شرکت های وارداتی

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با واردات در شرکت های بازرگانی با شما صحبت کنیم. البته موضوع اصلی مورد بحث ما عواملی است که بر واردات تاثیر گذار خواهد بود و شرکت های واردتی باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشند. در ادامه همراه ما باشید تا از این عوامل بیش تر بدانیم.

واردات

واردات امری تخصصی است و نیازمند دانش بسیاری خواهد بود. بسیاری از شر کت هایی که به فعالیت های واردات و صادرات مشغول هستند، در این زمینه اطلاعات کافی را ندارند و به همین دلیل با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

برخی از این مشکلات شامل ماندن کالاها در گمرک، نگرفتن مجوزهای ضروری و متحمل شدن ضررهای بسیار خواهد شد.

ما در مقالات قبلی به قوانین و شرایط انواع کاهای وارداتی پرداخته ایم و به همین دلیل در این مطلب قصد داریم به عوامل موثر بر واردات بر ایران بپردازیم.

شرکت صادرات واردات-واردات کالا به ایران

شرکت های وارداتی

عوامل موثر بر واردات

در طی سال های اخیر بیش تر تحقیقات نشان داده است که واردات اغلب تابعی از درآمدهای واقعی  و قیمت های نسبی می باشد.البته این نتیجه در مورد کشورهای در حال توسعه متفاوت خواهد بود و در این کشورها نمی توان واردات را تابعی از درآمدهای واقعی و قیمت های نسبی دانست.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد دریافت های ارزی می تواند تاثیر مثبت بر واردات داشته باشد.

به دﻟﯿﻞ وﺟﻮدﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎیﺗﺠﺎری و ارزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه سازوکار بازار نمی تواند عمل کند. به همین دلیل باید تنها دریافت های ارزی و ذخایر بین الملل را در تایع تقاضای واردات وارد کرد.

در نهایت هم تولید ناخالص داخلی و سطح قسمت های نسبی به عنوان مهم ترین متغیرهای توضیحی در تابع تقاضای واردات در نظر گرفته می شود.

متغیرهای موثر بر معادلات وارداتی ایران

در ایران از آن جایی که واردات به درآمدهای نفتی وابسته است، متغیر درآمدهای نفتی در معادله وارد خواهد شد. از طرفی می دانیم که درآمدهای نفتی تاثیر بسیار زیادی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای می باشد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد  اﻓﺰاﯾﺶﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ، اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﮐﻞ،ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ، ایﮔﺬاﺷﺘﻪ است و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ واردات ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

از طرف دیگر می بینیم که هر سه نوع کالای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای نسبت به تغییر در درآمدهای ارزی حساسیت نشان می دهند .

یکی از نتایج جالب دیگر طی سال های گذشته نشان داده است که با افزایش درآمدهای نفتی، در کشور ما بیش تر کالاهای واسطه  ای وارد شده و در نتیجه مصرف گرایی شدید به وجود آمده است.

یکی از نتایج دیگر این تحقیقات حاکی از آن است که رشد واردات بیش تر متاثر از درآمدهای نفتی است تا قیمت های نسبی! و رشد کالاهای مصرفی و  سرمایه ای بیش تر ازکالاهای واسطه ای بوده  و بیش تر متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی است.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪه میﺷﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ واردات اﯾﺮان ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزیﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﻻزم اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاران اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *