺯﻳﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ:

ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻛﺮﻩ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

‐ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺧﻮﺩ, ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‐ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 80 ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

‐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﻛﺮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ

ﻣﻨﻄﻘﻪ(ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ, ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻗﻔﻘﺎﺯ ﻭ … ) ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.

‐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺩﺭ APEC, ASEAN+2 ﻭ OECD ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﻳﻦ  ﺑﻠﻮﻙﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ‐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‐ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

‐ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﹰ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ, ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ, ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.

‐ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺮﻩ, ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻥ, ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ, ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭﻻﹰ، ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۴۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ, ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ, ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ, ﺍﻧﺮﮊﻱ, ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ, ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺍ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ, ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

‐ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ,ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ.

‐ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ,ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ, ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﻱ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ, ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﻧﺴﺎﺟﻲ, ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ، ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

File:Flag-map of South Korea.svg

محتوای بسته آموزشی “صفر تا صد صادرات به کره جنوبی”  چیست؟

 • تمامی مراحل دریافت کارت بازرگانی و نکته های کاربردی
 • مدارک لازم جهت صادرات کالا
 • روش اخذ مجوزهای لازم برای صادرات
 • روش تنظیم مدارک در سای اظهارنامه گمرک
 • روش محاسبه هزینه های گمرکی
 • روش دریافت گواهی مبدا
 • روش دریافت وجه صادراتی
 • روشهای کاهش ریسک برای معامله با خریدار
 • روشهای گشایش اعتبار اسنادی(LC)
 • آموزش اصطلاحات اینکوترمز
 • معرفی مقررات گمرکی برای صادرات
 • مبحث مالیات بر کارت بازرگانی جهت صادرات
 • استراتژی و فوت و فن بازار کره جنوبی
 • آموزش برندینگ و بازاریابی اینترنتی
 • ساعتها فیلم مستند از کشور کره جنوبی
 • معرفی تجار کره جنوبی
 • فیلم آموزشی روش مذاکره با تجار خارجی (به زبان فارسی و انگلیسی)
  • قوانین امور گمرکی
  • آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به جایزه صادراتی
  • آشنایی با نرم افزار جوایز صادراتی
  • لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای صادرات در سال ۱۳۹۵
  • ادرش شرکتهای حمل و نقل دریایی و هوایی و زمینی
  • نمونه قراردادهای لازم جهت عقد با تامین کننده و خریدار خارجی
  • آمار و نمودار و تحلیل  صادرات به کره جنوبی

  اطلاعات پایه کشور کره جنوبی

محیط سیاسی و قانونی کره جنوبی

محیط قانونی کره جنوبی

محیط فرهنگی کره جنوبی

فرهنگ مذاکره در کره جنوبی

محیط اقتصادی کره جنوبی

زیرساختها در کشور کره جنوبی

تجارت خارجی در کره جنوبی

مبادلات بازرگانی با کره جنوبی

تحلیل موقعیت کشور کره جنوبی

زیرساختهای حمل و نقل بین ایران و کره جنوبی

روابط بانکی موجود بین ایران و کره جنوبی

پیشنهادات و راهکارهای اجرایی

استاندارد ها در بسته بندی کالاهای صادراتی به کره جنوبی

توقعاتی که تجار و مردم  کره جنوبی از کالاهای ایرانی دارند

فهرست بانک ها, اداره ها, سفارت و هتل ها و ….

 

( به علت زیاد بودن مطالب سایر سر فصل ها در اینجا ذکر نشده است)

تمام اطلاعات و قوانین توریستی, بازرگانی , اقتصادی , اجتماعی و سیاسی که لازم است در رابطه با کشور  کره جنوبی بدانید در این پکیج ذکر شده است

همچنین آموزش کاربردی صادرات از پایه تا آخرین مرحله که دریافت وجه از مشتری خارجی است به همراه آموزش ترخیص کالا و امور گمرکی توضیح داده شده است

جهت صرفه جویی در زمان و پول مشترکین محترم لیست تجار  کره جنوبی نیز با اطلاعات تماس ضمیمه این بسته شده است

علاوه بر این, ۴ ساعت فیلم آموزشی مذاکره در این بسته قابل دسترسی است که توسط پروفسور حیدری(پدر مذاکره ایران) و همکارانشان به صورت شبیه سازی شده به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است

با تهیه این بسته آموزشی مشترک ۱ ساله موسسه صفر تا صد خواهید شد و تا ۱ سال میتوانید از مشاوره کارشناسان بازرگانی و گمرک این موسسه استفاده نمایید

صادرات به کره جنوبی
صادرات به کره جنوبی

فقط 349 هزار تومان

محصولات

برچسب محصولات

0 تا 100 صادرات 0 تا 100 صادرات جواهرات و سنگ های قیمتی 0 تا 100 صادرات زعفران 0 تا 100 صادرات صنایع نساجی آموزش صادرات آموزش صادرات به عراق آموزش صادرات واردات آموزش واردات آموزش واردات کالا آموزش کاربردی صادرات واردات آموزش کاربردی واردات تجارت با اندونزی تجارت با برزیل تجارت با هنگ کنگ تجارت با ژاپن تجارت با کره جنوبی جزوه واردات کالا راهنمای تجارت با برزیل راهنمای تجارت با ترکیه راهنمای تجارت با هند راهنمای تجارت با ژاپن راهنمای تجارت با کره جنوبی روش صادرات به روسیه روش های واردات کالا روش واردات کالا صادرات صادرات سنگ صادرات صنایع نساجی صادرات مواد غذایی صادرات مواد غذایی به افغانستان صنایع نساجی لیست تجار اندونزی لیست تجار ترکیه لیست تجار دوبی لیست تجار مالزی لیست تجار هند لیست تجار هنگ کنگ لیست تجار چینی لیست تجار ژاپن لیست تجار کره جنوبی مرکز مشاوره بازرگانی نحوه واردات کالا واردات از برزیل واردات از ژاپن واردات از کره جنوبی

برچسب‌ها

نوشته‌های تازه