حق العملکاری در گمرک

ماده 376

حق العمل کار گمرک شخصی است که تشریفات گمرکی اشخاص دیگر را به وکالت از آن ها انجام می دهد. اگر فردی کارت حق العمل کاری نداشته باشد، بیش تر از 10 مرتب هرد سال نمی توان این کارها را انجام دهد.

مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377

تنها به فردی حق العمل کار گفته می شود که پروانه این شغل را داشته باشد.

برای دریات پروانه اشخاص باید شرایط ذیل را داشته باشند:

1.تابعیت ایران

  1. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3.نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4.حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5.کارمند دولت نباشد.

6.پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

حق العمل کار کیست

حق العمل کاری گمرک

ماده 378

حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :

1.کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2.کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1- تا زمانی که شخص به انجام فعالیت های حق العمل کاری مشغول است باید وجوه سپرده شده به بانک نزد آن ها بماند و سود این پول نصیب صاحب حساب می گردد.

تبصره 2- اگر درآمد حق العمل کار از تناسب تعیین شده درقوانین بیش تر شود باید وجود سپرده شده نزد بانک نیز افزایش یابد.

ماده 379

برای دریافت پروانه حق العمل کاری درخواست کنندگان باید مدارک موجود در ماده 377 را به همراه عکس های خود ضمیمه کرده و رییس گمرک آن ها را بررسی نماید تا سوابق درخواست کننده را به دست بیاورد.

موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2-

اگرفردی بخواهد درگمرک های مختلف به حق العمل کاری بپدازد، باید به این نکته در تقاضای خود برای حق العمل کاری حتما اشاره نماید. این اداره کل گمرک است که با توجه به نیاز به گمرک های مختلف تعیین می کند درهرگمرک چه تعداد حق العمل کار می توانند فعالیت  نمایند.

ماده 380

تاریخ اعتبار هرپروانه ای در حق العمل کاری، یک سال است که قبل از منقضی شدن آن باید فرد درخواست تمدید آن را به گمرک ارائه دهد. رییس گمرک در صورتی که فرد مرتکب جرمی نشده و هم چنین محرومیت های دائم و موقتی نداشته باشد، آن را دوباره تمدید خواهد کرد.

تبصره – جزییات این موضوع در اول دی ماه هر سال اعلام خواهد شد.

ماده 381- حق العمل کار موظف است اصل وکالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی که به حساب آنها تشریفات گمرکی را انجام می دهد طبق نمونه ای که اداره کل گمرک تعیین می نماید تنظیم و به اداره کل گمرک تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.

ماده 382- برای مستخدمین تجارتخانه ها و مستخدمین حق العمل کاران که جهت انجام تشریفات گمرکی یا کمک در انجام امورگمرکی به گمرک مراجعه و منحصرأ کارهای مربوط به تجارتخانه یا حق العمل کار مربوط را انجام می دهند با رعایت شرایط و تشریفات زیر کارت مخصوصی صادر میگردد.

الف – این قبیل اشخاص علاوه بر داشتن سواد درحدود سوم دبیرستان وداشتن اطلاعات مربوط به امور گمرکی باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1 و 3 و 5 ماده 377 این آئین نامه باشند و درباره این قبیل مستخدمین حداقل سن بیست سال خواهد بود.

ب – اگر  فقط بعنوان کمک در انجام تشریفات گمرکی دخالت نمایند باید معرفینامه ای که امضای آن در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد از طرف تجارتخانه یا حق العمل کار با تعیین حدود مداخله در امور ارائه نمایند در این صورت حق امضای اوراق و اظهارنامه را نداشته و این قبیل اوراق فقط با امضای بازرگانان یا حق العمل کاری که از طرف صاحب کالا وکالت دارد درگمرک قبول میشود.

ج –حق العمل کاران برای امضای اظهارنامه ها و اوراق باید وکالتنامه رسمی با رعایت شرایط ماده 381 از صاحب کالا را در دست داشته باشند و به گمرک بدهند.

اینجانب …………. دارای کارت بازرگانی / پروانه حق العمل کاری شماره صادره اتاق بازرگانی و صناع ایران / گمرک تعهد می نمایم هر گاه در اثر اعمال آقای ………. به اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمرکی جریمه به او تعلق بگیرد ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلق را طبق نظر گمرک پرداخت نمایم.

د – برای هر یک از این اشخاص پس از تسلیم معرفینامه یا وکالتنامه (اصل یا رونوشت گواهی شده ) و اسناد و مدارک مقرر رئیس اداره در صورتیکه آن را حائز شرایط تشخیص داد کارت مخصوصی مبنی بر حدود اختیاراتیکه از طرف معرف یا موکل به دارنده آن داده شده است برای مدتی که از یکسال تجاوز نخواهد کرد صادر می نماید. کارتهای مزبور در دو نسخه صادر و به هر دو نسخه باید عکس دارنده آن الصاق و با دریافت پنجاه ریال به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود.

نسخه اول کارت به ذینفع تسلیم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل کار معرف یا موکل ضبط میشود و اگر دارنده کارت مستخدم تجارتخانه باشد برای او پرونده مخصوصی باز و نگهداری میشود.

تبصره – حق العمل کاران می توانند با توجه به حجم کار خود در گمرک عده لازم نماینده را با تشخیص رئیس گمرک و رعایت مقررات مربوط معرفی نمایند.

ماده 383

همه حق العمل کاران دارای دفتری هستند که طبق قوانین گمرک تنظیم شده است و در آن باید تمامی عملیاتی را که انجام می دهند ثبت نمایند. البته قبل از شروع به کار برگ های آن توسط گمرک شماره گذاری شده و دفتر پلمپ خواهد شد و در اولین برگ دفتر مزبور نام و نشانی حق العمل کار و شماره و تاریخ پروانه صادره از اداره کل گمرک و همچنین تعداد برگهای آن قید و به امضای رئیس گمرک برسد و سپس در مقابل رسید حق العمل کار تسلیم شود.

ماده 384

گمرک مختار است هر زمانی این دفاتر را برای بازبینی بخواهد و حق العمل کار نیز موظف است گوش به زنگ باشد تا بلافاصله آن را در اختیار گمرک قرار دهد. گمرک هر بار که این دفتر را مورد بازبینی قرار می دهد، باید رویت خود را با قید تاریخ در زیر آخرین ثبت قید نماید.

ماده 385- حق العمل کار مکلف است دفتر مزبور را همیشه مرتب و بدون حک و خدشه نگهدارد.

بخش دوم – تخلفات حق العملکاران و مجازات آنها

ماده 386

هرگاه حق العمل کاران مرتکب خلافی شوند که منجر به زیان دولت گردد، کمیسیونی در گمرک تشکیل شده که

مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد و در صورت ثبوت تخلف طبق رأی قطعی کمیسیون مزبور پروانه حق العمل کار متخلف به صورت موقت یا دائم باطل خواهد شد . (ماده 36 قانون امور گمرکی) چنانچه حق العمل کار در ارتکاب قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا مشمول مقررات مرتکبین قاچاق نیز خواهد بود.

تبصره –  اگر در تخلف حق العمل کار اشخاص حقوقی دیگر نقش داشته باشند، این مقررات شامل آن ها نیز خواهد شد و در مدت ممنوعیت نمی تواند بعنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی حق العمل کاری است در امور حق العمل کاری گمرکی مداخله نمایند.

ماده 387- گمرک هر محل باید برای هر یک از حق العمل کارانی که با تحصیل پروانه مشغول حق العمل کاری در گمرک آن محل باشند پرونده مستقلی مرکب از سه پوشه نگاهدارد. اوراقیکه در این پرونده ها همیشه باید موجود باشد به شرح زیر است:

پوشه اول – درخواست متقاضی برای تحصیل پروانه

رونوشت یا فتوکپی گواهی شده پروانه حق العملکاری

فتوکپی گواهی شده کارت بازرگانی موضوع ماده 377 این آئین نامه ورقه رسید دفتر حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه.

پوشه دوم – یک نسخه از هر صورتمجلس تخلف یا صورتمجلس قاچاق که بر علیه او در گمرک تنظیم میشود.

پوشه سوم – هر نوع مکاتبات و مراسلات دیگری که در مورد شخص حق العمل کار مبادله میشود.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *